9
Naꞌra cati pcuedyi ángel gaꞌyoꞌ trompeta quienëꞌ, blëꞌëdaꞌ tu ta naca ca bélo uyëzin guibá bdyinnan lao yedyi layu beyacan ángel. Naꞌ bëꞌ Diuzi ángel naꞌ tu z̃iꞌguiba quie tu poso zituꞌ gula. Naꞌra psalo ángel naꞌ ruꞌa poso zituꞌ gula. Caora naꞌ luꞌu poso naꞌ bro dzen cabëꞌ dzen rero ruꞌa horno. Nun quie rero dzen naꞌ, bechula xniꞌ ubidza, lëscanꞌ bechula ladza. Naꞌra luꞌu dzen naꞌ bro ja bëchiꞌzu rdajabaꞌ rzëjabaꞌ lao yedyi layu. Bëꞌ Diuzi lato quiejabaꞌ ta quiꞌidyiꞌjabaꞌ ja benëꞌ cabëꞌ rguiꞌidyiꞌ xuniꞌ. Pero bibëꞌ Diuzi lëjabaꞌ lato ta udyiaguiꞌjabaꞌ guixiꞌ ni ta udyiaguiꞌjabaꞌ ta raza ja benëꞌ, ni ta udyiaguiꞌjabaꞌ ja yaga. Pero bë Diuzi lëjabaꞌ mandado ta quiꞌidyiꞌjabaꞌ ja benꞌ bidaꞌ z̃ga sello quie Diuzi. Bibëꞌ Diuzi lëjabaꞌ lato ta gutijabaꞌ ja benëꞌ, pero solamente ta quiꞌidyiꞌjabaꞌ lëjëꞌ ilajëꞌ lao gaꞌyoꞌ biuꞌ. Naꞌra cabëꞌ rla nu benëꞌ cati rguiꞌidyiꞌ xuniꞌ lëjëꞌ, canaꞌ ulajëꞌ. Naꞌra lëdza cati gaca quie ja benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu canaꞌ, lega gueꞌenjëꞌ gatijëꞌ, pero bigatijëꞌ. Baꞌalaꞌcazi gueꞌenjëꞌ iyudyi yedu quiejëꞌ, bisiꞌ yelaꞌ guti quiejëꞌ lëjëꞌ.
Naꞌra lëja bëchiꞌzu naꞌ, nacajabaꞌ forma ca caballo, bia listo ta rio lao dila. Zun guichojabaꞌ tu ta naca ca coron de oro. Pero zu laojabaꞌ ca zu lao benëꞌ. Naca guitzaꞌ guichojabaꞌ ca guitzaꞌ guicho nigula. Lëscanꞌ dyia leijabaꞌ ca dyia lei león. Naꞌra lëbëchiꞌzu naꞌ, yuꞌu ruꞌachuꞌubaꞌ tu ta naca de guíba. Lëscanꞌ xilabaꞌ ruen ruꞌbe cabëꞌ ruꞌbe rue zë carreta ta rguba ja caballo cati yuꞌujabaꞌ be tziojabaꞌ lao dila. 10 Lëscanꞌ zu z̃bambaꞌ ca zu z̃bam xuniꞌ. Zurën yëchiꞌ ca zu z̃bam xuniꞌ. Napa z̃banjabaꞌ fuerza ta quiꞌidyiꞌjabaꞌ ja benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu lao gaꞌyoꞌ biuꞌ. 11 Naꞌra zu tu benꞌ naca xaꞌn bëchiꞌzu. Lëbenꞌ naꞌ naquëꞌ ángel, naquëꞌ benꞌ rnabëꞌ luꞌu poso zituꞌ gula. Naꞌ diꞌidzaꞌ hebreo lao ángel naꞌ Abadón. Lëscanꞌ diꞌidzaꞌ griego lao ángel naꞌ Apolión, ta inaro xtiꞌidzaꞌro, benꞌ rudyiaguiꞌ ja benëꞌ.
12 Canaꞌ guca aode tu ta naca bayëchiꞌ gula, pero neracara falta gaca ichopan.
13 Quie lenaꞌ cati pcuedyi ángel xopa trompeta quienëꞌ, caora naꞌ bedaꞌ bro tu rchiꞌ benëꞌ lao dapa squin ruꞌaba de oro ta zu zaquëꞌlao ga zu Diuzi guibá. 14 Lëscanꞌ bedaꞌ rchiꞌ benꞌ naꞌ rëbinëꞌ ángel xopa, benꞌ zë trompeta quie unëꞌ caniga:
―Ulexëdyi dapa ángel, benꞌ nerio ruꞌa yao z̃e Eufrates.
15 Canaꞌ pxëdyijëꞌ dapa ángel naꞌ ta gutijëꞌ tu cueꞌ quie lao tzona cueꞌ ja benëꞌ nitaꞌ lao yedyi layu. Dyin bë Diuzi begaꞌnjëꞌ neriojëꞌ hasta idyin hora, hasta idyin dza, hasta idyin biuꞌ, hasta idyin iza ixëdyijëꞌ ja ángel naꞌ. 16 Naꞌra bedaꞌ anaca soldado quiejëꞌ chopa gayuhua million, benꞌ dyia ja caballo.
17 Naꞌra guca quiaꞌ ca quie benꞌ uxusa, blëꞌëdaꞌ caballo naꞌ. Lëscanꞌ blëꞌëdaꞌ benꞌ dyia lëbaꞌ yuꞌu guíba ruꞌachuꞌujëꞌ ta naca culuri z̃na, len culuri azul, len culuri gachi. Naꞌra naca guicho caballo naꞌ ca guicho león. Lëscanꞌ ruꞌa caballo naꞌ reron guiꞌ len dzen len ta raꞌalaꞌ guiꞌ laona azufre. 18 Naꞌra guti tu cueꞌ lao tzona cueꞌ ja benëꞌ nitaꞌ lao yedyi layu. Dyin quie tzona cueꞌ castigo ta bro ruꞌa caballo bdyiaguiꞌnan lëjëꞌ, ta inaro, bdyiaguiꞌ guiꞌ lëjëꞌ, lëscanꞌ bdyiaguiꞌ dzen lëjëꞌ, tu ta raꞌalaꞌ guiꞌ laona azufre lëjëꞌ. 19 Naꞌra luꞌu ruꞌa ja caballo yuꞌu fuerza quiejabaꞌ ta udyiaguiꞌjabaꞌ ja benëꞌ. Lëscanꞌ de fuerza quie z̃banjabaꞌ. Naca z̃banjabaꞌ ca bëla zë. Naꞌra conlë bëla naca z̃ban ja caballo bëjabaꞌ hueꞌ ja benëꞌ.
20 Naꞌra ja benꞌ begaꞌn, benꞌ biguti nun quie ja castigo, biptzaꞌjëꞌ pensari quiejëꞌ ta usanjëꞌ cabëꞌ ruejëꞌ. Lëscanꞌ bipsanjëꞌ cabëꞌ ruejëꞌ rionlaꞌadyiꞌjëꞌ taxiꞌihuiꞌ, bipsanjëꞌ cabëꞌ ruejëꞌ rionlaꞌadyiꞌjëꞌ ja ídolo ta naca de oro, len ja ídolo ta naca de plata, len ja ídolo ta naca de bronce, len ja ídolo ta naca de yo, len ja ídolo ta naca de yaga. Pues yaca ídolo naꞌ birlëꞌën, birena, birzaꞌn. 21 Naꞌra lëscanꞌ biptzaꞌjëꞌ pensari quiejëꞌ ta usanjëꞌ bira gutijëꞌ benëꞌ, bira huejëꞌ brujo, bira gasilëjëꞌ ja nigula binaca z̃gulajëꞌ, bira cuanjëꞌ quie benëꞌ.