^
Fas Jon
Nəɡkiariien səvəi Nɨmɨruien
Navənien ia nukuraanien
Nəɡkiariien vi
Tɨprənə i mɨne noien me kamo ia tɨprənə i
Profet eikuə me
Nɨpwnəti Kumwesən me
Kumwesən rokeikei pɨk kɨtaha
Sokeikei kɨtaha me
Nətə sasien ia nənɨmwɨn me
Kumwesən rɨməkupwən mokeikei kɨtaha
Iərmama sə rani nɨpərhienien ia Iesu Kristo
Nɨmɨruien rerɨn