8
Rugahuëʼ Jesús ziánrö ca choáʼ gayuáʼ bönachi
(Mt. 15:32-39)
Yuguʼ dza naʼ buluʼdubi bönachi zián ga zoëʼ Jesús. Tuʼ cabí dë le ilágugaca, Jesús bulidzëʼ bönniʼ usëda queëʼ, ateʼ bë́ʼlenëʼ légaquiëʼ didzaʼ. Gudxëʼ légaquiëʼ:
—Ruhuechiʼ ládxaʼa bönachi zián ni tuʼ chinaca tsonna dza nacuáʼlen nedaʼ ni, en bitiʼ dë le ilágugaca. Channö usö́l-laʼa léguequi lídxigaca taʼdunsö caʼ, hualaʼcuídiʼ laʼ nöza, tuʼ záʼgaca ziʼtuʼ bál-lagaca.
Buluʼbiʼë didzaʼ bönniʼ usëda queëʼ, tëʼ Lëʼ:
—¿Bizxi ugágutsaruʼ bönachi guizxi yu ni, ga ni naca lataj cáʼasö?
Gunábinëʼ Jesús légaquiëʼ, rnnëʼ:
—¿Bál-laxi yöta xtila dë queë́liʼ?
Tëʼ Lëʼ:
—Gádxisö.
Níʼirö Jesús gunná béʼenëʼ bönachi zián naʼ ilaʼbö́ʼ lu yu. Gudélëʼë gadxi yöta xtila naʼ, ateʼ gudxëʼ Dios: “Xclenuʼ.” Níʼirö buzxuzxjëʼ léguequi, en bëʼë quégaquiëʼ bönniʼ usëda queëʼ para ilaʼguísiëʼ lógaca bönachi zián naʼ. Gutaʼ caʼ quégaquiëʼ tu chópabaʼ böla cuidiʼ. Jesús gudxëʼ Dios: “Xclenuʼ”, ateʼ gunná béʼenëʼ légaquiëʼ ilaʼguísiëʼ caʼ légacabaʼ lógaca bönachi. Gulagu yúguʼtë bönachi naʼ, en buluʼhuö́laj. Níʼirö buluʼtubëʼ le bizxaj nagáʼanagaca, ateʼ gulaʼlí idú gadxi gaʼböra. Bönachi naʼ gulagu gulaca idú ca choáʼ gayuáʼgaca. Jesús busöl-lëʼ léguequi lídxigaca, 10 ateʼ gurenëʼ lëʼe bárcodoʼ tsözxö́n len yuguʼ bönniʼ usëda queëʼ, ateʼ bilaʼdxinëʼ lu xiyúgaca bönachi Dalmanuta.
Taʼnábinëʼ Jesús gunëʼ tu le gaca bëʼ nuzxi náquiëʼ
(Mt. 16:1-4; Lc. 12:54-56)
11 Níʼirö bilaʼdxinëʼ bönniʼ yudoʼ fariseo ga zoëʼ Jesús, en gulaʼsí lógaquiëʼ taʼdíl-lalenëʼ Lëʼ didzaʼ. Gulë́ʼënnëʼ ilaʼzíʼ bëʼë Jesús. Que lë ni naʼ gulaʼnábinëʼ Lëʼ gunëʼ tu le naca bëʼ zaʼ yehuaʼ yubá. 12 Gunnëdaʼ ládxëʼë Jesús, rnnëʼ:
—¿Bizx que taʼnábitsö bönachi ni nedaʼ gunaʼ tu le naca bëʼ zaʼ yehuaʼ yubá? Le nácatë reaʼ libíʼiliʼ, bitiʼ caʼ iléʼeliʼ tu le naca bëʼ zaʼ yehuaʼ yubá.
13 Níʼirö buláʼalenëʼ légaquiëʼ. Bubenëʼ lëʼe bárcodoʼ, en saʼyéajëʼ iaʼtsöláʼa nísadoʼ.
Le tuʼsë́dinëʼ bönniʼ yudoʼ naca ca cúa zi que yöta xtila
(Mt. 16:5-12)
14 Gulal-la ládxiʼgaquiëʼ bönniʼ usëda queëʼ Jesús iluʼë bi ilahuëʼ, ateʼ tuz yöta xtila dë lëʼe bárcodoʼ naʼ. 15 Níʼirö Jesús buzéajniʼinëʼ légaquiëʼ, rnnëʼ:
—Buliʼyútsöcaʼ queë́liʼ. Guliʼgún chiʼi cuinliʼ para cabí síʼiliʼ le naca ca cúa zi que yöta xtila quégaquiëʼ bönniʼ yudoʼ fariseo, en queëʼ Herodes.
16 Gulaʼsí lógaquiëʼ tuʼë didzaʼ bönniʼ usëda queëʼ laʼ légacasëʼ, taʼnnë́ʼ:
—Gunnë́ʼ caní tuʼ cabí dë yöta xtila gáguruʼ.
17 Réquibeʼenëʼ Jesús le taʼnnë́ʼ, ateʼ rëʼ légaquiëʼ:
—¿Bizx que ruíʼiliʼ caní didzaʼ tuʼ cabí dë yöta xtila gáguruʼ? ¿Naruʼ cabí réajniʼitseliʼ, en bitiʼ réquibeʼitseliʼ? ¿Ni nácatsö zidi icja ládxiʼdoʼoliʼ? 18 ¿Zóatsö guiö́j loliʼ, en bitiʼ riléʼeliʼ, en zóatsö guídi nágaliʼ, en bitiʼ riyö́niliʼ? ¿Naruʼ cabí röjnétseliʼ? 19 Cateʼ niʼ buzxuzxjaʼ gayuʼ yöta xtila, ateʼ gulahuëʼ chi-un gáyuʼë bönniʼ, ¿bál-laxi gaʼböra buliliʼ le bizxaj butúbiliʼ?
Gulaʼnnë́ʼ:
—Chinnu.
20 Gunnë́ʼ caʼ Jesús:
—Cateʼ niʼ buzxuzxjaʼ gadxi yöta xtila, ateʼ gulagu choáʼ gayuáʼ bönachi, ¿bál-laxi gaʼböra buliliʼ le bizxaj butúbiliʼ?
Gulaʼnnë́ʼ:
—Gadxi.
21 Níʼirö Jesús gudxëʼ légaquiëʼ:
—¿Naruʼ cabí réajniʼitseliʼ naʼa, bëʼa didzaʼ que le tuʼsë́dinëʼ bönniʼ naʼ?
Jesús ruúnëʼ bönniʼ Betsaida nachul-la lahuëʼ
22 Cateʼ Jesús, en bönniʼ dáʼgaquiëʼ Lëʼ bilaʼdxinëʼ yödzö Betsaida, bilaʼdxín ga zoëʼ Jesús nupa dujuáʼgaquiëʼ queëʼ tu bönniʼ nachul-la lahuëʼ. Taʼtáʼyuëʼ lahuëʼ canëʼ bönniʼ naʼ. 23 Jesús gudélëʼë nëʼë bönniʼ naʼ nachul-la lahuëʼ, ateʼ guchë́ʼë lëʼ níʼilö raʼ yödzö. Niʼ budxíëʼ zxönaʼ guiö́j lahuëʼ, en guxóa nëʼë lëʼ. Níʼirö gunábinëʼ lëʼ, rnnëʼ:
—¿Ba riléʼenuʼ latiʼ?
24 Buyúëʼ bönniʼ naʼ nachul-la lahuëʼ, rnnëʼ:
—Riléʼegacadaʼ bönachi, naláʼgaca ca yuguʼ yaga, pero taʼdá bönachi naʼ.
25 Leyúbölö guxóa nëʼë Jesús guiö́j lahuëʼ, ateʼ buyúdëʼë bönniʼ naʼ nachul-la lahuëʼ, ateʼ böácatë dxíʼadoʼ guiö́j lahuëʼ. Naʼa riléʼenëʼ dxíʼadoʼ yúguʼtë. 26 Níʼirö Jesús gusö́l-lëʼë lëʼ lidxëʼ, rnnëʼ:
—Bitiʼ tsöjdöduʼ lahuiʼ yödzö, en cuntu nu guíoʼ le benaʼ nu zoa lu yödzö ni.
Rnnëʼ Pedro: “Jesús náquiëʼ Cristo”
(Mt. 16:13-20; Lc. 9:18-21)
27 Gudödi naʼ, buluʼzë́ʼë Jesús, en yuguʼ bönniʼ usëda queëʼ niʼ, ateʼ gulaʼdödëʼ yuguʼ yö́dzödoʼ nabábagaca Cesarea, ga naʼ rinná bëʼë Filipo. Tsanni niʼ yúʼugaquiëʼ nöza, Jesús rinabi yudxëʼ yuguʼ bönniʼ usëda queëʼ, rnnëʼ:
—¿Nuzxi taʼnná bönachi nacaʼ?
28 Buluʼbiʼë didzaʼ, taʼnnë́ʼ:
—Taʼnná bal-la bönachi nacuʼ Juan, bönniʼ buquilëʼ bönachi nisa. Taʼnná iaʼbal-la nacuʼ Elías, bönniʼ bëʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios dza niʼte. Taʼnná iaʼbal-la nacuʼ bönniʼ yúbölö bëʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios dza niʼte.
29 Níʼirö Jesús gunábinëʼ légaquiëʼ, rnnëʼ:
—Nazxi libíʼiliʼ, ¿nuzxi rnnaliʼ nacaʼ?
Bubiʼë didzaʼ Pedro, rnnëʼ:
—Liʼ nacuʼ Cristo.
30 Níʼirö Jesús gunná béʼenëʼ légaquiëʼ cuntu nu uluʼsiyönnëʼ Nu náquiëʼ.
Riguíxjöʼë Jesús ca siʼ ilútiëʼ Lëʼ
(Mt. 16:21-28; Lc. 9:22-27)
31 Níʼirö gusí lahuëʼ Jesús rusë́dinëʼ bönniʼ dáʼgaquiëʼ Lëʼ, rnnëʼ:
—Run bayudxi quiʼi sacaʼa nedaʼ, Bönniʼ Guljëʼ Bönachi. Bönniʼ gula tuʼzéajniʼinëʼ, en yuguʼ bixúz unná bëʼ, en bönniʼ yudoʼ tuʼsë́dinëʼ uluʼzóëʼ nedaʼ tsöláʼalö. Ilútiëʼ nedaʼ, pero cateʼ gaca tsonna dza ubanaʼ.
32 Yálajsö bë́ʼlenëʼ légaquiëʼ didzaʼ ni. Níʼirö Pedro guchë́ʼë Jesús tsöláʼalö, en gusí lahuëʼ ridil-lëʼ lëʼ didzaʼ. 33 Buécjëʼ Jesús, en buyúëʼ iaʼzícaʼrëʼ bönniʼ usëda queëʼ, ateʼ buzenëʼ bach Pedro, rnnëʼ:
—Gucuita ga zoaʼ. Nacuʼ ca Satanás, tuʼ xihuiʼ. Le rizáʼ ládxuʼu bitiʼ zaʼ lu nëʼë Dios, pero ca taʼzáʼ ládxiʼgaca bönachi naca.
34 Níʼirö Jesús bulidzëʼ yuguʼ bönniʼ usëda queëʼ, encaʼ bönachi nacuáʼ niʼ, en gudxëʼ légaquiëʼ:
—Channö rë́ʼënëʼ nu bönniʼ tëʼë nedaʼ, ral-laʼ uzóëʼ tsöláʼalö le rë́ʼëni quézinëʼ, en gáquiëʼ ca tu bönniʼ saʼyéajëʼ söjtë́ʼë lëʼe yaga cruz, ateʼ níʼirö huáca tëʼë nedaʼ. 35 Nu bönniʼ ruíʼidaʼ ládxëʼë yöl-laʼ naʼbán queëʼ, unítiëʼ le, pero nu bönniʼ unítiëʼ yöl-laʼ naʼbán queëʼ tuʼ dëʼë nedaʼ, o tuʼ dëʼë didzaʼ dxiʼa quiaʼ, udéliʼnëʼ bönniʼ ni yöl-laʼ naʼbán queëʼ. 36 ¿Naruʼ uziʼtsëʼ xibé tu bönniʼ channö utubëʼ yúguʼtë le dë yödzölió ni, pero uniti cuinëʼ? 37 Bitiʼ bi gaca unödzjëʼ tu bönniʼ le huöáʼui cuinëʼ. 38 Channö zoëʼ nu bönniʼ rutuíʼinëʼ quiaʼ nedaʼ, en que xtídzaʼa lógaca bönachi ni nucáʼanagaca Dios, en tun dul-laʼ, lëscaʼ caní nedaʼ, Bönniʼ Guljëʼ Bönachi, utuíʼidaʼ queëʼ bönniʼ naʼ cateʼ guídalenaʼ yöl-laʼ huáca zxön queëʼ Xuzaʼ, ateʼ dzágagaquiëʼ gubáz láʼayi nedaʼ.