7
Jesúsenꞌ nakeꞌ kanꞌ nak bxoz Melquisedec
Melquisedec naꞌ gokeꞌ beꞌnn wnebiaꞌ, naꞌ bnebieꞌ ganꞌ nziꞌi Salem, naꞌ Dios beꞌnnenꞌ nake zeraoze beꞌnn brao, brejeꞌ leꞌe gokeꞌ bxoz. Naꞌ Abraham naꞌ zazeꞌe rao wdile ganꞌ jeneꞌ gan gaꞌy beꞌnn wnebiaꞌ, naꞌ Melquisedekenꞌ jatileꞌ leꞌe, naꞌ benlaꞌyeꞌ leꞌe. Naꞌ kanꞌ zazaꞌa Abraham naꞌ, zanseꞌe da jatopeꞌ da beneꞌ gan rao wdil naꞌ, naꞌ beneꞌn chi kwen, naꞌ beꞌe to kwen ke bxoz Melquisedekenꞌ. Naꞌ Melquisedec naꞌ zeje diꞌll “beꞌnn wnebiaꞌ zej lixheje”. Naꞌ gokeꞌ beꞌnn wnebiaꞌ ke beꞌnn kaꞌ llaꞌa ganꞌ nziꞌi Salem, zeje diꞌllenꞌ “beꞌnn wnebiaꞌ ke beꞌnn zjaniꞌte nbaraz”. Bi nyojen chaꞌ no gok xaxhnaꞌ Melquisedekenꞌ, naꞌ chaꞌ no gok xozxtaꞌweꞌ, naꞌ ni ke nyojzen bat gorjeꞌ naꞌ bat goteꞌ. Naꞌllenꞌ nello Melquisedekenꞌ nakeꞌ ka rebze Xhiꞌnn Diosenꞌ, naꞌ nakeꞌ bxoz ke chnare.
Naꞌ lewiá ke ka beꞌnn braonꞌ gok bxoz Melquisedekenꞌ. Ke len naꞌ brej da xozxtaꞌollo Abraham naꞌ, to kwen rao chi kwen danꞌ jatopeꞌ rao naꞌa beꞌnn wnebiaꞌ kaꞌ, naꞌ beꞌen bxoz Melquisedekenꞌ. Naꞌ da xozxtaꞌollo beꞌnn kaꞌ gorje rao dialla ke da Levínꞌ, beꞌnn kaꞌ gok bxoz ke yell Israel naꞌ, bchixhj akeꞌ to kwen weje rao chi kwen yeolol bi da goꞌt ke yezikre beꞌnn wrall ke akeꞌ kaꞌ, le kaꞌn nyojen leꞌ ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ. Naꞌ yeololkze gok akeꞌ dialla ke da Abraham, bxoz kaꞌ naꞌ yezikre beꞌnne. Naꞌ Melquisedekenꞌ laꞌkze bi gorjeꞌ rao dialla ke da Levínꞌ, Abraham naꞌ beꞌe leꞌe to kwen weje, rao chi kwen da kaꞌ jatopeꞌ naꞌ, naꞌ Melquisedekenꞌ benlaꞌyeꞌ da Abraham naꞌ, beꞌnnenꞌ bcheb Diosenꞌ gonlaꞌyeꞌ. Naꞌ nnézello beꞌnnenꞌ llak llonlaꞌyeꞌ beꞌnn yobre, zaꞌklleꞌ kerke beꞌnnenꞌ llak laꞌy naꞌ. Naꞌ beꞌnn kaꞌ nak bxoz kanꞌ ne ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, lloeꞌ akeꞌ leakeꞌ to kwen weje rao chi kwen rao yeolol bi da de ke akeꞌ, naꞌ bxoz kaꞌ nak akeꞌ lwellj beꞌnnachllo beꞌnn llat. Naꞌ ke bxoz Melquisedekenꞌ, xtiꞌll Diosenꞌ lloeꞌn diꞌll keꞌe ka to beꞌnn nna nbankzeꞌ. Naꞌ danꞌ beꞌe Abraham naꞌ leꞌe da kaꞌ, wak nnello da Leví naꞌn beꞌe Melquisedekenꞌ to kwen weje rao chi kwen da kaꞌ. 10 Le bderenꞌ gorj Levínꞌ rao dialla ke da Abraham naꞌ, naꞌ Leví naꞌn gokeꞌ xozxtaꞌo beꞌnn kaꞌ gok rao naꞌa akeꞌ, btop akeꞌ da kaꞌ beꞌe beꞌnn Israel kaꞌ ke Diosenꞌ.
11 Diosenꞌ beꞌe beꞌnn Israel kaꞌ ley keꞌen kanaꞌ, naꞌ bxoz kaꞌ gorj rao dialla ke Leví, beꞌnn kaꞌ gok xhiꞌnn dialla ke beꞌnnenꞌ golle Aarón naꞌ, benrén akeꞌn llin. Bixha bxoz kaꞌ bibi gok gon akeꞌ nench gak yichjraꞌlldaꞌo beꞌnnachenꞌ yall rao Dios. Ke len naꞌ byallj yed ye to beꞌnn nak bxoz kello ke chnare, naꞌ Leꞌen nakeꞌ ka bxoz Melquisedec naꞌ, kere ka da bxoz Aarón. 12 Naꞌ ka nak ba zo bxoz ke chnare kello, ke len naꞌ leskaꞌ byalljen bllaꞌa leyenꞌ. 13 Le Xanllo Jesúsenꞌ beꞌnnenꞌ nak bxoz kello, bi gorjeꞌ rao dialla ke da Levínꞌ, le nono gok bxoz rao yeolol beꞌnn gorje lo yoꞌ rill Jesúsenꞌ. 14 Le nnézello Xanllo Jesúsenꞌ gorjeꞌ rao dialla ke da Judá, naꞌ da Moisésenꞌ bi bzojeꞌ leꞌ leyenꞌ ganꞌ nen beꞌnn garje rao dialla ke da Judánꞌ gakeꞌ bxoz.
15 Naꞌ nakbieꞌkze ba bllaꞌa leyenꞌ, le ba zo beꞌnnenꞌ nak bxoz kob kello, naꞌ nakeꞌ ka bxoz Melquisedec naꞌ. 16 Bi gorjeꞌ rao dialla ke da Leví kanꞌ gok bxoz kaꞌ, beꞌnn ben llin kanꞌ ne leyenꞌ, zan ka nake bxozenꞌ bne Diosenꞌ yedeꞌ, naplleꞌ yel wak le chras bi gateꞌ. 17 Kinꞌ nyoj danꞌ bne Diosenꞌ keꞌe, nen:
Nakoꞌ bxoz ke chnare,
kanꞌ nak bxozenꞌ re Melquisedec.
18 Naꞌ bxoz kaꞌ bne Diosenꞌ bniꞌt kanaꞌ, bill noeꞌ latj so akeꞌ nnaꞌ, le danꞌ bllia leyenꞌ biaꞌa gon akeꞌ, bi gok yekaꞌn da xhinnj ke beꞌnnach to chiꞌze. 19 Naꞌ lekze bi gok gon leyenꞌ gak yall yichjraꞌlldaꞌo beꞌnnach rao Diosenꞌ. Zan nnaꞌ ba llakll wen kello, le ba zo bxoz kello, beꞌnn ba bakaꞌa doꞌl xhia kello to chiꞌze, nench llak lljabiꞌyllo ganꞌ zo Diosenꞌ.
20 Bzoa Diosenꞌ kwineꞌ nench nnézello da li zokze Jesúsenꞌ, naꞌ nakeꞌ bxoz kello. 21 Le bi bzoa kwin Diosenꞌ kanꞌ bwaꞌleꞌ xhiꞌnn dialla ke Aarón naꞌ, gak akeꞌ bxoz. Le nyojen kanꞌ golleꞌ Jesúsenꞌ nen:
Diosenꞌ ba bzoa kwineꞌ nneꞌe da li bi wcheꞌe kanꞌ golleꞌ Leꞌe goneꞌ:
“Nakoꞌ bxoz ke chnare,
kanꞌ nak bxoz beꞌnnenꞌ re Melquisedec.”
22 Ke len naꞌ zo Jesúsenꞌ lloneꞌ nench nnézello gakrén Diosenꞌ lliꞌo ke chnare kanꞌ bneꞌe goneꞌ naꞌ. Kanꞌ bneꞌe gakreneꞌ lliꞌo nnaꞌ, zaꞌkllen ka danꞌ golleꞌ xozxtaꞌollo kaꞌ kanaꞌ. 23 Naꞌ beꞌnn kaꞌ gok bxoz kanꞌ ne ley danꞌ bzoj da Moisés naꞌ, gok akeꞌ beꞌnn zan, le ka got twejeꞌ, le bazoa akteꞌ rorazeꞌ beꞌnn yobre. 24 Zan ka nak Jesúsenꞌ zoeꞌ ke chnare, ke len naꞌ nakeꞌ bxoz kello ke chnare. 25 Naꞌllenꞌ llak llasreꞌe lliꞌo, naꞌ wak nnabllo rao Diosenꞌ yeziꞌxheneꞌ kello, ni ke danꞌ zokzeꞌ ke chnare llnnabeꞌ okré kello rao Diosenꞌ.
26 Jesúsenꞌ nakeꞌ beꞌnn yálljello, gak bxoz brao kello nench gakreneꞌ lliꞌo, le nakeꞌ beꞌnn raꞌlldaꞌo yall. Bibi da xhinnj noneꞌ, naꞌ bibi doꞌl napeꞌ. Nllaꞌre nakeꞌ ka beꞌnnach beꞌnn llon da xhinnj. Jesúsenꞌ ba bayepeꞌ llieꞌ ganꞌ llia Dios naꞌ. 27 Bi nakeꞌ ka bxoz brao kaꞌ bllaꞌa kanaꞌ, beꞌnn kaꞌ tlla tlla basoꞌte bayiꞌx, brarj akeꞌ xchenbaꞌ nench llnnab akeꞌ yeziꞌxhen Diosenꞌ ke doꞌl xhia ben akeꞌ. Llayoll naꞌ naꞌll llnnab akeꞌ ke yezikre beꞌnn Israel kaꞌ. Naꞌ Jesúsenꞌ chniaze bzane kwineꞌ, ni ke xtoꞌl beꞌnnach, bet akeꞌ Leꞌe leꞌ yay cruzenꞌ. 28 Beꞌnn kaꞌ gok bxoz brao kanꞌ ne ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, gok akeꞌ beꞌnn wen da xhinnj kanꞌ nak nollre beꞌnne. Naꞌ kanꞌ ba gok zan iz bzoj da Moisésenꞌ ley naꞌ, naꞌll bzoa kwin Diosenꞌ da li to chiꞌze zokze Xhiꞌnneꞌ Jesúsenꞌ, nakeꞌ bxoz brao kello. Naꞌ Leꞌe zoeꞌ ke chnare, naꞌ nak yichjraꞌlldaꞌweꞌn kanꞌ llazraꞌll Dios naꞌ.