^
Matthew
Pin Iesu
Pongi Vora Non Iesu
Tamlohi Lelevosahi La Pala
La Rovo La Sivo Egypt
Herod Mo Lolokoru
La Mele Hilu La Sinai Israel
John Tamlohi Paptijo
John Mo Paptijo Hin Iesu
Tiapolo Mo Vaihite Iesu
Iesu Mo Tapulo Vavahinau
Iesu Mo Vir̃oni Na Nona Tamlohi
Vavahinau Non Iesu Galilee
Iesu Mo Vujangi Aulu Na Vutivuti Matea
Solo Peresi Na Malarani
Vujangi Mata Leu
Vujangi Mata Lolokoru
Vujangi Mata Lahi
Vujangi Mata R̃ohu Na Naroum
Vujangi Mata Retitauhi
Vujangi Mata Kelekele
Opoi Nom Meresahi
Vujangi Mata Tueni
Vujangi Mata Usiusi
Tapuhoro Na Hanhani Mata Usiusi
Tavtav Na Tuka
Malarani
Mania
R̃omkaka
Ha Sopo Ari Na Tinapua
Usia, Alea, R̃erengi
Leu Mata Opoia
Malele Mo Rua
Pr̃ovet Haluhalu
Retir̃oar̃oahai Matea
Ima Mo Rua
Tamlohi Lepros Matea
Rasua Hin Iesu
Mo Vaitihai Na Rojoa
Mauri Vara O Usuri Iesu
Mo Horo Na Langi Tavera
Mara Gadara Na Taptap
Tamlohi Papao Matea
Iesu Mo Tovi Matthew
Tapuhoro Na Hanhani
Tavalu Ruru Paro
Waen Paro
Tamlohi La Tau Na Nora Rasua Hin Iesu
Iesu Peresi Na Matavuso
Tamlohi Mengo Mo Retireti
Iesu Mo R̃omopoira
Tamlohi Usuri Non Iesu
Mo R̃ule Na Nona Tamlohi
Rani R̃ilangi La Pa Mai
Ha Sopo Matahu
Ha Sorahi Iesu
Rani La Pa Sati
Volvoli Matan Tuka
John Tamlohi Paptijo
Tamlohi Matuvana La Sopo Rasu Iesu
Ha Mai Isaku Ha Mapu
Retiusia Mata Sabbath
Vujangi Mata Posposi R̃uhu
Iesu — Volitusi Non God
Iesu Mo Jeu Tiapolo
Nom Reti Mo Pisuhiho
Matamata Non Jonah
Posposi Tanume Sasati
Tinan Iesu Peresi Na Tasina
Tamlohi Hapor̃ahi Matea
Retiusia Matan Titileu Atu
Iesu Mo Vereuli Titileu Atu
Titileu Mata Pongi Hitahu
Pira Paka
Mo Vujangira Na Titileu
Titileu Mata Tavtav Matea
Hur̃utavila R̃uhur̃uhu Matea
Titileu Mata Tara Matea
Mara Nazareth La R̃ohu Hinia
John Tamlohi Paptijo Mo Mate
Mo Vahani Na Vao Tamlohi
Iesu Mo Hahau Na Pusa Tasi
Tamlohi Rojo Gennesaret
Vujangi Nona Vajiahara
Tamlohi La Lumiha Mata Hehe
Rasua Non Har̃ai Mara Cana
Rojoa Nona Tamlohi La Tihai
Mo Vahani Na Vao Tavera
La Opoi Na Matamata
Pharisee Peresi Na Sadducee
Iesu Enia Hare
Iesu Mo Vere Na Nona Mate
Epen Iesu Mo Posi
Uluvou Matea
Retireti Mata Nona Mateia
Hare Mo Aulu Jea
Vaihite La Pa Mai
Sipsip Atu Mo Jalio Na Malele
Tavui Sipsip Matea
Vara Tea Mo Hehe
Tinar̃ihia Teni Horoa
R̃omi Na Tinapua
Vujangi Mata Lahi
Natuvarihi La Mai Isana
Tamlohi Tavtav Matea
Tamlohi Isa Grape
Mo Vere Na Nona Mateia
Retiusia Matea
Tamlohi Matavuso Mo Rua
Iesu Mo Unu Jerusalem
Iesu Mo Unu Na Temple
Vipahai Fig Matea
Retiusia Mata Suiha Non Iesu
Tamlohi Isa Sasati
Hanhani Tavera Nona Supe Matea
Voli Na Takis
Mauri Na Pongi Hitahu
Retileu Mo Aulu Jea
Natun David Enia Hare
Aria Mata Pongi Hitahu
Iesu Mo Tangisi Jerusalem
Temple I Pa Maroe
Rani R̃ilangi Tavera
Hina Sasati Na Lolo Temple
Rani Atu Natun Tamlohi I Pa Mele Mai Hinia
Vujangi Mata Vipahai Fig
Tea Mo Sopo Levosahia
Hare Enia Tamlohi Lelevosahi?
Har̃ai Maevo Mo Sangavulu
Slev Mo Tolu
Aria Tavera Mo Lo Mai
La Opoia Vara Iesu I Mate
Har̃ai Matea Mo Sile Na Oloolo Tavera Isan Iesu
Judas Mo Turuposi Hin Iesu
Hanhani Mata Passover
Isoison Hanhani Tavera Atu
Retitauhi Non Peter
Iesu Mo Usiusi
La Taurilati Iesu
Mo Turu Na Naho Tamlohi Tatavera
Peter Mo Vunvuni Iesu
La Lavia Mo Vano Isan Pilate
Judas Mo Mate
Pilate Mo Tapai Iesu
La Taua Vara I Mate
Tamlohi Vuro La Vaivai Iesu
La Vosaea Na Talopeilopei
Iesu Mo Mate
La Tau Iesu Na Tapuna
Iesu Mo Mele Mauri
Retireti Nona Tamlohi Kilau
Nona Tamlohi Usuri La Hitea