9
E Pöl To Teꞌ Vaeö E Non Pa Hikta Kon Voen Pa Nok A Kiu Aposol
Kuru vëh, eöꞌ to hikta kë koman hah a noꞌ, ka ma paeh peöm to vöknah e nem peöꞌ. Ivëh, ke eöꞌ se soe ka neöm pan, eöꞌ a taihan ko hikta teꞌ va noꞌ manih pa teꞌ kikiu akuk. E Ieesuꞌ to heꞌ voh a neoꞌ a tasun aposol, keöꞌ ep voh eoꞌ peꞌ.* Ep manuh po Aposol 9:3-5, me Aposol 18:9. Manuh po Aposol 9:3-5 e Ieesuꞌ to tavus e Pöl ko vaoe poan pa ö neꞌ to vovos nö non Damaskas. Manuh po Aposol 18:9 e Ieesuꞌ to tavus e Pöl po tata pa pah popoen, pareꞌ soe ke poan pan, eꞌ se nat non naöp pa vatvus a Soe Vih. Eöꞌ to nonok ke noꞌ e Sunön a kiu vëh, ivëh, ke eöm tavus voh em a napan pe Kristo manih pa kiu nöꞌ to nok. Eöꞌ se keh hikta teꞌ ro e noꞌ a teꞌ ne Ieesuꞌ to heꞌ a tasun manih pa matëëro upöm teꞌ, eöm to nat rakah e nem peöꞌ, a aposol. Ivëh, ke eöm tavus voh em a napan pe Kristo. Ka tah pamëh to vataare non a kiu nöꞌ to nok va manih pe aposol manih pe Sunön, to tavus vateeraꞌ en.
A ma pah teꞌ to teꞌ ne sih pa kiiki a taateꞌ peöꞌ, ivëh, köꞌ pinpiun noꞌ sih raoe pan, eꞌ kës to antoen e non pemöm poꞌ se ëën a taëën, ko kaak a ruen, vamanih po voen pemöm. Eꞌ kës to teꞌ vih e non pemöm poꞌ se vaen me o köövo va po vaman, kee nönö vaꞌpeh vah me e ne pemöm, vamanih pa ö no upöm aposol, me a ma kea pe Apuh to teꞌ va voh ne, me a ö ne Pitaꞌ to teꞌ va voh non, ko nönö vah ne. Emöm poꞌ e Banabas varoe se kikiu moniꞌ nem pa matop koman hah këm, ko upöm teꞌ ahik, ha? A teꞌ vëvënsun kës to vavaiu koman non sih a taëën peꞌ? Ka teꞌ to kikiu non pa nep a taëën, eꞌ kës to hikta kokon non a voaꞌ va pa taëën? Ka teꞌ to matop non sih o sipsip, eꞌ kës to hikta kakaak non a sisiꞌ neꞌ to kon taneꞌ po sipsip?
Eöm tomeꞌ koman nem pan, emöm to vavatet nem o kokoman varoe pa teꞌ pa vatvus a soe vëh. Ivëhkëk, ahik. O Vavaasis pe Mosës to soe pet va e non nën. E Mosës to kiun manih po Vavaasis pamëh, ko soe pan,
“Eöm se koe a nohnoh a rivon a purmakaöꞌ pa ö neꞌ to komkom kakap non a vuit.” Lo 25:4
E Sosoenën to hikta koman voh non o purmakaöꞌ varoe, pareꞌ soe a soe pamëh. 10 Eꞌ to koman voh a rora. Ivëh, ka soe pamëh neꞌ to soe suk voh a ra, e Sosoenën to iu non pan, a teꞌ to kiu non pa rak pa een o oeh, me a teꞌ to kakap non a vuit, ee pon to nonok ne a kiu pamëh, suk ee to nat e ne pee se kon taneꞌ a taëën pa kiu nee to nonok ne. 11 Emöm to nep voh a ma tah vih va pa tuvuh Vih manih topnineöm, ivëh, keꞌ hikta vih pöꞌ non peöm se heꞌ a ma tah va pa vaꞌaus o sionin, ha? Eꞌ to teꞌ va non manih pemöm to kon taneꞌ a taëën pa tah nemöm to nep voh. 12 Eöm se keh vaꞌaus e nem po upöm teꞌ pa kon taneꞌ a tah manih peöm, eöm me se vaonöt kemöm kon o vaꞌaus to teꞌ oah non manih peöm.
Ivëhkëk, ka ma tah nemöm to onöt nem kon taneꞌ manih peöm, emöm to hikta kokon voh nem, pamöm kokon punis taneꞌ voh nem nën. Emöm to hikta kon, suk emöm to hikta iu sunpip voh nem o upöm teꞌ pa vaman a Soe Vih pe Kristo. 13 O teꞌ varih to kikiu ne pa Iuun Hinhin Apuh pe Sosoenën, ee to kokon taneꞌ ne a taëën nën. Ka ma teꞌ varih to kiu ne pa pok vapenpen, ee to kokon ne o vönaꞌ to taneꞌ no maꞌ pa napan varih to heꞌheꞌ ne a ma heꞌ pee. Eöm to hikta nat pöꞌ nem pa tah pamëh, ha? 14 Ivëh, ke Sunön heꞌ voh en pea pa soe pan, o teꞌ varih to vavatvus ne a Soe Vih, ee se kokon taneꞌ ne a ma tah va pa vaꞌaus o sionin manih pa napan varih to pënton voh a Soe Vih, pare vaman.
15 Eöꞌ koman to hikta nonok noꞌ a tah ne Apuh to soe vaonöt voh ka neöꞌ. Ivëh, ke eöꞌ to hikta kinkiun nöꞌ pan, eöm se heꞌ a neoꞌ ta ma tah. Ahik rakah, eꞌ to vih non, peöꞌ se mët këh a kon tah manih peöm. Eöꞌ to köreaꞌ me noꞌ pa taateꞌ nöꞌ to nonok noꞌ. Ivëh, köꞌ hikta iu noꞌ, a teꞌ se vahik këh a neoꞌ a taateꞌ oasean pa vatvus akuk a Soe Vih, me a hikta kon voen, eꞌ to heꞌ vaeö e non peöꞌ. 16 Eöꞌ se keh hikta vavatvus noꞌ a Soe Vih, me a taateꞌ oasean koman peöꞌ, paröꞌ hikta onöt noꞌ a köreaꞌ, ko soe pan, eöꞌ to nonok noꞌ a taateꞌ vih. Ahik. Pa vatvus a Soe Vih, eꞌ a kiu pe Sunön neꞌ to heꞌ voh a neöꞌ, köꞌ nonok noꞌ. Ivëh, köꞌ hikta se koe noꞌ a kiu pamëh. Eöꞌ se keh hikta vatvus a Soe Vih, eöꞌ se haraꞌ vahat rakah e noꞌ. 17 Eöꞌ hikta se kon voen suk noꞌ a kiu pamëh, suk eꞌ to hikta teꞌ non pan, eꞌ o iu peöꞌ pa nok a kiu va pa vatvus a Soe Vih. E Sosoenën koman to heꞌ voh a neoꞌ a kiu pamëh, söꞌ nok. 18 Ivëh, ko voen taeah nöꞌ se kon? Eöꞌ hikta se kon voen noꞌ pa ö nöꞌ to vavatvus noꞌ a Soe Vih. Eöꞌ se heꞌ vaꞌaus akuk a ma napan pa taateꞌ vatvus a Soe Vih, eꞌ a ö nöꞌ to teꞌ vaeö koe noꞌ. Ko vaeö pamëh teꞌ va e non manih po voen peöꞌ.
E Pöl A Teꞌ Kikiu Pa Napan
19 Eöꞌ to hikta teꞌ noꞌ a teꞌ kikiu pa meh teꞌ, eöꞌ a taihan rakah. Ivëhkëk, ko iu koman peöꞌ, eöꞌ to tavus vamanih pa teꞌ kikiu pa ma napan kurus pan, eöꞌ se rëh hop pet maꞌ ta ma teꞌ peo manih po vuteꞌ pe Kristo. 20 Ivëh, ko poen ne eöꞌ to teꞌ vaꞌpeh me noꞌ o Jiuꞌ, eöꞌ to vavatet noꞌ a taateꞌ pee, pa rëh hop maꞌ raoe. Eöꞌ to hikta teꞌ hop noꞌ paan o Vavaasis pe Mosës. Ivëhkëk, manih pa matëëra napan to teꞌ hop ne paan o Vavaasis pamëh, eöꞌ to tavus va eoꞌ manih pa teꞌ to teꞌ non paan o Vavaasis, marën a rëh hop maꞌ a napan poë varih manih pe Kristo. 21 Ko teꞌ varih to hikta teꞌ hop ne paan o Vavaasis pe Mosës, eöꞌ to teꞌ vaꞌpeh me noꞌ raoe marën a kon a napan to teꞌ tavus këh ne o Vavaasis pamëh. Keꞌ hikta teꞌ non pan, eöꞌ to hikta vavatet noꞌ a ma vavaasis pe Sosoenën. Ahik. Eöꞌ to vavatet e noꞌ po vavaasis pe Kristo. 22 Ko teꞌ varih no vaman pee to hikta teꞌ eh ne, eöꞌ to teꞌ va noꞌ manih pa teꞌ no o vaman to hikta teꞌ eh non, marën eöꞌ se rëh hop maꞌ a ma teꞌ sunë poë varih. Eöꞌ to vamomhë ro me voh noꞌ a ma kum teꞌ, suk eöꞌ to iu rëh hop noꞌ maꞌ tah ma paeh pee manih pe Kristo. 23 Eöꞌ to nonok noꞌ a kiu vëh pan, a Soe Vih pe Ieesuꞌ se tavus vaeh, ke eöꞌ me se kon a ma tah vih, ne Apuh to vamatop ke voh en peöꞌ, vaꞌpeh me a napan varih to vaman ne.
Ea Se Vaveo Vaeh Para Kon O Voen
24 Eöm to hikta nat pöꞌ nem pan, a nap peo rakah to vavaveo ne sih po vaononoah, ivëhkëk, a paeh ro rakah pee se kon voen. Ivëh, ke eöm me se vavaveo vakis ko onoah köm se kon o voen peöm. 25 O teꞌ varih to iu onoah ne po vavaveo, ee to vöknah ne o iu va po sionin, pare vavaasis vëhvaꞌ rakah ne pan, ee se kon voen. A ma voen poë varih, nee se kon se hat vahik rakah ee, ivëhkëk, o teꞌ voen vëh ne ea to koman no a kon, eꞌ hikta se hat varuꞌ rakah non. 26 Ivëh, ke eöꞌ vavaveo vaeh rakah e noꞌ, ko hikta vaepep ke vah noꞌ, eöꞌ he tuktuk noꞌ. Eöꞌ to hikta tuktuk pinpiun vah noꞌ. Ahik. 27 Eöꞌ to vakmis rakah noꞌ sih a sionineoꞌ, keꞌ vavatet non o iu peöꞌ. Eöꞌ tomeꞌ vavatvus ke noꞌ po upöm teꞌ pa Soe Vih, ka amot ne Sosoenën se soe ka neoꞌ pan, “Eën hikta se kon voen nom”.

*9:1: Ep manuh po Aposol 9:3-5, me Aposol 18:9. Manuh po Aposol 9:3-5 e Ieesuꞌ to tavus e Pöl ko vaoe poan pa ö neꞌ to vovos nö non Damaskas. Manuh po Aposol 18:9 e Ieesuꞌ to tavus e Pöl po tata pa pah popoen, pareꞌ soe ke poan pan, eꞌ se nat non naöp pa vatvus a Soe Vih.