1 CORINTIOS
1
Anin ja rin Pablo in apóstol rxin ja Jesucristo jari' samaj Dios yoyon chwe. Anin wachbil ja kach'alal Sóstenes nkatz'ibaj jawa' carta ri' in nkatakel ewq'uin wach'alal ja rix iglesia ja rixc'o chipan ja tinamit Corinto. Ja Dios arja' ixrparti'in chi neban ja rsamaj pro xa rmal ja xa jun ebanon ruq'uin ja Cristo Jesús ja tok rbanon queri' chewe. Arja' ixrcha'on chi ixocnak ix tinamit rxin in ma eyon ta ixix ja rbanon queri' chewe, queri' rbanon chique chakaja' canojel ja winak ja nquinataj rubi' ja kajaw Jesucristo xa nak ta chi tinamital ec'o wi'. Ja Jesucristo arja' cajaw eje'e' in kajaw ajoj chakaja'. Ja rutzil ja nsipaj ja Dios chake rachbil ja quicotemal xin Dios ja tari' xtecochij más tre ja katata' Dios in tre ja kajaw Jesucristo.
* * * * * * * * * *
Anin ni nmaltioxij wi' tre ja katata' Dios rmal ja rutzil ja recochin tre jari' yatajnak chewe pro xa rmal ja xa jun ebanon ruq'uin ja Cristo Jesús tok yatajnak chewe. Cani' tre ja rtzobal Dios janila yatajnak chewe chi neya' rbixic in janila ch'obtajnak emwal chakaja' jari' cani' jun nimlaj meba'il yatajnak chewe pro xa rmal ja xa jun ebanon ruq'uin ja Jesucristo tok yatajnak chewe. Ja Dios arja' samajnak pa tak ec'aslemal jari' xyabej eseguro chi ni katzij wi' nojel ja kabij ajoj chewe tre nak rbanic ja Cristo. Queri' ebanon, mta falta chewe tre ja nkacochij je'e tre ja rEspíritu Santo in kas nixquicoti chi raybexic ja kajaw Jesucristo ja tok xtipi chic jutij. Ja Dios arja' ni mta wi' ja maquita xtiq'ueje' ewq'uin maquita xtuya' chewe chi cow nixpe'i. Queri' nuban chewe utzc'a chi majun nak ta xquixchapbexi ja tok xtipi chic jutij ja kajaw Jesucristo. Como ja Dios arja' ni mta wi' ja maquita xtuban cumplir ja rtzujun chewe, arja' xixsiq'uini in xbij chewe chi ix rachbil chic ja Ralc'wal jari' ja kajaw Jesucristo.
* * * * * * * * * *
10 Pro camic wach'alal anin congana nban recomendar chewe chi xta jun neban. Pa rubi' ja kajaw Jesucristo nbij chewe ewanojelal chi xta jun neban, maxta ca'i' oxi' grupo teban. Pro ja kas nwajo' chewe chi xta jun nech'ob in xta jun nel wi' ja nechomij je'e. 11 Queri' nbij chewe wach'alal como anin xurkaj rbixic wq'uin chi c'o ch'a'oj neban chibil tak ewi'. Ja rec'o pa rochoch ja kach'alal Cloé eje'e' xe'urbin chwe. 12 Bix chwe chi xa división neban como jun nbij: —Anin in xin Pablo, ne'e, in jun chic nbij: —Mni, anin in xin Apolos, ne'e, in npi chic jun nbij: —Mni, anin in xin Cefas,* ne'e, in npi chic jun nbij: —Mni, anin in xin Cristo, ne'e. 13 Queri' taka'an ja rbixic xurkaj wq'uin pro ¿la e oxi' quiji' la'an ja Cristo nech'ob ixix? ¿La anin on xinri̱p chwach cruz pan ecuenta chewi'? ¿La pa nubi' la'an anin ixbanon bautizar chewi'? Jari' ma queri' ta wach'alal. 14 Maltiox chi Dios chi ma anin ta xinbano bautizar ewxin, xa e ca'i' chewe ja xenuban bautizar, jun, ja kach'alal Crispo in jun chic ja kach'alal Gayo. 15 Maltiox chi Dios ja ma xixnuban ta bautizar como anin ni majun ngana c'o ta jun xtibin ta chwe chi pa nubi' anin ja tok xixban bautizar. 16 In chakaja' xenuban bautizar ja rec'o pa rochoch ja kach'alal Estéfanas xarwari' maturkaj chwe ja wi c'a ec'o na más chewe ja xenuban bautizar. 17 Maltiox chi Dios como ja Cristo arja' xinrutakel cuq'uin winak pro ma rmal ta chi nenuban bautizar pro jari' xinrutakel cuq'uin utzc'a chi nenya'a' rbixic chique ja utzlaj tzij xin Jesucristo ja nuc'ut chikawach nak rbanic ja totajem xin Dios. In chakaja' ma nimak tak tzij ta ncojon ta chi rbixic ja utzlaj tzij. Ja wixta xa jule' nimak tak tzij ncoj chi rbixic maquita nch'obtaj ari' cumal ja winak ja nbij chique, maquita nch'obtaj ari' cumal chi ja rcamic ja Cristo chwach cruz congana jun nimlaj poder rc'amonto chake ja rok winak.
* * * * * * * * * *
18 Ec'o c'a winak masqui bien nkach'ob chiquewach nak rbanic ja rcamic ja Cristo chwach cruz pro eje'e' xa pa tz'anem nquecoj wi'. Eje'e' ri' winak ja cuc'an ja bey ja xa neruc'amel chipan ja nimlaj rpokonal. Pro ja chake ajoj ja kuc'an ja bey ja nokruc'amel chipan ja totajem xin Dios bien ch'obtajnak kumal chi ja rcamic ja Cristo chwach cruz jari' c'amyonto ja nimlaj poder xin Dios chi kato'ic. 19 Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewa' nbij ja Dios ri': —Ja winak ja congana cotak, anin can nsach na ja nimak tak na'oj ja nquiyabej quek'ij in nyoj na quina'oj chakaja' ja congana jakal quewi'. Queri' ja tz'ibtal can. 20 Camic ¿bar c'a ec'o wari' ja winak ja congana cotak? ¿Bar c'a ec'o wari' ja maestro ja congana kajnak pa quewi' ja ley xin Dios? ¿Bar c'a ec'o wari' ja ch'a'onela' ja re rxin awa' tiempo ri'? Jari' ni ma ec'o ta chwach ja Dios. Pro ja rbanon ja Dios arja' xa pa tz'anem xucoj wi' ja nimak tak na'oj quixin winak ja xa xin rwach'ulew. 21 Queri' xuban ja Dios, congana xucoj ja rna'oj como arja' ni rchominto wi' chi mta moda xtawotakij ta nak rbanic ja Dios ja xta ana'oj atat ayon xtacoj chi rotakixic. Rmalc'ari' tok xuya' ajoj chake chi nkaya' rbixic ja Jesucristo chique ja winak in tok nkaya' rbixic chique jari' nertobej ja nyuke' quec'u'x ruq'uin pro ja c'a winak ja matiyuke' quec'u'x ruq'uin eje'e' xa pa tz'anem nquecoj wi'. 22 Como ja raj Israel ja tok naya' rbixic ja Jesucristo chique, eje'e' ni nquic'utuj wi' jun milagro chawe ja nac'utbej chiquewach ja wi katzij ja nabij chique. In chakaja' ja raj Grecia xa ja' nqueya' quixquin tre ja nimak tak na'oj quixin winak ja xa xin rwach'ulew. 23 Pro ja c'a rajoj nkaya' rbixic ja Cristo pro jun Cristo ja camsax chwach cruz. Pro ja tok nkabij chi camsax chwach cruz ja Cristo jari' xa ofensa rc'amonto chique ja raj Israel in chakaja' ja ma e aj Israel ta xa pa tz'anem nquecoj wi'. 24 Pro ja chake ajoj ja rokcha'on rmal ja Dios wi ok aj Israel owi ma ok aj Israel ta bien kotak chi ja Cristo ja camsax chwach cruz ruq'uin arja' nkawil wi' ja poder xin Dios in ruq'uin arja' nkawil wi' chakaja' ja na'oj xin Dios. 25 Queri' nbij chewe como ja tok nkaya' rbixic ja Cristo chi camsax chwach cruz masqui xa pa tz'anem nco̱j wi' cumal ja winak pro ja rcamic chwach cruz jari' nucoj ja Dios ja nokrtobej chipan ja kil kamac. Pro ja quina'oj winak jari' ni maticowin wi' xkoruto' ta chipan ja kil kamac. Ja rcamic ja Cristo chwach cruz masqui nbix tre chi mta poder rc'amonto pro majun winak xtik'i'o ta ja rpoder.
26 Queri' nbij chewe wach'alal como bien turkaj chewe chi ixix xewil ja totajem xin Dios masqui xa ix tak sencillo. Xa ma e jaru' ta chewe ja kas ta e preparado netz'a̱t cumal winak in xa ma e jaru' ta chewe chakaja' ja kas ta nimak quek'ij in chakaja' xa ma e jaru' ta chewe ja re calc'wal nimak tak winak. 27 Pro quewa' xuban ja Dios ri', ja winak ja nbix chique chi xa e nacnak tak winak wawe' chwach'ulew eje'e' ri' ja xerucha' chi xe'oc rtinamit. Queri' xuban jari' xyabej queq'uix ja winak ja congana cotak. Arja' xerucha' ja ma nimak ta quek'ij rxin ja rwach'ulew jari' xyabej queq'uix ja congana nimak quek'ij. 28 Arja' xerucha' ja winak ja ma e calc'wal ta nimak tak winak, jule' winak ja ni ma e vale ta chiquewach cach tak winak, banon na chique ni ma ec'o ta. Queri' xuban ja Dios jari' xerkajsbej ja winak ja congana nimak quek'ij, xuban chique ni ma ec'o ta. 29 Queri' xuban chique utzc'a chi majun winak c'o ta nak ta ja xtiyabej kaj ta ruk'ij ruyon chwach ja Dios. 30 Dios c'a yoyon chewe nojelal. Arja' yoyon chewe jun c'ac'a c'aslemal pro xa rmal ja Cristo Jesús chewi' tok rya'on chewe. Arja' takoto rxin ja Cristo chi kato'ic in xa rmal ja Cristo ja tok yatajnak chake ja na'oj xin Dios in xa rmal ja Cristo chakaja' tok Dios nokruc'ul in nuban chake cani' mta kil kamac in xa rmal ja Cristo chakaja' tok k'ij k'ij noc más ch'ajch'oj ja kanma in xa rmal ja Cristo chakaja' tok ma ok preso chi ta pa ruk'a' ja il mac in noketotaj na chijutij. 31 Como Dios yoyon chake nojelal chewi' tok nbij chewe, maxta c'o jun tuya' kaj ruk'ij ruyon, mejor ruk'ij ja kajaw Dios tiya'a' como queri' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios.
* 1:12 Cefas tibij tzij Pedro.