23
Ni rüjn ree mextr rajc ley në ree bénfarisew
(Mr. 12:38‑40; Lc. 11:37‑54; 20:45‑47)
Rëb Jesús loj ree bejn në loj ree xbejnman:
―Mextr rajc ree ley con ree bénfarisew rulüü reeman xhie rën guiëb ni ca loj xley Moisejs. Zeel gol bazoob xtiidx reeman, gol been tëë gra ni na reeman lojdi, per ad güündi ziꞌc rüjn reeman, din laa reeman ni ren na reeman abiꞌ ni ren rüjn reeman. Rniabee reeman güün bejn ni nawëëg daꞌt, per rniabeezi reeman güün bejn zian, guiáad laa reeman niꞌqui taꞌn ad rüjnt reeman bejn yudar din güün reeman ziꞌc rën reeman. Gra ni rüjn reeman, rüjn reeman laan din yadxaloj bejn laa reeman. Ruladx reeman guixhii lucwaj reeman në xuꞌc reeman tijb cint ni ca xtiidx Dios loj, ruladx tëë reeman gacw reeman lajd zagdxe. Ruladx reeman cwe reeman lod rayal rbej ree bén zojbloj, loj tijb guialraw, abiꞌ ziangajc rüjn reeman lën ree yadoo. Ruladx tëë reeman gugajpdioz bejn laa reeman zagdxe niz lunejz guiëb tëë reeman loj reeman mextr.
’Per lëjt ad sëëbladxidi guiniee bejn lëjt mextr, din tijbzi na̱j gradi, tijbzi mextr rajpidi abiꞌ laaman na̱j Cristo. Niꞌqui tijb loj bénguidxliuj, bén ad najt xdadidi, ad guiëbidi dad, din tijbzi xdadidi yuꞌ, laaman yuꞌ xanyabaa. 10 Ad güün tëëdi naguiejn yayagbee ree bejn lëjt ziꞌc bén rniabee, din tijbzi bén rniabee yuꞌ, laaman na̱j Cristo. 11 Bén mazri zojbloj lojdi, laaman rayal güün sirv lojdi. 12 Din bén rlies xvalor gajc achet lasajcaman. Guiáad bén rüjn naya, zajs xvaloraman.
13 ’¡Probza lëjt mextr rajc ley në lëjt bénfarisew, bén rusquiee!, ad rtiëjbtidi gagbee ree bejn xhienaag din gac reeman xbejn Dios, niꞌquiza lëjt ad rüjntidi naguiejn gaquidi xbejn Dios, abiꞌ rudxoondi gac xbejn Dios bén rën ree gac xbejnman.
14 ’¡Probza lëjt mextr rajc ley në lëjt bénfarisew, bén rusquiee!, din racaꞌdi lidx ree béngunaa bizëjb, abiꞌ din guiëb bejn guial benzaꞌc lëjt dád xchej rbejdx rniabidi Dios. Zeel mazri castiroꞌ yayalidi.
15 ’¡Probza lëjt mextr rajc ley në lëjt bénfarisew, bén rusquiee!, zizadi guidibdoo rguiilidi bén gac ree xbejndi, abiꞌ chi ma beendi gan tijbaman al mazri xiꞌn xindxab rüjndi laaman guial lojdi.
16 ’¡Probza lëjt, bénlutiaꞌp!, rëbidi: “Achet güünan bal id züjn bejn ni guneeman, majsi ma bazaꞌtaman yadooroꞌ Jerusalén, per bal guzaꞌtaman ni or yuꞌ ree lën yadoo guin, dxel ma rüjn naguiejn güünman ni guneeman.” 17 ¡Natontidi, wed natiaꞌp lojdi! ¿Conin mazri lasajc: Or guin ya o yadoo beenleꞌ or guin? 18 Rëb tëëdi: “Achet güünan bal id züjn bejn ni guneeman majsi ma bazaꞌtaman xialtar yadoo guin, per bal guzaꞌtaman gon dxiib loj altar guin, rüjn naguiejn güünman ni guneeman.” 19 ¡Bénlutiaꞌp! ¿Conin mazri lasajc par lëjt: Gon guin ya o altar beenleꞌ gon guin? 20 Bén ruzaꞌt altar guin ad altar guintzan ruzaꞌtaman, nëgajc gra ni dxiib lojn ruzaꞌtaman. 21 Guiáad bén ruzaꞌt yadoo guin, ad yadoo guintzan ruzaꞌtaman, Diosan ruzaꞌtaman din lidxaman na̱j yadoo guin. 22 Abiꞌ bén ruzaꞌt xanyabaa, Diosan ruzaꞌtaman në lod zojbaman.
23 ’¡Probza lëjt mextr rajc ley në lëjt bénfarisew, bén rusquiee!, rbëëcadi bidxtil, anís nëtëë comin ni rayal gudëëdi loj Dios, abiꞌ ad ruzoobtidi xley Moisejs ni mazri zojbloj, ad rüjntidi ziꞌc rayal, ad rayat lasaꞌdi, ad zaꞌdxiꞌch tëëtidi loj xnejz Dios. Laa reen rayal güündi, per ad cwëëladxidi gudëëdi ni rayal loj Dios. 24 ¡Bénlutiaꞌp, rajpidi cudad chitëë guiëbidi tijb bizëdlajs, abiꞌ rguiëjbidi tijb camell!
25 ’¡Probza lëjt mextr rajc ley në lëjt bénfarisew, bén rusquiee!, rusiadi xijch ree vajs në xijch ree pliajt na̱j nadxuudx, guiáad luxdoodi guidxa ni dxuudx, në guialgubaan nëtëë guialrdxeꞌch lasaꞌ. 26 ¡Bénfarisew lutiaꞌp: Yalojxgaj gol basia, zian guiguien waliquidi nayadi loj Dios!
27 ’¡Probza lëjt mextr rajc ley në lëjt bénfarisew, bén rusquiee!, najdi ziꞌc baa nayëꞌ culor naquich, guijcan rguien nix daꞌt, per lënan guidxa ree xdxijt bengüt në graloj ree ni dxuudx. 28 Zian najdi, niz loj ree bejn, rulüüdi benzaꞌc, per luxdoodi guidxa guialrusquiee në guialnaladx.
29 ’¡Probza lëjt mextr rajc ley në lëjt bénfarisew, bén rusquiee!, rüjndi xbaa ree bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn, abiꞌ rüjnchaawidi xbaa ree bén goc benzaꞌc, 30 dxel rëbidi: “Bal nabajnan xtiamp ree dux béngulalan, ad nët dunujn nagüjt bén badëë ree xtiidx Dios loj ree bejn.” 31 Abiꞌ con ni guin ree, rayünbeegajquidi guial loj xdiaa bén bagüjt ree bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn zëëdidi. 32 ¡Gol balooxza ni guzuloj been xbéngulalidi!
33 ’¡Béndol, xiꞌn xindxab! ¿Xhienaag laadi loj castiroꞌ ni yuꞌ gabijl? 34 Zeel gaxhalan lojdi bén gudëë ree xtiidx Dios, bén rajc ree në ree mextr. Per yuꞌ reeman gugüjtidi, yuꞌ reeman gucaadi loj crüjz, yuꞌ tëë reeman quindi lën ree xyadoodi abiꞌ sunalidi laa reeman guiedx por guiedx din güündi laa reeman xhienin. 35 Zianan zeel guijquidi yab xtol gra ree bén bagüjt bén goc ree benzaꞌc diizd Abel bén guban xnejz loj Dios xt Zacarías xiꞌn Berequías, bén bagüjt reeman luleꞌ yadooroꞌ Jerusalén. 36 Diidxliczi rnin lëjt, xcasti gra ree ni guin yab guijc ree bén rigaꞌ loj guidxliuj yan.
Roon Jesús por Jerusalén
(Lc. 13:34‑35)
37 Rëb tëë Jesús:
―¡Bén Jerusalén, bén Jerusalén, rugüjtidi bén rudëë ree xtiidx Dios loj ree bejn abiꞌ rucaaguiajdi bén rxhiaal Dios lojdi! ¡Bëlczi volt guyënan nuchagan lasaꞌdi, ziꞌc rüjn tijb gui̱d ruchajg lasaꞌ ree xiꞌnb lën xhiilib, per ad gutiëjbtidi! 38 Zianan zeel yayaꞌn ladxidi ziꞌc tijb guiedx lod achut zojb. 39 Abiꞌ rnin lëjt diizd yan ad zuguiaatridi naj, xt chi guidxin dxej guiëbidi: “¡Nüjnleꞌ Dios bén guxhaalaman!”