عَننَبِ سٌقٌنِ شَ كِتَابُي
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ سٌقٌنِ نَشَ كَوَندِ تِ مَنفّ يٌسِيَ شَ وَشَتِ يُدَيَ بْشِ مَ. عِسِرَيِلَكَيٍ نُ بَرَ سٌ قٍ حَاشِ كُي نَ وَشَتِ، هَن عَلَتَلَ نُ وَ مَ عٍ حَشَنكَتَقٍ. بٍينُ عَ شَ نَ رَبَ، عَ نَشَ عَننَبِ سٌقٌنِ شّي عَلَكٌ عَ شَ نَ تَفِ رَبَ عٍ بّ، عَ شَ كَتَ عِسِرَيِلَكَيٍ رَفبِلٍندٍ عٍ وَشْنقٍ حَاشِ قْشْ رَ.
نَ مَسٍنيِ مَنِيَشِ عِسِرَيِلَ نَمِحْنمّ فبٍفبٍ شَ مَسٍنيِ نَن نَ. نَ كُي عٍ مِشِيٍ شَ يُنُبِيٍ مَسٍنمَ عٍ بّ عَ قِيشّ رَ، عَلَكٌ عٍ شَ عَ كٌلٌن عٍ نَ قٍ نَن كُي نَ كِ نَشَن مُ رَقَنشِ عَلَ مَ. عِسِرَيِلَكَيٍ نُ بِرَ مَ كُيٍيٍ نَن قْشْ رَ، عٍ نَشٍيٍ لِشِ كَنَان بْشِ مَ عٍ مِنِ مِسِرَ بْشِ رَ تّمُي نَشّ. نَ قٍ نَشَ عَلَ رَشْنْ، بَرِ مَ عَ مُ وَ مَ عَ قِرِن ندٍ شْن مَ. عِسِرَيِلَكَيٍ مَن نُ قٍ حَاشِ رَبَ رَ عٍ بٌورٍيٍ رَ. مِشِ نَشَن نُ بَرَ سّنبّ سْتْ مَنفّيَ كُي، شَ نَ مُ عَ رَ نَاقُلِ قٍ كُي، عَ نُ سٍتَرٍيٍ تْورْ مَ. نَ قٍ مْولِ مُ رَقَن عَلَ مَ، بَرِ مَ عَ عَ حّنفِ سَشِ عَدَ مَدِ شَ قٍ شْن مَ، عَ مُ تِنمَ عَ شَ تْورْ.
عَننَبِ سٌقٌنِ تٌ فّ نَ يُنُبِ مَسٍندٍ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، عَ نَشَ عَ قَلَ عَ عَلَتَلَ قَمَ نّ عٍ حَشَنكَتَدٍ نَ شَ قٍ رَ. نَ كِيتِ مَفَاشُ. عَلَ شَ شْنّ سّنبّ فبٌ. عَلَ شَ حَشَنكَتّ مُ نْمَ مِشِ ندٍ رَقِسَدٍ عَ بٌورٍ بّ. نَ كُي عِسِرَيِلَكَيٍ نُن سِ فبّتّ بِرِن نَ نَ كِيتِ بُن مَ. عَدَ مَ بِرِن نَشَن عَلَتَلَ مَتَندِ مَ، عٍ قَمَ نّ عَ شَ شْنّ كٌلٌندٍ كِيتِ وَشَتِ.
كْنْ مَسٍنيِ فبّتّ قَن نُ سَشِ نَ وْيّنيِ شْرْشْي قَرِ. عَننَبِ سٌقٌنِ نَشَ عَ قَلَ عَ عَلَتَلَ وَ مَ مِشِ رَكِسِقٍ. عَ وَ مَ عٍ مَلِقٍ عَلَكٌ عٍ شَ فبِلٍن قٍ حَاشِ قْشْ رَ، عٍ شَ لُ عَلَ شَ كِرَ شْن مَ نَشَن نْمَ قِندِدٍ بْحّسَ رَ عٍ بّ. عَلَ شْنْمَ نّ مِشِ حَاشِيٍ مَ بَرِ مَ عٍ شَ يُنُبِيٍ مُ رَقَنشِ عَ مَ، كْنْ عَ مَن عٍ شَنُمَ نّ عَ بْحّ بِرِن نَ. نَ نَن عَ تٌشِ عَننَبِ سٌقٌنِ بَرَ كِسِ مَسٍنيِ سَ حَشَنكَتّ مَسٍنيِ قَرِ. وٌن شَ عَ كٌلٌن عَلَ يُنُبِيٍ شْنشِ، كْنْ عَ يُنُبِتْييٍ شَنُمَ نّ، عَ وَ مَ عٍ رَفبِلٍنقٍ عٍ شَ قٍ حَاشِيٍ قْشْ رَ. عَلَ شَ نَ لْننِ رَ سٌ وٌن سٌندٌنيِ كُي. عَمِنَ.
عَننَبِ سٌقٌنِ شَ كِتَابُي
1
عَلَتَلَ شَ شْنّ يُدَيَ بّ
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ، عَ نَشَن تِشِ عَننَبِ سٌقٌنِ بّ. سٌقٌنِ قِندِ كُو سِ شَ دِ نَن نَ، فّدَلَيَ شَ مَمَدِ، عَمَرَيَ تٌلٌبِتّ، شٍسٍكِيَ بْنسْي. عَ مَسٍنيِ تِ نّ يُدَيَ مَنفّ يٌسِيَ شَ وَشَتِ، نَشَن قِندِشِ عَمٌن شَ دِ رَ.
«عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛
ﭑ بِرِن حْنمَ نّ دُنِحَ بّندّ قُحِ قَرِ.
ﭑ عَدَ مَ نُن سُبٍ حْنمَ نّ،
ﭑ شْنِ بَ كٌورٍ مَ،
ﭑ يّشّ بَ بَا مَ.
ﭑ مَرَتَنتَنيِ نُن مِشِ حَاشِ حْنمَ نّ،
ﭑ عَدَ مَدِيٍ بَ دُنِحَ بّندّ قُحِ قَرِ.
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.»
 
«ﭑ نَن ﭑ بّلّشّ عِتَلَمَ نّ يُدَيَ نُن دَرِ سَلَمُكَيٍ شِلِ مَ.
ﭑ بَلِ كُيٍ بَمَ نّ، نَشٍيٍ لُشِ بْشِ مَ.
ﭑ عٍ شَ بَتُي يَرٍرَتِيٍ نُن سّرّشّدُبّيٍ سْنتْمَ نّ.
ﭑ مِشِيٍ هَلَكِمَ نّ،
نَشٍيٍ تُنبُييٍ بَتُمَ عٍ شَ بَنشِ قَرِ.
ﭑ قِلَنكَقُييٍ حَشَنكَتَمَ نّ،
نَشٍيٍ عٍ كَلِ عَلَتَلَ شِلِ رَ،
عٍ مَن عٍ كَلِ مْلْكْ كُيٍ شِلِ رَ.
ﭑ مِشِيٍ رَبّحِنمَ نّ نَشٍيٍ بَرَ فبِلٍن عَلَتَلَ قْشْ رَ،
نَشٍيٍ مُ عَلَتَلَ قٍنمَ،
نَشٍيٍ مُ بِرَ مَ عَ شَ مَرَ سِ قْشْ رَ.»
 
«وٌ سَبَرِ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ،
بَرِ مَ عَ شَ لْشْي شُنفبٍ نَ قَقٍ.
عَلَتَلَ تَن سّرّشّ نَن بَمَ.
عَ مِشِ ندٍيٍ سُفَندِشِ نَ نَن مَ.
عَلَتَلَ شَ سّرّشّ لْشْي،
ﭑ مَنفّ شَ دِيٍ نُن كُنتِفِيٍ هَلَكِمَ نّ،
عَ نُن مِشِ نَشٍيٍ سِ فبّتّ شَ دُفِيٍ رَفٌرٌ مَ عٍ مَ.
ﭑ مِشِيٍ هَلَكِمَ نّ نَشٍيٍ تُفَنمَ سٌدٍ دّ رَ،
نَشٍيٍ عٍ مَرِفِ شَ بَنشِ رَقٍمَ فٍرٍ نُن يَنقَنتٍيَ رَ.»
 
10 «عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛
نَ لْشْي مِشِ فبٍلٍفبٍلٍمَ نّ،
كٍلِقٍ تَا نَادّ مَ نَشَن شِلِ يّشّ نَادّ،
هَن تَا نّينّ،
كٍلِقٍ تَا قَرِ فٍيَيٍ مَ،
11 هَن مَكِتِ يِرٍ،
بَرِ مَ يُلّيٍ شَ قٍ بَرَ كَنَ،
ﭑ بَرَ عٍ بِرِن قَشَ.
12 نَ وَشَتِ ﭑ دَرِ سَلَمُ يِرٍ بِرِن مَتٌمَ نّ عَ قَنيِ رَ،
عَلَكٌ ﭑ شَ مِشِ سْنتْ،
نَشٍيٍ دْشْشِ عٍ شَ نَاقُلِ مَكَنتَقٍ رَ،
عٍ عَ قَلَقٍ عٍ بْحّ كُي،
‹قٍ قَنيِ يٌ، قٍ حَاشِ يٌ،
عَلَ مُ قَمَ قٍقٍ رَبَدٍ ﭑ نَ.›
13 عٍ شَ نَاقُلِ لْيمَ نّ،
عٍ شَ بَنشِيٍ كَنَ.
عٍ بَرَ بَنشِ تِ، كْنْ عٍ مُ سَبَتِمَ نَ كُي.
عٍ بَرَ وّنِ بٌفِ سِ، كْنْ عٍ مُ نَ وّنِ مِنمَ سْنْن.»
 
14 عَلَتَلَ شَ لْشْي شُنفبٍ بَرَ مَكْرّ،
عَ فبٍ مُ لُشِ عَ شَ قَ.
سّنبّمَيٍ قَمَ نّ فبٍلٍفبٍلٍدٍ
عَلَتَلَ شَ لْشْي مَفَاشُشِ مَ.
15 شْنّ لْشْي نَ عَ رَ، تْورّ لْشْي نَ عَ رَ،
فبَلٌي لْشْي نَ عَ رَ، دِ مِ لْشْي نَ عَ رَ،
نُشُي عِقْورْشِ لْشْي نَ عَ رَ.
16 فٍرٍ شُي مِنِمَ نّ نَ لْشْي تَا سّنبّمَيٍ شِلِ مَ،
عٍ شَ يِرٍ مَكَنتَشِيٍ شِلِ مَ.
 
17 عَلَتَلَ نَشّ، «ﭑ عَدَ مَدِيٍ تْورْ مَ نّ نَ لْشْي،
عٍ قَ حّرّ عَلْ دْنشُييٍ،
بَرِ مَ عٍ بَرَ يُنُبِ رَبَ عَلَتَلَ رَ.
نَ كُي عٍ سْنتْمَ نّ عَ حَاشِ رَ،
عٍ وُلِ رَ مِنِ بْشِ مَ عَ فبٍفبٍ رَ،
عٍ بِنبِيٍ وْلّ حٌوفٍ شْورَ.
18 عٍ شَ شّيمَ نُن فبٍتِ مُ نْمَ عٍ رَتَنفَدٍ
عَلَتَلَ شَ شْنّ لْشْي مَ.
دُنِحَ بِرِن فَنمَ نّ نَ لْشْي عَ حَاشِ رَ
عَلَتَلَ شَ شْنّ شَ قٍ رَ،
بَرِ مَ عَ شَ حَمَ بَرَ بِرَ عَلَ فبّتّيٍ قْشْ رَ.
نَ كُي دُنِحَ مِشِ بِرِن سْنتْمَ نّ.»