3
Chī natalītaxtu maktaka'lhna'nī'n
Ixlīcāna' huā'mā' tachihuīn: Palh chā'tin lītaxtucu'tun ixmaktaka'lhna'ca'n tī ta'a'ka'ī', huā'mā' chi'xcu' lacasqui'n tascujūt tū tze. Ixlacasqui'nca tī maktaka'lhna'n jā maktin catlahualh tū tzē nalī'a'ksa'ncan. Xmān chā'tin ixpuscāt caka'lhīlh. Līlacatejtin catahui'lalh. Xla' nalīhui'lī jā natlahua tū jā tze. Tzeya chi'xcu' cahuanli xla' ē tze cahuanli ixtalacapāstacni'. Tzej cacāmānūlh ā'makapitzīn na ixchic. Tzej camāsu'yulh. Jā cako'tli. Jā cacātucsli ā'makapitzīn. Pō'ktu quilhtamacuj cacāpāxquī'lh. Jā palaj casītzī'lh. Jā calīpāhuanli ixtumīn. Tzej camāpa'ksīni'lh na ixchic. Ixcamana' catakexmatni'lh ē catalakachi'xcuhuī'lh. Palh chi'xcu' jāla māpa'ksīni'n na ixchic, ¿chī nacālīmaktaka'lha tī ta'a'ka'ī'ni' ixtachihuīn Dios? Jāla catihui'līca namaktaka'lhna'n tī ā'cus a'ka'ī'lh. Ka'tla' nalīmakca'tzī ē chuntza' na'a'kspula xla' chī a'kspulanī't skāhuī'ni'. Ixlacasqui'nca maktaka'lhna' tzeya chi'xcu' cahuanli ē hasta tī jā ta'a'ka'ī' natalakachi'xcuhuī'. Chuntza' jā tū catilī'a'ksa'nca ē jā catitlajalh skāhuī'ni'.
Chī nala diácono
Diácono, ū'tza' tī namaktāyana'n nac templo. Nā ixlacasqui'nca diácono lacatejtin catahuī'lh. Diácono jā catlahualh a'ktu' ixlacan ē jā caka'chīlh. Jā capuhuanli naka'lhī tumīn tū jā ixla'. Tze cahuanli ixtalacapāstacni' ē tzej cakexmatli ixlīpō'ktu tū Dios quincāmāsu'yuni'n na'a'ka'ī'yāuj. 10 Ixlacasqui'nca pūla naca'tzīcan chī latlā'huan. Palh jā tū tū nalī'a'ksa'ncan catūhuālh, a'cxni' tzē natahui'la ixlīdiácono. 11 Puscan, nā ixlacasqui'nca lacatejtin catalatā'kchokolh. Jā cata'a'ksa'nli ā'chā'tin. Jā cataka'chīlh. Pō'ktu quilhtamacuj catamākentaxtūlh ixtascujūtca'n. 12 Chi'xcu' tī diácono caka'lhīlh xmān chā'tin ixpuscāt. Tzej camāpa'ksīni'lh na ixchic ē catakexmatni'lh ixlacstīn. 13 Tī tzej mākentaxtū ixlīdiácono, ū'tza' ixlīpō'ktuca'n talakachi'xcuhuī'. Xla' jā catijicua'nli nahuan tapa'ksīni' Jesucristo.
Tū a'ka'ī'yāuj
14 Chuntza' iclītzo'knuni'mā'n masqui icpuhuan palaj na'ica'nācha'. 15 Masqui na'ictamakapalī, chuhua'j ca'tzīya' chī ixlacasqui'nca nalītahui'layāuj quilīpō'ktuca'n tī a'ka'ī'ni'yāuj ixtachihuīn Dios. Quina'n hua'chi ixtemplo Dios tī pō'ktu quilhtamacuj huī'lh. Quina'n lītāyayāuj tū ixlīcāna' ixpālacata Jesucristo. 16 Ca'tzīyāuj tū a'ka'ī'yāuj, ū'tza' jāla ca'tzīkō'can. Ū'tza' huā'mā' tū a'ka'ī'yāuj:
Dios lītaxtulh chā'tin chi'xcu' tī huanican Jesús.
Espíritu Santo tzej līmāsu'yulh tze xla'.
Ángeles talaktzī'lh.
Lī'a'kchihuīna'nca calhāxcuhuālh makatna' nac cā'lacchicni'.
Tī xalanī'n cā'quilhtamacuj ta'a'ka'ī'lh.
Lē'nca nac a'kapūn.