^
Efesios
Sbö poshrëy ara, ba wopjl̈ú l̈i kjĩshko
Pablo syõshtono Sbö kong
Shji wol̈ono l̈öng wl̈enishko ga shji iara Sbörë beno l̈öng së jl̈õkoyo
Shji tjëyo kjrinaso, shji töno beno tjeng Cristo tjok kjĩshko
Pablo ichara Sbörë ba tjl̈õkwo roy pjl̈ú l̈ë nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo kong
Pablo syõshtono Sbö kong Éfeso sopga kjĩshko
Shji ie Cristorë ber doyo kjl̈araso wl̈eni
Shji töno beno tjeng Cristo tjok kjĩshko ga shji jëk l̈öng tjagl̈ën wl̈eni
Shji jëk pjl̈o bek
Nopga orkwosmok l̈öng pjir ga jëk ëng tjok sorë
Dataga, mekëga, wapga, e jëk ëng tjok sorë
Parkaga sogoga, parkagaga tjwl̈ẽk l̈öng pjir wl̈eniyo, e jëk ëng tjok sorë
L̇l̇ëbo twe Sbörë bi kong ara, bi opwl̈ikokl̈o wl̈eni
Kjibokwo pjirzl̈ong