7
Beꞌnn Israel kaꞌ nyiꞌch sey ke Dios
Bde naꞌ breꞌraꞌ tap angl ak, zjazé akeꞌ tap skin ke yellrionꞌ, bzaꞌy akeꞌ beꞌn nench bi wyechjen yellrionꞌ, naꞌ ren rao nisdaꞌo, naꞌ ren ganꞌ llaꞌa yay ak. Naꞌ breꞌraꞌ ye to angl beꞌnn zaꞌa ganꞌ llraꞌ willre, naꞌ noꞌxeꞌ to sey ke Dios beꞌnnenꞌ zo ke chnare. Naꞌll bnne anglenꞌ zillje, balwilleꞌ angl kaꞌ ye tap, beꞌnn kaꞌ ba beneꞌ rao naꞌa akeꞌ lljalleyiꞌ akeꞌ yellrio ren lo nisdaꞌo. Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Bi wlleyiꞌre yellrionꞌ, ni nisdaꞌo, ni yay kaꞌ wayolltelle wchiꞌchtoꞌ sey ke Dios kellonꞌ roxhga beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll Leꞌe.
Naꞌ benraꞌ bal beꞌnn kaꞌ nak, beꞌnn kaꞌ bchiꞌcheꞌ seyenꞌ beꞌnn zaꞌk rao yeolol lkweꞌ beꞌnn Israel kaꞌ, naꞌ yeololeꞌ gok akeꞌ to gayoa tapayon mire (144,000).
Chllinn mire (12,000) zaꞌk rao dialla ke da Judá,
chllinn mire rao dialla ke da Rubén,
chllinn mire rao dialla ke da Gad,
naꞌ chllinn mire rao dialla ke da Aser,
chllinn mire rao dialla ke da Neftalí,
chllinn mire rao dialla ke da Manasés,
naꞌ chllinn mire rao dialla ke da Simeón,
chllinn mire rao dialla ke da Leví,
chllinn mire rao dialla ke da Isacar,
naꞌ chllinn mire rao dialla ke da Zabulón,
chllinn mire rao dialla ke da José,
chllinn mire rao dialla ke da Benjamín.
Beꞌnn zan zjanak raꞌll lliche
Naꞌ bayoll naꞌ bwiaꞌ da yobre, naꞌ breꞌraꞌ zjazé beꞌnn zan rao Diosenꞌ ganꞌ llieꞌ naꞌ, naꞌ ganꞌ ze beꞌnnenꞌ gok ka xhiꞌr daꞌo, naꞌ nak akeꞌ beꞌnn zan kwis. Ni ke llakze no wrab leakeꞌ, beꞌnn wde wdere yell xhen, wde wdere yell daꞌo, naꞌ wde wdere dialla beꞌnn ak, naꞌ nak akeꞌ beꞌnn llak wde wdere diꞌll da de yellrionꞌ. Naꞌ yeololeꞌ nak akeꞌ raꞌll llich, naꞌ noꞌx akeꞌ ziꞌn. 10 Naꞌ llawé akreꞌ besiaꞌ akeꞌ zillje, llasné akeꞌ:
Dios kello beꞌnn lliꞌ llnebiaꞌn, naꞌ Jesucristo beꞌnn nak ka xhiꞌr daꞌo,
leakeꞌn ba basrá akeꞌ lliꞌo.
11 Naꞌ yeolol angl kaꞌ nechj, zjazellá akeꞌ kwite ganꞌ llieꞌ naꞌ, naꞌ beꞌnn brao tapalloa kaꞌ (24), naꞌ ren beꞌnn ye tap kaꞌ zjallia xire, yeololeꞌ le goꞌt akteꞌ slloaꞌre rao yonꞌ, llon akeꞌ Diosenꞌ xhen, 12 ne akeꞌ:
Llak kanꞌ llayaꞌl gaken, Dios ketoꞌ.
Zaꞌkoꞌ wxenraꞌlltoꞌ rweꞌ ke chnare, nakoꞌ beꞌnn zaꞌk kwis,
nakoꞌ le zerawe beꞌnn siꞌn, zaꞌkoꞌ gonntoꞌ rweꞌ yel llioxken,
naꞌ gonntoꞌ rweꞌ yel baraꞌnn ke chnare,
lliaꞌo llnebiaꞌo doxhen, naꞌ napoꞌ yel wak xhen.
Kaꞌn gakchga.
13 Naꞌ to beꞌnn braonꞌ nak beꞌnn tapalloa kaꞌ txhen, golleꞌ nadaꞌ:
—¿Nnezroꞌ no nake beꞌnn ki nak raꞌll llichenꞌ, naꞌ ganꞌ zayaꞌk akeꞌ?
14 Naꞌll llepaꞌ beꞌnnenꞌ:
—Rweꞌ nnezroꞌ, bi nnezraꞌ nadaꞌ.
Naꞌll neꞌe:
—Beꞌnn kinꞌ ballayrao rao naꞌa beꞌnn kaꞌ bsaꞌkziꞌ leakeꞌ rao yellrio ni, naꞌllenꞌ ba nak akeꞌ raꞌll llichenꞌ, le bxenraꞌll akeꞌ beꞌnnenꞌ brarj xchen ka xhiꞌr daꞌo. 15 Ke len naꞌ niꞌt akeꞌ rao Diosenꞌ ganꞌ llieꞌ llnebieꞌn, llon akeꞌ Leꞌe xhen do lla do yere. Naꞌ Dios beꞌnnenꞌ llia llnebiaꞌn, zoeꞌ llapeꞌ leakeꞌ. 16 Bill llbil lldon akeꞌ, naꞌ willenꞌ bill llzeyen leakeꞌ, ni zeꞌy bill llak akreꞌ. 17 Le beꞌnnenꞌ nak ka xhiꞌr daꞌo naꞌ, zeꞌe rao Diosenꞌ kllole ganꞌ llieꞌ llnebieꞌ naꞌ, naꞌ Leꞌen llwia llyi leakeꞌ, wcheꞌe leakeꞌ ganꞌ llraꞌ nis danꞌ nsaꞌa yel nban zejlikane, naꞌ Dios naꞌ goneꞌ nench bill raꞌ nis rao ake.