^
Gálatas
Pablo cāmacā'ni'lh saludos xalanī'n nac Galacia tī ixta'a'ka'ī'
Jā a'nampala ā'kempātin tamāsu'yun tū tzē nalī'a'kapūtaxtucan
Dios hui'līlh Pablo ixlī'apóstol
Ā'makapitzīn apóstoles talakatīlh chī Pablo ixmāsu'yumā'lh ixtachihuīn Dios
Pablo tā'lāhuanilh Pedro nac Antioquía
Ixlīpō'ktuca'n tī ta'a'ka'ī' Dios chu lacxtim chī cāmakapūtaxtūcan
Xatze līpāhuancan Jesucristo ē jā līmāpa'ksīn
Līmāpa'ksīn jāla lactlahua talacāxtlahuan tū Dios hui'līlh xapūla
Līmāpa'ksīn jāla cāmaxquī' xasāsti' ixlatamatca'n tachi'xcuhuī't
Pablo cālī'a'katuyunli tī ixta'a'ka'ī'nī't
Pablo līchihuīna'nli Agar ē Sara
Tī talīpāhuan Cristo jātza' talīpāhuan līmāpa'ksīn
Espíritu Santo quincāmāsu'yuni'yān chī nalatā'kchokoyāuj
Ixlacasqui'nca nalāmaktāya'yā'tit
Pablo māstā'lh talacapāstacni'