6
Ke len naꞌ ba llayaꞌl garllo, kere le da leze wiallo ka da kaꞌ bsedllo kanꞌ bxenraꞌll-llo Xanllo Jesucristonꞌ, naꞌ bill wabiꞌllo wiallo akre zejen danꞌ llayate beꞌnn, o chaꞌ akre gak ke beꞌnn llon da xhinnj, naꞌ akre llayaꞌl wxenraꞌll-llo Diosenꞌ, naꞌ akre zejen danꞌ llchoaꞌ beꞌnn kaꞌ nis, naꞌ danꞌ llxoa taꞌkllo yichj beꞌnne llnnabllo gakrén Diosenꞌ leꞌe. Bill yalljen wsedllo kanꞌ gak kat yesbán Diosenꞌ beꞌnn wat kaꞌ, naꞌ katenꞌ choybieꞌ saꞌkziꞌ beꞌnn kaꞌ ben da xhinnje. Naꞌllenꞌ chejll-llo chiꞌollo chaꞌ Diosenꞌ gonneꞌ latj.
Niꞌt beꞌnn ba byoꞌ beniꞌ ke Cristonꞌ yichjraꞌlldaꞌo akeꞌ, naꞌ ba llakbeꞌe akreꞌ kanꞌ nak yel nban danꞌ llonn Cristonꞌ, naꞌ zo Spíritu ke Diosenꞌ lo yichjraꞌlldaꞌo akeꞌ. Ba nnez akreꞌ xtiꞌll Diosenꞌ naken da wen, naꞌ ba nombiaꞌ akeꞌ yel wak ke Diosenꞌ danꞌ wroeꞌllreꞌ beꞌnnache. Chaꞌ llin to lla wsanraꞌll akeꞌ chras, naꞌ bill gonliraꞌll akeꞌ Cristonꞌ, naꞌ kwej yichj akeꞌ xtiꞌlleꞌn to chiꞌze, kere waklle wayat akreꞌ ke danꞌ ba brej yichj akeꞌ Leꞌen, le lo raꞌlldaꞌo akeꞌ naꞌn, ba llon akeꞌ txhen beꞌnn kaꞌ bdaꞌa Xhiꞌnn Diosenꞌ leꞌ yay cruzenꞌ, naꞌ llon akeꞌ nench beꞌnn yobre wieꞌ Leꞌe. Llayaꞌl gak yichjraꞌlldaꞌollonꞌ ka to yellrio chaꞌo ga llaz beꞌnne. Llayoll llak yejenꞌ doxhen, naꞌll llak bi da llaz akeꞌ. Naꞌ llak da yallje beꞌnn kaꞌ llaz naꞌ. Naꞌll ba benlaꞌy Diosenꞌ yellrionꞌ nak kaꞌ. Zan beꞌnn kaꞌ bi lleꞌne wzenay xtiꞌll Diosenꞌ, nak akeꞌ ka to yellrio ga llraꞌ yay yeꞌche, naꞌ billre yiꞌx da bi llon llin. Yellrionꞌ nak kaꞌ bibi zaꞌken, naꞌ ba lleꞌne xaneꞌn kwejeꞌn yichjeꞌ, naꞌ yiꞌx danꞌ llachj rawe naꞌ, wllin lla wzeyeꞌn.
Sello war le llonllo rez yellinllo ganꞌ llia Diosenꞌ
Reꞌ beꞌnn biꞌche, nllieꞌraꞌ reꞌ, laꞌkze ba biaꞌa diꞌllenꞌ kaꞌ, llakraꞌ bije gonre kanꞌ llon beꞌnn kaꞌ llsanraꞌll xtiꞌll Diosenꞌ, naꞌ gonjere wen, le ba basrá Diosenꞌ reꞌ rao da xhinnjenꞌ. 10 Diosenꞌ zejeꞌ lixheje, bi ganraꞌlleꞌ kanꞌ ba benre xchineꞌn, naꞌ ka yel nllieꞌn zo lo yichjraꞌlldaꞌore, naꞌ kanꞌ nna llonre nnaꞌ, llakrenre yezikre beꞌnne nxenraꞌll Leꞌe. 11 Naꞌ zeraꞌlltoꞌ totore nnaore gonre bi da kaꞌ llayaꞌl gonre do yichj do raꞌllre, chaga bi nna llin lla gatre, nench nnézere yellinre ganꞌ llia Dios naꞌ. 12 Lleꞌnetoꞌ bi gakre beꞌnn xhawatraz ka danꞌ ne Dios naꞌ. Naꞌ lleꞌnetoꞌ gonre kanꞌ ben beꞌnn kaꞌ bllaꞌa kanaꞌ, bxenraꞌll akeꞌ Dios, byejleꞌ akeꞌ gon Diosenꞌ kanꞌ golleꞌ leakeꞌ naꞌ, naꞌ bdap akeꞌ yel llxhenraꞌll bllinte lla beneꞌn.
13 Kanꞌ goll Diosenꞌ da Abraham naꞌ, beꞌnn zan gak xhiꞌnn dialla keꞌe, bzoa kwineꞌ gak kanꞌ bneꞌe naꞌ, le nollno zo beꞌnn napll yel llnebiaꞌ ka Leꞌe. 14 Naꞌ bneꞌe: “Da li gonkzaꞌ nench gak wen koꞌo, naꞌ chaꞌa beꞌnn zan xhiꞌnn diallaꞌo.” 15 Naꞌ Abraham naꞌ bdapeꞌ yel llxhenraꞌll chak brezeꞌ, naꞌll bllin lla bzorao llak kanꞌ bne Diosenꞌ. 16 Beꞌnnach kaꞌ yoꞌrao akeꞌ llzo akeꞌ Diosenꞌ kat bi da ne akeꞌ, le llnebiaꞌll Diosenꞌ ka leakeꞌ. Kone kaꞌ billbi de da gakyollrén akeꞌ leakeꞌ. 17 Naꞌ bzoa Diosenꞌ kwineꞌ nench nneze beꞌnn kaꞌ nak xhiꞌnn dialla ke da Abraham naꞌ, kere da te ke danꞌ bneꞌe goneꞌn. 18 Diosenꞌ beneꞌ chop da ki: bneꞌe kanꞌ goneꞌ, naꞌ lekzeꞌ bzoa kwineꞌ nench nnézello Leꞌen gak goneꞌ kanꞌ bneꞌe naꞌ, naꞌ kere da te gon bi gak kanꞌ bneꞌen. Naꞌ lliꞌo ba llejleꞌllo xtiꞌlleꞌn, ba baziꞌxheneꞌ kello, naꞌ yewello nnézello yellinllo ganꞌ llieꞌn, naꞌ Diosenꞌ bi llak weꞌe diꞌll wenraꞌlle. 19 Naꞌ nnézello Leꞌen goneꞌ kanꞌ ba golleꞌ lliꞌo. Ke len naꞌ zello choch, ka lliꞌ to barco kat nllejen to ya ziꞌi, naꞌ lloaꞌ xtiꞌlleꞌn nen de to latj kello yebá ganꞌ llieꞌ llnebieꞌn. 20 Jesúsenꞌ ba blliaraweꞌ byoeꞌ ganꞌ zo Diosenꞌ, ganꞌ nono beꞌnnach gok choꞌ, naꞌ beneꞌ nench lliꞌo gak choꞌllo. Le nakeꞌ bxoz brao ke chnare, nakeꞌ kanꞌ gok bxoz Melquisedec.