18
Babilon kwatae akwapnámp kar
Wakmwaek am pwar nánko, ono nke nanko, ensel ankwap yámar mek pwarará apárok ék. Mao te kárákáre tokwaerápao, maomp mopor te apárok wae tákapa wae. Mao tékén kar arakrá sér,
“Taun tokwae Babilon wae kwatae akwapáne.
Mao te wae kwatae akwap teane.
Oukoumwan te am taun te
kwatae-spirit fákáreramp taun yak námpon.
Kwatae-spirit fákáre,
tá oumnámp ant fákáre,
tá kwatae kare ant fákáre,
támao kuri am mek yakáp napon.
Am te apae riteanápe,
ponankor fi méntér kokopori napono.
Am te ará:
Am ponankor arop fi méntér kokopor nɨnɨk nap te,
am fárákap kárákáre kor wain ént fánap niampon.
Tá apárokamp king fákáre
mao kor mént kokopori napono.
Tá apárokamp bisnis arop fárákap
mani sámp mwanap térerá
am yupuamp nkwakwe make kɨkiank nɨnɨk tokwae fek
mani tokwae ti napono.”
Tá ono wa nanko, yámar meknámp kar ankwap arakrá sér,
“Onomp koumteouráp arop fárákap,
yumo ankár am taun pwararea ek koropenke!
Takria yumo maomp kwatae nɨnɨként
tukupá tapokwap mwanape.
Tá yumo méntér tapokwapria yumo énénki
kwatae nɨnɨk fek nopok sámp mwanape.
Maomp kwatae nɨnɨk te
yu tokwae koupoukarrá pokea yámar mek námpono.
Kwar te am taunamp kwatae nɨnɨk ponankor te
waeman nɨki yak námpon.
Yumo ankár am kokopor yupuamp
nkwakwe make kwatae ankank fek
ankár nopok kor, take pourouráp fek pwi pap mwanapon.
Mao yumwan mokope pourouráp kwatae nɨnɨki námp te,
nopok kuri am yumuntuk ankwap koukoumoumpia sánkenke.
Mao te wae kárákáre kor mánmán ént
kap mek ouroukoupea yumwan sánk námpon.
Yumo ankár maomp kap mek
kárákáre kor mánmán ént ankwap
koukoumoumpia sánk napo, fárano.
Mao námokuráp e sakapria
kápae kare nkwakwe make ankank
námokuráp pourouk warákár sánk naenámpan saráp
tére konámpon.
Aenámpara, yumo ankár kápae kare touwe sámpea
éma wae naenámp nopokinámp niamp take sánk kipo.
Mao te námokuráp nɨnɨk mek sérrá,
‘Ono te Kwin yakria
sia kwin fek tank namp’rá sér i konámpon.
‘Námo te kae yupu niampao kwaporok yak nampanápe.
Námwan te touwe kwatae korop nánko,
námo ém mo kareno’rá sér i konámpon.
Aenámpan maok,
nkwakwe make kwatae kare ankank
man ankárankamp yae fek saráp korop naenámpon.
Nkwakwe make touwe tokwae korop nánko,
kápae kare arop éménka wae,
tá yae-porokwe tokwae korop naenámpon.
Tá Babilon te ponankor yaomwirao fánaenámpon.
Ye! Am te apaeritea námpanápe,
Kárákáre Tokwaeráp Kwar Tokwaerao
maomp kwatae nɨnɨk waeman youroukoupi námpan,
‘Nopok touwe kwatae sámp naenámp’rá sénámpon.”
King fákáre mao am taun tokwaerént méntér kokopori nap, tá méntér nkwakwe make kápae kare ankank sámp napan saráp tére napon. Aenapara, am king fárákap man yaomwirao fánánko souri korop námp nkea, am fárákap náráp éntér kor fek yae poporokwaprá éménk mwanapon. 10 Mao am touwe kwatae sámp nánko, am fárákap námoku kor am take touwe sámp mwanapara, apáp tɨrɨnka waeria panek foukouri yakáprá arakrá sér, “Koupouteane, koupouteane, Babilon koupouteane. Am taun tokwae, amo kárákáre kor taun nono. Ankárankamp ke fek saráp nopok touwe kwatae amwan koropáne.”
11 Tá apárokamp bisnis arop fárákap am taun támantá éménkrá yonkwae touwe napon. Am te apae riteanápe, arop maomp ankank tirá, mani nénk mwanap arop warko yak mono. 12 Am ankank te gol, silva, kwapwe kare yumwi, mani tokwae fekamp anani kor, tá wupwi kor waempyam kwapwe, tá nkwakwe make noumouri kor waempyam, tá waempyam waentar fekamp aráno. Tá kápae kare nkwakwe make nánákáre kwapwe konámp yao, tá ankank ponankor elefan souwe fek yoroinap, tá ankank ponankor mani tokwae fekamp yao fek yoroi nap, tá bras, tá ain, tá kukumwi kwapweráp yumwi fek yoroi nap. 13 Tá ankwap te ará ankank: Sinamon, tá fári konap far, tá yankap konap paura nánákáre, tá nkwakwe make wouri nánákáre, tá sanda kwapwe, tá wain, tá wel, tá pan kwapwe, tá wit, tá bulmakau, tá sipsip, tá hos ntia karis, tá slev yak naenámp arop, maomp nɨnɨk ntia pourou mani fek sámp konap. Mámá ankank warko mani fek te mono. 14 Bisnis tére konap arop fárákap arakrá man sér mwarea napon: “Am kwapwe kare ankank amo sámp nae kar ri konap te, waeman ponankor amwan pwar-akwap tenámpon. Waráp mani tokwae fekamp kwapwe kare ankank ntia waráp kwapwe kare mopor ankank te, wae ponankor amwan pwar-akwap námpon. Amo am ankank warko sámp mono.”
15 Tá bisnis arop fárákap am ankank takrá téreria am taun mek mani kápae kare tákap konap arop fárákap te am taun tokwaerao touwe tokwae sámp nánko, nkea námwan am touwe kwatae korop naenámpan apáp tɨrɨnk mwanapon. Tá am fárákap panek foukouri yakáprá éménkrá yonkwae touwe tokwae mwanapon. 16 Am fárákapao sérrá, “Koupouteane, koupouteane, am taun tokwae koupouteane! Wokwaek mao te wupwi kor waempyam yirɨmp, tá nkwakwe make noumouri kor waempyam, tá maomp pouroukamp mopor kwapwe, gol, tá yumwi kwapwe ntia mani tokwae fekamp anani kor yirɨria yakámpon! 17 Aempan ankárankamp ke fek saráp takánko, maomp ponankor mani, tá am mopor ankank ponankor kwatae akwap tenámpon!”
Tá sip mekamp kepten ponankor, tá ponankor arop mani fek sip mek kounkouria ankwap némpouk tukup konap, tá sip mek tére konap arop ponankor, tá arop ponankor solwara mek mani tákap mwanap tére konap, am arop fárákap panek foukouri yakáp mwanapon. 18 Tá am fárákapao nke napo, am taun wouroukour-námp yaomwi souri nkea arakrá wumwi, “Apae taun mámá taun tokwae niamp yak námpon?” 19 Aeria am fárákap woup kwar yokwaprá námokuráp me korok épérrá yonkwae touweria éménk. Tá am fárákapao wumwirá, “Koupouteane! Mámá taun tokwae koupouteane! Kápae kare sip solwara mek paokop nap, mámá taun tokwae mekamp mani tokwaeráp yakáp i konapono. Koupoute kare, ankárankamp ke fek saráp am ponankor kwatae akwapáne!”
20 Ankwapao kar arakrá sér: “Yumo yámar me ntia Kwaromp koumteouráp arop fárákap, tá yumo aposel, tá profet, yumo ponankor fwap oukoumwan mámá ankank am taun mek korop námp warákáránk mwanapono. Kwaro man youroukoupia nopok touwe kwatae sánk námpono. Tá amnámp nɨnɨk te am taun támao yumwan kwatae sokoroi nap fek námpon.”
21 Am kar pwar nánko, kárákáre kor ensel ankwap yumwi tokwae ankárank wit yánk nounounkrá aokop konámp tokwae niamp sámpea, mao am yumwi tokwae kakapea solwara mek sɨr. Aeria mao sérrá, “Ono mámá yumwi sɨnamp máte nánkárap taun tokwae Babilon mámaknámp kárákáre kare fek sɨnapo, arop fárákap warko nke mo mwanapono. 22 Aeria gita aráp, tá nkwakwe make musik, tá poum ke mek fokop nap, tá wur foukour nap, take pourouráp arápánk te, arop fárákapao warko amo yak nap meknámp tak nánko, wa mono. Tá arop ponankor nkwakwe make tére méria yakápnap aropao amo yak nap mek warko take pourouráp arop nke mono. Wit sokwapnámp yumwi ounk te warko yak nánko, arop fárákap wa mono. 23 Aropao amo yak nap mekamp lam wae te nke mono. Tá amo yak nap mek tameknámp poumarop yupu sámp naenámp kar, tá yupu poumou nap mek tank naenámp kar wa mono. Wokwaek waráp bisnis térenap arop fárákap apárokamp arop nununkwi yakápi napono. Ta kápae kare arop fárákapan amo foupourrá kwekár sérari napono.”
24 Ta Kwaro am taun nke nánko te, profet fákáre, tá maomp koumteouráp arop tirá wourinap kwatae nɨnɨk te am taun mek yak námpon. Apárokamp arop ponankor yopor aropao tirá wouri nap am támao kor am Babilonomp pourouk sarápi yak námpon.
18:4 2 Ko 6:17 18:6 2 Te 1:6 18:8 Yé 11:17-18 18:10 Yé 19:2-3 18:20 Yé 19:1-2