10
Gulej Jesús chiptioꞌp ree apóstoles
(Mr. 3:13‑19; Lc. 6:12‑16)
Gurejdx Jesús chiptioꞌp ree xbejnman, abiꞌ badëëman guialrniabee loj reeman din yabëë reeman xindxab luxdoo ree bejn din yayüjn tëë reeman bejn ree graloj guialrdoob në graloj guialguijdx.
Bén guie ree na̱j guidxiptioꞌp ree xi apóstoles Jesús: Simón bén gulëëlajman Bëd, con bijchaman Andrejs, në Jacob con Waj, bén na̱j ree xiꞌn Zebedeo. Në Felip, Tol, Tumajs con Matew bén baquijx impuest, nëtëë Jacob xiꞌn Alfeo con Lebeo bén la gajc Tadeo në Simón bén biꞌch loj ree bén Cananistas con Judas Iscariote bén yayü Jesús.
Rxhiaal Jesús gra ree xbejnman chiglüü reeman xtiidx Dios
(Mr. 6:7‑13; Lc. 9:1‑6)
Chi guxhaal Jesús guidxiptioꞌp ree xbejnman, rëbaman loj reeman:
―Ad chedi niz lod zojb ree bén ad najt bén Israel, niꞌqui ree guiedx rigaꞌ niz Samaria, gol chejli niz lod zojb ree bén Israel bén ad zinalt ree xnejz Dios. Gol güjdx loj reeman guial ma zëëd gajxh xguialrniabee Dios. Gol bayüjn bénragxuu ree, gol basban bén ma güjt ree, gol bayüjn bén rajc ree guialguijdx la lepra, gol babëë tëë xindxab luxdoo ree bejn. Ziꞌcgajc cwaꞌ lagajdi guialrniabee, ziangajc yayüjndi bejn lagajzi.
’Ad chinëdi or, niꞌqui plajt, niꞌqui cobr, 10 niꞌqui guijxh. Ad bal chinë stib nejz xabidi, niꞌqui stib nejz xgurëchidi, niꞌqui yagrliadxidi, din bén rüjn dxiin rayal gudëëd ree bejn ni gawaman.
11 ’Chi guidxindi tijb guiedx o tijb ciuda, gol guleꞌc ruson chu bén na̱j benzaꞌc yayaꞌndi lidx, yagaj gol bayaꞌn xt chi yazadi luguiedx guin. 12 Abiꞌ chi chuꞌdi lënü guin, gol güjdx loj ree bén zojb yagaj: “Yabeꞌcdxe Dios luxdoodi.” 13 Bal rayal reeman guialnazaꞌc guin, zayaꞌnan con laa reeman guiáad bal id rayal reeman laan zayejcan con lëjt. 14 Guiáad bal yuꞌ guiedx o yu ya lod ad racaꞌt reeman lëjt o bal id rën reeman gucaagdiajg reeman ni guiëbidi, gol baza yagaj, gol gudxijp guxyuj guiaꞌdi ziꞌc tijb sen guial ad bazoobt reeman xtiidxidi. 15 Naj rni lëjt guial dxej ni yadëëd ree bejn cwent loj Dios, mazri casti naroob yayal reeman guial loj ree bén Sodoma në Gomorra.
Guialzi ni zëëd
16 Rëb tëë Jesús loj ree xbejnman:
―Gol bacaagdiajg ni rnin, naj rxhial lëjt ziꞌc ree xiil loj ree cuyojt. Zeel gol gojc nasin ziꞌc bëël, gol gojc tëë nadoo ziꞌc palom. 17 Gol gojp cudad din zayü ree bejn lëjt loj ree guxtis, zaguijn reeman lëjt lën ree yadoo. 18 Abiꞌ xt chinë reeman lëjt loj ree gobernador në loj ree rey guial rliladxidi naj, zian güdi da diidxan loj reeman në loj ree bén ad zinalt xnejz Dios. 19 Per chi chinë reeman lëjt loj guxtis, ad chuꞌdi xgab xhie guinieedi xhie tëë naag guinieedan, din chi guidxin hor guinieedi, Dios yazaladx lëjt diidx ni guinieedi. 20 Din ad lëjttan guiniee, xSprijt xDadidi Diosan guiniee por lëjt.
21 ’Zadxin dxej yayü ree bejn laagajc bijch reeman par guiët reeman. Guiáad ree dad yayü laagajc xiꞌn reeman, abiꞌ ree bejn zadxeꞌch xdad reeman në xniaa reeman abiꞌ yayü reeman laa reeman par guiët reeman. 22 Gra bénguidxliuj guidxeꞌch lëjt guial najdi da bejnan, per bén sudxiꞌch loj guial rliladxaman naj xt dxej chigra guibanman, laaman yayal xanyabaa. 23 Chi sunal reeman lëjt tijb luguiedx par güün reeman lëjt xhienin, gol chej stijb guiedx, din naj rni lojdi, ad warat xguiedx Israel chedi chi guiꞌt Bén guxhaal Dios.
24 ’Tijb bejn ad mast lasajc loj xmextraman, niꞌqui tijb mojs ad mast lasajquix loj xpatronx. 25 Bén cusiid rayal xhienladxaman chi ma rajcaman ziꞌc rajc xmextraman guiáad tijb mojs rayal xhienladxix chi ma najx ziꞌc xpatronx. Nacli naj rniabeen lojdi, gulëëlaj ree bejn naj Beelzebú, diidxgui lëjt najdi da bejnan.
Chu rayal guidxeb bejn
(Lc. 12:2‑9)
26 ’Ad guidxebidi bejn ree, din achet ni ralan yuꞌ ni ad zaguient, niꞌqui tijb ni naguieꞌch ad yuꞌt ni ad zagbeet bejn. 27 Ni canin lëjt naguieꞌch, gol güjdxan loj ree bejn, guiáad ni canin lëjt ralan, gol güjdxan loj gra ree bejn. 28 Ad rdxebidi bén rën ree gugüjt lëjt. Din zileꞌ gugüjt reeman xcuerpidi, per xsprijtidi ad zileꞌt gugüjt reeman laan. Gol bidxebli Dios din laaman zileꞌ gunijt xcuerpidi abiꞌ guixhiaalaman xsprijtidi gabijl.
29 ’Lëjt ragbee guial biguijndoo ree ad lasajct reeb wayëjx, per niꞌqui tijb reeb ad zëjtt sin xpermis xDadidi Dios. 30 Guiáad lëjt xt guidxguijquidi graczan nayab loj Dios. 31 Zeel ad rdxebidi din mazri lasajquidi guial loj zien daꞌt ree biguijndoo.
Bén rëb loj ree bejn guial najman xbejn Jesucrist
(Lc. 12:8‑9)
32 ’Bén guiëb niz loj ree bejn guial da bejnanan, ziangajc naj guië loj da Dadan Dios bén yuꞌ xanyabaa guial da bejnanan. 33 Per bén guiëb niz loj ree bejn guial ad da bejntanan, ziangajc guië loj da Dadan Dios bén yuꞌ xanyabaa guial ad da bejntanan.
Por Jesús rliaꞌ lasaꞌ ree bejn
(Lc. 12:51‑53; 14:26‑27)
34 Rëb tëë Jesús:
―Ad zialtan par yabecdxen luxdoo bejn, zialan din guial chililadx reeman naj chuꞌ wadijl. 35 Din guial chililadx bejn naj, zadxeꞌch xinguiaaw xdadix, guiáad biingunaa zadxeꞌch xniaam, abiꞌ biinwalidx zadxeꞌch xnasuegrim. 36 Abiꞌ laagajc bén zojb ree lënülidxidi guidxeꞌch lëjt.
37 ’Bén rën xdad o xniaa mazczi guial lon, ad zajct gacaman da bejnan. Ziangajc bén rën xiꞌngaan o xiꞌndxaꞌp mazczi guial lon, ad zajct gacaman da bejnan. 38 Bén rën guidnal naj, abiꞌ ad rëntaman sagdiajman por naj, ad zileꞌt gacaman da bejnan. 39 Bén rniajchiꞌ guialnaban rajpaman loj guidxliuj guie, zadxin dxej gunijtaman laan, per bén guiët por naj, zajpaman guialnaban tiblayaa con Dios.
Ni tiaꞌ ree bejn
(Mr. 9:41)
40 ’Bén ridxgaꞌ lëjt, najn ridxgaꞌman, guiáad bén ridxgaꞌ naj, bén guxhaal najn ridxgaꞌman. 41 Bén ridxgaꞌ tijb bén rudëë xtiidx Dios loj ree bejn, guial zëëdaman por Dios, zacaꞌman lasaꞌ ni rayal tiaꞌ bén guin loj Dios. Ziangajc bén ridxgaꞌ tijb bén naban ziꞌc rën Dios, zacaꞌman lasaꞌ ni rayal tiaꞌ bén guin loj Dios. 42 Abiꞌ chutëëz bén gudëëd majsi tib xijgzi nijs naalyuj loj bejn guial najman da bejnan, naj rni lojdi guial yuꞌ ni gudëëd Dios tiaꞌ reeman.