16
Camic c'o jun kach'alal ixok ntakel ewq'uin rbina'an Febe, arja' jun ajsamajel chipan ja riglesia ja c'o chipan ja tinamit Cencrea. Ja c'a tok xtekaj ewq'uin congana nban recomendar chewe chi nec'ul pa rubi' ja kajaw Jesucristo como nijawari' yatal chake chi nkaban ja rok tinamit xin Dios. Ja kas nwajo' chewe chi neto' ja kach'alal Febe tre xa nak ta nc'atzin tre como arja' e q'uiy ja kach'alal erto'on in chakaja' inrto'on anin.
Teya'a' rutzil rwach ja rAquila rachbil Priscila, eje'e' e wachbil chipan ja samaj xin Cristo Jesús in queban jutij jutz'it laj xecami chi nto'ic. Anin janila nmaltioxij chique pro ma nuyon ta anin nmaltioxij chique pro canojel ja kach'alal ja ma e aj Israel ta ja rec'o pa tak iglesia je'e eje'e' nquimaltioxij chique chakaja'. In chakaja' teya'a' rutzil quewach ja riglesia ja nquemol qui' pa cochoch. Teya'a' rutzil rwach ja chak'laj kach'alal Epeneto, arja' kas yuke' ruc'u'x ruq'uin ja Jesucristo nabey chiquewach ja jule' chic kach'alal ja rec'o chipan ja departamento Acaya. Teya'a' rutzil rwach ja María, arja' congana jun samaj rbanon checojol. Teya'a' rutzil rwach ja rAndrónico rachbil Junias, eje'e' e wach tak aj tinamit in kaban jutij xa junan katij pa che' cuq'uin. Kas lok' nena'i ja rAndrónico in Junias chiquicojol ja rapóstol in chakaja' yuke' quec'u'x eje'e' nabey ruq'uin ja Cristo chinwach anin.
Teya'a' rutzil rwach ja rAmplias, arja' chak'laj kach'alal como arja' chakaja' xa jun rbanon ruq'uin ja kajaw Jesucristo. Teya'a' rutzil rwach ja Urbano como junan xoksamaj ruq'uin pa rcuenta ja Cristo. Teya'a' rutzil rwach ja chak'laj kach'alal Estacas chakaja'. 10 Teya'a' rutzil rwach ja rApeles, arja' ni k'alaj wi' chi xa jun rbanon ruq'uin ja Cristo. In teya'a' rutzil quewach chakaja' ja rec'o pa rochoch ja rAristóbulo. 11 Teya'a' rutzil rwach ja Herodión, arja' wach aj tinamit. In teya'a' rutzil quewach chakaja' ja rec'o pa rochoch ja Narciso ja xa jun quibanon ruq'uin ja kajaw Jesucristo. 12 Teya'a' rutzil quewach ja Trifena rachbil Trifosa, eje'e' e ajsamajela' rxin ja kajaw Jesús. In teya'a' rutzil rwach chakaja' ja chak'laj kach'alal Pérsida, arja' congana jun samaj rbanon pa rcuenta ja kajaw Jesús. 13 Teya'a' rutzil rwach ja Rufo, arja' jun ajsamajel cha'on rmal ja kajaw Jesucristo in teya'a' rutzil rwach ja rute' chakaja' como arja' xuban chwe in cani' chak'laj ral. 14 In jule' chic ja teya'a' rutzil quewach ri', Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes in canojel ja kach'alal ja rec'o cuq'uin. 15 In jule' chic ri', Filólogo rachbil Julia, Nereo rachbil ja rana', Olimpas in canojel ja tinamit xin Dios ja rec'o cuq'uin.
16 Ja tok nemol ewi' teya'a' rutzil ewach chibil tak ewi' pro ruq'uin ta ja rajoben ri'il xin Dios. Ja jule' chic kach'alal ja nquemol qui' pa rubi' ja Cristo, eje'e' nquetakel rutzil ewach ixix.
17 Camic wach'alal congana nban recomendar chewe, tebana' cuenta chiquewach ja re ticol tak división in ch'a'oj, jule' winak ja nqueya' jun tijonem ja matuc'am ri' ruq'uin ja tijonem ja c'ut chewach ixix, ma que'ewachbilaj ta. 18 Eje'e' ri' winak ma ja ta ja kajaw Jesucristo nquinimaj pro xa quivoluntad eje'e' nqueban kaj queyon. Congana buen tak tzij nquibij, kas nek'oloni pro jari' xa nequibanbej engañar ja kach'alal ja re tak sencillo. 19 Ja c'a rixix wach'alal, bien otakin chic nojel nat nakaj chi congana nixnimani in congana ninquicot chewij rmal xarwari' nwajo' chewe chi bien tech'obo' nak rbanic ja banoj utzil in xtiq'ueje' ta nat chewe ja banoj itzelal. 20 Ja c'a Dios ja nyowi ja quicotemal arja' nkajsaj na chanim ja rchok'ak' ja Satanás in nbe ja Satanás xe' ewakan. Ja camic xtiq'ueje' ta ewq'uin ja rutzil ja nkacochij tre ja kajaw Jesucristo. Amén.
21 Ja Timoteo ja wachbil chipan ja samaj xin Jesucristo arja' nutakel rutzil ewach in queri' nqueban chakaja' ja Lucio, ja Jasón in Sosípater, eje'e' e wach tak aj tinamit.
22 Ja Tercio arja' rmajon rtz'ibaxic jawa' carta ri' in arja' chakaja' nutakel rutzil ewach pa rubi' ja kajaw Jesucristo.
23 Ja Gayo nutakel rutzil ewach, arja' rya'on ja nposada in pa rochoch arja' nquemol wi' qui' ja riglesia canojel. Ja Erasto ja tesorero xin tinamit arja' nutakel rutzil ewach in queri' nuban ja kach'alal Cuarto chakaja'.
24 Xtiq'ueje' ta ewq'uin ewanojel ja rutzil ja nkacochij tre ja kajaw Jesucristo. Amén.
* * * * * * * * * *
25 Ja camic ja kas nwajo' anin chi ja Dios ni ta xtiya' wi' ruk'ij pro ni ta chijutij. Ja Dios arja' bien ncowini ncowirsaj ec'u'x utzc'a chi cow nixpe'i chi rnimaxic ja Jesucristo. Queri' nbij ja utzlaj tzij ja nmajon rbixic chewe, jule' tzij ja nuc'ut chikawach nak rbanic ja Jesucristo. Jawa' utzlaj tzij ri' nij awatalto wi' jaru' pa tiempo kas tz'ucarnakto ja rwach'ulew pro ja camic k'alasan chic chikawach. 26 Ja Dios arja' rk'alasan chic chikawach camic ja utzlaj tzij in chakaja' c'o je'e ja quitz'iban can ja rojer tak profeta xin Dios ja noqui camic chi rk'alasbexic ja utzlaj tzij chiquewach ja winak pro ni chiquewach canojelal ja winak xa nak ta chi tinamital ec'o wi'. Ja c'aslic Dios ja ni mta wi' camíc trij arja' rya'on jun orden chi nk'alasaxi ja utzlaj tzij chiquewach canojel ja winak utzc'a chi eje'e' nyuke' quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo in nquinimaj. 27 Rumac c'a ja Jesucristo chewi' tok nbij chewe, kaya'a' ruk'ij ja Dios ja ni xarwari' jun chi Dios, jun Dios ja majun nak ta nk'i'o ta ja rna'oj. Ni ta xtiya' wi' ruk'ij camic, chwak in chijutij. Amén.