2
Ju Jesús c'uch'u pumatam ju va ixlacalhtuculunta
Astan acsni tapasalh lakatam lakat'ui avilhchan pus ju Jesús anchokopa ju lak'achak'an Capernaum. Chai tac'atsapa ju lapanacni ni anch vilhchokochalhch ju Jesús la'ixchaka'. Pus lana talhitak'aixtokpa ju lapanacni ju la'ixchaka' ju Jesús. Chai ni na va ilhu'an ixtajunita pus jantuch lai ixtalhijun ju lacachaka'. Pus ixcha'antach ju lapanacni lacamalhtich acsni ix'alacmasuni ju ixchivinti Dios ju Jesús. Pus lhimincancha pumatam tak'ank'an ju va ixlacalhtuculunta. Ixlhipumat'at'i'an lapanacni tach'ixlhicha'alh ju lacachaka' junta ixvi ju Jesús. Para jantu jinta' talhitaju junta laich catapumanu lacachaka' junta ixvi ju Jesús ni na is'aktsamcanta. Pus tatoc'alh la'ix'ucxni chaka' chai ta'ucxmak'alh junta ixlhivi ju Jesús. Chai anch ju tapumak'alhtaju lacalona ju anu' tak'ank'an. Chai ju Jesús ni c'atsa ni na ixtalhilaca'anta ju yuchi ju anuch ixpumat'at'i'an lapanacni pus junich ju tak'ank'an:
―Quints'alh mac'acxanik'ocantach ju mintalak'alhin.
Pus ixtavilanalh vachu' ju na ixtalhatalanininta ju ixlhamap'aksin'an ju ist'a'israelitanin. Chai ju yu'unch chani istapastacta la'ix'alhunut'an: “Tas ni va ta chivimpalai ju ani ya lapanac. Na macxcai chivinti ju najun ni tachi ju va Dios ju jumputun. Jantu xamati' lai mac'acxai ju talak'alhin. Va yuchi ju Dios”. Para ju Jesús lana c'atsa tuchi istapast'ac'a ju anuch lapanacni. Chai alacjuni:
―Tajuch ni va chunch ju p'ast'ac'at'it lami'alhunut'an. Ni acjunilh ni mac'acxanicalh ju ix'alactu'unti pus jantu lai ap'uc'ats'aya'it'it ni vasalh alin ju quintachaput u jantu. Para ni acjunilh ni cak'ostavi chai ca'alhtanalh pus ju chunch lai ap'uc'ats'aya'it'it ni alin ju quintachaput. 10 Pus alakts'int'it ju ani ju acnaviya' chai laich ap'uc'ats'aya'it'it ni alinch ju quintachaput ju ani lacamunutpa' ni lai icmac'acxani ju talak'alhin. Quit'in ju quimalakachatachilh Dios ni lapanac actsucuya' ju ani.
Chai ju acsnich ju Jesús junich ju tak'ank'an:
11 ―Uxint'i ju icjunan. Ak'ost'a'ulh. Asact'ich ju mimputaman. A'inchich ju laminchaka'.
12 Pus ju anu' tak'ank'an ixjunita taya. Saclh ju ixputaman. Chai taxtulh la'ix'alac'avanti'an chux ju lapanacni. Chai ju yu'unch na talhamak'aninilh. Talak'aya ju Dios. Chai talaclajuni:
―Jantu tavanan lakts'intau tu'u' ju chunch.
Ju Jesús t'asani ju Leví
13 Pus aktam taxtuchokopa ju Jesús. Alh la'ixquilhtu' ju atants'in. Pus chux ju lapanacni talakcha'ank'ochokopa chai ju yuchi ix'alacmalani. 14 Chai acsni tavanan anchokolh ju Jesús ju lak'achak'an pus lakts'ilh pumatam ach'ini' ju Leví ixjuncan. Ists'alh ju Alfeo. Ju yuchi ixvi junta amapalanancan. Chai ju Jesús juni:
―Aq'uinch'ak'ok'ach.
Pus lana taya ju Leví. Ch'ak'ok'alh ju Jesús.
15 Pus ju aktam ju Jesús ixt'ajun vena' la'ixchaka' ju Leví. Chai vachu' na lhu tacha'alh ju ach'inin chai vachu' ju ali'in alactu'unu lapanacni. Chai va k'aixtam tat'atavi ju Jesús chai ju ix'alacmamaka'uich lacamixa ni na lhu ixtach'ak'ok'ai ju Jesús. 16 Pus ju na ixtalhatalaninintach ju ixlhamap'aksin ju ist'a'israelitanin chaich ju ixtalhilaca'an ju ixlhamap'aksin'an ju fariseonin talakts'ilh ju Jesús ni ix'alact'avajin ju ta'ach'inin chai ju alactu'unin. Pus ju yu'unch tajunilh ju ix'alacmamaka'ui ju Jesús:
―Ju mi'amamaka'unu'an tajuch ni va k'aixtam alact'avajin ju ach'inin chai ju alactu'unin.
17 Pus ju Jesús acsni k'asmatlh ju tuchi ixtanajun chani alacjuni:
―Ju k'ox tat'ajun jantu tamaktasq'uini ju ac'uch'unu'. Va yu'unch ju talactak'ank'ai ju tamaktasq'uini ju ac'uch'unu'. Pus ju quit'in jantiyu' iclhiminta ni ac'alact'asanilh ju laquimacni ju tanajun ni na soknic'a ju is'atsucunti'an. Alai icminta alact'asanini' ju alactu'unin.
Sacmican ju Jesús ixlacata ju tascajat
18 Pus ju ix'alacmamaka'ui ju Xivan chai ju fariseonin jantu ixtavajin ju anu' avilhchan ni chunch ju ixtalhilanita. Pus ju acsnich ju ali'in lapanacni talakmilh ju Jesús chai tajuni:
―Tajuch ni va tatascajai ju ix'alacmamaka'ui ju Xivan chai ix'alacmamaka'ui ju fariseonin. Para ju mintamamaka'un ju uxint'i jantu tatascajai.
19 Pus ju Jesús alack'alhtailh. Alacjuni:
―Tachi chun ju tamak'ach'ak'ok'anan junta alin ju tamak'axt'ok'at ja lai jantu catavailh ni alinch ju k'achat ni vilhca' ju anu' ts'alh ju catamak'axt'ok'a'. Acsni vilhca' ju anu' ts'alh ju catamak'axt'ok'a' pus jantu lai tatascajai ju ix'amigojni. 20 Pus vana va chun ju quintamamaka'un. Jantu tatascajai ju chavai ni ic'alact'avi. Para cachina' avilhchan acsni acmak'osucana' ju ani lacamunutpa'. Chai acsnich ju catatascajaya' ni na aquintalhamak'anininach.
21 Jantu xamati' lai lhalakyavanan ju pumpu' ju jantu amakpanti chai lai va chunch camuc'alh ju lacak'at'ili pumpu'. Pus ni chunch ju calalh pus va palai makat cak'exlh acsni talakatumi ju sast'i pumpu'. 22 Nin yuchi ni lai acpumuju ju sast'i vino lacak'at'ili axt'ak'an ni na k'alhp'asnica'. Ni chunch ju acnavi pus va cak'exlh ju axt'ak'an chai capu'ank'o ju vino chai ju axt'ak'an cats'ank'alh. Alai pumucan ju sast'i vino lacasast'i axt'ak'an.
Chunch ju ajuni ju Jesús ju lapanacni ni va ix'amamachakxaniputun ni jantu lai catilhiyaulh ju mak'aniya ixlhamap'aksin ju Moisés ju ixlhamap'aksin ju yuchi.
Ju ix'alacmamaka'ui ju Jesús tap'uxlh ju xatoc'at trigo
23 Lakatam avilhchan pa'astacni ju Jesús tapasalh junta ixch'ancanta ju trigo. Chai ix'alacmamaka'ui ixtap'uxlhi'anta ju trigo chai ixta'uich. 24 Pus ju acsnich ju fariseonin tajunich ju Jesús:
―Alakts'ich. Tajuch ni va chunch tanavi ju mi'amamaka'ui ni jantu lai ch'alhcatnancan ju chavai ni avilhchan pa'astacni.
25 Para ju Jesús alacjuni:
―Ja lana jantu p'ast'ac'at'it tuchi navilh ju David acsni ix'alin ixmaktasq'uinit chai acsni chavanilh ju yuchi chai ju ixtat'a'anta. 26 Ja lana jantu p'ast'ac'at'it ni tanulh ju yuchi junta ixlak'ayacan ju Dios acsni xak'ai pali ixjunita ju Abiatar. Chai ulh ju xkapavati ju ismokslanicanta ju Dios. Pus ju anu' xkapavati jantu lai va k'aya ix'ucan. Va yu'unch ju palijnin ju lai ixta'ui. Para ju David ni upa chai vachu' alacxtaknipa ju ix'alact'a'anta.
27 Ju Jesús vachu' alacjuni:
―Ju Dios lhca'ula ju avilhchan pa'astacni ixlacata ju lapanacni. Jantiyu' lhinavilh ju lapanacni ni va catamuctaxtulh ju lhamap'aksin ju navilh ju Dios ixlacata ju anu' avilhchan. 28 Pus quit'in ju lai icnajun tuchi lai navican ju avilhchan pa'astacni. Quit'in ju quimalakachatachilh Dios ni lapanac actsucuya' ju ani.