^
MAK
Jon Baptais təmol əpen-əpenə e suatɨp
Jon təmol baptais e Iesu əpəh e nəhau Jotan
Setan təmos-ipən-os-ipən kəm Iesu
Iesu tɨnatətuoun matən-iarəp Namnusən Təwɨr
Iesu təmaun-in etəmim kuwɨt rəha niuwən nəm
Iesu təməhg-iarəp narmɨn rat e suah kit əpəh Kapaneam
Iesu təmol-wɨr netəmim tepət
Iesu təmatamnus-iarəp rəhan nəghatən əpəh Kalili
Iesu təmol-wɨr suah kit leprosi təmol
Iesu təmol-wɨr suah kit nəwtain məsɨn təmɨmɨs
Iesu təmaun-in Lifae məmə otuwa muarisɨg-in
Kotapəs nagwənən o nəfakən
Netəmim mɨn rəha Iesu kəmotəhl wit e Sapat
Iesu təmol-wɨr nelmɨ suah kit təməfaiu
Nɨmanin netəmim kəmotuarisɨg-in Iesu
Iesu təmaun-in rəhan netəm tuelef məmə okotuarisɨg-in
Iesu ne Pielsepul
Mama rəha Iesu ne pian mɨn
Etəm tatəfe nɨkutin natɨmnat
Netəmim mɨn rəha Iesu kotəmə otən-tu nɨpətɨ nimaa nəghatən u
Iesu təmən-iarəp nɨpətɨ nuəhən nimaa nəghatən
Lait u itəm kəməfətain
Nuəhən nimaa nəghatən e nɨsən nɨkutin natɨmnat
Nuəhən nimaa nəghatən e nɨkuti mastat
Iesu təmatəgətun netəmim e nuəhən nimaa nəghatən
Iesu təmən-iəhau nɨmətag asol ne nəhau ne
Iesu təməhg-iarəp narmɨn rat e suah kit
Pətagwəhl kit itəm tatɨmɨs ne pətan əkəku kit itəm təmɨmɨs
Netəm Nasaret kəməsotɨsiai-inən Iesu
Iesu təmahl-ipən rəhan netəm tuelef məmə okotuwɨn e nɨtən mɨn
Kig Herot Antipas təmən Jon Baptais məmə tɨnəmegəh mɨn
Nolən itəm Kig Herot Antipas təmohamnu Jon Baptais lan
Netəm tuelef rəha Iesu kəmotɨtəlɨg-pa mɨn ron
Iesu təmagwən nəman faif-taosan
Iesu təmaliwək e nətuei nəhau
Iesu təmol-wɨr netəm koatɨmɨs əpəh Kenesaret
Netəm-iasol mɨn kəmotetəhau Iesu o kastom rəhalat
Nat tol netəmim kotərat e nɨganəmtɨ Uhgɨn
Iesu təməhg-iarəp narmɨn rat e netɨ pətan kit
Iesu təmol-wɨr suah kit matəlgɨn talu məruru nəghatən
Iesu təmagwən netəmim fo-tausan
Farisi mɨn kəmotən məmə okotehm nəmtətin kit
Is rəha Farisi ne is rəha Kig Herot Antipas
Iesu təmol-wɨr suah kit nɨganəmtɨn təpɨs
Pita təmən-iarəp məmə Iesu in Mesaea ilouin
Iesu təməghat-in rəhan nɨmɨsən
Naulɨs-inən nən-iarəpən Iesu kəm netəmim
Nɨpətɨ Iesu təmuwa mol pɨsɨn
Iesu təməhg-iarəp narmɨn rat e suakəku kit
Iesu təmən-iarəp mɨn rəhan nɨmɨsən
?Pah in tepət elat?
Suah kit təmol nat pɨspɨs e nərgɨ Iesu
Nat tol etəmim tatəme e rəhan nəmegəhən
?Təwɨr məmə nɨpɨtan ne nəman okotapəs ilat mɨn, o kəp?
Iesu təməfak o nɨsualkələh
Suah kit rəhan nautə tepət
Tiəkɨs o etəm rəhan nautə tepət məmə otuwɨn ima Uhgɨn
Iesu təmən mɨn məmə otəpanɨmɨs
Jemes ne Jon kəmuətapəh məmə Iesu otol nat kit kəm ilau
Etəm təmə otepət e netəmim
Iesu təmol-wɨr nɨganəmtɨ Patimias
Iesu təmasuə e togki matuwɨn Jerusalem
Nɨg kit fik itəm noan tɨkə
Iesu təmahl-iarəp netəmim e Nimə Rəha Uhgɨn
Nɨg fik təmamɨs matəgətun nahatətəən rəha netəmim
?Pah təmə Iesu otol natɨmnat mɨn əh?
Nimaa nəghatən e netəm kotasum o noa-krep
?Tətuatɨp o nətouən takɨs kəm Sisa, o kəp?
?Tahro etəmim tɨmɨs kən məmegəh mɨn?
?Lou naka un in tepət e lou mɨn?
Mesaea sənəmə mipɨ Tefɨt əm, məto rəhan mɨn etəm-iasol
Netəmim okoatəto wɨr ilat o iəgətun mɨn rəha Lou
Məni rəha nəutahlɨmɨs
Iesu təmə Nimə Rəha Uhgɨn otɨsas
Nahməən asol otuwa
Nahməən asol əpəh Jerusalem
Nian rəha Netɨ Etəmim otuwa
Kəruru nian itəm Netɨ Etəmim otuwa lan
Itəmat onakoatəto wɨr itəmat
Netəm-iasol kəmoteam-in suatɨp o Iesu məmə okotoh
Pətan kit təmau rəhn-kapə Iesu e senta
Jutas təmən məmə otegəhan-in Iesu
Nol əpen-əpenəən o lafet rəha Nuhagego-inən
Iesu təmən-iarəp məmə Jutas otegəhan-in-pən in
Iesu ne kəmotagwən e lafet rəha Nuhagego-inən
Iesu təmən-iarəp məmə Pita otəpanən məmə in təruru Iesu
Iesu təmuwɨn matəfak əpəh Ketsemani
Tɨkɨmɨr mɨn rəha Iesu kəmotaskəlɨm in
Iesu təmətul e nɨganəmtɨ kaonsel mɨn
Pita təmən məmə in təruru Iesu
Iesu təmətul e nɨganəmtɨ Pailat
Pailat təmən məmə Iesu otəkəike mɨmɨs
Mopael mɨn kəmoatol mɨlə e Iesu
Kəməht-ipən Iesu e nɨg kəməluau
Iesu tɨnɨmɨs
Josep təməhluaig-in Iesu
Iesu tɨnəmegəh e rəhan nɨmɨsən
[Nəghatən rəha Mak təmol namnun ikɨn-u kən netəm pɨsɨn kotɨlpɨn ves 9 mətoarus-pən ves 20]
Iesu təmiet-pa o Meri Maktala
Iesu təmiet-pa o rəhan etəmim mil kəiu
Iesu təmiet-pa o rəhan netəm lepɨn
Iesu tɨnər matuwɨn e neai