2
Morono ma atsuvu adama a aɗangulu
Ama a̱ va̱, Yesu Zagbain Zamawawa tsu ta̱ na̱ tsugbain lon. Adama a na a̱ɗu a̱za̱ e Itoni a ɗa, she i roco aɗangulu e ekere a ama o ro wan. Iroci, na̱ vuma ro uta̱ ɗe reve u ta̱wa̱ uba̱ta̱ wi iɓolo i ɗu, a̱yi wotowu ni itana i saꞌani na̱ makawani me ikebe ma zinariya, reve waru za vu ulambu ta̱wa̱ wotowu ni itana yu uwuyanu wukaru. Reve vu laꞌa ca ugbozu wa̱ wu a za na otoyi itana i saꞌani, reve vu damma yi, “Yuwan ankuri da̱nu o ootogu a saꞌani a nda.” Reve vu damma za vu ulambu, “Isawan ndeɗe,” ko vu damma yi, “Da̱nu e iɗa lo a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ va̱.” Na̱ vu yuwan ne, vu ta yuwusan aɗangulu a̱tsuma̱ a ama, waru ne ɗa yaa yuwusan gashi a̱za̱ o ugeꞌetosu a na a̱ ri na̱ majiyan me iwuya.
Ncigata n va̱, zuwai atsuvu a̱ ɗu yu uwwa ulobonu: Amayun a ɗa A̱sula̱ a ɗangwai a̱za̱ o ulambu a̱tsuma̱ o uvaɗi u nda, reve o oꞌwo a̱za̱ o utsuru a̱tsuma̱ e Itoni. Reve waru u ɗangwa le tsa̱ra̱ a uwa a̱tsuma̱ o tsugono tsa na u yuwayin aza a na a ciga niyi nzuwulai. Na̱ ne suru, i tsi isulusa ta̱ alambi! Waru gba a̱za̱ o utsuru ele ɗa e leꞌeshe ɗu, reve waru a tara ɗu a̱ tyo o ukobu wu ugeꞌetosu. Ele ɗaɗa waru aza a na aa yuwusan adanshi a vanvama adama a ala a saꞌani e Yesu Zamawawa, waru i ta̱ pe a̱tsuma̱ a alaꞌa.
Ili i na yi ntsayi a̱yi ɗa i toni wila̱ u Mogonoꞌo u na a̱ tsura̱i a̱tsuma̱ a Adanshi a̱ A̱sula̱, “Vu ciga nron mu nden ma̱ wu, cine vu cigai aciya̱wu.” Na̱ vu tara ama cine vee eneshe le ne esu, vu nusan ta̱, waru Wila̱ u kototo wu ta̱, vo oꞌwo ta̱ za vu unusu. 10 Na̱ vuma toni Wila̱ wa̱ A̱sula̱ suru, a̱vu u riya̱ a za ta̱, vuma ndolo kuɗa̱ ta̱ o toni wila̱ꞌa̱ suru waru u yuwan ta̱ unusu. 11 A̱sula̱ a na a dammai, “She vu yuwan tsipere wan,” a̱yi ɗa waru u dammai, “She vu una vuma wan.” Na̱ vu yuwan tsipere shi, a̱vu vu una za ro, vo oꞌwo ta̱ za makuɗa ma̱ Wila̱ wa̱ A̱sula̱ suru.
12 Adama o ndolo vu yuwan adanshi, waru vu yuwan ili i na gashi gogogo ɗa e geꞌeto wu na̱ wila̱ u na waa ca wu ufa̱lu. 13 Na̱ vee inda iliyali yo ozo o ro shi, ee ene iliyali ya̱ wu shi. Na̱ voo rocosu ozo o ro isaꞌani, to, o to roco wu isaꞌani ya̱ A̱sula̱ hali isaꞌaniꞌi i lyuwa aci o ugeꞌetosu.
Ucawu wo okolo na̱ mayan mo ulinga
14 Ama a̱ va̱, nye i ɗa isaꞌani, vu damma, vu ta̱ nu ucawu wo okolo, agba vu roco yi na̱ linga shi? Cuꞌun vu ucawu wo okolo o ndolo aa wawa za shi. 15 A damma, ve ene ta̱ vuma na cigai ilyalya ko itana yu uꞌotosu, 16 reve vu damma, “Vu rawa lafiya, A̱sula̱ a ca wu malyuwaa na̱ mosowoo ni itana yu uꞌotosu,” agba vu kamba yi a̱tsuma̱ e ili i na ya̱a̱ ɓa̱la̱ yi shi. 17 Na̱ ne ɗa ucawu wo okolo a̱ wu a̱ ri goon, babu ulinga u na u rocoi, ucawu wo okolo o ndolo pere ɗa, waru a̱a̱kwa̱kwa̱ a ɗa.
18 Za ro ta gura ece mu, “Vu ta̱ nu ucawu wo okolo?”
Waru n ta̱ usu yi, “N ta̱ ni ili i na moo roco.” Reve n damma yi, “Roco mu vu ta̱ nu ucawu wo okolo, agba vaa yuwusan isaꞌani shi, waru a̱mu n to roco wu n ta̱ nu ucawu wo okolo a̱tsuma̱ o ulinga u na maa yuwusan.”
19 Vu usu ta̱ na A̱sula̱ a̱ ta̱ a ɗa. U lobono ta̱. Ko otoni a̱ lima̱ fo a̱ usu ta̱ ne ɗa, u tsu zuwa le ta̱ e jeꞌen na̱ wovon.
20 A̱vu ulo u vuma! Vu ciga ta̱ she nanza roco wu ucawu wo okolo babu ulinga u saꞌani pere ɗa? 21 Uwwai nda, akaya a̱ tsu Ibrahim zuwa ta̱ A̱sula̱ a uwwa uyoꞌo ana u votoyin ulobo wa̱ yi Ishiyaku a masaꞌa, tsa̱ra̱ u yuwan kucci na̱ a̱yi. 22 Gogo vu ta gura ene cine ucawu wo okolo a Ibrahim ni ili i na u yuwusain a lingai oɓolo. U roco ta̱ ucawu wo okolo a̱ yi amayun a ɗa a̱tsuma̱ e ili i na u yuwain. 23 Apa nda ili i na Adanshi a̱ A̱sula̱ a dammai, “Ibrahim ta̱ nu ucawu wo okolo e ekere a̱ A̱sula̱, reve waru A̱sula̱ e kece yi a̱tsuma̱ a̱ a̱za̱ a̱ a̱ɓula̱.” Ne ɗa Ibrahim yuwain ɗaɗa e ɗe niyi iꞌutsa̱ ya̱ A̱sula̱. 24 Ye ene ta̱ gogo a na tsu ta gura zuwa A̱sula̱ a̱ za̱nga̱na̱ na̱ a̱tsu adama e ili i na tsu yuwain, agba ni ili i na tsu usuyi goon shi.
25 Iroci, Rahapu† aashakala a ɗa a̱ da̱na̱i. Amma u zuwa ta̱ A̱sula̱ a yuwan ma̱za̱nga̱ na̱ a̱yi ana u ushiyi aza a na a̱ ꞌya̱wa̱i matawa mo utyo me iɗa, reve u wawa le a̱vu u ka̱mba̱to le o uꞌwa nu ure u ro. 26 Lipu na ri babu ruhu, lipu ndolo a̱kwa̱kwa̱ a ɗa, ne ɗa ucawu wo okolo a̱ ri babu ulinga a̱a̱kwa̱kwa̱ a ɗa!
2:23 Isha. 41:8.