22
Judas Jisas nugwo höuöu röŋa
(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2, 10-11; Jon 11:45-53)
Juda ada Bred Is Alɨg Nɨmölɨb wop dib ñɨŋ aku, Pasopa me röi wop dib ñɨŋ aku, igöp igöp röŋa. God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla aipam, lo mönö yad nölɨb nöbö bla aipam, Jisas nugwo pɨl pal nɨgnɨŋö, rim aku, jɨ ñɨŋ nöbö mö akuyöbö ipöxön, agö magɨm rön Jisas pɨl pal nɨgnɨŋö, rön, yad nugw mɨdmä.
Jon 13:2,27Yad nugw mɨdɨm nugugɨrön, Seten nuŋ hön, Judas ib nuŋ i Iskariot rɨmɨdim nöbö aku yuö wölöŋa. Nöbö aku Jisas nöbö nuŋ mɨgan sö adö nöbö i. Yuö wölmɨn, nuŋ du God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla aipam, God höjöpalɨb rama nugwidɨx mɨdmɨdöi ömdö nöbö dib ñɨŋ bla aipam mɨdim yöra duön, Jisas nugwo agö magɨm rön höuöu rɨ pön du nölmön nugwo pɨl pal nɨgɨŋ, me rön, mönö aku ñɨgö pɨsaŋ yad nugwöŋa. Aliö rɨmɨn, ñɨgö wä rɨmɨn nugugɨrön yadmä, “Nagö rɨg nölɨŋö,” rɨmä. Aliö rɨmɨn, Judas nuŋ, wop kaiyöbö Jisas nöbö mö bla pɨsaŋ mɨden aku, nugwo höuöu rɨ pön du nöbö dib akuyöbö ñɨgö nöinö, rön, pöx nugu mɨdöŋa.
Pasopa ap nɨmɨba pɨdɨlumä
(Mat 26:17-25; Mak 14:12-21; Jon 13:21-30)
Eks 12:1-27Makwam Bred Is Alɨg Nɨmölɨb wop aku höm, Pasopa hön sipsip ha pal höjöpalɨb wopa kɨ, me rön, Jisas nuŋ Pita Jon nöbö hogwa yad abön yadöŋa, “Ñɨŋ nöbö hogwa du Pasopa ap nɨmɨnɨŋ aku rɨ nɨg pɨdɨlu ri abne,” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, yadmä, “Pikai akuyöbö ainɨŋ owa?” rɨmä.
10 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Ñɨŋ nöbö hogwa taun dib aku duön nugwöña, nöbö i röbö un pön hömɨjöna. Nugwo möigw pölön, diön ram aku duön, 11 nöbö ram mɨnöbö aku nugwo yajöña, ‘Mönö Yad Nölɨb Nöbö nagö yad nugwa, “Ram möl yuadö möl kai nöbö nɨ bla pɨsaŋ Pasopa ap nɨmɨnɨŋ owa?” rö,’ cöña. 12 Aliö rɨmɨdɨŋ, ñɨgö nöbö hogwa pön wölu ram möl dib bli yöbö äbäñ ap bla alɨg mɨjön ram möla yadaŋ, Pasopa ap nɨmɨnɨŋ piaku yuadö möl aku rɨ pɨdɨliöñɨŋö,” röŋa.
13 Jisas aliö rɨmɨn, duön nugumɨn, rɨg yadöŋ yadöŋ mag akwör rɨg mɨdöŋa. Makwam, Pasopa ap nɨmɨba rim piaku rɨ nɨg pɨdɨlu ri abmä.
Jisas nöbö nuŋ akuyöbö ñɨgö bred wain nölöŋa
(Mat 26:26-30; Mak 14:22-26; 1Ko 11:23-25)
14 Makwam ruö höxi guröŋ mag aku ap nɨmɨba rön, mönö wä pön dub nöbö nuŋ bla pɨsaŋ äbäñ rol aku römɨd gwogwäbö rön, 15 Jisas ñɨgö yadöŋa, “Mɨdö ölɨŋ höb diba pɨna, jɨ rɨb ölɨsö na yöx nugul aku, höd ñɨŋ pɨsaŋ Pasopa ap nɨmɨba rɨmɨdöl kɨ nɨmnɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugula. 16 Makwam nɨ ñɨgö yadmɨdla, Pasopa ap aku mai iswob nɨmöin; mai Pasopa hön sipsip ha öim pal nɨmöl il aku wöxnö nɨgaŋ nugwön God nöbö mö nuŋwa pön nugwidɨx mɨdɨb wop akwör ap diba nɨmnɨŋö,” röŋa.
17 Jisas aliö rön, röbö wain namaga pön, God nugwo ri ablaŋe, rön, nöbö nuŋ akuyöbö ñɨgö nöl gɨrön yadöŋa, “Röbö nölmɨdɨl kɨ ñɨŋ keir pɨ nuöm nɨgön nɨmi. 18 Makwam ñɨgö yadmɨdla, weik wop kɨ ila nɨgön, röbö waina iswob nɨmöin; God nöbö mö nuŋwa pön nugwidɨx mɨdɨb wop akwör röbö waina iswob nɨmnö,” röŋa.
19 Jisas aliö rön, bred i pön, God nugwo ri ablaŋe, rön, pɨ gɨlɨxön ñɨgö nöl gɨrön yadöŋa, “Mɨxɨñ nɨ kɨ ñɨgö nölmɨdla. Mai ñɨŋ kwo paŋ mag akwör rön, nɨ rɨbyöx nugu gör mɨjɨnö,” röŋa. 20 Ñɨŋ ap nɨm pörön, Jisas röbö wain namag aku pön, ñɨgö nöl gɨrön yadöŋa, “Hañ na pɨnaŋ wöröxmön mönö, God ñɨgö nöbö mö nɨ, me rön, pɨnö röŋ mönö adaku aŋadö du gö nɨgaŋ, me rön, nɨ ñɨgö röbö wain kɨ nölmɨdla.
21  Sam 41:9; Jon 13:21-22Makwam nöbö nɨ wöñö u rɨ pön diön nöbö aku an pɨsaŋ römɨd gɨ mɨdöla. 22 Nöbö Ha nuŋwa, God maduar ör yadöŋ ödöi adakwör mai duön wöröxön aku, jɨ nöbö nugwo wöñö u rɨ pön diön nöbö aku nugwo ögwö yöxmɨdlö,” röŋa.
23 Jisas aliö rɨmɨn, nöbö nuŋ bla ñɨŋ keir ör, yön akuyöbö aiönɨŋö, rön, nuö nuö yad nugu gɨrön mɨdmä.
Nöbö nuŋ akuyöbö, “Ñɨŋ yöi, nör nöbö diba mɨdlö,” rɨmä
24  Luk 9:46Jisas nöbö nuŋ akuyöbö, ñɨŋ yöi, nör nöbö diba mɨdlö, rön, ñɨŋ keir ör nuö nuö yadmɨdmä. 25  Mat 20:25-27; Mak 10:42-45Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Kiŋ piaku Juda nöbö mö yöi piaku usus rön nugwidɨx mɨd gɨrön yadöia, ‘Ñɨgö pɨ ösös rɨ ri abön rölɨŋö,’ röia. 26  Mat 23:11; Mak 9:35Jɨ ñɨŋ mag akuyöbö almɨjeñ. Nöbö mö dib ñɨŋ piaku, hör nöbö mö röxg mɨdɨŋ; nöbö mö dib ödöriö piaku, mabö rɨ nölɨb nöbö mö röxg mɨdɨŋ. 27  Jon 13:12-15Mögörɨb il kɨ röi mag adaku, nöbö mö diba du römɨdɨm, mabö rɨ nölɨb nöbö mö bla ap mag ap ñɨŋ bla womiöxön röia. Jɨ nɨ mibɨl ñɨgö mabö rɨ nölɨb nöbö i röxg mɨdla.
28 “Nɨ ömörö pɨmɨdɨl aku, ñɨŋ nugwön nɨ röböxölöi; nɨ nugwidɨx mɨdöia. 29 Aliö alöi aku, God nɨ yada, ‘Nagö Kiŋ mɨdön, nöbö mö piaku nugwidɨx mɨdane,’ rɨ aku, nɨ piöŋö algör ñɨgö yadmɨdla, ñɨŋ kiŋ röxg mɨdön nöbö mö piaku nugwidɨx mɨjöña. 30  Mat 19:28Wop aku ñɨŋ mögörɨb na aku duön, nɨ pɨsaŋ römɨd gɨ mɨdön ap mag nɨmön röbö nɨmön rɨmɨjöña; ñɨŋ kiŋ römɨdöi hogw rol aku römɨd gɨ mɨdön, Isrel ila hörɨrör akuyöbö möl sö piaku mönö diba nugwöñɨŋö,” röŋa.
Pita, “Jisas nugwo nugumɨdöiö,” cöna
(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Jon 13:36-38)
31 Jisas nuŋ Pita nugwo yadöŋa, “Saimon, Saimon, nugwö. God nuŋ Seten yöwö raŋ, ñɨgö nöbö, wit maga ab gɨr rɨm, maga keir pɨnɨm, uñ yöj bla keir pɨnɨm mag akuyöbö rön, ñɨŋ rɨ gwogwam cöñɨŋönö wöhö rɨ nugwönɨŋö,” röŋa. 32  Jon 17:15Makwam nɨ God höjöpalön rɨl aku, nɨ aŋadö röböxöinö. Makwam ap kib mag gwogwo rɨmɨjɨnö aku, pödpöd rɨmɨn aliö ailö, rön, nɨ iswob höbkal hönö. Makwam akuyöbö alön, mai hön haul nöbö mölöu nöbö naŋ bli ñɨgö mönö yad nöl ri abaŋ, ñɨŋ usus rön nɨ mai rɨŋ,” me röŋa.
33 Jisas aliö rɨmɨn, Pita yadöŋa, “Nöbö Dib, nɨ nagö röböxöin. Mösör yönmɨjnɨŋa; nagö nag nɨgön, nɨ aipam nag nɨgöña; nagö pɨl pal nɨgön, nɨ aipam pɨl pal nɨgöñɨŋö,” röŋa.
34 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Pita, nɨ nagö yadmɨdla, weik pɨxmag yuö bö kulakula wö ren mag aku, Jisas nugwo nugumɨdöiö, rön, wop mös paŋ wai nöinaŋö,” röŋa.
Rɨg uñ, yogw, yu mɨxɨl ölɨsö
35  Luk 9:3; 10:4Jisas aliö rön ñɨgö yadöŋa, “Höd ñɨgö yad abön yadma, ‘Rɨg uñ, yogw, yam uñ bla pön pɨrag dumɨjeñ; hör dine,’ rɨma. Yadmön duim wop aku, ap ñɨŋ bli mɨdöŋ mönö mɨdölöŋ?” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn yadmä, “Ehöu, ap i an met wölöŋ; mɨdöŋ akwör,” rɨmä.
36 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Makwam weik ñɨŋ rɨg uñ yogw mɨjön aku, alɨg pɨrag diöña. Nöbö kai yu mɨxɨl ölɨsö mɨden aku, ij ap uñ nuŋ aku nöbö bli sɨm rön rɨg pön yu mɨxɨl ölɨsö i woböna. 37  Ais 53:12Makwam nugwi! Höd God mönö yadɨb nöbö Aisaia God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtön yadöŋa, ‘ “Nuŋ nöbö ap kib mag gwogwo rɨb nöbö i,” me cöñɨŋö,’ röŋa. Yadöŋ aku nör yadöŋa. Mönö yadön kai kɨtöŋ aku weik rɨba rɨmɨdö,” röŋa.
38 Jisas aliö rɨmɨn, ñɨŋ yadmä, “Nöbö Dib, yu mɨxɨl ölɨsö an mös mɨdö,” rɨmä.
Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Aku nugwön aliö yadmɨjeñɨŋe,” röŋa.
Jisas Olip Pɨd sö Nuö höjöpalöŋa
(Mat 26:36-46; Mak 14:32-42)
39 Jisas aliö yad gɨrön Jerusalem rɨŋadö duön, öim Nuö höjöpalmɨd Olip Pɨd yöra duöŋa; nöbö nuŋ bla mai dumä. 40 Mögörɨb aku uröpɨnön ñɨgö yadöŋa, “Rɨb gwogwo haŋ rɨ gwogwam rɨbä maga ra aku, God höjöpal gɨr mɨjɨnö,” röŋa.
41 Jisas aliö rön, ñɨgö röböxön, nuŋ hör hör yöraku duön, höxmax yuön nuö God höjöpalön yadöŋa, 42 “Acö, rɨb nɨ yöx nugul aku röbö acɨx namaga nɨ nölɨba rɨmɨdlö aku nölmɨjɨnö. Jɨ nɨ rɨbyöx nugul adaku rɨmɨjɨnö; rɨb naŋ keir yöx nugulö adakwör rane,” röŋa. 43 Jisas aliö rɨmɨn, ejol i adöx yöd röul adö kau sebö hön nugwo ölɨsö nölöŋa. 44 Jɨ Jisas nuŋ mɨ ömörö diba pön, Nuö nugwo mɨ ususör rön höjöpal gör mɨdmɨn nugugɨrön, bɨlö aku haña ödör mɨgrö bö pɨnöŋa.
45 Nuŋ Nuö höjöpal mɨd pörön duön nugwöŋa, nöbö nuŋ bla ñɨŋ Jisas nugwo mɨ göj uliöxmɨn, ölɨsö mag i mɨdölöŋ, inɨmö hölɨmmɨdmä. 46 Almɨdmä aku nugwön, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Pödpöd rɨmɨn inɨmö hölɨmmɨdöi? Seten nuŋ rɨba nölaŋ ñɨŋ rɨ gwogwam rɨb maga rɨ aku, öbɨlön, höjöpal gör mɨjne,” röŋa.
Jisas nugwo pɨ cɨcɨ nɨgmä
(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Jon 18:3-12)
47 Jisas mönö aku yadmɨdɨm nugugɨrön, nöbö nuŋ Judas nöbö rogw dib i yölɨŋ pön höröpɨnön, Jisas nugwo alguna bɨmɨl nɨmɨba rɨmɨdöŋa. 48 Almɨdmɨn, Jisas nugwo yadöŋa, “Judas, ‘Nöbö mɨk mɨ göm pɨl pal nɨgɨŋ,’ me rön, nɨ Nöbö Ha nuŋwa pɨ alguna bɨmɨl nɨmɨba rɨmɨdlö ä?” röŋa.
49 Jisas aliö rɨmɨn nugugɨrön, nöbö nuŋ bla ap kai rɨba rɨmɨdim aku nugwön yadmä, “Nöbö Dib, an ñɨŋ yu mɨxɨl ölɨsö pɨ römainɨŋönö owa?” rɨmä. 50 Aliö yad gɨrön, nöbö i yu mɨxɨl ölɨsö nuŋ aku pön, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib ödöriö mabö rɨ nölɨb nöbö nuŋ aku, nugwo rɨmɨj mɨrɨx adö aŋadö römal cö gɨ aböŋa.
51 Almɨn, Jisas nugwön yadöŋa, “Akuyöbö almɨjeñ!” röŋa. Aliö rön, rɨmɨj aku pɨ nugumɨn rɨgɨba röŋa.
52 Makwam God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla aipam, God höjöpalɨb rama nugwidɨx mɨdmɨdöi ömdö nöbö dib ñɨŋ bla aipam, mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö bla aipam, du nugwo pɨba rɨmɨdim nöbö akuyöbö ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ yu mɨxɨl ölɨsö pön, palɨb kaiö pön rag höi aku, nɨ paiŋö pɨlɨb nöbö i, me rön rɨbyöx nugwön, pɨ cɨcɨ nɨgɨba höiŋ ä? 53 Nɨ ñɨŋ pɨsaŋ öim öim God höjöpalɨb ram aku mɨdmön nɨ pölim. Makwaim weik Seten, nöbö pɨxmag adö mɨd aku, wop nuŋ aku mɨ, aliö almɨdöiŋö,” röŋa.
Pita, Jisas nugwo nugumɨdöiö, röŋa
(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Jon 18:3-12)
54  Mak 14:53-54Jisas aliö rɨmɨn nugugɨrön, nugwo pɨ cɨcɨ nɨgön, pön du God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib ödöriö aku rama pön dumä. Pita piöŋö mai mai nugup duöŋa. 55 Ram aku höröpɨnmɨn, ram möla yuö kwo bɨ urön römɨd gɨ mɨdmä. Pita mai hö gɨrön ñɨgö pɨsaŋ römɨdöŋa. 56 Pita pɨsaŋ römɨd gɨ mɨdɨm nugugɨrön, ram aku mabö rɨ nölmɨd halöu i nugwo nugup wölu nugup pɨn duön yadöŋa, “Nöbö kɨ aipam Jisas pɨsaŋ mɨdmɨdö,” röŋa. 57 Aliö rɨmɨn, Pita yadöŋa, “Halöu mɨg, nöbö aku nɨ nugumɨdöiö!” röŋa.
58 Pita aliö rön, hör ulmɨdö mag i mɨdmɨn nugugɨrön, nöbö i piöŋö hön, Pita nugwo nugwön yadöŋa, “Nagö algör ör Jisas nöbö nuŋwa i,” me röŋa.
Aliö rɨmɨn, Pita yadöŋa, “Nöbö mɨg, nɨ yöi!” röŋa.
59 Makwam mai aua paŋyöbö mag mɨŋi mɨdmɨn, nöbö i piöŋö hön, mɨ usus rön yadöŋa, “Nöbö kɨ Jisas pɨsaŋ mɨdmɨd pal. Nuŋ aipam mögörɨb Galili yöbö,” me röŋa.
60 Aliö rɨmɨn, Pita yadöŋa, “Nöbö mɨg, mönö yadmɨdlö aku nɨ nugwöi pal!” röŋa.
Pita aliö rɨmɨn nugugɨrön, rɨb pia kulakula wö röŋa. 61 Almɨn, Jisas höuöiliö, Pita nugwo riö nugwöŋa. Almɨn, Pita nuŋ Jisas, “Weik pɨxmag yuö bö kulakula wö rölbör mɨjön mag aku, Jisas nugwo nugumɨdöiö, rön, wop mös paŋ wai nöinaŋö,” röŋ mönö aku rɨbyöx nugwöŋa. 62 Aliö nugumɨn, iröpa ub rɨm, malul rɨm höm, rɨŋadö duön imöŋa.
Jisas nugwo yad höimöu gɨrön palmä
(Mat 26:67-68; Mak 14:65)
63 Nöbö Jisas nugwo pɨ gɨ mɨdim bla nugwo yad höimöu gɨrön, pal gɨrön rɨmä. 64 Ñɨŋ ap uñ mei pɨ mämäg nugwo aku pölu rɨ nölön, nugwo palön yadmä, “Nagö nöbö keir nugulö aku, yönɨmɨm nagö palmɨd aku anɨŋ yad nölö!” rɨmä. 65 Makwam mönö gwogwo akuyöbö, bli mɨga uplöb nugwo yadmä.
Juda mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö bla Jisas nugwo mönö diba yadmä
(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Jon 18:19-24)
66 Pɨxmag alɨg, Juda mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö bla nɨgön, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla nɨgön, lo mönö yad nölɨb nöbö bla nɨgön, hö mögum rɨm, Jisas nugwo yölɨŋön Kansol diba mɨdim mibɨl yöraku pön hömä. 67  Jon 3:12Kansol nöbö bla ñɨŋ Jisas nugwo yadmä, “Naŋ keir yajɨnö, naŋ Mesaia aku mönö wöhö,” rɨmä.
Aliö rɨmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Nɨ ñɨgö mönö aliö yajɨn aku, mi yadö, rön, nugw peñ. 68 Makwam yad nugub nɨ mɨd aku ñɨgö yad nugumɨjɨn aku, paiŋö yadeñɨm. 69  Apos 7:56Makwam weik nɨgön mɨdɨp duön mai piaku, Nöbö Ha nuŋwa God Nöbö ölɨsö mag keiryöbö alɨg mɨd aku, imag mɨrɨx adö nuŋwa römɨd gɨ mɨjönɨŋö,” röŋa.
70 Jisas aliö rɨmɨn, nöbö kansol bla magalɨg nugwo yadmä, “Makwam, naŋ keir God Ha nuŋ aku mönö?” rɨmä.
Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Mɨ ñɨŋ keir yadmɨdöi maku pal,” röŋa.
71 Jisas aliö rɨmɨn, yadmä, “Pödpöd raŋ mönö diba uplöb nɨgɨp duön, nöbö bli yad nugwɨŋ, Jisas aliö ra aliö ra cöñ? Ajmöl nuŋwa keir yadmɨn nugwöl maku,” me rɨmä.

22:3: Jon 13:2,27

22:7: Eks 12:1-27

22:21: Sam 41:9; Jon 13:21-22

22:24: Luk 9:46

22:25: Mat 20:25-27; Mak 10:42-45

22:26: Mat 23:11; Mak 9:35

22:27: Jon 13:12-15

22:30: Mat 19:28

22:32: Jon 17:15

22:35: Luk 9:3; 10:4

22:37: Ais 53:12

22:54: Mak 14:53-54

22:67: Jon 3:12

22:69: Apos 7:56