10
“Mö yad abɨb mönö wöhö?” rɨmä
(Mat 19:1-12; Luk 16:18)
Jisas Kapaneam röböxön, mögörɨb Judia mibɨl piaku duön, du röbö Jodan möxön, ir kwo duöŋa. Nöbö mö piaku nugwön, hö mögum rɨmɨdɨm nugwön nuŋ öim rɨg rɨmɨd akuyöbö ñɨgö mönö yad nölöŋa.
Perisi nöbö bli, Jisas pödi yajönɨŋö, rön, hön nugwo yad nugwön yadmä, “Lo mönö kaiyöbö mɨd? Nöbö piaku mö pön, yad abnöb, yad aböñɨŋönö owa?” rɨmä. Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas yadöŋa, “Mosɨs God Mönö kai kɨtön, ñɨgö mönö kai yadöŋ?” röŋa. Diut 24:1-4; Mat 5:31Aliö rɨmɨn yadmä, “Mosɨs yadöŋa, ‘Mö yad abnöb, “Nagö yad abmɨdlö,” rön, köp mea i kai kɨtön nugwo nölön, yad abɨb,’ me rö,” rɨmä. Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Ñɨgö mi yadmɨdöi aku, jɨ maduar God nuŋ nöbö aiöñɨŋö, rön, rɨbyöx nugwölöŋ. Mosɨs ñɨgö God mönö yad nölmɨn, ñɨŋ rɨmgör pölöi aku, nuŋ lo mönö aku kai kɨtöŋa. Jen 1:27; 5:2Makwam God mögörɨb maduar ib hör i rɨ nɨgöŋ wop aku, nöbö rɨ nɨgön, mö rɨ nɨgön, röŋa. Jen 2:24; Epes 5:31-33Adaku mɨ, nöbö piaku nuö nuöm nöbö pɨsaŋ mɨdön, du mö pön, ñɨgö röböxön, ñɨŋ mönöbö hogwa nɨgiö nɨgön hölɨmɨŋ nugugɨrön mɨxɨñ paŋyöbö i nɨgöna. Mai hörɨrör mɨdeñ wöhö, nɨgiö nɨgön paŋör mɨjöña. God yadmɨn, nöbö mö pön mɨxɨñ paŋyöbö nɨgön aku, nöbö bli du ñɨgö yadön pal kɨtu hörɨrör nɨgeñɨŋö,” röŋa. 10 Aliö rön, nöbö nuŋ bla pɨsaŋ höuöil ram möl yuadö duön, Jisas nugwo mönö adaku iswob yad nugumä. 11  Mat 5:32Jisas yadöŋa, “Nöbö i mö pön, yad abön, du mö yoŋyöbö pön aku, God mämäg il yöra, nuŋ mö kib pɨb nöböm. 12 Mö aku, algör ör, nöbö pön, röböxön du nöbö yoŋyöbö pön aku, nuŋ nöbö kib pɨb mö,” me röŋa.
Jisas halöu ha ulul bla ñɨgö pɨ wob gɨrön, imag nuŋwa yöcmac ñɨŋa rol sö nɨgöŋa
(Mat 19:13-15; Luk 18:15-17)
13 Nöbö mö bli, Jisas halöu ha an bla pɨ nugwaŋ, me rön, pön hömä, jɨ nöbö nuŋ akuyöbö ñɨgö yadyöxmä. 14 Almɨdɨm, Jisas nugum, ölɨsö wölɨm, yadöŋa, “Halöu ha ulul bla röböxɨŋ, nɨ pöl höŋ. God mögörɨb aku halöu ha ulul aliö akuyöbö röxg mɨdöia. 15  Mat 18:3Nɨ ñɨgö mi yadmɨdla, nöbö mö piaku, halöu ha ulul bla God mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö mönö aku nugw pöi mag akuyöbö ñɨŋ kwo nugw peñ aku, God mögörɨb nuŋ sö dueñɨŋö,” röŋa. 16 Aliö rön, halöu ha ulul bla ñɨgö pɨ wob gɨrön, imag nuŋwa yöcmac ñɨŋa rol sö nɨgön yadöŋa, “God ñɨgö nugwidɨx mɨdaŋ,” me röŋa.
Nöbö ap mɨga mɨdöŋ i
(Mat 19:16-22; Luk 18:18-23)
17 Makwam Jisas dumɨn nugugɨrön, nöbö i ipalɨp hön, Jisas mɨdöŋ il yöra höxmax yuön, yadöŋa, “Mönö yad nölɨb nöbö wä! Nɨ pödpöd rön öim mɨdɨb maga pɨn?” röŋa. 18 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ pödpöd rɨmɨn, ‘Nöbö wä,’ me rɨlö? Nöbö mö i wä mɨdölöi; God paŋyöbö akwör wä mɨda. 19  Eks 20:12-17; Diut 5:16-20Makwam nagö God lo mönö aku nugulö: ‘Nöbäpö pɨlmɨjeñ; mö kib nöbö kib rɨmɨjeñ; ap kib pɨmɨjeñ; mönö diba yadön inakmönö hörmɨjeñ; inakmönö hörön nöbö mö bli ap ñɨŋ bla röul ab pɨmɨjeñ; nauö nam yöŋö rɨg yajöñ mag algör rön mai cɨne,’ ” röŋa.
20 Jisas aliö rɨmɨn, nöbö aku Jisas nugwo yadöŋa, “Mönö yad nölɨb nöbö. Nɨ ha ulmɨdö akwör mɨdön, lo mönö piaku magalɨg nugu gɨrön mɨdlö,” röŋa. 21 Aliö rɨmɨn, Jisas nugwo nugwön, madmag nɨgön, yadöŋa, “Nagö ap paŋyöbö iör röiö. Nagö duön, ap nagö pödpödiö mɨd akuyöbö sɨm rɨ, rɨg pön, nöbö mö ap mɨdöl akuyöbö ñɨgö nölö. Akuyöbö ainö aku, ap wä naŋ aku mɨjön God mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö. Rɨg yadɨl akuyöbö rön, han, nɨ pɨsaŋ yönmɨdɨŋö,” röŋa. 22 Jisas aliö rɨmɨn, nöbö aku ap nuŋwa mɨga mɨdöŋ makwam, lɨb pɨlɨm, rɨb diba yöx nugu gɨrön duöŋa. 23 Jisas nöbö nuŋ akuyöbö ñɨgö nugw yön pörön yadöŋa, “Nöbö mö ap mɨga mɨjön akuyöbö mɨŋi rɨ öliöxön God nöbö mö nuŋwa mɨdɨŋ, ñɨgö pön ram nuŋ sö nugwidɨx mɨjönɨŋö,” röŋa. 24 Aliö rɨmɨn, nöbö nuŋ bla mönö aku nugwön, rɨb mɨga yöxmɨdɨm nugugɨrön, Jisas ñɨgö iswob yadöŋa, “Halöu ha nɨ kɨyöbö, mönö yadmɨdɨl kɨ nugwi. God mögörɨb sö mɨŋi rɨ öliöxön dub maga mɨda! 25 Hön kamel i kai mauöla nag aböi möla dinöb diöna, jɨ nöbö mö köme ulnöu rɨg ap piaku mɨga mɨd akuyöbö, God mögörɨb nuŋ sö mɨŋi rɨ öliöxön diöñɨŋö,” röŋa.
26 Jisas aliö rɨmɨn, nöbö nuŋ bla aiö waiö rön, paiŋö yad nugwob nugwob rön yadmä, “Aku makwaim, yönɨm öim mɨdɨb maga pön?” rɨmä. 27 Aliö rɨmɨn, Jisas ñɨgö nugu gɨrön yadöŋa, “Nöbö mö ñɨŋ keir rɨb maga mɨdöl; God nuŋwör agap apɨm cɨnöb, paŋ rɨb akwör mɨdö,” röŋa. 28 Makwam Pita Jisas nugwo yadöŋa, “Mɨ! An nagö pɨsaŋ yön gɨrön, ap an bla magalɨg röböxölɨŋö,” röŋa.
29 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ ñɨgö mi yadmɨdla, nöbö mö nɨ rɨbyöx nugwön, mönö wä na mabö aku rɨba, mögörɨb ñɨŋa röböxön, nɨmam nölöunɨŋ ñɨŋ bla röböxön, nuö nuöm ñɨŋ bla röböxön, halöu ha ñɨŋ bla röböxön, mabö rɨb ñɨŋ bla röböxön, mabö na rɨmɨjöñ aku, 30 God ñɨgö pɨ ösös rɨ ri aböna. Ñɨgö nugwidɨx mɨdaŋ, mögörɨb rol il kɨ mɨjöñ wop aku, ram rɨb, nɨmam nölöunɨŋ, nuöm, halöu ha, mabö rɨba ñɨŋa mɨ mɨga mɨjöna. Makwam wop bli nöbö mö piaku bli, ñɨgö nöbö mö nɨ pɨsaŋ mɨdöi aku nugwön, ñɨgö rɨ gwogwam cöña. Mai God nuŋ ñɨgö pön mögörɨb nuŋ sö pön duaŋ, nuŋ pɨsaŋ öim mɨjöña. 31  Mat 20:16; Luk 13:30Jɨ nöbö mö wopik höd dumɨdöi piaku, mai mɨga mɨ höglöm adö bö mɨjöña. Makwam nöbö mö wopik mɨ höglöm adö bö mɨdöi piaku, mai mɨga akwör höd dumɨjöñɨŋö,” röŋa.
Jisas iswob, “Wöröxön öbinö,” röŋa
(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)
32  Mak 8:31; 9:31Makwam ñɨŋ Jerusalem du gɨrön, Jisas höd dumɨn, nöbö nuŋ bla mai duön, rɨb mɨg mɨga yöx nugu gɨrön dumɨdmɨn nugwön nöbö mö mai hömɨdim piaku nugwön ipöxmä. Jisas nöbö nuŋwa akuyöbö möl sö piaku ñɨgör yölɨŋön, rɨb piaku duön, ap agapɨm nugwo rɨba röŋ aku ñɨgö iswob yad nölöŋa. 33 Jisas yadöŋa, “An Jerusalem duŋ nugugɨrön, nöbö i Nöbö Ha nuŋwa nugwo höuöu rɨ pön du, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla aipam, lo mönö yad nölɨb nöbö bla aipam imag ñɨgö nɨgaŋ, nugwo mönö diba yadön, ‘Nöbö kɨ nugwo pɨl pal nɨgɨb,’ me rön, pɨ Juda nöbö yöi akuyöbö ñɨŋ nöiöña. 34 Nölɨŋ, nugwo yad höimöuön, höpöl pɨlön, naga pɨ palön, pön du aŋadö pɨl pal nɨg gɨŋ wöröxöna. Makwam wop mös mɨdön, wop paŋ aku höbkal öbiönɨŋö,” röŋa.
Jems Jon yöŋö nöbö diba mɨdɨŋö, rön rɨbyöx nugumä
(Mat 20:20-28)
35 Sebedi ha nuŋ hogwa, Jems Jon yöŋö hön Jisas nugwo yadmä, “Mönö yad nölɨb nöbö, an nöbö hogwa nagö mönö i yad nugwɨŋ, naŋ yöwö cɨnö aku ri abnaŋö,” rɨmä. 36 Aliö rɨmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ nɨ yad nuguba rɨmɨdöi aku, nɨ ñɨgö pödpöd cɨnö?” röŋa. 37 Aliö rɨmɨn yadmä, “Mai nagö mil mag wä alɨg mɨdön, mögörɨb magalɨg kiŋ röxg nugwidɨx mɨjɨnö wop aku, anɨŋ nöbö hogwa, nöbö i pɨ imag mɨrɨx adö nɨgön, nöbö i pɨ imag cökö adö nɨgaŋ, römɨd gɨ mɨdɨŋö,” rɨmä. 38  Mak 14:36; Luk 12:50Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Ñɨŋ hödpɨg nöbö hogwa, nugw ri abön yadmɨdölöi. Röbö acɨxa nɨ nɨmɨba rɨmɨdɨl aku, ñɨŋ nöbö hogwa algör nɨmöñɨŋöd? Nɨ röbö yaxɨn aku, ñɨŋ nöbö hogwa algör yaxöñɨŋöd?” röŋa. 39  Apos 12:2; Rep 1:9Jisas aliö rɨmɨn, yadmä, “Yöwö, ainɨŋö,” rɨmä. Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Mi yadmɨdöia. Röbö acɨxa nɨ nɨmɨba rɨmɨdɨl aku, ñɨŋ nöbö hogwa algör nɨmöña; nɨ röbö yaxɨn aku, ñɨŋ nöbö hogwa algör yaxöña. 40 Jɨ nöbö kai imag mɨrɨx nɨ adö mɨjön, nöbö kai imag cökö nɨ adö mɨjön, aku nɨ yadöin; aku Acö ap nuŋ; nuŋ keir rɨbyöx nugw mag akwör cönɨŋö,” röŋa.
41 Makwam Jisas nöbö nuŋ akuyöbö ragpɨd sö mönö aku nugumɨn, ñɨŋ ölɨsö wölmɨn, Jems Jon nöbö hogwa yadyöxmä. 42  Luk 22:25-26Akuyöbö almɨn, Jisas ñɨgö magalɨg yadɨm hömɨdmɨn yadöŋa, “Ñɨŋ nugwöia, Juda nöbö mö yöi piaku, kiŋ ñɨŋa ususör rön nugwidɨx mɨdöia; nöbö dib ñɨŋa mönö kai kai yajöñ aku nugwön anau pön mai diöña. 43  Mat 23:11; Mak 9:35Makwam ñɨŋ rɨg röi mag akuyöbö rɨmɨjeñ. Nöbö kai nöbö diba mɨjön aku, nöbö ulmɨdö röxg mɨdön, nöbö mö bli mabö rɨ nölɨb nöbö röxg mɨjöna. 44 Nöbö kai nöbö dib ödöriö mɨjön aku, nöbö ulmɨdö mɨdöi röxg mɨdön, nöbö mö adö bli ñɨgö magalɨg nag mabö rɨ nölɨb nöbö i röxg mɨjöna. 45 Nöbö Ha nuŋ aku, nöbö mö akuyöbö ñɨŋ mabö na rɨŋ, me rön, hölöŋ; mabö ñɨgö rɨ nölɨp dumɨdön, mai ap kib mag gwogwo röi rol aku höj rɨ wöröxmön, nöbö mö mabuö kömö duŋ, me rön, hö,” röŋa.
Jisas mämäg we wölöŋ nöbö i rɨmɨn, mämäga ix nugwöŋa
(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)
46 Jisas nöbö nuŋ bla pɨsaŋ taun dib Jeriko uröpɨnmä. Ñɨŋ Jeriko röböx duba, nöbö mö mɨga pɨsaŋ dumä. Nöbö Timeas ha nuŋwa Batimeas mämäg we wölöŋ aku, rɨg nöine, rön, sö rɨg rɨ, ödöi kwol yöraku römɨd gɨ mɨdöŋa. 47 Römɨd gɨ mɨdmɨn nugugɨrön, “Jisas nöbö Nasaret yöbö aku hömɨdö,” rɨmɨn nugwön, nuŋ wö rön yadöŋa, “Jisas, Depid Ha nuŋwa, nɨ ögwö yöxanö!” röŋa.
48 Aliö rɨmɨn, nöbö mö akuyöbö nugwo yad gɨrön yadmä, “Mönö pɨmɨjɨnö! Dar mɨdö!” rɨmä. Aliö yadim aku, jɨ nuŋ tar mɨdölöŋ, aja halön wö diba rön yadöŋa, “Depid Ha nuŋwa, nɨ ögwö yöxanö!” röŋa. 49 Aliö rɨmɨn, Jisas il yöraku aŋöi nɨgön yadöŋa, “Nugwo yad wö rɨŋ, yörɨk haŋ,” me röŋa. Aliö rɨmɨn, nöbö mö akuyöbö nöbö mämäg we aku nugwo yadmä, “Jisas nagö yad wö rɨmɨda. Öbɨlön rɨbyöx nugu gɨba hö,” rɨmä. 50 Aliö rɨmɨdmɨn, wölɨj mɨlkap nuŋ aku pɨ röd abön, rɨmgör ör öbɨlön, Jisas mɨdöŋ yöra duöŋa. 51 Dumɨdɨm, Jisas nugwo yadöŋa, “Nɨ pödpöd raŋ, me rön, hömɨdlö?” röŋa. Aliö rɨmɨn, mämäga we wölöŋ nöbö aku yadöŋa, “Mönö yad nölɨb nöbö. Mämäg na iswob ix nugunö, rön, hömɨdlö,” röŋa. 52  Mak 5:34Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Jisas nɨ raŋ wä raŋ, me rön, nugw pɨlö aku döŋö, nagö wä rɨ makwam naŋ duö,” röŋa. Aliö rɨmɨn nugugɨrön, wop akwör mämäga ix nugwön Jisas pɨsaŋ duöŋa.

10:4: Diut 24:1-4; Mat 5:31

10:6: Jen 1:27; 5:2

10:7: Jen 2:24; Epes 5:31-33

10:11: Mat 5:32

10:15: Mat 18:3

10:19: Eks 20:12-17; Diut 5:16-20

10:31: Mat 20:16; Luk 13:30

10:32: Mak 8:31; 9:31

10:38: Mak 14:36; Luk 12:50

10:39: Apos 12:2; Rep 1:9

10:42: Luk 22:25-26

10:43: Mat 23:11; Mak 9:35

10:52: Mak 5:34