10
Ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, kon bzejnieꞌn lliꞌo raꞌt daꞌo ke da wen naꞌ ba llak kello nnaꞌ ba bed Cristonꞌ. Bi gok yechaꞌn yichjraꞌlldaꞌo beꞌnn kaꞌ bxenraꞌll Diosenꞌ, laꞌkze brarj akeꞌ xchen bayiꞌx yoꞌy iz. Chenak bayak yichjraꞌlldaꞌo akeꞌn wen, kanꞌ bet akeꞌ bayiꞌx kaꞌ, naꞌ kanꞌ blliꞌ bxozenꞌ leakeꞌ xchenbaꞌ ni ke da xhinnj ke akeꞌ kaꞌ, ba bnitrao xtoꞌl akeꞌn to chiꞌze chenake, naꞌ bill gake lo yichjraꞌlldaꞌo akeꞌn chaꞌ da xhinnjenꞌ ben akeꞌ, naꞌ bill benen bien got akeꞌ bayiꞌx kaꞌ yeo iz chenake. Naꞌ danꞌ llot akeꞌ bayiꞌx kaꞌ, naꞌ billre da llon akeꞌ, ni ke da xhinnj ke akeꞌ kaꞌ, naꞌ llasaꞌraꞌll akeꞌ doꞌlenꞌ nap akeꞌ to iz to iz. Le xchen no bell daꞌo, naꞌ chiv daꞌo kaꞌ, bi gak yekaꞌn da xhinnj ke beꞌnnach.
Kanꞌ bed Cristonꞌ yellrio ni, golleꞌ Diosenꞌ:
Danꞌ llot akeꞌ bayiꞌx, naꞌ danꞌ lladwaꞌa akeꞌ bi da lladwaꞌa akeꞌ raoꞌ naꞌ, kere da naꞌn lleꞌnroꞌ.
Zan benoꞌ gorjaꞌ nakaꞌ beꞌnnach.
Danꞌ llot akeꞌ bayiꞌx kaꞌ llzey akebaꞌ raoꞌ, naꞌ yeolol da kaꞌ llon akeꞌ nench yeziꞌxhenoꞌ ke akeꞌ, kere da naꞌn lleꞌnroꞌ.
Ke len naꞌ bniaꞌ kanꞌ nyojen ganꞌ nen:
“Dios kiaꞌ ba zaꞌa ganni, zadyenaꞌ kanꞌ lleꞌnroꞌ naꞌ.”
Zgaꞌtek goll Cristonꞌ Diosenꞌ: “Danꞌ llot akeꞌ bayiꞌx kaꞌ, naꞌ danꞌ lladwaꞌa akeꞌ bi da lladwaꞌa akeꞌ raoꞌ naꞌ, naꞌ danꞌ llzey akeꞌ bayiꞌx kaꞌ nench yeziꞌxhenoꞌ ke akeꞌ, kere da kaꞌn zeraꞌlloꞌ, naꞌ kere da kaꞌn llaweroꞌ”, laꞌkze ne leyenꞌ da kaꞌn llayaꞌl gon akeꞌ. Naꞌll golleꞌ Diosenꞌ da yobre: “Ganni zaꞌa zadyenaꞌ kanꞌ llazraꞌlloꞌ naꞌ”. Ke len naꞌ ba nnézello ba bkwaseꞌ danꞌ kaꞌle danꞌ gotllo bayiꞌxenꞌ, nench naꞌ yeziꞌxheneꞌ kello; roraz len naꞌ brarj xcheneꞌn nench bakeꞌe da xhinnj kellonꞌ. 10 Naꞌ danꞌ ben Jesucristonꞌ kanꞌ lleꞌne Dios naꞌ, kanꞌ bzane kwineꞌ bet akeꞌ Leꞌe toze kanaꞌ, ke len naꞌ ba bayak yichjraꞌlldaꞌollo yall rao Dios, lliꞌo llonliraꞌll Leꞌe.
11 Naꞌ twej twej bxoz kaꞌ, nao akseꞌ llot akeꞌ bayiꞌxenꞌ yeo lla, naꞌ llrarj akeꞌ xchenbaꞌn kanꞌ ne leyenꞌ llayaꞌl gon akeꞌ naꞌ, laꞌkze chaꞌ len bi llak yekaꞌn da xhinnj ke beꞌnnachenꞌ. 12 Zan Jesucristonꞌ tozeꞌn bzaneꞌ yel nban keꞌen, naꞌ zaꞌken yesrán beꞌnnach ke chnare. Bayoll naꞌ jallieꞌ kwit Diosenꞌ chaꞌwe ganꞌ llnebiaꞌreneꞌ Leꞌe. 13 Naꞌn llieꞌ bexheꞌ llin lla, wxhexj yichj yeolol beꞌnn kaꞌ llwie Leꞌe, naꞌ wzenay akeꞌ keꞌe. 14 Naꞌ danꞌ bsanraꞌll kwineꞌ bet akeꞌ Leꞌe toze kanaꞌ, beneꞌn ni ke lliꞌo gakllo rallnaꞌa Dios bayall-llo rao Leꞌe. 15 Naꞌ Spíritu ke Diosenꞌ, lekze benen nench nnézello kanꞌ naken naꞌ, le nyojen nen:
16 Kinꞌ gonaꞌ gakrén akeꞌ kat llin lla naꞌ.
Nadaꞌ Xanre Dios gonaꞌ nench choꞌ raꞌlldaꞌo akeꞌ danꞌ nlliaꞌ biaꞌa gon akeꞌ naꞌ.
Naꞌ gonaꞌ gaken ka to da nyoj lo yichjraꞌlldaꞌo akeꞌ.
17 Leskaꞌ neꞌe:
Nnaꞌ bill lljadinraꞌllaꞌ da xhinnjenꞌ ba ben akeꞌn.
18 Naꞌ kat ba bnitrao doꞌl kellonꞌ, bill yalljen gotllo no bayiꞌx, ni ke da xhinnj kellonꞌ.
Llayaꞌl wxenraꞌll-llo Dios bi llebllo
19 Beꞌnn biꞌche, nnaꞌ wak choꞌllo ganꞌ zo Diosenꞌ bi llebllo, le Jesucristonꞌ brarj xcheneꞌn, naꞌ bakeꞌe da xhinnj kellonꞌ. 20 Naꞌ wak nnello bsarjeꞌ to nez kobe, to da llonn lliꞌo yel nban zejlikane, le danꞌ goteꞌ ni ke lliꞌo, wak choꞌllo ganꞌ zo Diosenꞌ, naꞌ bill naken ka ke yodaꞌo da ngaꞌch kone raꞌll da ze ganꞌ nono gak choꞌ. 21 Naꞌ zo bxoz brao kellonꞌ nakeꞌ beꞌnn zaꞌke, naꞌ nakeꞌ Xan lliꞌo brej Diosenꞌ nxenraꞌll-lloeꞌ. 22 Naꞌ llayaꞌl sollo wxenraꞌll-llo Diosenꞌ do yichj do raꞌll-llo bi llebllo, naꞌ llayaꞌl chejleꞌllo, xchen Jesucristo naꞌn bakaꞌa da xhinnj kellonꞌ, le nnézello ba blloallo nis danꞌ llonliraꞌll-lloeꞌn. 23 Naꞌ kanꞌ bzoraollo beꞌllo diꞌll bnello yellinllo ganꞌ llieꞌ naꞌ, kaꞌkzenꞌ llayaꞌlkze gonllo batteze, naꞌ da likzenꞌ yellinllo ganꞌ llia Dios naꞌ, le zokzeꞌ lloneꞌ kanꞌ bneꞌe naꞌ. 24 Naꞌ llayaꞌl yeyirjllo akre gonllo gakrén lwelljllo nench llieꞌ lwelljllo, naꞌ gonllo da wen. 25 Naꞌ bi kwej yichjllo danꞌ llayaꞌl lldop ll-llayllo lloeꞌxhenllo Dios kanꞌ llon bal beꞌnn llbej yichj akeꞌn. Llayaꞌl wasnise lwelljllo wxenraꞌll-llo Cristonꞌ, ke nake nnaꞌ ba rez te ke yellrio ni.
26 Chaꞌ nna naotezllo llonllo da xhinnjenꞌ laꞌkze ba nnézello diꞌll li ke Cristonꞌ, billre bi de da gon llin nench yeziꞌxhen Diosenꞌ da xhinnj kellonꞌ. 27 Naꞌ chaꞌ nna naollo llonllo da xhinnj, llayaꞌlkze llebllo Diosenꞌ, le Leꞌen goneꞌ da yellayraollo chaꞌ kaꞌ, yeyejllo lo yiꞌ gabil ga kweyiꞌllo ren yeolol beꞌnn llwie Dios naꞌ. 28 Kanaꞌ basoꞌt da xozxtaꞌollo kaꞌ noteze beꞌnne bi bzenay ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, bi bayaꞌchraꞌll akeꞌ leakeꞌ, kon chaꞌ bniꞌt chop chonn beꞌnne, toz ka bne akeꞌ ke da xhinnjenꞌ noneꞌ naꞌ. 29 Nyaꞌchraz kwis gak kello chaꞌ wiello Xhiꞌnn Diosenꞌ, naꞌ gákello bibi zaꞌk xcheneꞌn danꞌ brarjeꞌ bakeꞌe da xhinnj kellonꞌ, naꞌ chaꞌ nnello ke Spíritu ke Dios beꞌnnenꞌ nllieꞌ lliꞌo. Le kanꞌ brarj xchen Cristo naꞌn, bzorao llak da kob danꞌ bne Diosenꞌ goneꞌ gakreneꞌ beꞌnn wxenraꞌll Leꞌe. 30 Nnézkzello kanꞌ bne Diosenꞌ: “Nadaꞌ yelliaꞌ da xhinnj danꞌ llon akeꞌn, naꞌ nadaꞌ gonaꞌ da saꞌkziꞌ akeꞌ.” Naꞌ leskaꞌ nyojen nen: “Xanllo Diosenꞌ wchoybieꞌ akre gak ke beꞌnn kaꞌ nak yell keꞌen.” 31 Naksen da llebllo chaꞌ lliꞌo nna llonllo da bill llayaꞌl gonllo rao Dios beꞌnnenꞌ zo ke chnare.
32 Lelljasaꞌraꞌll kanꞌ bdaoraꞌllre biteze da bxhaꞌkziꞌre kanꞌ bayoll byoꞌ beniꞌ ke Cristonꞌ lo raꞌlldaꞌore. 33 Tweje bziꞌchiꞌll akeꞌ reꞌ rao yeolol beꞌnn yell, naꞌ tweje ka bchachrén akeꞌ reꞌ, naꞌ billre da bsaꞌkziꞌ akeꞌ reꞌ, naꞌ gókere kwis kanꞌ ben akreꞌ beꞌnn lwelljre kaꞌ. 34 Bayaꞌchraꞌllre beꞌnn lwelljre kaꞌ beꞌnn kaꞌ llaꞌa rill ya, naꞌ gokrén akreꞌ, naꞌ bzore nbaraz laꞌkze bwie beꞌnne reꞌ, naꞌ bkaꞌa akeꞌ bi da goꞌt keré, le ba nnézere de da zaꞌklle keré yebánꞌ da bi te ke. 35 Ke len naꞌ bi kwej yichjre wxenraꞌllre Diosenꞌ, bi llebre, le wllin lla kat sore nbaraz. 36 Llayaꞌl gaoraꞌllre kat llzaꞌkziꞌre nench yeyoll gonre yeolol danꞌ zeraꞌll Diosenꞌ, naꞌ te naꞌ wazoeꞌ reꞌ nbaraz ke chnare kanꞌ bneꞌe naꞌ. 37 Kanꞌ nyoj xtiꞌll Diosenꞌ nen:
Le llinte lla yed beꞌnnenꞌ seꞌlaꞌ ganꞌ zore naꞌ, bill llereꞌ.
38 Naꞌ beꞌnn kaꞌ nak beꞌnn wen, gaꞌt yel nban keꞌe ke chnare, le nxenraꞌll akeꞌ nadaꞌn.
Naꞌ chaꞌ bill wxenraꞌll akeꞌ nadaꞌ, bill wayazraꞌllaꞌ kanꞌ llon akeꞌn.
39 Naꞌ lliꞌo bi nakllo ka beꞌnn kaꞌ bill nxenraꞌll Leꞌe, beꞌnn kaꞌ ba naken kweyiꞌ. Zan lliꞌo zokzllo nxenraꞌll-lloeꞌ, naꞌ yellinllo ganꞌ llieꞌ naꞌ ke chnare.