3
I ca okolo
A̱ɗu, olo aza a Galatiya! Zane ɗa pusa̱n nɗu ana? N roco ɗu ta̱ mejege ili i na i zuwai Yesu Kristi Zamawawa kuwa̱i a akpata.† N ta yuwan ɗu yeci i ta̱: I ushi ta̱ Ruhu va Akiza adama a na i toniyi Wila̱? Oꞌo, ne ɗa shi! Ruhu va Akiza ta̱wa̱ ɗu ta̱ adama a na i usuyi ikaka i na yu uwwai e Yesu Zamawawa. A̱ɗu i ri na aci shi? I fara ta̱ a yuwusan wuma a̱tsuma̱ a̱ Kristi Zamawawa a̱tsuma̱ a̱ Ruhu va Akiza, amma gogo i ciga ta̱ i lyuwa elime nu ucira u ɗu. I sowo ta̱ a̱tsuma̱lima̱ lon adama a Alabari a Saꞌani. N ciga a̱tsuma̱lima̱ a nda a̱ ka̱ra̱ pere shi. Ana A̱sula̱ a ca nɗu Ruhu va Akiza va̱ yi waru ana u yuwain linga va asalama a̱tsuma̱ a̱ ɗu, u yuwan ta̱ ne adama a na i toniyi Wila̱ wa Musa? Ne ɗa shi! U yuwan ta̱ ili i nda adama a na i ushiyi ikaka ya̱ Yesu Kristi Zamawawa na yu uwwai.
Apa ili i na Adanshi a̱ A̱sula̱ a dammai: “Ibrahim ca ta̱ A̱sula̱ okolo a̱ yi, a̱vu A̱sula̱ a tara yi a̱ɓula̱ e ekere a̱ yi.” A̱yi nda u roco ta̱ muwun ma Ibrahim ele ɗa aza a na suru a cayi okolo uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱. Ɗe nu ujimu Adanshi a̱ A̱sula̱ a damma ta̱ a na A̱sula̱ a̱ ta̱ ushi Atakpaci adama o ucawu wo okolo e le. A̱sula̱ a yuwaan ta̱ Ibrahim nzuwulai ma Alabari a Saꞌani a nda ɗe nu ujimu ana u dammai, “Uvaɗi ma̱ɓula̱ u ta̱ tsura̱ abaꞌun adama a̱ wu.” A̱yi nda u to rocosu za na suru ri nu ucawu wo okolo, u ta̱ na akunda a̱tsuma̱ a abaꞌun a na a cayi Ibrahim adama o ucawu wo okolo a̱ yi.
10 Za na suru ri a majiyan utonishi u Wila̱ u ɗa waa zuwa yi wo oꞌwo mejege na̱ A̱sula̱, u ta̱ ushi una̱ wa̱ A̱sula̱. Adama a na Adanshi a̱ A̱sula̱ a damma ta̱, “Za na suru aa yuwusan tsutoni na̱ Wila̱ suru u na u ri pe a̱tsuma̱ a Aatagada a̱ Wila̱ shi, u ta̱ ushi una̱ wa̱ A̱sula̱.” 11 U ta̱ babu usa̱n vu reve za lo, na itoni i Wila̱ yaa zuwa yi za va̱ a̱ɓula̱ e ekere a̱ A̱sula̱ shi, adama a na Adanshi a̱ A̱sula̱ a damma ta̱, “A̱sula̱ a ta ca za na ri nu ucawu wo okolo wuma.” 12 Ili i ɓolo utonishi u Wila̱ nu ucawu wo okolo shi, adama a na Adanshi a̱ A̱sula̱ a damma ta̱, “Vuma na cayi okolo a̱ Wila̱ u ta yuwan wuma cine Wila̱ꞌa̱ u dammai.”
13 Amma Yesu Kristi† Zamawawa wawa tsu ta̱ diga o una̱ u na Wila̱ u yuwain. Ana a vara niyi a akpata u ushi ta̱ una̱ u na u shi a̱ ta̱wa̱ ya̱ꞌa̱ tsu. Adama a na Adanshi a̱ A̱sula̱ a damma ta̱, “A̱sula̱ a yuwaan ta̱ za na a varai a akpata biti una̱.” 14 Adama a na Yesu Kristi Zamawawa yuwain ne, ɗaɗa A̱sula̱ a zuwayi Atakpaci abaꞌun cine u yuwayin Ibrahim nzuwulai, ne ɗa fo a̱tsu a̱za̱ e Itoni tsu ushiyi Ruhu va Akiza a na A̱sula̱ a yuwain nzuwulai adama o ucawu wo okolo.
Adama a̱ Wila̱
15 Ama a̱ va̱, apa iroci cine tsaa yuwusan wuma: Nna ama e re a yuwan akucunu o ure u saꞌani, she za ro kuɗa ko u vadala adanshi o ndolo wan. Ne ɗa u ri na̱ nzuwulai ma̱ A̱sula̱ n nda. 16 A̱sula̱ a yuwaan ta̱ Ibrahim nzuwulai n nda na̱ mawun ma tsukaya ma̱ yi. U yuwaan muwun n tsukaya n ro ma̱ a̱bunda̱ nzuwulaiꞌi shi, amma a̱ tyo a za ta̱, a̱yi gba za ta̱ ndolo a̱yi ɗa Kristi Zamawawa. 17 Apa ili i na maa dansa: A̱sula̱ e isawaton ta̱ adanshi na̱ Ibrahim waru u yuwan ta̱ akucunu† a na wa̱a̱ guza̱ yi. Aꞌwan ukpakuna̱shi na̱ mataꞌatsu (430) na̱ a̱ca̱pa̱, ɗaɗa u cayi Wila̱ꞌa̱. Wila̱ u ndolo waa gura vadala nzuwulaiꞌi shi. Nu u shi u yuwan ne, u shi ta̱ lungusa̱ nzuwulai n na A̱sula̱ a yuwayin Ibrahim. 18 Nna̱ Wila̱ꞌa̱ waa gura ca tsu abaꞌun a na A̱sula̱ a yuwayin Ibrahim, to, abaꞌuꞌun u buwa adama a nzuwulaiꞌi shi. Amma wo oꞌwo ne shi, adama a na A̱sula̱ a ca ta̱ Ibrahim abaꞌun a̱ yi pere e ekere a nzuwulai n na u yuwain.
19 Adama a̱ nye A̱sula̱ a zuwai Wila̱ꞌa̱? U zuwa yi ta̱ adama a na ama a yuwusan ta̱ unusu. U zuwa ta̱ lo Wila̱ꞌa̱, hali she na̱ vuma ta̱ na u dammai wa̱a̱ ta̱wa̱ꞌa̱ u rawa. U zuwa ta̱ nlingata ma̱ yi n ca Musa Wila̱ꞌa̱, reve Musa ca ama a Israꞌila Wila̱ꞌa̱. Ne ɗa Musa da̱na̱i za na shi e memere me le. 20 Za na ri e memere ma ama u tsu yuwan ta̱ adanshi na ama a na u ri e memere me le, amma A̱sula̱ na aciya̱yi a ɗa a yuwain nzuwulaiꞌi a̱yi a̱ ndeꞌen.
21 A̱sula̱ a ta a tsurala na̱ nzuwulai ma̱ yi ana u cayi Wila̱? Ne ɗa shi. Nna̱ a̱ shi a̱ tsura̱ wuma u babu ukotu a̱tsuma̱ a̱ Wila̱, to, a na a̱ ka̱mba̱to ta̱ aciyele a̱za̱ a̱ a̱ɓula̱ e ekere a̱ A̱sula̱ nu utonishi u Wila̱. 22 Amma Adanshi a̱ A̱sula̱ a damma tsu ta̱ unusu wu nla̱ ta̱ vuma suru, waru waa gura toni Wila̱ shi. Adama o ndolo ure u ta̱ goon u na A̱sula̱ aa ca za ili i na u yuwain nzuwulai a̱yi ɗa na̱ vuma ndolo ca okolo uba̱ta̱ wa̱ Yesu Kristi Zamawawa.
23 Wila̱ꞌa̱ u goloɓuso tsu ta̱ tsa aza a na a̱ ri o uꞌwa wa ali. U zuwa tsu ta̱ za̱la̱ vu ucira va̱ yi, hali she na̱ mantsa ma na tsaa ca okolo ma̱ ta̱wa̱. 24 Wila̱ꞌa̱ u da̱na̱ ta̱ zagbain tsu, hali she na Kristi Zamawawa ta̱wa̱i. Ana Kristi Zamawawa ta̱wa̱i u zuwa tsu ta̱ a̱za̱ a̱ a̱ɓula̱ e ekere a̱ A̱sula̱ ana tsu cayi okolo ya̱ꞌa̱ yi. 25 Gogo a na tsu ri nu ucawu wo okolo ya̱ꞌa̱ yi, Wila̱ꞌa̱ u buwa o tsugono tsa̱ tsu shi.
A̱ɗu muwun ma̱ A̱sula̱ n ɗa
26 Suru nɗu muwun ma̱ A̱sula̱ n ɗa adama o ucawu wo okolo a̱ ɗu ya̱ Yesu Kristi Zamawawa. 27 Waru ana a̱ rumbu nɗu, wo oꞌwo ta̱ gashi yo oto ta̱ Kristi Zamawawa cine i tsu oto itana i saꞌavu. 28 Ucawu wo okolo ya̱ Yesu Kristi Zamawawa ɗa u ka̱mba̱toi za suru a̱tsuma̱ a̱ ɗu una̱ta̱: na̱ a̱vu za va Israꞌila ɗa ko Meheleni,† nna̱ a̱vu aagbashi a ɗa ko a̱vu aagbashi a ɗa shi, ko na̱ a̱vu vali ɗa ko ka, za suru una̱ta̱ u ɗa u ri na̱ za va̱ yi. 29 Adama o ndolo na̱ a̱ɗu a̱za̱ a̱ Kristi Zamawawa ɗa, gogo a̱ɗu yo oꞌwo ta̱ muwun n tsukaya ma Ibrahim, waru vu ta̱ ushi agadu a na A̱sula̱ a yuwain nzuwulai.
3:8 Ufr. 12:3; Ufr. 22:18. 3:10 U.Wl. 27:26. 3:12 N.Gn. 18:5. 3:13 U.Wl. 21:23. 3:16 Ufr. 12:7; Ufr. 13:15; Ufr. 24:7.