11
Jisas kiŋ röxg Jerusalem duöŋa
(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)
Jisas nöbö nuŋ bla pɨsaŋ dumɨd dumɨd Jerusalem womiöx rɨg rɨ, Olip Pɨda, ram yöj lɨglɨg agrö Betpagi Betani me röi aku uröpɨnön, Jisas nöbö nuŋ mös yadön yadöŋa, “Mögörɨb möl aku duön nugwöña, hön ha donki maua nöbö mö pön yönölöi i wabɨl nɨgɨŋ mɨjöna. Nugwön, yau pön höña. Nöbö mö bli ñɨgö pödpöd rɨba akuyöbö almɨdöiŋö, rɨmɨdɨŋ, yajöña, ‘Nöbö Diba mabö i rön, yörbö höbkal abaŋ, hönɨŋö,’ cɨne,” röŋa. Aliö rɨmɨn, duön nugumɨn, hön ha donki maua ödöi ramɨxrö ubalɨj il yöra wabɨl nɨgɨm mɨdöŋa. Yaumɨn nugugɨrön, nöbö mö il yöraku mɨdim bla yadmä, “Pödpöd rɨba hön ha donki mau aku yaumɨdöi?” rɨmä. Aliö rɨmɨn, Jisas rɨg yadöŋ akwör yadmɨn, yöwö rɨmɨn, hön ha donki mau aku pön Jisas mɨdöŋ yöra hön, wölɨj mɨxɨl dib ñɨŋa rödön hön donkia rol sö nɨgɨm, Jisas rola römɨdön duöŋa. Nöbö mö piaku mɨga wölɨj mɨlkap ñɨŋ bla rödön ödöia yödmä; bli bɨ panö bla pɨ gɨ du rag hö yödmä. Sam 118:25-26Akuyöbö alön, nöbö mö nugwo höd duim bla aipam, nugwo mai hem bla aipam, wö diba rɨg rɨ yadmä,
“God ib nuŋwa yadɨŋ bɨl sö duaŋ!
Nöbö Diba nöbö nuŋwa abmɨn hömɨd kɨ;
God nugwo nugwidɨx ri aböna.
10 Nöso Depid kiŋ mɨdön, nöbö mö rɨg nugwidɨx mɨdmɨd mag akuyöbö,
nuŋ an paŋ mag aliö akwör rön nugwidɨx mɨjöna!
God ib nuŋwa yadɨŋ bɨl sö duaŋ!” me rɨmä.
11 Jisas akuyöbö alön, Jerusalem duön, God höjöpalɨb ram möla duön, ap akuyöbö nugup yönmɨdɨm, naiö rödɨpmɨn nugugɨrön, nöbö nuŋwa akuyöbö möl sö piaku pɨsaŋ ram yöj lɨglɨg agrö Betani dumä.
Bɨ göj nɨmɨb i maga yaxölöŋ
(Mat 21:18-19)
12 Löum yöbö, Betani röböx höbkal ödöi mibɨl yöra hö gɨr, Jisas nugwo höböinö pɨlöŋa. 13  Luk 13:6Höböinö pɨlɨm, pad irmär nugumɨn bɨ kaucö i mɨdöŋa. Mag bli yax gɨ mɨd pak e rön, duön nugumɨn, maga yaxölöŋ; bɨ panö akwör mɨdöŋa. Aku agapɨm: maga ub wop aku wölöŋ. 14 Almɨn, Jisas bɨ aku yadöŋa, “Mai nöbö mö bli mag naŋ aku nɨmeñɨŋö,” röŋa. Nöbö nuŋ bla mönö yadöŋ aku nugumä.
God höjöpalɨb rama ap sɨmaim rɨmɨdim akuyöbö, Jisas ñɨgö höju abɨm röu dumä
(Mat 21:12-17; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)
15 Jisas nöbö nuŋ bla yölɨŋön, Jerusalem duön, God höjöpalɨb rama ram möl yuadö duön nugumɨn, nöbö mö akuyöbö sɨmaim rɨ gɨrön, rɨg imcɨx gɨr mɨdmä. Akuyöbö almɨdmɨn, Jisas rɨg imcɨxmɨdim äbäñ wab bla pɨ göur abön, yöur rag hö nɨgɨm wob gɨr mɨdim bäpö wab bla pɨ göur abön, nöbö mö sɨm rɨ gɨrön, ap wob gɨrön, ram möl yuadö aku mɨdim bla, ñɨgö höju rɨŋö bö aböŋa. 16 Höju rɨŋö bö abön yadöŋa, “Ap bli rag hö God höjöpalɨb rama rɨg kul wob dɨdɨb rɨg mɨd yuadö kɨ hön dumɨjeñɨŋö,” röŋa. 17  Ais 56:7; Jer 7:11Aliö rön yadöŋa, “God Mönö aku kai kɨtön yadmä, ‘God yada, “Ram na aku, nöbö mö mögörɨb piaku piaku magalɨg hön, nɨ höjöpal mɨjöñɨŋö,” rö,’ rɨmä. Makwam ñɨŋ akuyöbö almɨdmɨn, ap kib pɨb nöbö umad gɨ mɨdöi ram i röxgö,” röŋa.
18  Mak 14:1Jisas aliö rɨmɨn, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla aipam, lo mönö yad nölɨb nöbö bla aipam, mönö aku nugwön, nugwo pɨl pal nɨgnɨŋö, rɨmä. Makwam nöbö mö akuyöbö magalɨg mönö nugwo aku nugwön aiö rim aku mɨ, Jisas nugwo ipöxön, agö magɨm rön nugwo pɨl pal nɨgnɨŋö, rön, rɨb aku yöxön hölu nugw mɨdmä. 19 Ruö wadɨxöŋ mag aku, Jisas nöbö nuŋ bla pɨsaŋ Jerusalem röböxön dumä.
God nugwo yad nugunɨŋ mag akwör cönɨŋö, rön, rɨb mag paŋyöbö i yöx nugwön yad nugumɨjöñ aku, rɨg yad nugwöñ mag akwör cöna
(Mat 21:20-22)
20 Löum pɨxmag alɨg ödöi mibɨl yöra iswob du gɨrön nugumɨn, bɨ kaucö Jisas yadyöxöŋ bɨ aku il alɨg aŋadö wöröx gɨ mɨdöŋa. 21 Akuyöbö almɨn nugwön Pita yadöŋa, “Mönö yad nölɨb nöbö, nugwö! Bɨ kaucö idöm yadyöxmö bɨ römö kɨ wöröx gɨ mɨdö!” röŋa. 22 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “God nugw pi. 23  Mat 17:20Nɨ ñɨgö mi yadmɨdla, God nugwo yad nugunɨŋ mag akwör cönɨŋö, rön, rɨb mös yöxeñ, rɨb mag paŋyöbö iör yöx nugwön, önöŋ ajmag kɨ, ‘Wöd du ban yuö mibɨl yörkwo bɨrö,’ cöñ aku, rɨg yad nugwöñ mag akwör cöna. 24  Mat 7:7Aku agapɨm, God nugwo rɨg yad nugunɨŋ mag akwör cönɨŋö, rön, rɨb mag paŋyöbö iör yöx nugwön yad nugumɨjöñ aku, rɨg yad nugwöñ mag akwör cöna. 25  Mat 6:14-15Makwam God höjöpainöb rön, nöbö mö bli ñɨgö rɨ gwogwam röi ap piaku nugwön röböxɨŋ, Nuö ñɨŋa adöx yöd röul adö kau sö mɨd aku, ap kib mag gwogwo ñɨŋ röi ap piaku algör ör nugwön röböxöna. 26 Makwam nöbö mö bli ñɨgö rɨ gwogwam röi ap piaku nugwön röböxeñ aku, Nuö ñɨŋa adöx yöd röul adö kau sö mɨd aku, ap kib mag gwogwo ñɨŋ röi ap piaku algör ör nugwön röböxenɨm.
Jisas nugwo yadmä, “Nagö yönɨm mag akuyöbö rane, rɨm, nugwön alɨp yönmɨdlö?” rɨmä
(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)
27 Makwam Jisas nöbö nuŋ bla pɨsaŋ höuöil Jerusalem höröpɨnön, nuŋ God höjöpalɨb rama ram möl yuadö bla rɨp yönmɨdɨm nugugɨrön, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib piaku aipam, lo mönö yad nölɨb nöbö piaku aipam, mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö piaku aipam, Jisas mɨdöŋ yöra hön yadmä, 28 “Nagö yönɨm mag akuyöbö rane, rɨm, nugwön alɨp yönmɨdlö?” rɨmä. 29 Aliö rɨmɨn, Jisas paiŋö yadöŋa, “Nɨ ñɨgö mönö i yad nugumön, nɨ yad nölmɨjöñ aku, nɨ paiŋö nɨ yönɨm yadmɨn rɨp yönmɨdɨl aku, ñɨgö yad nöina. 30 Jon nöbö mö akuyöbö ñɨgö röbö pal nölöŋ aku, God yadɨm röbö pal nölöŋ mönö rɨb nuŋwa keir yöx nugwön röbö pal nölöŋ? Nɨ yad nölɨŋ nugunöm!” röŋa.
31 Jisas aliö rɨmɨn, ñɨŋ keir yad nugwob nugwob rön yadmä, “An yajnɨŋa, ‘God yadɨm, Jon nöbö mö akuyöbö ñɨgö röbö pal nölö,’ cɨnɨŋ aku, an yajöna, ‘Aku makwaim, pödpöd rɨmɨn Jon mönö nuŋ aku nugw pölöiŋönö?’ cöna. 32 Makwam an yajnɨŋa, ‘Jon rɨb nuŋwa keir yöx nugwön ñɨgö röbö pal nölö,’ cɨnɨŋ aku, an pödpöd cöñɨŋö?” rɨmä. Aku agapɨm: nöbö mö akuyöbö magalɨg, God yadɨm Jon mabö nuŋwa rɨmɨdö, rön nugumɨdöi makwam, Juda nöbö dib piaku ipöxön mönö hör i yadölim. 33 Rɨb aku yöxön yadmä, “An nugwölölɨŋö,” rɨmä. Aliö rɨmɨn, Jisas ñɨgö paiŋö yadöŋa, “Ñɨŋ nɨ yad nölölöi aku, nɨ yönɨm yadɨm rɨp yönmɨdɨl aku, ñɨgö algör yad nölöinö,” röŋa.

11:9: Sam 118:25-26

11:13: Luk 13:6

11:17: Ais 56:7; Jer 7:11

11:18: Mak 14:1

11:23: Mat 17:20

11:24: Mat 7:7

11:25: Mat 6:14-15