3
Bayajc tijb bén ad rajct rza
Tijb dxej zë ree Bëd con Waj lën yadooroꞌ Jerusalén raca choon wadxe, hor zii na̱j hor ni rbejdx rniab reeman Dios. Roꞌ xport yadoo guin zojb tijb bén ad rajct rza diizd gojlaman. Zianczi rbeꞌc reeman laaman roꞌ port guin, ni la Port Zaꞌcdxoon, din guiniabaman carda loj ree bén ru lën yadoo guin. Chi baguiaaman Bëd con Waj ma chuꞌ reeman lën yadoo guin, gunabaman carda loj reeman. Baguiaa reeman lojman, dxel rëb Bëd lojman:
―Baguiaa du lojn.
Chi biguiejnman rëb Bëd zian, dxel baguiaaman loj reeman, naladxaman milia nudëëd reeman lojman. Per rëb Bëd:
―Ad raꞌptan plajt niꞌqui or par gunen lojl, per ni zajc günan por lüj günanan: Por xguialrniabee Jesucrist bén Nazaret, guzuli, guza.
Dxel gunaazaman yaaman ladbee, bazuliman laaman. Loj hor zii gajc guyu ree guiaꞌman gojl, abiꞌ gutiajsaman, guzuliman guzuloj cazaman. Dxel guyunëman laa reeman lën yadoo guin, cazaman, catiajsaman cuzaꞌt tëëman Dios zagdxe. Graczi ree bén cuguiaa laaman cazaman cuzaꞌt tëëman Dios zagdxe, 10 dád badxa loj reeman bidxeb tëë reeman guial gojc zian guial nünbee reeman bén guin, ragbee tëë reeman laaman rbej roꞌ xport yadoo guin ni la Port Zaꞌcdxoon, rniabaman carda.
Gunee Bëd loj ree bejn lod la xcurdur Salomón
11 Ad riroꞌnladxt bén bayajc guin Bëd con Waj. Dád badxa loj ree bejn, abiꞌ baxüün reeman wej reeman lod la xcurdur Salomón lod zaꞌ ree Bëd con Waj. 12 Chi baguiaa Bëd zian, rëbaman loj reeman:
―Bén Israel, ¿chexc zeel radxa lojdi ni goc? Ad naladxidi por dunujn rza bén guie guial nacaꞌn guialrniabee o guial nayajcan naya delant loj Dios ya. 13 XDios dux béngulal ree Abraham, Isaac në Jacob, laaman badëë guialrniabee loj Jesús, bén bayüdi loj guxtis. Abiꞌ chi guyën Pilato nuslaaman laaman, ad cwëjbtidi. 14 Luar niniabidi nuslaa Pilato bén naya nali, bén rüjn ziꞌc rayal, gunabidi baslaaman tijb xin bagüjt bejn. 15 Zian bagüjtidi bén runee guialnaban. Per basban Dios laaman stijb, abiꞌ dunujn nayajc testiw guial babanman. 16 Bén guie, bén ruguiaadi nünbee tëëdi, guyu gojl guiaꞌman por xguialrniabee Jesucrist, bayajcaman guial baliduladxan, ziꞌc ruguiaa graczidi.
17 ’Ganin lëjt compniar, ragbeen guial lëjt con ree bén rniabee lëjt niꞌquid gogbeetidi xhienin beendi chi bagüjtidi Jesús. 18 Per zian been Dios persi gojc cumplid ni rëbaman loj ree bén badëë xtiidxaman loj ree bejn diizd gocli guial sagdiaj Cristo. 19 Zeel gol bayagbee xtolidi gol badxiꞌ tëë lojdi loj Dios din güünman xtolidi perdon. Dxel yayaalyuj luxdoodi, 20 guixhiaal tëëman Jesús stijb, bén na̱j Cristo diizd gocli par lëjt, 21 majsi yan rayalri suman xanyabaa, xt ma bazuxnejz Dios gra, ziꞌc rëbaman loj ree bén badëë xtiidxaman loj ree bejn diizd gocli, bén gubajn ree naya delant lojman. 22 Abiꞌ rëb Moisejs loj ree dux béngulal ree: “Loj xdiaadi cwëë Dios tijb bén gudëë xtiidxaman loj ree bejn ziꞌc naj, gol bazoob xtiidxaman graczi ni naman lojdi, 23 din graczi ree bén ad zuzoobt xtiidxaman nit reeman, ad zajc tëëtri reeman cwent ziꞌc xbejn Dios.”
24 ’Gra ree bén badëëd xtiidx Dios loj ree bejn, diizd Samuel con los demazri ree bén badëë xtiidx Dios diizd gulal, mal bagojn reeman ni cayajc ree lën ree dxej guie. 25 Lëjt na̱j xdiaa reeman, lojdi gac cumplid ni cwëb Dios loj ree dux béngulal ree chi rëbaman loj Abraham: “Por xdiaal günleꞌn gra ree bénguidxliuj.” 26 Abiꞌ chi basban Dios xiꞌnman Jesucrist, yaloj lojdi guxhaalaman laaman din güünleꞌman lëjt din yabëëcaman gradi loj ni mal rüjndi.