25
Fére-sámpramp énkénki koumteouramp wounáp kar
Tá Jisaso wounáp kar ankwap arakrá sér, “Nánkár am ke fek te Kwaro náráp firáp taokeyak naenámp te fére-sámpramp énkénki koumteou niampon. Arop ankárankamp oukoumwan táman yupu sámp naeria koropnámp yae fek, am énkénki koumteou náráp lam tia man mwaeaok yépékia warámpá korop mwaria tukup. Aenapo maok, ankwap éntik te yonkwae kour mo, aeno ankwap éntik te fwap yonkwae kourráp. Aeria yonkwae kour monap koumteou te lam ti-korop napao maok, wel te méntér ti-korop mo. Aeno yonkwae kourráp koumteou te wae botol mek wel kéria náráp lamént tia korop. Aenapo maok, am yupu wourékam sámp naenámp arop te koupour korop mo nánko, am koumteou ponankor ouwipi nánko, pampi yakáp.
Aenapo akwapea kumur kupuk ‘Yupu sámp naenámp arop wae koropán’rá wumwi kar sérrá, ‘Yumo tukupea man mwaeaok kɨkɨpia warámpá koropenke!’ Aerapo maok, am énkénki koumteou ponankor fápárámprá náráp lam nánap. Tá yonkwae kour moráp koumteou náráp lam wel mo nánko, yonkwae kournap koumteouran sérrá, ‘Yumo yinan wel ankwapmwaek sápenke. Yinomp lam torokwar naeria waeane!’ Aerapo maok, yonkwae kourráp koumteou nopok sérrá, ‘Mono! Mámá wel te yinan kor pwi mo, tá yumwan kor pwi mono. Fwapono, yumo tukupea yumoku mwanap stua mekamp wel mani fek sámpenke.’ 10 Aerá sérapo maok, am fárákap wae wel sámp mwaria stua mek tukup te. Aenapo maok, am yonkwae kouria nánapi yakápnap koumteou am yupu wourékam sámp naenámp aropént yinkea, nap mek fépérrá tankápria ménki kéri pwate.
11 Aenapo am ankwap éntik énkénki koumteou wakmwaek arári koropea sérrá, ‘Tokwae Kar e, amo yinan ménki kɨk-pwarae!’ 12 Aerapo maok, táte am aropao nopok sérrá, ‘Yumo apae koumteou nape? Ono yumwan mér mo rae!’ ” 13 Jisas takrá séri pwarará, arakrá sér, “Yumo fwapia mér kip. Yumo am Aropamp Táráp ék naenámp yae ntia ke te mér mono.”
Tére arop yinɨnkaopweran wounápnámp kar
Luk 19:11-27
14 Jisaso warko arakrá sér, “Tá ankwap te, Kwaro náráp firáp taokeyak naenámp te arop ankárankamp tokwae panek ankwap némpouk akwap naeria, náráp tére konap aropan wumwiria, náráp ankank ponankor am fárákapamp yaek nénk námp niampon. 15 Mao am tére arop ankákárankaomp tére mwanap kárákáre nɨnɨkria take pourouráp puri fek ‘Náráp mani fákeyakáprá, am fek térenk’ ria nénkria, ankwap aropan K5,000 sánk, tá ankwapan K2,000 sánk, tá ankwapan K1,000 sánk. Taki pwarará mao wae akwap. 16 Mao wae akwap tenánko, am K5,000 sámpnámp arop koupour kar térea kámákarrá warko K5,000 sámp. 17 Tá am K2,000 sámpnámp arop mao kuri térea warko kámákarrá ankwap K2,000 sámp. 18 Aeno arop K1,000 sámp námp te sámpá akwapea apár me yokoropea náráp arop tokwaeramp mani te mek wouroumptea yak.
19 Aenapo, wae kápae kare ke akwap tenánko, wakmwaek am tére arop fárákapamp arop tokwae wae arákarrá korop. Wae koropea, náráp mani nénk tarinámp am arop fárákapan yurukup naeria. 20 Aenánko maok, tá arop K5,000 sámp námp sankoropea sánkria sérrá, ‘Arop Tokwae, amo onan K5,000 sáp napan ono am fek térea, warko ankwap K5,000 sámp namp má nkeae.’ 21 Aeránko maok, am arop tokwaerao sérrá, ‘Amo te kwapwe kare tére aropono! Amo tére kwapwe kareria tére taokeyak kwapwe napon. Amo kánanke kwarok ankank fwap taokeyak napara, onomp nɨnɨk te amo fwap kápae kare ankank taokeyak nanapono. Amo koropea onont warákárae.’
22 Arop ankwap K2,000 sámp námp mao kuri koropea sérrá, ‘Arop Tokwae, amo onan K2,000 sáp napono. Amo nkeae. Ono am fek térea warko K2,000 ankwap sámp nampono.’ 23 Aeránko maomp arop tokwaerao man sérrá, ‘Amo te tére nap pwar moria, yae-párák kare térea napono. Amo kánanke kwarok ankank yae-párák taokeyak napara, amo fwap tokwae kar ankank poukwap nanaprá nɨnɨk nampon. Amo koropea onont warákárae.’
24 Tá K1,000 sámpnámp arop mao kuri koropea sérrá, ‘Arop Tokwae, ono wae mérampono, amo te tére poukwapá yakrá fopwaoka wae, tá amo te arop ankwapao yoroinap yopwar mekamp fɨran kor ti konapono. Tá ankwap aropao kwar mek ankankou yɨrɨri tenap fekamp fɨr ti konapono. 25 Ae konapantá ono táman apápria waráp K1,000 má kwar mek wouroump tari nampono. Waráp mani má nkeae.’
26 Táte arop tokwaerao maomp kar pwarokwaprá sér, ‘Amo te kwatae kare tére aropono! Amo te kokwae kare aropono! Ono ankwapao yopwar yoroinap fɨr ti konamp, tá ankwapao kwar mek ankankou yɨrɨri tenap mekamp fɨr ti konamp, amo táman mérapono. 27 Takria te amo apaeritea onomp mani beng mek pap moi napono? Ono koropea onomp K1,000 sámpria am fek kámákár námp méntér sámp nae mpupo.’ 28 Aeria am arop tokwaerao am fek yakápnap arop fárákapan sérrá, ‘Ae te yumo K1,000 am pwarokwapea K10,000 sámpnámp aropan sánkenke. 29 Am te apae riteanápe, aropao ponankor ankank ankwap fwapi taokeyak nánko te, warko ankwap ankank man nénk mwanapono. Aeno táte arop ankwap ankank mo námp te, mao fákeyaknámp kánanke kwarok ankank akwapá moyak naenámpon. 30 Am tére arop kwatae te ek kɨrɨkɨp mek far-sɨtenapo, am mek apánka waeria yu kɨkɨmpia arokwapano.’ ”
Aropamp Táráp ponankor arop firan yurukup naenámp kar
31 Tá Jisaso ankwap wounáp kar sérrá, “Nánkár wakmwaek Aropamp Táráp King yakea náráp ponankor ensel fákáre méntér arákarrá éknámp ke fek, mao kingo tank konámp sia king fek tank naenámpon. 32 Tá ponankor arop fi mao nke námp fek wonae fik koupoukour mwanapon. Aenapo, am arop fi kuk pɨrékarea anánk fi pwar naenámpono. Sipsip taokeyaknámp aropao sipsip pɨrékarrá ankwap mwaek pwar, meme pɨrékarrá ankwap mwaek pwar konámp niamp naenámpon. 33 Mao te sipsip tirá yae-párák mwaek kák, meme tirá yae-mánkwan mwaek kák naenámpon. 34 Takria kingo yae-párák mwaek yakápnap arop fárákapan arakrá sér, ‘Yumwan te onomp Naropwar Kwaro warákár námpono. Yumo onomp Naropwaro náráp firáp taokeyak naenámp oukoumwan apár wourékam yoro námp fek yiráp por nánapi páte námp am sámpenke. 35 Am te apae riteanápe, wokwaek ono yae-porokwe nanko, yumo onan fɨr sápapono. Tá ono ént nɨkɨp nanko, yumo onan ént sápapono. Ono ankwap némpouknámp korop nanko, onan yiráp nap mek warámp-sɨra napono. 36 Ono waempyam mo nanko, yumo onan waempyam sápapono. Ono touwe nanko, yumo onan taokeyakápi napono. Ono kalabus mek yak nanko, yumo onan koropá nkeapono.’
37 Aeránko, tá yae-párák kare arop fárákap nopok maomp kar pwarokwaprá arakrá sér mwanapon: ‘Tokwae Kar, mae ke fek amo yae-porokwe napo, yino amwan fɨr sánkámpon? Tá mae ke fek amwan ént nɨkɨp nánko, yino ént sánkámpon? 38 Tá mae ke fek amo ankwap némpouknámp korop napo, yino amwan nap mek warámp-sɨrarimpon. Tá mae ke fek amo waempyam mo napo, yino amwan waempyam sánkámpon? 39 Mae ke fek yino amo touwe napo koropá amwan nke námpon, tá mae ke fek amo kalabus mek yakapo, koropá amont kar táráparimpon?’
40 Nopok kingo man kar pwarokwaprá arakrá sénaenámpon, ‘Ono yumwan kare kar sénampon: Yumo mámá kápae kare ankank onomp mapekamp e tokwae monámp nánae ankwapan takrá tére nap te, onan kor tak napon.’
41 Aeria mao am yae-mánkwan mwaek yakápnap arop fárákapan arakrá sénaenámpon, ‘Yumo te moyakáp mwanap arop fárákapono. Yumo onan pwarará, yumo te onomp Naropwaro Satan ntia maomp ensel fákárerampor nánapi pwatenámp torokwar mo i konámp yaomwi mek pɨkenke. 42 Am te apae riteanápe, wokwaek ono yae-porokwe nanko, yumo onan fɨr sáp moi napono. Ono ént nɨkɨp nanko, yumo ént sáp moi napono. 43 Ono ankwap némpouknámp korop nanko, yumo onan yiráp nap mek warámp moi napono. Ono waempyam mo nanko, onan waempyam sáp moi napono. Ono touwe nanko, tá ono kalabus mek yak nanko, yumo onan koropá nke moi napon.’
44 Aerá sénánko, am fárákapao kor nopok man sérrá, ‘Tokwae Kar, mae ke fek yino nke nánko, amo yae-porokwe napo, tá ént nɨkɨp nánko, tá amo ankwap némpouknámp korop napo, tá amo waempyam mo napo, tá amo touwe sámp napo, tá amo kalabus nap mek yak napo, amwan yaewour moi námpono?’
45 Tá nopok mao arakrá sénaenámpon: ‘Ono yumwan kare kar sénampon: Yumo mapekamp e moráp arop ankwapan tak moi nap te, yumo onan kor tak moi napon.’ 46 Aenapara, am fi arop te tukupea touwe kwatae sámpea arokwamánkrá ankár yakápá yakáp mwanapon. Aeno yae-párák kare arop te yiki yak sámpea yakápá yakáp mwanapon.”
25:1 Lu 12:35 25:12 Lu 13:25-27 25:13 Lu 12:40 25:15 Ro 12:6 25:21 Lu 16:10 25:29 Mk 4:25 25:31 Mt 16:27 25:34 Lu 12:32 25:40 Snd 19:17; Hi 6:10