23
Gapna Pailot nuŋ Jisas mönö nugwöŋa
(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Jon 18:28-38)
Aliö rön, magalɨg öbɨlön, Jisas nugwo pön gapman nöbö dib Pailot mɨdöŋ yöra dumä. Pön duön, nugwo mönö diba yadɨba, mönö hör piaku piaku mɨga pön hön yadmä, “An hölu nugwön nugwöla, nöbö kɨ nöbö mö an bla inakmönö hörön yadön yada, ‘Nöbö dib Sisa nugwo takis nölmɨjeñ, gapman ada mönö aku algör ör nugumɨjeñɨŋö,’ ra. Makwam mönö i yada, ‘Nɨ keir Mesaia pal, nɨ keir kiŋ aku,’ me rö,” rɨmä. Aliö rɨmɨdmɨn, Pailot Jisas nugwo yad nugwön yadöŋa, “Naŋ Juda ada kiŋ ñɨŋ mä?” röŋa.
Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Mɨ naŋ keir yadlö maku pal,” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, Pailot nuŋ God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla aipam, nöbö mö hör hö mɨdim bla aipam yadöŋa, “Nɨ nugula, nöbö kɨ nugwo mönö diba yadɨb il i mɨdölö,” röŋa.
Aliö yadöŋ aku, jɨ ñɨŋ mönö ölɨsö yadön yadmä, “Gapman mönö nugwölɨŋ, me rön, mönö yad nölɨp yönön, mögörɨb an Judia nöbö mö bla magalɨg yad nöl yönmɨda. Mögörɨb Galili ila nɨgön, yad nöl yönmɨd yönmɨd weik Jerusalem yörɨk hö,” rɨmä.
Jisas nugwo pön kiŋ Herod mɨdöŋ yöra dumä
Aliö rɨmɨdmɨn, Pailot ñɨgö yad nugwön yadöŋa, “Nöbö kɨ nöbö Galili yöbö mä?” röŋa. Luk 3:1Aliö rɨmɨn, yöwö rɨmä. Makwam kiŋ Herod mögörɨb Galili nugwidɨx mɨdmɨd aku, wop mibɨl aku hön Jerusalem mɨdmɨda. Makwam, Jisas nuŋ Galili yöbö nöbö me rɨmä aku nugwön, Jisas nugwo Herod imag rola abmön mönö dib kɨ nugwaŋ, me rön, Pailot ñɨgö yadɨm, Jisas nugwo pön Herod mɨdöŋ yöra pön dumä. Herod, Jisas ap agap apɨm rɨg rɨmɨd aku öim mönö akwör nugwön, wop kaiyöbö ap rölɨbä akuyöbö i raŋ nugunö, rön, rɨba paŋ akwör yöx nugu gör mɨdmɨd aku, wop aku Jisas nugwo yölɨŋ pön hömɨn, nuŋ mɨ ödöriö wahax pöŋa. Makwam Herod nuŋ Jisas nugwo mönö mɨga akwör yad yöluöl rɨ nugwöŋa, jɨ Jisas mönö i paiŋö yadölöŋ. 10 Makwam God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib akuyöbö aipam, lo mönö yad nölɨb nöbö bla aipam, usus rön, nöbö mɨga akwör mönö akwo akwo yadmä. 11 Herod aipam, ami nöbö nuŋ bla aipam, Jisas nugwo rɨ gwogwam rɨ gɨrön, ñɨlöŋ nɨg gɨrön, gapman nöbö dib röböi wölɨj wä i röb nölön, höbkal Pailot mɨdöŋa abmä. 12 Höd Herod Pailot yöŋö kwolmal mɨdmɨdöia, jɨ wop aku mönö nugwön pɨ nɨgiö nɨgmä.
Juda nöbö mö piaku, “Jisas nugwo pɨl pal nɨgɨŋ,” me rɨmä
(Mat 27:15-26; Mak 15:6-15; Jon 18:39–19:16)
13 Makwam Pailot, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla aipam, mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö dib bla aipam, nöbö mö hör bla aipam yadɨm hö mögum rɨmä. 14 Ñɨŋ hö mögum rɨmɨdɨm, Pailot nuŋ ñɨgö yadöŋa, “ ‘Nöbö kɨ mönö um röx yadön, nöbö mö akuyöbö ñɨgö al aliö yadö,’ röi aku, jɨ weik mämäg il rol ñɨgö kɨ mönö nugula aku, nuŋ mag gwogwo rɨb mönö il i nugwöi. 15 Herod algör ör mönö il i hölu nugwöl makwam, höbkal anɨŋ keir nöla. Nɨ nugula, mag gwogwo i röl; nugwo pɨl pal nɨgɨb maga mɨdöl. 16 Makwam, ami nöbö nɨ bla yadmön, nugwo hör palön, yad abɨŋ duaŋ,” me röŋa. 17 Makwam Juda ada wop dib ñɨŋa Pasopa aku höm, Pailot öim kɨm paŋ paŋ kɨlabɨs nöbö ñɨŋa paŋyöbö i hör yad abmɨdöŋa.
18 Wop aku ñɨŋ magalɨg bölölö rön mönö ölɨsö yadön yadmä, “Nöbö aku pɨl pal nɨgö! Barabas anɨŋa yad abaŋ haŋ!” me rɨmä. 19 Nöbö Barabas aku nuŋ taun dib aku nöbö mö bli pön, mögörɨb aku nugwidɨx mɨdmɨd nöbö diba pɨsaŋ nuö nuö rön, nöbäpö i aŋadö pɨl pal nɨgöŋ aku, nugwo mönö diba yadön nag nɨgmä.
20 Makwam Pailot Jisas hör yad abmön duaŋ me rɨ nugwön, ñɨgö iswob yadön aliö yadöŋa. 21 Aliö rɨmɨdmɨn, ñɨŋ iswob mɨ bölölö diba rön mönö ölɨsö yadön yadmä, “Nugwo bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgö! Nugwo bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgö!” rɨmä.
22 Aliö rɨmɨdmɨn, Pailot ñɨgö iswob yadön yadöŋa, “Nöbö kɨ ap kai rɨ gwogwam rɨ? Nɨ nugula, ap gwogwo i röl aku, nugwo pɨl pal nɨgɨb maga mɨdöl. Makwam, ami nöbö na yadmön, nugwo hör palön, yad abɨŋ duaŋ,” me röŋa.
23 Pailot aliö rɨmɨn, ñɨŋ ususör rön, Jisas nugwo bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgɨŋ wöröxaŋ, me rön, ñɨŋ iswob mɨ bölölö diba rön mönö ölɨsö yadön, rɨm rɨm, 24 Pailot mönö ñɨgö aku pön, 25 nöbö i, nöbö mö bli pön mögörɨb nugwidɨx mɨdmɨd nöbö dib aku pɨsaŋ nuö nuö pön, nöbäpö i aŋadö pɨl pal nɨgöŋ nöbö aku nugwo yad abmɨn kömö duöŋa; jɨ ami nöbö nuŋ bla ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ Jisas agapɨm cɨnöb cɨnɨŋö rön yadmɨdöi mag akwör cɨne,” röŋa.
Jisas nugwo bɨ katlö watlö um sö cɨpɨl pal nɨgmä
(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Jon 19:17-27)
26 Jisas nugwo pɨl pal nɨgɨba pön dumä. Mibɨl yöra u gɨrön, Sairini taun yöbö nöbö i Jerusalem hömɨdöŋa. Nöbö aku ib nuŋwa Saimon. Nugwo möigw palön, pɨ cɨcɨ nɨgön, bɨ katlö watlö waba pɨrag nölön yadmä, “Jisas dumɨd makwam mai duö,” rɨmɨn, pɨragön mai duöŋa. 27 Jisas nugwo pön dumɨn nugugɨrön, nöbö mö mɨg mɨŋa mai dumä. Nöbö mö dumɨdim mibɨl aku mö bli Jisas nugwo lɨb pɨlɨm nugwön im gɨrön dumɨdmä. 28 Akuyöbö almɨn, Jisas höuöiliö nugwön ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ Jerusalem mö, nɨ rɨba rɨmɨd mag kɨ nugwön immɨjeñ. Ñɨgö rɨ gwogwam rön, halöu ha ñɨŋ bla rɨ gwogwam rön rɨmɨjöñ aku imöña. 29  Luk 21:23Mai ömörö diba haŋ, yajöña, ‘Mö ha yöx pön hölöi piaku aipam, mö ha kau nölölöi piaku aipam, ñɨŋör wahax pɨŋ,’ me cöña. 30  Hos 10:8; Rep 6:16Wop aku, mɨ aŋadö wöröxŋö, rön, yajöña ‘Önöŋ ajmag bla gɨlɨx hön, anɨŋ pal nɨgönɨŋönö mɨgɨñ pɨnön anɨŋ mögö nölön aku wä cönɨŋö,’ cöña. 31 Nɨ bɨ kömö röxg mɨdla, jɨ nɨ akuyöbö alön rɨ gwogwam rɨmɨdöia. Makwam ñɨŋ bɨ wöröxɨb röxg mɨdöi aku, ñɨgö mɨ ödöriö mɨ rɨ gwogwam cöñɨŋö,” röŋa.
32 Makwam nöbö gapman lo mönö röd abim nöbö hogwa aipam, bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgɨba pön dumä. 33 Pön mögörɨb Nöbäpö Yöcmac Yöj Lei me röi yöra uröpɨnön, Jisas nugwo pön du bɨ katlö watlö um sö cɨpɨl palön, nöbö gapman lo röd abɨm nöbö hogwa pön du bɨ katlö watlö um sö adöi adöi cɨpɨl palmä. 34  Sam 22:18; Ais 53:12Akuyöbö almɨn, Jisas yadöŋa, “Acö, nɨ rɨmɨdöi aku, pödpöd rɨmɨn almɨdölɨŋö, rön, nugw ri abön rɨmɨdölöi. Makwam, ñɨŋ rɨ gwogwam rɨmɨdöi mag ñɨŋ aku nugwön röböxö,” röŋa.
Makwam ami nöbö bla, Jisas wölɨj nuŋwa pɨ röd nɨgɨm mɨdöŋ piaku, ñɨŋ keir höbai sadu rɨg woböi mag akuyöbö rön pɨmä. 35  Sam 22:7-8Nöbö mö mɨg mɨŋa nugugu mɨdɨm nugugɨrön, Juda nöbö dib bla Jisas nugwo päja yadön yadmä, “Nuŋ, ‘Nɨ Mesaia aku; God nɨ yad nɨgön agal abɨm hölö,’ rön, nöbö mö bli wöröxöia rɨmɨdmɨn öbɨlöia. Al mag akuyöbö, nuŋ keir algör ör aliö alön kömö duaŋ nuguŋö,” rɨmä.
36  Sam 69:21Ami nöbö bla algör ör, Jisas mɨdöŋ il yöra hön nugwo päja yadön, röbö wain acɨxa nölön yadmä, 37 “Nagö, ‘Juda Kiŋ ñɨŋa mɨdlö,’ rɨlö aku, naŋ keir rön kömö duö!” rɨmä. 38 Makwam Jisas nugwo cɨpɨl pal nɨgim bɨ katlö watlö höñ yöraku pisö, bäpö mei yöj yöra mönö kai kɨtmä:
JUDA ADA KIŊ ÑƗŊA MƗK.
39 Nöbö gapman lo mönö röd abɨm, bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgim hogwa, nöbö i Jisas nugwo yad höimöuön yadöŋa, “Nagö Mesaia mɨdlö aku, naŋ keir rön kömö duön, an nöbö hogwa algör ör raŋ, kömö duŋö!” röŋa.
40 Aliö rɨmɨn, nöbö i piöŋö nugwo yadyöxön yadöŋa, “Nöbö kɨ ölɨŋ höb diba pön wöröxɨba rɨmɨda; an nöbö hogwa algör ör ölɨŋ höb diba pön wöröxɨba rɨmɨdöl aku, me rön, God ipöxöiö ä? 41 An nöbö hogwa rɨ gwogwam röl aku ölɨŋ höb pɨmɨdöla, jɨ nöbö kɨ mag gwogwo i röl,” röŋa. 42 Nuŋ aliö rön Jisas yadöŋa, “Nagö mögörɨb naŋa duön kiŋ mɨdön, nɨ rɨbyöx nugugu mɨdö,” röŋa.
43 Aliö rɨmɨn, Jisas nuŋ paiŋö yadöŋa, “Nɨ nagö mɨ ödöriö yadmɨdla, weik wop kɨ ör nagö nɨ pɨsaŋ du mögörɨb wä aku mɨjnɨŋö,” röŋa.
Jisas wöröxöŋa
(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Jon 19:28-30)
44 Mag aku, naiö mibɨl yörkisö mag aku pɨxmag gurön, mɨdɨp duön naiö yör bö pik röŋ mag aku iswob mil pöröŋa. 45-46  Hib 6:19-20; 10:19-20Jisas wöröxɨba rön yadöŋa, “Acö, inöm na imag rol nagö nɨgmɨdlö,” röŋa. Jisas aliö rön wöröxöŋa. Jisas wöröxöŋ wop akwör, God höjöpalɨb rama ram möl yuebö kwo, ñapñap uña pɨ ubalɨja idɨx gim aku, mibɨla waglöxɨm, kɨrɨrɨ rɨ adöi adöi dumɨn, uba röd gɨ mɨdöŋa.
47 Makwam ami nöbö nugwidɨx mɨdɨb nöbö dib aku, rɨg rɨmɨdöŋ aku nugwön, God iba mag wöl gɨrön yadöŋa, “Mɨ ödöriö! Nöbö kɨ nöbö wä mɨdö!” me röŋa.
48 Nöbö mö hö nugugu mɨdim bla, ap röŋ aku nugwön, malul rɨm höm pɨbɨl pal gɨrön, höuöilön ram ñɨŋa dumä. 49 Makwam Jisas nöbö mö nugub nuŋ bla aipam, Galili yöbö nugwo pɨsaŋ hem mö bla aipam, ñɨŋ keir hör hör yörkwo mɨdön, ap rɨg röŋ aku nugugu mɨdmä.
Josep nuŋ Jisas högia rag du hogw pɨlöŋa
(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Jon 19:38-42)
50-51 Makwam Juda Kansol diba nöbö i, ib nuŋwa Josep. Nuŋ nöbö wä, mönö pɨ nuöm nɨg rɨ ri abmɨdöŋa. Nuŋ Arimatia taun, mögörɨb Judia yuadö yöraku yöbö. Juda Kansol nöbö bli, Jisas nugwo pɨl pal nɨgnɨŋö, rön, rɨbyöx nugwim akuyöbö, Josep nuŋ rɨb aliö yöx nugwölöŋ. Nuŋ, God nöbö mö pön nugwidɨx mɨdɨb wop aku hönɨŋö, rön, pöx mɨdmɨda. 52 Nuŋ Jisas wöröxöŋ, nöbäpö högia pön du hogw pɨlɨba rön, Pailot mɨdöŋ yöra duön, yad nugum yöwö röŋa. 53 Makwam, Josep nuŋ du nöbäpö högia pɨ öröu pɨrag pɨnön, ñapñap uñ lei gudogudö wä i pɨ wobön, pön du rɨg möl yöudöŋ yölu nɨgön nöbäpö hogw pɨlölim möla hogw pɨlöŋa. 54 Makwam Juda God höjöpalɨb wop aku igöp hö, rön, wop Praide* Juda Sarere wop ñɨŋ aku wop Praide pɨgö pɨgö mɨdöŋ maga ila nɨgön, rɨp duön, Sarere pɨgö pɨgö mɨdöŋ maga pörmɨda. pɨgö pɨgö mɨdöŋ mag aku nöbäpö hogw pɨlöŋa. 55 Makwam mö rogw, Jisas pɨsaŋ Galili yöbö hömä akuyöbö, Josep dumɨn nugugɨrön mai duön nöbäpö hogw möla uröpɨnön, nöbäpö högia rɨg hogw pɨlöŋ aku nugw ri abön, höuöil ram ñɨŋa dumä. 56  Eks 20:10; Diut 5:14Ram ñɨŋa duön, agunɨŋ röbö hölɨŋ wä höb bli nöbäpö högia nɨg nölɨba rön, rɨ nɨg ri abmä.
Löum yöbö wop aku pön hömɨx aku, jɨ Sarere wop dib ñɨŋa hör mɨdɨb wop aku nugwön mönö, hör mɨd mɨd hölɨmɨmä.

23:7: Luk 3:1

23:29: Luk 21:23

23:30: Hos 10:8; Rep 6:16

23:34: Sam 22:18; Ais 53:12

23:35: Sam 22:7-8

23:36: Sam 69:21

23:45-46: Hib 6:19-20; 10:19-20

*23:54: Juda Sarere wop ñɨŋ aku wop Praide pɨgö pɨgö mɨdöŋ maga ila nɨgön, rɨp duön, Sarere pɨgö pɨgö mɨdöŋ maga pörmɨda.

23:56: Eks 20:10; Diut 5:14