18
Jisas nugwo pɨ cɨcɨ nɨgmä
(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)
Jisas Nuö nugwo höjöpal pörön, nöbö nuŋ bla pɨsaŋ röbö ulmɨdö Kidron möxön, ir kwo duön, olip yuö dumä. Olip yuö aku Jisas nöbö nuŋ bla pɨsaŋ öim du rɨb gɨ mɨdmɨdöi makwam, Jisas nugwo höuöu rɨba rɨmɨdöŋ nöbö Judas nuŋ möl aku nugw ri aböŋa. Perisi nöbö bla aipam, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla aipam, Judas nugwo yadmɨn, nuŋ du ami nöbö bli yölɨŋön, God höjöpalɨb rama ömdö nöbö bli yölɨŋön, pön du Jisas mɨdöŋ yöra uröpɨnöŋa. Ñɨŋ nuö nuö pɨlɨb ap bli pön, hötɨkö bli ur pɨragön, hömɨdmä. Jisas nugwo ap agapɨm rɨba röŋ aku nugwöŋ makwam, hömɨdmä aku duön yadöŋa, “Yönɨm hölup yönmɨdöi?” röŋa.
Aliö rɨmɨn, yadmä, “Jisas, nöbö Nasaret yöbö aku,” me rɨmä.
Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nöbö aku mɨ nɨ mɨk,” me röŋa. Jɨ mag aku, nugwo höuöu röŋ nöbö Judas, nuŋ ñɨŋ pɨsaŋ yöraku mɨdöŋa. Makwam Jisas, “Nöbö aku mɨ nɨ mɨk,” me rɨm, ñɨŋ höglöm adadö rɨp du pɨn bɨrmä.
Jisas iswob ñɨgö yadöŋa, “Yönɨm hölup yönmɨdöi?” röŋa.
Aliö rɨmɨn, yadmä, “Jisas, nöbö Nasaret yöbö aku,” me rɨmä.
Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Ñɨgö maduö yadla, ‘Nöbö aku mɨ nɨ mɨk.’ Nɨ hölu nugw yönöi aku, nöbö kɨyöbö ñɨgö röböxɨŋ duŋ,” me röŋa.
Jon 17:12Röŋ aku, Jisas höd Nuö nugwo yadöŋ mag akwör röŋa. Nuŋ Nuö yadöŋa, “Acö. Nöbö nɨ nölmö piaku, paŋyöbö i yöm rölö,” röŋa.
10 Wop akwör, Saimon Pita yu mɨxɨl ölɨsö rag höŋ aku pugul pön, nöbö i nugwo rɨmɨj mɨrɨx adö aŋadö römal cö gɨ aböŋa. Nöbö aku ib nuŋwa Malkas. Nuŋ God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib ödöriö aku nugwo mabö rɨ nölɨb nöbö nuŋ aku mɨdmɨda. 11  Mat 26:39Pita almɨdmɨn, Jisas yadöŋa, “Yu mɨxɨl ölɨsö pɨlö aku yöra röbaŋ pɨn duaŋ! Nagö Acö röbö acɨx nɨ nöl aku nɨmöinö, rön nugulö ä?” röŋa.
Jisas pön Anas mɨdöŋ yöra dumä
12 Jisas aliö rɨmɨn nugugɨrön, ami nöbö bla aipam, God höjöpalɨb rama ömdö nöbö bla aipam, Jisas nugwo pɨ cɨcɨ nɨgön, nag nɨg gö nɨgön, 13 ñɨŋ höd Jisas pön Anas mɨdöŋ yöra dumä. Anas nuŋ Kaiapas nɨcmöx nuŋwa. Kaiapas kɨm paŋyöbö aku, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib ödöriö mabö aku yad nɨgɨm rɨmɨdöŋa. 14  Jon 11:49-51Kaiapas nuŋ höd Juda mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö bla ñɨgö yadöŋa, “Nöbö paŋyöbö i wöröxaŋ an magalɨg kömö dinɨŋ aku wä cönɨŋö,” röŋa.
Pita, “Jisas nugwo nugumɨdöiö,” röŋa
(Mat 26:69-70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)
15 Makwam Jisas nugwo alön, pön du Anas rama dumɨdmä nugwön, Saimon Pita, nɨ Jon, anɨŋ mai mai dumɨŋa. God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib ödöriö aku nɨ nugw ri aböŋ makwam, nɨ duön aŋadö ram nuŋwa kula yuadö bö duma; 16 jɨ Pita nuŋ rɨŋadö hör yör bö mɨdöŋa. Nɨ höbkal hön, mö ubalɨj ila nugwidɨx mɨdöŋ aku nugwo yadön, Pita nugwo yölɨŋön kul yuadö bö dumɨŋa. 17 Jɨ mö ubalɨj ila nugwidɨx mɨdöŋ aku, Pita nugwön yadöŋa, “Nagö algör ör Jisas nöbö nuŋ i ä?” röŋa.
Aliö rɨmɨn, Pita yadöŋa, “Nɨ yöi,” röŋa.
18 Makwam Kaiapas nugwo mabö rɨ nölmɨdim nöbö bla aipam, God höjöpalɨb rama ömdö nöbö bla aipam, ñɨŋ ij rɨmɨn, rɨn urim rɨn yuö öbɨl gɨ mɨd mau mɨdmä. Pita nugwo algön nör ij rɨmɨn, hö mibɨl yöraku paŋör mɨdön, rɨn yuö mau mɨdöŋa.
Anas Jisas nugwo mönö yad nugwöŋa
(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)
19 Makwam Anas, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib ödöriö höd mɨdöŋ aku, Jisas nugwo yad nugwöŋa, “Nöbö naŋ bla nöbö bɨl kai bɨl kai mɨdöi? Nagö mönö bɨl kai nöbö mö yad nöilö?” rɨ nugwöŋa. 20 Aliö rɨmɨn, Jisas paiŋö yadöŋa, “Nɨ mönö bli umadiö yad nölölɨm; nöbö ñɨŋ piaku nugugu mɨdɨm nugugɨrön, Juda mögum rɨb ram bla aipam, God höjöpalɨb ram aku aipam, öim wöxnö yad nöila. 21 Makwam, pödpöd rɨmɨn nɨ mönö yad nugumɨdlö? Nöbö mö mönö yadmön nugugu mɨdim bli pön hön yad nugwö. Mönö bɨl kai yadɨm aku ñɨŋ mɨ nugwöiŋö,” röŋa.
22 Jisas aliö rɨmɨn, God höjöpalɨb rama nugwidɨx mɨdöŋ ömdö nöbö i, nugwo alguna palön yadöŋa, “Pödpöd rɨmɨn God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib ödöriö aku nugwo mönö akuyöbö yadmɨdlö?” röŋa.
23 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ mönö inakmönö i yadlaŋö, cɨnö aku, mönö inakmönö hörɨl aku nöbö mö kɨyöbö ñɨgö wöxnö yad nölö. Makwam mönö mi yadɨl aku, nagö pödpöd rɨmɨn nɨ pailaŋö?” röŋa.
24 Jisas nugwo nag nɨg gö nɨgmä aku mɨdmɨn nugugɨrön, Anas yadmɨn ñɨŋ Jisas nugwo pön du, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib ödöriö yoŋyöbö aku Kaiapas pön dumä.
Pita iswob, “Jisas nugwo nugumɨdöiö,” röŋa
25 Makwam Pita nuŋ aliö öbɨl gɨ mɨdön rɨn mau mɨdmɨn nugugɨrön, nöbö bli nugwo yadmä, “Naŋ aipam nöbö nuŋ i mɨdlö ä?” rɨmä.
Aliö rɨmɨn, Pita iswob wai nölön yadöŋa, “Nɨ yöi,” röŋa. 26 Makwam nöbö yöraku Pita rɨmɨja römal cö göŋ aku, nöbö hödɨg rɨb nuŋ i God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib aku nugwo mabö rɨ mɨdöŋa. Nuŋ hön, Pita nugwo yadöŋa, “Nɨ nagö nugula, nagö nöbö aku pɨsaŋ olip yuö mɨdlö ä?” röŋa.
27  Jon 13:38Aliö rɨmɨn, Pita iswob wai nölön yadöŋa, “Nɨ yöi,” röŋa. Aliö rɨmɨn nugugɨrön, rɨb pia kulakula wö röŋa.
Jisas nugwo pön Pailot mɨdöŋ yöra dumä
(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15: 1-5; Luk 23:1-5)
28 Ruö löu mil pörɨm nugugɨrön, Juda ada ñɨŋ Jisas nugwo Kaiapas rama pön, Rom gapman nöbö dib Pailot ram diba pön dumä. Juda ada yadmä, “An Rom nöbö ram möl yuadö kɨ du cölmal cɨnɨŋ aku, anɨŋ pɨx alɨg mɨdön, Pasopa ap nɨmɨb maga mɨdenɨŋö,” rön, rɨŋadö bö mɨdmä. 29 Makwam, Pailot rɨŋö bö duön yadöŋa, “Nöbö kɨ nugwo agö mönöm mɨdɨm nugwön pön höi?” röŋa.
30 Aliö rɨmɨn, ñɨŋ yadmä, “Nuŋ ap gwogwo i rölöxisöŋö, nuŋ aliö pön hölölɨx,” me rɨmä.
31  Jon 19:6-7Aliö rɨmɨn, Pailot yadöŋa, “Ñɨŋ pön du lo ñɨŋa keir rɨg yad akuyöbö nugwön, mönö diba yajne,” röŋa.
Aliö rɨmɨn, Juda ada paiŋö yadmä, “An nöbö mö akuyöbö ñɨgö mönö diba yadön, pɨl pal nɨgɨŋ wöröxɨb lo adaku mɨdöl. Rom gapman ada anɨŋ wöhö röiŋö,” rɨmä. 32  Jon 3:14; 12:33Juda ada aliö rɨmä aku, Jisas nɨ agö magɨm rɨŋ wöröxnö, rön, rɨg yadöŋ mag akwör rɨmä.
33 Makwam Juda ada aliö rɨmɨdmɨn, Pailot iswob höbkal ram möl yuadö duön, Jisas haŋ, me rɨm, hömɨn nugwo yadöŋa, “Nagö Juda ada kiŋ ñɨŋ aku mä?” röŋa.
34 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Mönö nɨ yad nugumɨdlö aku, ajmöl naŋ aku keir yadmɨdlanö owa nöbö mö bli ajmöl ñɨŋ aku pön yadmɨdlö?” röŋa.
35  Jon 1:11Aliö rɨmɨn, Pailot yadöŋa, “Nɨ Juda nöbö yöi. Juda ada nagö piakwör, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib nagö bla akwör, nagö pön hön imag na nölöia. Naŋ agapɨm rɨman nagö aliö pön höiŋö?” röŋa.
36 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ nöbö mö pön nugwidɨx mɨjɨn aku, kiŋ mögörɨb il kɨ rɨg mɨdöi mag akuyöbö mɨdöinöm. Nɨ mögörɨb il kɨ kiŋ mɨdɨba rɨlöx aku, Juda nöbö mö bla nɨ nag nɨgnɨŋö, rim akuyöbö, nöbö mö nɨ bla öbɨlön ñɨŋ pɨsaŋ nuö nuö pɨlöyɨxa. Makwam nɨ nöbö mö pön nugwidɨx mɨjɨn mag aku keir mɨda; mögörɨb il kɨyöbö wöhö,” röŋa.
37 Jisas aliö rɨmɨdmɨn, Pailot yadöŋa, “Aku, nagö kiŋ i mä?” röŋa.
Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Mɨ nagö yadlö maku pal. Adakwör mɨ, nɨ mögörɨb il kɨ yöx pön höm, dib röxön, mönö ma aku yad nöila. Nöbö mö mönö ma ödöriö pɨnɨŋö, rɨ rɨbyöx nugwöi akuyöbö, mönö na aku pöiŋö,” röŋa.
38 Jisas aliö rɨmɨn, Pailot yadöŋa, “Mönö adadö hörɨrör mɨga akwör mɨd aku, an pödpödiö mönö ma ödöriö maku, me rön, nugunɨŋö?” röŋa.
Juda nöbö mö Pailot nugwo yadmä, “Jisas nugwo pɨl pal nɨgɨŋ,” me rɨmä
(Mat 27:15-31; Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)
Pailot mönö aku yadön, höuöil rɨŋö bö röu duön, Juda ada ñɨgö yadöŋa, “Nɨ nuŋ ap gwogwo i rɨ iöra nugwöi. 39 Makwam an Rom gapman, kɨm aku kɨm aku, Pasopa wop dib aku höm, kɨlabɨs nöbö ñɨŋ i hör yau aböla. Makwam, Juda ada kiŋ ñɨŋ aku, hör yau abmön diönɨŋönö ä?” röŋa. 40 Aliö rɨmɨn, ajmöla aj halön yadmä, “Nugwo yöi! An Barabas yau abne!” rɨmä. Barabas aku, nöbö mö bla mönö nöl pön duön gapman nöbö pɨsaŋ nuö pɨlmä.

18:9: Jon 17:12

18:11: Mat 26:39

18:14: Jon 11:49-51

18:27: Jon 13:38

18:31: Jon 19:6-7

18:32: Jon 3:14; 12:33

18:35: Jon 1:11