^
Zekaria
Wito Wa Kumrudia Bwana
Maono Ya Kwanza: Mtu Katikati Ya Miti Ya Mihadasi
Maono Ya Pili: Pembe Nne Na Mafundi Wanne
Maono Ya Tatu: Mtu Mwenye Kamba Ya Kupimia
Maono Ya Nne: Mavazi Safi Kwa Ajili Ya Kuhani Mkuu
Maono Ya Tano: Kinara Cha Taa Cha Dhahabu Na Mizeituni Miwili
Maono Ya Sita: Kitabu Kinachoruka
Maono Ya Saba: Mwanamke Ndani Ya Kikapu
Maono Ya Nane: Magari Manne Ya Vita
Taji Kwa Ajili Ya Yoshua
Haki Na Rehema, Sio Kufunga
Bwana Anaahidi Kuibariki Yerusalemu
Hukumu Juu Ya Adui Za Israeli
Kuja Kwa Mfalme Wa Sayuni
Bwana Atatokea
Bwana Ataitunza Yuda
Wachungaji Wawili Wa Kondoo
Maadui Wa Yerusalemu Kuangamizwa
Kumwombolezea Yule Aliyechomwa Mkuki
Kutakaswa Dhambi
Mchungaji Apigwa, Nao Kondoo Watawanyika
Bwana Yuaja Kutawala