14
Pablo len Bernabé bdyinyaquëꞌ ciudad Iconio
Naꞌra bëꞌ bdyin Pablo len Bernabé ciudad Iconio, zioyaquëꞌ uyuꞌuyaquëꞌ luꞌu sinagoga quie benꞌ Israel. Naꞌ bëꞌlëyaquëꞌ benꞌ bedupa luꞌu sinagoga naꞌ diꞌidzaꞌ. Caora naꞌ benꞌ zë guleyaquëꞌ ca gudyi Pablo len Bernabé leyaquëꞌ, tanto benꞌ Israel como ca benꞌ binaca benꞌ Israel. Pero yaca benꞌ Israel, benꞌ birale cabëꞌ diꞌidzaꞌ ruꞌe Pablo len Bernabé, unëyaquëꞌ contra leyaquëꞌ. Naꞌra ja benꞌ binaca benꞌ Israel, guleyaquëꞌ ca diꞌidzaꞌ unë benꞌ Israel contra lejëꞌ, blëꞌëyaquëꞌ benꞌ mala benꞌ nao xneza Jesús. Quie lenaꞌ begaꞌn Pablo len Bernabé zidza naꞌ. Birdzebijëꞌ udixogueꞌyaquëꞌ con cabëꞌ rna xtiꞌidzaꞌ Jesús. Pues bëꞌ Diuzi leyaquëꞌ lato hueyaquëꞌ yelaꞌ milagro quienëꞌ tacuenda inezi yaca benꞌ yedyi naꞌ de que huacalë Diuzi nutezi benꞌ gale xtiꞌidzëꞌ. Quie lenaꞌ guca yaca benꞌ ciudad Iconio chopa cueꞌ. Tu cueꞌyaquëꞌ bëlëyaquëꞌ benꞌ Israel, benꞌ binao xneza Jesús tuz̃e. Pero itu cueꞌjëꞌ bdaꞌyaquëꞌ yaca apóstol. Quie lenaꞌ guca yaca benꞌ binao xneza Jesús de acuerdo len benꞌ rnabëꞌ quieyaquëꞌ ta hueyaquëꞌ leyaquëꞌ bizinaquezi quiyaquëꞌ leyaquëꞌ yo. Biz̃i caora unezi Pablo len Bernabé ca reꞌenyaquëꞌ hueyaquëꞌ quieyaquëꞌ, uzaꞌyaquëꞌ zioyaquëꞌ yu nebaba Licaonia, udeyaquëꞌ ciudad Listra len ciudad Derbe, uderëyaquëꞌ yaca ciudad tula, ciudad reꞌ gaꞌalaꞌ. Con ga udeyaquëꞌ, udixogueꞌjëꞌ benëꞌ con cabëꞌ rna xtiꞌidzaꞌ Diuzi.
Ciudad Listra udijëꞌ Pablo yo
Naꞌra ciudad Listra uzu tu beꞌmbyu, benꞌ biraca saꞌ. Ni tu lasagazi binesaꞌnëꞌ. Puro reꞌtezinëꞌ como naz̃inëꞌ desde cati galotenëꞌ. Naꞌra reꞌnëꞌ rzënaguëꞌ con cabëꞌ diꞌidzaꞌ ruꞌe Pablo. Naꞌra unaꞌ Pablo lëbëꞌ dyëꞌëdi, gucabëꞌnëꞌ rzudyiꞌilë benꞌ z̃i Diuzi rbezëꞌ yeyue Diuzi lëbëꞌ. 10 Naꞌra unë Pablo zidzo gudyinëꞌ lëbëꞌ:
―Uzuli, bezu niꞌaloꞌ derecho.
Caora naꞌ uxitinëꞌ labezutenëꞌ niꞌanëꞌ yu, laozulaotenëꞌ rzaꞌnëꞌ. 11 Biz̃i cati blëꞌë ja benëꞌ cabëꞌ bë Pablo quie benꞌ z̃i, unëyaquëꞌ zidzo rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―¡Baoyëzi chopa diuzi quiero! ¡Nacajëꞌ forma quie benëꞌ detilalaoyaquëꞌ raꞌo niga!
12 Naꞌ unëyaquëꞌ xtiꞌidzaꞌyaquëꞌ, diꞌidzaꞌ quie benꞌ Licaonia. Unayaquëꞌ naca Bernabé tu diuzi laonëꞌ Júpiter. Lëzi unayaquëꞌ naca Pablo itu diuzi laonëꞌ Mercurio. Naꞌra unayaquëꞌ naca Pablo diuzi Mercurio, porque nayaquëꞌ naca Mercurio benꞌ ruꞌetzegue diꞌidzaꞌ cabëꞌ ruꞌe Pablo. 13 Naꞌra ruꞌa ciudad naꞌ zu tu idaoꞌ quie diuzi Júpiter. Pues naꞌ bro tu pxuzi quie idaoꞌ naꞌ, bdyinnëꞌ ga zë Pablo len Bernabé. Naquiëꞌnëꞌ bëdyihuaga, bia nuetzaꞌonëꞌ con yo. Naꞌra pxuzi lënëꞌ yaca benꞌ nitaꞌ naꞌ, reꞌenyaquëꞌ tzionlaꞌadyiꞌyaquëꞌ Pablo len Bernabé nayaquëꞌ yaca diuzi leyaquëꞌ. Reꞌenyaquëꞌ gutiyaquëꞌ bëdyihuaga ca quie gun quieyaquëꞌ. 14 Naꞌra cati gucabëꞌ Pablo len Bernabé cabëꞌ reꞌenyaquëꞌ huejëꞌ, caora naꞌ uzulaoyaquëꞌ rchezayaquëꞌ z̃abayaquëꞌ, yuꞌuyaquëꞌ lado yaca benëꞌ naꞌ unëyaquëꞌ zidzo rëbiyaquëꞌ leyaquëꞌ:
15 ―¡Benëꞌ! ¿Bixquienꞌ ruele tamedian quiele ruele canaꞌ? Lëzi benëꞌzi ca leꞌe nacarëndoꞌ zaꞌndoꞌ quixogueꞌndoꞌ leꞌe ta usanle ta bibi sirve rionlaꞌadyiꞌle benëꞌ. Reyaꞌalaꞌ tzionlaꞌadyiꞌle tuzi Diuzi zu guibá, Diuzi neban tuzioli. Como lëbëꞌ bënëꞌ guibá, lëbëꞌ bzaloguëꞌ dyila yu, lëbëꞌ udixuguëꞌ nisadaoꞌ. Hasta con lao yugulute bënëꞌ. 16 Naꞌra dza naꞌte baꞌalaꞌcazi bë yaca benꞌ binaca benꞌ Israel ta rnazin quieyaquëꞌ, bibë Diuzi castigo quieyaquëꞌ. 17 Birsannëꞌ ruluꞌenëꞌ yelaꞌ huaca quienëꞌ. Ruluꞌenëꞌ benꞌ huen naquëꞌ danꞌ tadyaꞌa babënnëꞌ quiero. Por lëbëꞌ ruen nisayo, rero usecho dyaꞌa, runnëꞌ yugulu ta raoro yugu dza tzuꞌuro gusto lao yedyi layu.
18 Pero baꞌalaꞌcazi una Pablo len Bernabé canaꞌ, canezi bëyaquëꞌ gan bibëti yaca benꞌ yedyi bëdyihuaga ca quie gun quiejëꞌ ta tzionlaꞌadyiꞌjëꞌ leyaquëꞌ.
19 Naꞌra cati bdyin yaca benꞌ Israel, benꞌ uzaꞌja ciudad Antioquía len benꞌ uzaꞌrëja ciudad Iconio, bëꞌlëyaquëꞌ benꞌ ciudad diꞌidzaꞌ ta huejëꞌ contra Pablo len Bernabé. Quie lenaꞌ uzulao ja benꞌ ciudad naꞌ rguijëꞌ Pablo yo ta gutiyaquëꞌ lëbëꞌ. Caora guqueyaquëꞌ baguti Pablo, hora naꞌ udubayaquëꞌ lëbëꞌ yatixojëꞌ ruꞌa ciudadtela. 20 Naꞌra bedupa yaca benꞌ quie Jesús nayëchoyaquëꞌ ganꞌ de Pablo. Caora naꞌ beyasa Pablo zeyonëꞌ lao ciudad tatula. Pues beteyu dza tula, uzaꞌlë Pablo Bernabé zioyaquëꞌ ciudad Derbe.
21 Naꞌra udixogueꞌrëjëꞌ benꞌ ciudad Derbe con cabëꞌ rna xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Naꞌ bëyaquëꞌ gan gule benꞌ zë, gucayaquëꞌ benꞌ nao xneza Jesús. Ude beyudyi naꞌ, bedeyaquëꞌ ciudad Listra, bedeyaquëꞌ ciudad Iconio, bedeyaquëꞌ ciudad Antioquía. 22 Naꞌra ja ciudad ga bedeyaquëꞌ, bëꞌyaquëꞌ diꞌidzaꞌ z̃elaꞌadyiꞌ yaca benꞌ nao xneza Jesús, unëyueyaquëꞌ leyaquëꞌ con cabëꞌ reyaꞌalaꞌ hueyaquëꞌ inaoyaquëꞌ du guicho du laꞌadyiꞌjëꞌ xneza Jesús. Lëzi unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ leyaquëꞌ:
―Huetzague benëꞌ bizinaquezi quiele, porque canaꞌ ruejëꞌ quie nu benꞌ nao xneza Diuzi.
23 Lëzi ulioyaquëꞌ benꞌ napa dyin, benꞌ racalë benꞌ nao xneza Jesús quie quie ciudad ga nitaꞌ benꞌ nao xneza Jesús. Pues beyudyi naꞌ, bëyaquëꞌ ubasi bëꞌlëyaquëꞌ Diuzi diꞌidzaꞌ blidzayaquëꞌ lëbëꞌ chi biucuasa ucuiꞌonëꞌ bi tamala gaca quie benꞌ ulioyaquëꞌ como danꞌ barue quieyaquëꞌ xtiꞌidzaꞌnëꞌ.
Bedyin Pablo len Bernabé ciudad Antioquía ga nebaba Siria tatula
24 Ude beyudyi naꞌ, uzaꞌyaquëꞌ zioyaquëꞌ udeyaquëꞌ yu nebaba Pisidia, naꞌ bdyinyaquëꞌ yu nebaba Panfilia. 25 Lëzi udejëꞌ ciudad Perge ga udixogueꞌrëjëꞌ benꞌ ciudad naꞌ con cabëꞌ rna xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Beyudyi naꞌ uzaꞌyaquëꞌ zioyaquëꞌ ciudad Atalia. 26 Naꞌra ciudad naꞌ bezaꞌyaquëꞌ con luꞌu barco zezaꞌyaquëꞌ bedyinyaquëꞌ ciudad Antioquía tatula ga nitaꞌ yaca benꞌ nao xneza Jesús, benꞌ useꞌelaꞌ leyaquëꞌ yetixogueꞌyaquëꞌ benëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Lëyaca benꞌ naꞌ bëꞌlëyaquëꞌ Diuzi diꞌidzaꞌ por nun quieyaquëꞌ dza zioyaquëꞌ naꞌ. Naꞌ beyudyi tu ca dyin quie Diuzi bëyaquëꞌ.
27 Naꞌra caora bedyinyaquëꞌ, bdupa yaca benꞌ nao xneza Jesús nitaꞌ ciudad Antioquía. Uzulao Pablo ruꞌenëꞌ diꞌidzaꞌ con cabëꞌ gucalë Diuzi leyaquëꞌ. Lëzi gudyinëꞌ leyaquëꞌ con cabëꞌ ulio Diuzi benꞌ binaca benꞌ Israel rnaorëyaquëꞌ xneza Jesús. 28 Naꞌra Pablo len Bernabé begaꞌnyaquëꞌ zidza ciudad naꞌ len yaca los demás benꞌ nao xneza Jesús.