7
Ja c'a tok tz'attaj mwal awa' wari' c'ac'ari' xintz'at chic ec'o quiji' ángel, jun chique tri' pa'l wi' ja bar nelto wi' k'ij, in jun chic ja bar nkaj wi', in jun chic tri' pa'l wi' pa norte in jun chic pa sur. In c'o quiji' nimak tak ik' rxin ja rwach'ulew quichapon utzc'a chi matijaktajto ja ik' trij ja rwach'ulew in trij mar in nixtac'a trij ta jun che'. In c'o chic jun ja ángel xintz'at, xelto ja bar nelto wi' k'ij, arja' rc'an jun sello rxin ja c'aslic Dios. In xurak ruchi' chiquij ja re quiji' ángel ja rechapyon ja quiji' ik' ja yatajnak poder pa quek'a' chi nqueban camíc chwach ja rwach'ulew in pa mar chakaja' in quewa' xbij chique ri': —Maxta teban camíc chwach ja rwach'ulew nixtac'a pa mar in nixtac'a tre ta jun che'. C'a tokori' neban ja tok xticojtaji sello kumal ja nkacojbej quetal ja rajsamajela' rxin ja Dios chi quipalaj, ne' chique. In xenc'waxaj e jaru' ja coj sello chique, e ciento cuarenticuatro mil, eje'e' ri' epenak chiquicojol ja cablajuj tribu* xin Israel. Ja chiquicojol ja jun tribu Judá ec'o cablajuj mil ja coj sello chique, ja chiquicojol ja jun tribu Rubén ec'o cablajuj mil, ja chiquicojol ja jun tribu Gad ec'o cablajuj mil, ja chiquicojol ja jun tribu Aser ec'o cablajuj mil, ja chiquicojol ja jun tribu Neftalí ec'o cablajuj mil, ja chiquicojol ja jun tribu Manasés ec'o cablajuj mil, ja chiquicojol ja jun tribu Simeón ec'o cablajuj mil, ja chiquicojol ja jun tribu Leví ec'o cablajuj mil, ja chiquicojol ja jun tribu Isacar ec'o cablajuj mil, ja chiquicojol ja jun tribu Zabulón ec'o cablajuj mil, ja chiquicojol ja jun tribu José ec'o cablajuj mil, in ja chiquicojol ja jun tribu Benjamín ec'o cablajuj mil.
* * * * * * * * * *
Ja c'a tok tz'attaj mwal awa' wari' ec'o jule' winak xenutz'at pro congana e q'uiy, ni majun winak cowin ta xeralaj ta, nojel nación epenak wi', nojel tribu epenak wi', nojel tinamit epenak wi' in nojel tzobal netzijon wi'. Eje'e' epa'loc chwach ja trono in chwach ja Carnelo, quicojon jule' tziak sak in cuc'an rxak tak palma pa quek'a'. 10 Eje'e' congana nquerak quechi' in quewa' nquibij ri': —Ja kaDios ja tz'ubul chipan ja trono in ja Carnelo cuq'uin npi wi' ja totajem xin Dios, neche'e. 11 Ja c'a ángel canojelal eje'e' epa'li, quisutin qui' trij ja lugar ja bar c'o wi' ja trono ja bar ec'o wi' ja ranciano in bar ec'o wi' ja re quiji'. Xexuque' chwach ja trono in quemaj rya'ic ruk'ij ja Dios 12 in quewa' quibij ri': —Amén. Ja kaDios ni ta xtibix wi' utzlaj tak tzij tre, ni ta xtiya' wi' ruk'ij, ni ta xtinatax wi' chi janila nim ruk'ij in janila nim ja rna'oj, ni ta xtimaltioxix wi' tre, ni ta xtiban wi' respetar, ni ta xtinatax wi' ja nimlaj poder ja c'o pa ruk'a' in janila nim ja rchok'ak'. Ni ta quirwari' xtiban tre camic, chwak in chijutij. Amén. Queri' ja quibij.
13 Ja c'a ranciano c'o jun chique quewa' xbij chwe ri':
—Ja winak le' ja quicojon ja tziak sak ¿nak quibanic in bar epenak wi'? ne' chwe.
14 —Señor, jari' atat atotakyon, xinche' tre. In xbij chic chwe:
—Eje'e' la' ja rek'axnakto chipan ja nimlaj rpokonal. Ja quitziak sak como quich'ajon chipan ja rquiq'uel ja Carnelo. 15 Rmalc'ari' ja tok ec'oloc chwach ja trono rxin ja Dios in chi pa k'ij chi chak'a' nesamaj pa rcuenta chipan ja rtemplo. Ja tz'ubul chipan ja trono nij arja' ja nq'ueje' cuq'uin chi quichajixic. 16 Mchita wa'al mchita chakichi' xtiquetij, mchita rwak'ij xtiquetij chi ta pokon pa ruk'a' nixtac'a c'atan chi ta xtiquena'. 17 Queri' xtiqueban como ja Carnelo ja c'o mero pa nic'aj ja bar c'o wi' ja trono arja' xtiyuk'un quixin. Arja' xqueruc'aj ja bar c'o wi' tz'uquel tak ya' pro jari' ya' rc'amonto ja utzlaj c'aslemal. Ja c'a Dios arja' xtisu'uwi ja riya'l quewach pro ni nojelal in ni mchita wi' ok'ej xtiqueban. Queri' xbij chwe ja ranciano.
* 7:4 Ja jujun tribu aj Israel tibij tzij eje'e' ri' winak ja resepon can cumal ja jujun rc'ajol ja Jacob.