^
Seken Pita
Noien me nərmama tuho trahatən pen mə irəha həukurən amasan Iesu Kristo
Nəɡkiariien səvəi profet me ia Nəkukuə Ikinan
Nahatən eikuə me Kumwesən trouraha irəha
Nəpɨn nəha kani mə nəpɨn səvəi Iərɨmənu