13
Ju Bernabé chai ju Saulo ta'alh ajuninin ju lapanacni ixlacata ju Jesús
Sia yu'unch amachak'an Antioquía ju ixtalhilaca'anta Jesús ix'alin ju lapanacni ju ixtanajun ixchivinti Dios chai ju ali'in amamaka'unin ixtajunita. Yu'unch ju Bernabé chai ju Simón ju ixjuncan Niger chai ju Lucio amachaka' Cirene chai ju Saulo chai ju Manaén ju ixt'atak'ayana' ju k'ai ucxtin Herodes ixjunita. Pus ju lakatam avilhchan acsni ixtat'ajun lak'ayanin ju k'ai ix'ucxtin'an Dios chai ixtatascajai pus ju Spiritu Santu chani alacjuni:
―Amalak'ach'at'it ju Bernabé chai ju Saulo lacalhich'alhcat ju tuchi ic'alhit'asanitach.
Pus ju acsnich tatascajalh ali' chai tat'achivinichokolh ju Dios. Chai astan tamokslanilh ixmaca'an la'is'aktsulh'an chai amalakachalh lacalhich'alhcat.
Ju ixtamalakachan Jesús tajunilh ju amachak'an Chipre ixlacata ju Jesús
Pus ju Spiritu Santu alacmalakachalh ju Bernabé chai ju Saulo ju lak'achak'an Seleucia. Chai ju anch tatajulh lacabarco. Ta'alh ju xalacat'un Chipre. Ju Chipre va lacat'icst'i lacat'un junita laca'alama. Pus acsni tacha'alh ju xalacat'un Chipre anch ju tatacutlh ju lak'achak'an Salamina. Chai tatsuculh nonin ixchivinti Dios la'ixlacpujitat'an ju ist'a'israelitanin. Pus ju Xivan ix'alact'a'anta ju Bernabé chai ju Saulo ni ix'a'aktaijui ju yu'unch. Talacaputoc'ak'o ju lak'achak'an ju alin ixlhilacaputs'un ju anu' lacat'un tus tacha'alh ju lak'achak'an Pafos. Ju anch talhitaju pumatam lapanac ju alhicujnu' ixjunita. Ju yuchi israelita ixjunita chai ixjuncan Barjesús. Pus ju yuchi va ta'aklhtamani lapanac ixjunita. Ix'ajuni ju lapanacni ni yuchach ixchivinti Dios ju ixnajun mas jantu. Pus ju yuchi ixlapanac ixjunita ju k'ai ucxtin Sergio Paulo. Pus ju anu' k'ai ucxtin na ix'ac'atsananta. Chai ju yuchi alact'asanilh ju Bernabé chaich ju Saulo. Va ix'alack'asmatniputun ju ixchivinti Dios. Pus ju anu' alhicujnu' ju vachu' Elimas ixjuncan alact'alak'ailh ju Bernabé chaich ju Saulo. Va jantu ixlacasq'uin ni calaca'ilh ixchivinti Dios ju k'ai ucxtin. Pus ju Saulo vachu' Pablo ixjuncan chai ju Spiritu Santu ixlhinonk'ojui la'is'atsucunti ju yuchi. Pus ju Pablo skotutulh ju anu' alhicujnu'. 10 Chai chani juni:
―T'is t'i'a'okxch'ok'onank'o'uich ju uxint'i. Chai navit'i tachi chun ju macxcai. Ists'alh'at ju lhacaticuru. Ixt'alaxcai'at tachi chun ju soknic'a. Ja jantu amamact'aya' ju ixnajunca ni jantu k'ox ni ch'ak'ok'acan ju k'ai ucxtin Jesús. 11 Pus ju chavai ju k'ai qui'ucxtin Dios camamak'alhk'ajniyan. Jantu lai at'ilakts'i ju atuncunu' tachi lakat'ui lakat'utu avilhchan.
Pus lana soko maklakats'islh chai jantu lai lakts'ilh tu'u'. Chai alhtanatsuculh ixpuxcajuca tichi chavaich ju camakch'apalhi'alh la'ixmaca'. 12 Pus ju acsnich ju k'ai ucxtin acsni lakts'ilh tuchi tapasalh lhilaca'alh ju Jesús. Na lhamak'aninilh acsni tajuni ju Bernabé chai ju Pablo ixlacata ju k'ai ix'ucxtin'an Jesús.
Ju Pablo chai ju Bernabé ixtavilanancha ju Antioquía xalacat'un Pisidia
13 Pus ju astan ju Pablo chai ju ixt'a'alhtanin tataxtucha ju lak'achak'an Pafos. Tatajuchokolh lacabarco. Ta'alh ju lak'achak'an Perge laxat'un Panfilia. Para ju Xivan alact'alamacaulh. Ju yuchi anchokolh ju Jerusalén. 14 Ju Pablo chai ju Bernabé tataxtuchokolh ju Perge. Tacha'alh tus Antioquía laxalacat'un Pisidia. Chai acsni cha'alh ju avilhchan pa'astacni pus ju yu'unch tatanucha la'ixpujitat'an ju ist'a'israelitanin chai tatavi. 15 Chai acsni lakts'ink'ocalh ju ixlhamap'aksin Dios chai ju ixchivinti ju mak'aniya lapanacni ju ixtanajun ixchivinti Dios pus ju xa'ucxtinin lacpujitat tamalakachalh chivinti junta chani tajuni ju Pablo chaich ju Bernabé:
―Quint'alapanacni ni p'acxant'at'it tu'u' chivinti ju alhimap'aksip'ut'unat'it ju lapanacni laich ana'unt'it ju chavai.
16 Pus ju acsnich ju Pablo taya. Ch'ixlh ixmaca' ni va sek catatavi ju lapanacni chai ajunich:
―Quint'a'israelitanin chai tachi chun ju uxijnan ju vachu' t'alhoniyat'it ju Dios aquilak'asmatniuch. 17 Ju quiDios'an ju lak'ayayau ju quijnan'an ju israelitanin juntau yuchach ju sacxtulh ju mak'aniya quilacpa'itni'an chai na alalhava tus na lhu tava acsni ixtavilananchaca' ju laxalacat'un Egipto mas jantu anch la'ixt'un'an ixjunita. Chai astan yuchi ju amaxtulh ju anuch lacat'un la'ixtachaput. 18 Ju Dios va tastucnik'o tachi chun ju ixtanavi ju mak'aniya quint'a'israelitanin'an acsni ixta'ucxunt'ajun t'up'uxam c'ata junta va aseknic'a ixjunita. 19 Chai astan malacc'acxa ju lapanacni amachak'an lakatujun lacat'un ju lhiCanaán. Chai ju ixlacat'un'an ju yu'unch axtaknik'o ju mak'aniya quilacpa'itni'an. 20 Astan tachi lakat'at'i cientos a t'up'uxam c'ata ju Dios axtaknilh ju mak'aniya quilacpa'itni'an ju xalact'icst'i ix'ucxtinin ju talhinaulh ju sia yu'unch. Chunch ju tailhi'alh tus acsni ixt'ajun ju Samuel ju ixnajun ixchivinti Dios. 21 Ju astan tasq'uinlh ju k'ai ix'ucxtin'an. Pus ju Dios axtaknilh ju Saul ists'alh Cis. Ju yuchi ixtamask'at'anti Benjamín ixjunita. Pus ju Saul tanulh la'ixpu'ucxtin t'up'uxam c'ata. 22 Chai acsni tavanan mak'osucalh ju yuchi pus ju Dios axtaknilh ju David ju k'ai ix'ucxtin'an. Chai is'akstu ju Dios ju lhichivinilh ju David ists'alh ju Isaí. Ma naulh ni ma chunch ixjunita ju ix'atalacpast'ac'at ju David tachi ju ix'anuch ju Dios. Chai ju yuchi ma canavik'oyach tachi chun ju calacasq'uinach ju Dios. 23 Pus ju Dios ix'ajunita ju mak'aniya quilacpa'itni'an ni aquintaxtakniyan ju aquintamak'alhtaxtuyan ni jantu ca'anau ju lacajipi. Yuchach ju Jesús. Chai ju yuchi acsni tavanan quitsucuchilh ju ani pus mak'aniya ix'apapanatnich David va. 24 Para acsni tuca' ixtai'ulata ixlhich'alhcat ju Jesús pus ju Xivan ix'ajuni ju quint'a'israelitanin'an ni catamacaulh ju ix'alactu'unti'an chai cata'akpaxlich. 25 Chai acsni ixnavik'oputun ju ixlhich'alhcat ju Xivan ma chani alacjuni ju lapanacni: “Ju uxijnan nonat'it ni quit'inch ju quilapacxanau. Para jantu. Ju astan camina' pumatam ju xak'ai chai ju quit'in jantu tu'u' quintapalhni. Jantu lai actich'anxk'otlh nin mas va yuchi ju samusni ju ixch'anxt'ak'an”. Ma chunch ju naulh ju Xivan.
26 Pus ji qui'alak'avin ju vachu' ix'apapanatnich Abraham unt'at'it chai tachi chun ju uxijnan ju lak'ayayat'it ju Dios pus quijnan'an ju xtaknicantauch ju ani chivinti junta najun ta yu lai tak'alhtaxtucan ni jantu ancan ju lacajipi. 27 Pus ju ixtat'onachalhch ju Jerusalén chaich ju xalack'ajinch jantu istamispaich ju Jesús tichi chavaich ixjunita. Sin catamachakxa ju ixchivinti'an ju mak'aniya lapanacni ju ixtanajun ixchivinti Dios mas tak'asmatlh acsni ixlakts'incan chux avilhchan pa'astacni. Para acsni tavanan tasq'uinlh ix'aninti ju Jesús pus is'akstu'an tamuctaxtulh tachi ixtanajun ju anu' mak'aniya lapanacni. 28 Mas jantu tu'u' talhitajunilh ixtalak'alhin ju tuchi lai catalhimakni para ju lapanacni tasq'uinilh ju Pilato ni camaknicalh ju Jesús. 29 Chai acsni tamaknilh pus ju chunch uctaxtuk'o tachi chun ju taxtokni ju ix'alhits'okcanta ju Jesús ju mak'anchich. Pus ju acsnich tap'uxlh ju lacacurus chai taquimacnu. 30 Para ju Dios malok'onichokolh la'ix'aninti. 31 Chai na lakalhu avilhchan ju Jesús atalacasunilh ju yu'unch ju k'aixtam ix'alact'ataxtuta ju laxa'estado Galilea chai ix'alact'aminta ju Jerusalén. Chai ju chavai yu'unch ju tajuni ju lapanacni ixlacata ju Jesús.
32 Chai ju quijnan vachu' iclajunau ni muctaxtuta ju Dios ju tuchi ix'ajunita ju mak'aniya quilacpa'itni'an. 33 Pus ju quijnan'an is'ask'at'an quilacpa'itni'an juntau chai lakts'iuch ni muctaxtulh ixchivinti Dios acsni malok'onichokolh ju Jesús la'ix'aninti. Ju mak'anchich ju Dios ixlhichivinin ju Jesús. Chai junta ts'okcanta lacasalmos capitalu' lakat'ui ma chani juni: “Quints'alh'at ju uxint'i chai ju chavai ic'amasunita ju lapanacni ni vasalh quints'alh'at”. Ma juni. 34 Vachu' ju mak'anchich ju Dios ixnajunta ni camalok'onichokoya' ju Jesús la'ix'aninti chai jantu tavanan catinichokolh. Chunch ju ixnomputun junta ma chani juni ju Jesús ju laca'ats'oknut: “Acxtaknik'oyan ju uxint'i tachi chun ju k'ox. Acmuctaxtuya' tachi ju xacjunita ju David”. Ma juni. 35 Vachu' chunch ju nomputun laca'alakatam ats'oknut lacasalmos junta va jun is'akstu ju Jesús ju chivinin. Ma chanich ju juni ju ixpai: “Ju uxint'i jantu alac'asq'uina' ni capuch'ilh ju quilacatuna ju quit'in ni mints'alh icjunita chai q'uimalak'ach'at'achi' ju ani”. Ma juni. 36 Pus ju David ch'alhcatnanilh ju lapanacni tachi ju junilh ju Dios. Chai astan nilh chai macnucalh tachi ju ix'alacmacnucanta ju ixlacpai'an chai puch'ilh ju ixlacatuna. 37 Para ju ixlacatuna ju Jesús jantu puch'ilh ni malok'onichokolh ju Dios. 38 Pus ji qui'alak'avin tasq'uini ni ac'ats'at'it ni va ixlacata ju Jesús lai mac'acxanican ju quintalak'alhin'an. Yuchi ju iclajumputunau ju uxijnan. 39 Pus tachi chun ju talhilaca'an ju yuchi mac'acxanican ju ixtalak'alhin'an. Para ju talhilaca'an ju ixlhamap'aksin ju Moisés jantu tavanan catimac'acxanicalh ju ixtalak'alhin'an. 40 Pus alakts'int'it ju uxijnan. Tun chun at'ap'asat'it tachi ju ixtanajuntach ju mak'aniya lapanacni ju ixtanajun ixchivinti Dios. Ju yu'unch chani tanaulh:
41 Ju Dios ma naulh ni ma canaviya' lakatam lhamak'an acsni t'onat'it.
Chai ju uxijnan ma jantu lana alac'a'iya'it'it mas xamati' catajunin.
Pus ma alakts'int'it ju uxijnan ju jantu tu'u' alhiulananat'it. Ma alhamak'anint'it chai anit'it.
Ju Pablo ajuni ju lapanacni ni ma chunch ju naulh ju Dios ju mak'anchich.
42 Chai acsni tataxtucha ju lacpujitat pus ju yu'unch ju jantu israelitanin ixtajunita p'as tasq'uinlh lamapainin ni laich catak'asmatlh ju anu' chivinti alakatam avilhchan pa'astacni. 43 Chai acsni ta'akpitsilh ju ixtaquilata ju lacpujitat pus na lhu ju israelitanin tach'ak'ok'alh ju Pablo chaich ju Bernabé. Vachu' tamak'alh ju ali'in ju ixtalak'ayai ju Dios chai ixtalaca'i tachi ju israelitanin mas jantu israelitanin ixtajunita. Pus ju Pablo chaich ju Bernabé ajunich ju yu'unch ni ixlhichux ix'alhunut'an catach'ak'ok'alh ju Dios.
44 Acsni pa'astacni xajunchokoi tatak'aixtokk'o tachi chun ju lapanacni. Ixtak'asmatniputun ixchivinti Dios. 45 Para ju israelitanin ju jantu talaca'ilh na talhaccha'anilh ju Pablo acsni talakts'ilh ixtalhavat lapanacni ju ixtak'asmatniputun ixchivinti. Chai ixtanajunch ni jantu slivasalh tuchi ixnajunch ju Pablo chai ixtajunich macxcai chivinti. 46 Pus ju acsnich ju Pablo chaich ju Bernabé lana jantu tatalhanalh. Alacjuni:
―Akts'iya istasq'uini ni p'ulhnan a'unc'ana'it'it ju ixchivinti Dios ju uxijnan ju quint'a'israelitanin unt'at'it. Para ni jantu lac'a'ip'ut'unat'it chai nonat'it ni jantu lac'asq'uinat'it ju mi'atsucunti'an ju jonk'alhita lact'iyan pus ju chavai ac'ajunau ixchivinti Dios ju yu'unch ju jantu israelitanin tajunita. 47 Chunch ju aclayau ni chunch ju quintamap'aksitan ju k'ai qui'ucxtin quinc'an Dios. Ju yuchi ma chani quintajunan:
Ju quit'in ic'ulatan uxint'i tachi ju maclhcu ni laich alacmamach'akxanit'i ju lapanacni ju jantu israelitanin tajunita ixchivinti Dios.
Chai laich a'una' ju lapanacni ju tat'ajun ixlhilacaputs'un ju lacamunutpa' ta yu laich cataputak'alhtaxtulh ni jantu cata'alh ju lacajipi.
Pus ju Pablo ajuni ju lapanacni ni ma chunch ju juni ju Dios.
48 Pus ju yu'unch ju jantu israelitanin ixtajunita acsni tak'asmatlh ju ixchivinti Pablo na talhik'achalh. Ixtanajun ni na k'ox ju chivinti ixlacata ju k'ai ucxtin Jesús. Chai talaca'i tachi chun ju isacxtuta ju Dios ni laich ca'alilh ju is'atsucunti'an ju lactiyan. 49 Chai ni na lhu ju talaca'ilh pus ju chivinti ixlacata ju k'ai ucxtin Jesús ixmakpitsik'ocanta ixlhilacaputs'un ju xalacat'un anch. 50 Para ju israelitanin ju jantu talaca'ilh ixchivinti Dios ta'amaktalhk'amanalh ju ali'in chakolun ju na ixtalak'ayai ju Dios chai ju na lack'oxin lapanacni ixtajunita. Vachu' tamaktalhk'amalh ju xalack'ajin ju anuch lak'achak'an. Pus axcaicalh ju Pablo chai ju Bernabé chai alacxcauxtucalh ju anuch lacat'un. 51 Pus ju acsnich ju Pablo chaich ju Bernabé alacch'anc'alhap'uxlh ju pokxni la'ixch'aja'an. Chai ni chunch ju xatanavi pus va ix'ajumputun ju lapanacni ni is'akstu'an catac'uc'aya' ixtalak'alhin'an. Jantu ixcuenta'an ju Pablo chai ju Bernabé. Chai astan ju yu'unch ta'alh ju lak'achak'an Iconio. 52 Para ju amachak'an Antioquía ju ixtalhilaca'anta ju Jesús na ixtalack'achan chai ju Spiritu Santu ixlhinonk'ojui la'is'atsucunti'an.