^
Rɔma
Pɔlu, Isa xa Xibaaru Fanyi kawandila
Adamadie tondife Ala xa nɔndi ra
Ala xa kiiti
Yuwifie nun Munsa xa sɛriyɛ
Adamadie xa tinxintareya
Tinxinyi naxan kelima Ala ma,
naxan sɔtɔma danxaniya saabui ra
Iburahima findife tinxintɔɛ ra Ala ya i danxaniya saabui ra
Lanyi luxi won nun Ala tagi Isa nan saabui ra
Adama fafe faxɛ ra,
Isa fafe kisi ra
Konyiya naxan mixi xaninma faxɛ ma,
nun konyiya naxan mixi xaninma kisi ma
Danxaniyatɔɛ xa yɛtɛ sɔtɔɛ sɛriyɛ yi
Sɛriyɛ nun yunubi
Isayankae xa kalamutareɲa
Danxaniyatɔɛe xaxili tide
Ala xa xanunteya a xa die bɛ
Ala xa sugandi
Isirayila tinxinyi naxan sɔtɔma danxaniya saabui ra
Ala mu mɛɛxi Isirayila ra
Ala batui
Ala xa ɲama ɲɛrɛ ki
Ala waxɔnfe
Danxaniyatɔɛe malife
Pɔlu xa wali
Xɛɛbui