9
Jesús gudxëʼ caʼ légaquiëʼ, rnnëʼ:
—Le nácatë reaʼ libíʼiliʼ, nacuáʼ ni nupa bitiʼ ilátigaca cateʼ ilaʼléʼerö idinná bëʼë Dios luyú ni, en iláʼ lahui yöl-laʼ huáca zxön queëʼ.
Ridzáʼa ca rináʼ lahuëʼ Jesús
(Mt. 17:1-13; Lc. 9:28-36)
Cateʼ chigudödi xopa dza, Jesús guchë́ʼë Pedro, en Jacobo, en Juan, ateʼ légacasëʼ yöjáquiëʼ tu lu guíʼa sibi. Niʼ bidzáʼa ca rináʼ lahuëʼ Jesús lógaquiëʼ yonnëʼ naʼ. Guyëpi yösa beníʼ lariʼ nácuëʼ Jesús, ateʼ guca chiguíchidoʼos. Zxílaʼdoʼos guca, le cuntu nu raʼ lariʼ yödzölió ni gaca gun chiguíchidoʼos ca guca lariʼ naʼ. Buluʼluíʼi lógaquiëʼ Elías, en Moisés, tuíʼilenëʼ Jesús didzaʼ. Níʼirö Pedro gudxëʼ Jesús:
—Bönniʼ Usedi, bicaʼ ba rëʼu zóaruʼ ni. Gúntsöcaʼtuʼ tsonna yuʼu lágaʼdoʼ, tu quiuʼ, iaʼtú queëʼ Moisés, en iaʼtú queëʼ Elías.
Caní gunnë́ʼ Pedro tuʼ cabí nö́zinëʼ bi naʼ rnnëʼ, tuʼ tádxinëʼ bönniʼ usëda queëʼ Jesús naʼ. Níʼirö gurö́ʼö böaj le gulúʼu zxul-la légaquiëʼ, ateʼ biyö́n chiʼi nu ruíʼi didzaʼ lu böaj naʼ, rnna:
—Bönniʼ ni Zxíʼinaʼ. Nadxíʼidaʼ Lëʼ. Buliʼzë́ nágaliʼ Lëʼ.
Laʼ buluʼyutëʼ pero cúnturö nu taʼléʼenëʼ. Tuzëʼ Jesús zóalenëʼ légaquiëʼ.
Tsanni niʼ yúʼugaquiëʼ nöza, tuʼdínniëʼ lu guíʼa sibi naʼ, Jesús gunná béʼenëʼ légaquiëʼ cuntu nu uluʼsiyönnëʼ caʼ, lë naʼ bilaʼléʼenëʼ, cateʼ ubanrëʼ lu yöl-laʼ guti Lëʼ, Bönniʼ Guljëʼ Bönachi. 10 Que lë ni naʼ gulaʼgúʼusëʼ ícjagaquiëʼ didzaʼ ni bëʼë, ateʼ laʼ légacasëʼ taʼnabi yúdxinëʼ luzáʼagaquiëʼ bizxi saʼyéaj didzaʼ naʼ bëʼë, gunnë́ʼ ubanëʼ lu yöl-laʼ guti. 11 Gulaʼnábinëʼ Jesús, taʼnnë́ʼ:
—¿Bizx que taʼnnë́ʼ bönniʼ yudoʼ usedi run bayudxi guídëʼ Elías zíʼalö ca guídëʼ Cristo?
12 Bubiʼë didzaʼ Jesús, rnnëʼ:
—Le nácatë guídëʼ Elías zíʼalö, en ucuʼë yúguʼtë ca ral-laʼ gaca. Naʼa, ¿bizxi saʼyéaj le nazúaj lu guichi rnna run bayudxi quiʼi sáquëʼë Bönniʼ Guljëʼ Bönachi, ateʼ cáʼasö uluʼcáʼana bönachi Lëʼ? 13 Reaʼ libíʼiliʼ: Chibidëʼ Elías, ateʼ gulunëʼ queëʼ tsca gulë́ʼënnëʼ, tsca nazúaj lu guichi láʼayi ca ral-laʼ gaca queëʼ.
Jesús ruúnëʼ-biʼ biʼi bönniʼ yuʼu lëbiʼ böʼ xihuiʼ
(Mt. 17:14-21; Lc. 9:37-43)
14 Cateʼ niʼ buluʼdxinëʼ Jesús, en bönniʼ dzágagaquiëʼ Lëʼ ga naʼ nacuʼë iaʼzícaʼrëʼ bönniʼ usëda queëʼ Jesús, bilaʼléʼenëʼ nacuáʼ bönachi zián niʼ, ateʼ bönniʼ yudoʼ tuʼsë́dinëʼ taʼdíl-lalenëʼ yuguʼ bönniʼ usëda queëʼ naʼ didzaʼ. 15 Cateʼ bönachi zián naʼ bilaʼléʼe Jesús, buluʼbani, en carelö záʼgaca ga naʼ zëʼë, dijö́dxigaca Lëʼ: “Padiux.”
16 Níʼirö Jesús gunábinëʼ yuguʼ bönniʼ usëda queëʼ naʼ, rnnëʼ:
—¿Bizxi didzaʼ naʼ ridíl-lalenliʼ légaquiëʼ?
17 Bubiʼë didzaʼ tu bönniʼ nútsëʼë ladaj bönachi zián naʼ, rnnëʼ:
—Bönniʼ Usedi, nachëʼa-biʼ biʼi bö́nniʼdoʼ quiaʼ ni quiuʼ, yuʼu lëbiʼ böʼ xihuiʼ le run ga bitiʼ raca innëbiʼ. 18 Cateʼ böʼ xihuiʼ naʼ ruʼu lëbiʼ, rurixi rutula lëbiʼ lu yu, ateʼ ribía bidxinaʼ zidiʼ ruáʼabiʼ, en rutil-la láyaʼbiʼ. Que lë ni naʼ zeaj ridxítabiʼ. Gunábigacadaʼ-nëʼ bönniʼ usëda quiuʼ uluʼbéajëʼ böʼ xihuiʼ naʼ, pero bitiʼ gulaʼzéquiʼnëʼ.
19 Bubiʼë didzaʼ Jesús, rnnëʼ:
—Libiʼiliʼ, bönniʼ cabí taʼyéajlëʼë. ¿Gácaʼxte caz ral-laʼ sóalenaʼ libíʼiliʼ? ¿Gácaʼxte caz ral-laʼ guáʼ ilenaʼ queë́liʼ? Guliʼdiguáʼ-biʼ quiaʼ ni.
20 Dujuáʼagaquiëʼ-biʼ ga naʼ zoëʼ Jesús. Cateʼ böʼ xihuiʼ naʼ biléʼe Lëʼ, laʼ buxízitë lëbiʼ. Gudzö́ʼöbiʼ lu yu, ateʼ burixi butula lëbiʼ, ateʼ bidxía bidxinaʼ zidiʼ ruáʼabiʼ. 21 Níʼirö Jesús gunábinëʼ xúzibiʼ biʼi naʼ, rnnëʼ:
—¿Gácaʼxi chiguca raca caní queë́biʼ?
Rnnëʼ xúzibiʼ naʼ:
—Niʼ nácatëbiʼ bíʼidoʼ réʼebiʼ caní. 22 Zián luzuí rirúʼuna lëbiʼ lu guíʼ, en lu nisa para guti lëbiʼ. Que lë ni naʼ, channö racuʼ latiʼ, buéchiʼ ladxiʼ netuʼ, gácalenuʼ netuʼ.
23 Jesús gudxëʼ lëʼ:
—Channö huáca tséajlëʼu, yúguʼtë huáca channö tséajlëʼu Dios.
24 Laʼ bëʼtëʼ zidzaj didzaʼ xúzibiʼ biʼi naʼ, rnnëʼ:
—¡Réajlëʼa! ¡Gúcalen nedaʼ para tséajlëʼëraʼ Lëʼ!
25 Cateʼ biléʼenëʼ Jesús záʼgaca bönachi zián, tuʼquí Lëʼ, buzenëʼ bach böʼ xihuiʼ naʼ, rëʼ le:
—Liʼ, böʼ xihuiʼ runuʼ ga bitiʼ raca inná, en bitiʼ raca yöni bönachi, rinná béʼedaʼ liʼ urujuʼ lu biʼi ni, en bítiʼrö tsuʼu lëbiʼ.
26 Gurö́dxiʼa böʼ xihuiʼ naʼ, en burixi butúladaʼ biʼi naʼ. Níʼirö burúajtë, en bucáʼana biʼi naʼ ca biʼi nati cázabiʼ. Caʼ naca, guluíʼi didzaʼ bönachi zián niʼ, taʼnná:
—Chinátibiʼ.
27 Níʼirö Jesús gudélëʼë náʼabiʼ, en buchisëʼ-biʼ, ateʼ guzuíbiʼ biʼi naʼ.
28 Níʼirö guyáziëʼ Jesús tu yuʼu, ateʼ laʼ légacasëʼ gulaʼnábinëʼ bönniʼ usëda queëʼ Lëʼ, taʼnnë́ʼ:
—¿Bizx que bitiʼ guca ubéajtuʼ netuʼ böʼ xihuiʼ naʼ?
29 Jesús gudxëʼ légaquiëʼ:
—Bitiʼ gaca ubéajliʼ cáʼasö böʼ xihuiʼ caní, pero tuz channö ulídzaliʼ-nëʼ Dios, en gunliʼ gubasa.
Jesús riguíxjöʼë leyúbölö ca siʼ ilútiëʼ Lëʼ
(Mt. 17:22-23; Lc. 9:43-45)
30 Cateʼ buluʼzë́ʼë Jesús, en yuguʼ bönniʼ dáʼgaquiëʼ Lëʼ niʼ, gulaʼdödëʼ luyú Galilea. Bitiʼ rë́ʼënëʼ Jesús nu inözi ga naʼ zoëʼ 31 tuʼ rusë́dinëʼ yuguʼ bönniʼ usëda queëʼ. Rëʼ légaquiëʼ:
—Uluʼdödëʼ nedaʼ, Bönniʼ Guljëʼ Bönachi, lu náʼagaquiëʼ bönniʼ ilútiëʼ nedaʼ, pero tödi gátiaʼ, cateʼ gaca tsonna dza ubanaʼ.
32 Bitiʼ gulaʼyéajniʼinëʼ didzaʼ ni rëʼ légaquiëʼ, ateʼ tuʼ tádxinëʼ, bitiʼ bi gulaʼnábinëʼ Lëʼ.
Nu naca lo
(Mt. 18:1-5; Lc. 9:46-48)
33 Níʼirö Jesús, en bönniʼ dáʼgaquiëʼ Lëʼ bilaʼdxinëʼ yödzö Capernaum, ateʼ tsanni niʼ nacuʼë lu yuʼu, Jesús gunábinëʼ légaquiëʼ, rnnëʼ:
—¿Bizxi didzaʼ naʼ gudíl-lalen luzáʼaliʼ cateʼ niʼ yúʼuliʼ nöza?
34 Légaquiëʼ buluʼsayaj rúʼugaquiëʼ, tuʼ gulaʼdíl-lalen luzáʼagaquiëʼ didzaʼ laʼ nöza niʼ núzxilögaquiëʼ gáquiëʼ bönniʼ lo. 35 Níʼirö guröʼë Jesús, en bulidzëʼ idxínnutëʼ bönniʼ usëda queëʼ. Rëʼ légaquiëʼ:
—Nu rë́ʼëni gaca lo ral-laʼ gaca ca tu bönniʼ cuídiʼsö, encaʼ ca niʼa náʼaliʼ yúguʼtëliʼ.
36 Níʼirö Jesús gudélëʼë-biʼ tubiʼ bíʼidoʼ, en buzóëʼ-biʼ gatsaj láhuiʼlö ga naʼ nacuʼë. Niʼ runidëʼ-biʼ, rëʼ légaquiëʼ:
37 —Nu bönniʼ siʼ lu nëʼë tu bíʼidoʼ caní tuʼ néquibiʼ quiaʼ, siʼ lu nëʼë caʼ nedaʼ, ateʼ nu bönniʼ siʼ lu nëʼë nedaʼ, calëga nédaʼsö siʼ lu nëʼë, pero siʼ lu nëʼë caʼ Xuzaʼ, Bönniʼ naʼ nasö́l-lëʼë nedaʼ.
Nu bitiʼ ridáʼbagaʼ rëʼu, rácalen rëʼu
(Mt. 10:42; Lc. 9:49-50)
38 Níʼirö Juan gudxëʼ Jesús:
—Bönniʼ Usedi, biléʼetuʼ-nëʼ tu bönniʼ rubéajëʼ yuguʼ böʼ xihuiʼ, rugunëʼ dxin loʼ. Gunná béʼetuʼ lëʼ bítiʼrö gunëʼ caʼ, tuʼ cabí dëʼë rëʼu.
39 Níʼirö Jesús gudxëʼ lëʼ:
—Bitiʼ inná béʼeliʼ-nëʼ, tuʼ channö zoëʼ nu bönniʼ runëʼ tu yöl-laʼ huáca le zaʼ yehuaʼ yubá, en rugunëʼ dxin Laʼ nedaʼ, bitiʼ caʼ gaca bönniʼ naʼ innë́ ziʼë quiaʼ. 40 Caní naca, nu bitiʼ ridáʼbagaʼ rëʼu, rácalen nu naʼ rëʼu. 41 Nútiʼtës nu gunna queë́liʼ tu zxígaʼdoʼ nisa guíʼjaliʼ tuʼ dáʼaliʼ nedaʼ, Cristo, siʼi caz nu naʼ le ral-laʼ gataʼ que.
Zoa bönadxi queë́ruʼ gunruʼ ga nu gun dul-laʼ
(Mt. 18:6-9; Lc. 17:1-2)
42 Gunnë́ʼ caʼ Jesús:
—Nútiʼtës nu gun ga gunbiʼ dul-laʼ tubiʼ bíʼidoʼ caní réajlëʼëbiʼ nedaʼ, gácarö dxiʼa ugal-laʼ nu naʼ guichi riyëtu yaga yeni, en tsöjchúʼuna cuini lu nísadoʼ. 43 Channö tu noʼo gun ga gunuʼ dul-laʼ, guchugu le. Dxíʼarö gaca quiuʼ tsöjtsáziuʼ ga suʼ ibanuʼ zoa tuz noʼo, calëga zoa chopa noʼo, ateʼ tsöjtsáziuʼ lu guíʼ gabila, ga niʼ bitiʼ ulu guíʼ que. 44 Lataj niʼ bitiʼ ilátibaʼ buzugaʼ yúʼugacabaʼ nupa tsöjcuáʼ niʼ, ateʼ guíʼ naʼ bitiʼ caʼ ulu. 45 Lëscaʼ caní, channö tu niʼu gun ga gunuʼ dul-laʼ, guchugu le. Gácarö dxiʼa quiuʼ, tsöjtsáziuʼ ga suʼ ibanuʼ zoa tuz niʼu, calëga zoa chopa niʼu, ateʼ tsöjtsáziuʼ lu guíʼ gabila, ga niʼ bitiʼ ulu guíʼ que. 46 Lataj niʼ bitiʼ ilátibaʼ buzugaʼ yúʼugacabaʼ nupa tsöjcuáʼ niʼ, ateʼ guíʼ naʼ bitiʼ caʼ ulu. 47 Lëscaʼ caní, channö tu guiö́j loʼ gun ga gunuʼ dul-laʼ, guléaj le. Gácarö dxiʼa quiuʼ tsöjtsáziuʼ ga rinná bëʼë Dios zoa tuz guiö́j loʼ, calëga zoa chopa guiö́j loʼ, ateʼ tsöjtsáziuʼ lu guíʼ gabila. 48 Lataj niʼ bitiʼ ilátibaʼ buzugaʼ yúʼugacabaʼ nupa tsöjcuáʼ niʼ, ateʼ guíʼ naʼ bitiʼ caʼ ulu.
49 ’Ruxiʼiruʼ bëlaʼ zödiʼ, en rugálaʼruʼ le raʼ guíʼ, para cabí gaca ditaj. Lë ni rusedi rëʼu ca uluʼhuöáca dxiʼa yúguʼtë bönachi. Lëscaʼ caní, rë́ʼënëʼ Dios izxíʼi zödiʼ yúguʼtë böaʼ bë́dxidoʼ tuʼzéguiʼgaquiëʼ-baʼ lu bucugu láʼayi queëʼ. 50 Dxiʼa naca zödiʼ, pero channö initi yöl-laʼ sináʼa que, ¿nacxi úniruʼ le sináʼa? Guliʼgaca laʼ libíʼisiliʼ ca zödiʼ dxiʼa, sóaliʼ dxíʼadoʼ tuliʼ len iaʼtuliʼ.