11
Bdziṉ Jesús Jerusalén
(Mt. 21:1‑11, 18‑19; Lc. 19:28‑40; Jn. 12:12‑19)
Zhile gdziṉ zho Jerusalén, laa zho zie gax zaatne riaaṉ guiedz Betfagé ni guiedz Betain, nëz daṉ squi riaaṉ Gui Oliv, zeeṉe bredz Jesús chop xpëëdscuel me rëb me lo zho:
―Goḻtsie guiedz win ne ndxie daṉse lo ne i. Zigne sëëb to lad guiedz, laa tib burr quiadoo ga, ni tib miech gard sob lad ma; dzigo goḻxadz ma, goḻtënie ma nu. Teḻ cho gnabdiidz pe nacne noxadz to ma, dzigo goḻguiab: meṉ ne rnabey ne meṉ co rquiin ma, na zigne lozh xtsiiṉ ma guiaadsaṉ no ma.
Laa zho zie, nligaaw laa zho güeydziel burr co quiadoo ma tib ro nëz, gax tib ro yu. Blalaa zha ne zo ga, zeeṉe goṉ zho laa zho noxadz ma, rëbchaa zho:
―¿Pe guṉ to burr qui dzigo na, ne noxadz to ma?
Dzigo pquiab zho zigne rëbse Jesús lo zho ga, nacne bdeed meṉ co diidz laa zho zienie ma.
Bdziṉnie zho ma lo Jesús lëëque lar ne rbix zho pxob zho lad ma, bzobga me ma. Nzian grë miech co zigse zie Jesús, scase scase ner zho rta zho lar ne rbix zho rded me, nogaa zho rchoo nia grë pe yag rdziiṉ zho zaatne rded me. Grëse zho, niicle zha ne ner lo mew, niicle zha ne naḻ zhits mew, rley zho nguiedz roptsie zho, rnee zho:
―¡Zha ndzontaa meṉ qui pxeeḻ Dios lo ne! 10 ¡Zha wentaa ziaad me gac me zhirey ne! ¡Me gnabey zigne bnabey pxozgol ne rey David! ¡Zha ndzontaa Dios ne zob gbaa!
Sca nguiedz roptsie zho rleynie zho me, laa me bdziṉ Jerusalén.
11 Bdziṉ me Jerusalén, güey me güeyso me leṉ yadoo. Blozhse bui me dipse leṉ yadoo, laa me brieeque ga laa me zie nëz Betain grë xpëëdscuel me, sac bdzele dzew.
12 Biini liu, loxaque zieriee zho Betain laa me psilo rcaabedz. 13 Zitlaa ziaad me goṉ me tib zhan yag guigw, nxii nac low zëëb zhiblaga; dzigo zie me zieso me dieṉ pe gdzield tib guigw low gow me. Bdziṉ me zaatne zoba, ni tib guigw guieṉd low loxaque zhiblagsew scataa zëëb, sac gardpaa gdziṉ mëë ne rquia guigw. 14 Dzigo rëb me lo yag guigw co:
―¡Squitaa nagoṉ guiaaṉ luu! ¡Gdziṉdraa dze yquia nex lo luu gow miech!
Grëse xpëëdscuel me, bin zho sca bnee me lo yag co.
Blee Jesús miech leṉ yadoo
(Mt. 21:12‑17, 20‑22; Lc. 19:45‑48; Jn. 2:13‑22)
15 Bdziṉ zho Jerusalén, bzëëb me leṉ yadoo. Psilo me blee me grëse miech ne quiayuṉ lgui ga, zigtaa zha ne no wtow, zigtaa zha ne no wziw. Grë zha ne no wto palom, grë zha ne notsëë dimi, ptiixche me xmezh zho. 16 Blozh ga, pso me diidz choot nodraa sëëbnie grë ncuaaṉ co leṉ yadoo, 17 rëb me lo zho:
―Led znu goṉ rnee lo Xtiidz Dios: “Zaatne nac lidz naa nu, nu guiaad grëse miech ne ndxie lo guidzliu sodiidznie zho naa.” Laa to goṉ quiayuṉ to lugar rii zig tib zhibliee ngbaan.
18 Grë zha ne nac pxoz nroob ni grë zha ne rnabey lo maistr ley, bin zho sca rëb me, dzigo psilo zho rguib zho dieṉ zha gdeeda diidz gut zho me. Per rdzieb zho lega gnaaz zho me, sac ndal miech ne rley rquiaadiag zhiwseed me. 19 Zeeṉe laa liu pcow, laa me wbique Jerusalén stib grë xpëëdscuel me.
20 Biini liu co, laa zho zieded zaatne zob yag guigw ne sca güeyguib me nex lo ga, goṉ zho laaw bidzle dib low. 21 Dzigo beeṉcsoladz Pedr mew, rëb Pedr:
―Maestro, bui gaṉle laa yag guigw ne bdzibdee luu ga bidzle.
22 Pquiab me rëb me:
―Zha ne dib zdoo rnalo Dios, 23 gneli naa lo to gaṉle: Niicle ncuaaṉe mazdraa ngaṉ gnab zho lo me, zuṉ mew; lëëraasi none dib zdoo zho gliladz zho zac miṉe rnee zho, ni palal gacchopd guic zho. 24 Goḻgona sca gaṉle, grëse ncuaaṉe gnab to lo Dios, dib zdoo to goḻliladz ne zneedz mew, dzigo sca zac miṉe rnab to. 25 Ni zeeṉe gnab to lo Dios, goḻsoladz dieṉ pe no cho rlëënie to, dzigo goḻguṉ zho perdon; zeeṉa scagaa, Pxoz to meṉ ne zob gbaa zuṉ me to perdon teḻ pe nactaa xtoḻ to. 26 Sac teḻne guṉde to samiech to perdon, dzigo niicle megaa, guṉd me to perdon.
Cho rnabey Jesús
(Mt. 21:23‑27; Lc. 20:1‑8)
27 Blozh ga, laa zho bdziṉaque Jerusalén stib. Lëëtaaque laa Jesús quiawi dib leṉ yadoo, zeeṉe bdziṉ bla zha ne nac pxoz nroob, bla zha ne nac maistr ley ni zha ne nac meṉ non lo meṉguiedz, 28 rëb zho lo me:
―¿Cho dieṉ nac luu ne squitaa ziaadnabey luu leṉ yadoo? ¿Cho rnabey luu?
29 Pquiab me rëb me lo zho:
―Laa naa guṉ tib wnabdiidz lo to. Teḻne stsire to low, dzigo gni naa lo to gaṉle cho rnabey naa ne laa naa noyuṉ grë ncuaaṉe noyuṉ naa. 30 Goḻnë dieṉ, ¿cho pxeeḻ Juan biaad me pchoobnis me miech? ¿Pe Dios pxeeḻ me, te miechsew ye?
31 Psilo zho rnabdiidzlsa zho, rnee zho:
―Teḻne dzieets ne Dios pxeeḻ Juan, dzigo laa me gnë: “¿Pex nac dzigo waa bliladzde to miṉe bnee Juan?” 32 Teḻ na dzieetsgaa ne: “Miechse pxeeḻ Juan, grieequiadaque ne.”
Rdzieb zho niab zho miech pxeeḻ Juan, sac grëse meṉguiedz naṉ ne nli Dios pxeeḻ Juan biadteed Juan xtiidz Dios lo miech. 33 Dzigo mazd miṉe beeṉ zho, rëb zho:
―Ndioṉd no dieṉ cho pxeeḻ Juan.
Dzigo rëbchaa me lo zho:
―Niicle naagaa nagoṉ, grieelod gni naa lo to cho rnabey naa quiayuṉ naa grë ncuaaṉ rii.