11
Eöm se vavatet nem a taateꞌ peöꞌ, vamanih pa ö nöꞌ to vavatet vavoh noꞌ a taateꞌ pe Kristo.
E Pöl To Vaato Suk A Taateꞌ Va Pa Kupkup O Pasun
Eöꞌ to soe vavihvih ka noꞌ neöm, suk eöm to kokoman vatëh voh a nem neoꞌ, me eöm to öt vakis a ma vavaasis va pe Kristo, vamanih pa ö nöꞌ to kon ko heꞌ voh a neöm. Ivëhkëk, eöꞌ me to iu noꞌ neöm se nat nem pan, o kahoꞌ pa ma napan kurus, ivëh e Kristo. Ko kahoꞌ pe köövo, ivëh, e voe peꞌ, ko kahoꞌ pe Kristo, ivëh, e Sosoenën. E voe se keh kupkup non a pasuneah, eꞌ he hinhin non, keꞌ to vanënën soe non, e voe pamëh to vapoet en po kahoꞌ peꞌ, ivëh, e Kristo.
Ivëhkëk, o köövo kurus se keh hinhin ne, keꞌ vanënën soe ne, ee he hikta kupkup ne a pasuire, ee to vapoet e ne po kahoꞌ pee, ivarih, a ma voe pee. Eꞌ to vatoe e non pa ö nee to köh vapekaꞌ a uviire marën a vapoet a ma köövo poë varih.* Pa tëëm voh pe Pöl, nee se keh kui vapekaꞌ voh a uvin e köövo, eꞌ to vëknöm non pan, e köövo nok a taateꞌ vapoet pa matan a napan. A köövo se keh hikta kupkup non a pasuneah, eꞌ se kui a uvineah. Ivëhkëk, eꞌ se keh potpoet e non pa kui a uvineah, keꞌ a köh vapekaꞌ a uvineah, eꞌ to vih non peꞌ se kupkup a pasuneah. Ivëhkëk, e voe se nat non kupkup non a pasuneah, suk e Sosoenën to nok voh e voe, keꞌ vatoe amot me non peꞌ koman, keꞌ teꞌ va non manih po vatëk peꞌ. Ke köövo to teꞌ va non manih po vatëk pe voe. E Sosoenën to hikta nok voh e voe pa sionin e köövo, ahik, eꞌ to nok voh e köövo pa sionin e voe. E Sosoenën to hikta koman voh non e köövo, pareꞌ nok voh e voe marën a vaꞌaus poan, ahik, eꞌ to koman voh non e voe, ivëh, keꞌ nok voh e köövo marën a vaꞌaus e voe. 10 Ivëh, ke köövo se kupkup non a pasuneah, to vëknöm non pan, eꞌ to teꞌ non paan a tasun pe voe peꞌ, suk o ankeroꞌ to teꞌ me ne po vakum teꞌ va po vaman, ko ut e ne.
11 Ivëhkëk, manih po kum teꞌ pe Sunön, o köövo to hikta teꞌ ne pehe, ko voe hikta teꞌ ne pehe, ahik, o köövo to vaꞌaus ne o voe, ko voe to vaꞌaus ne o köövo. 12 A tah vëh a man, suk, moaan voh ne Sosoenën to nok voh e köövo pa sionin e voe, ivëhkëk, kuru vëh ne voe to tatavus taneꞌ no maꞌ pa sionin e köövo. A ma tah kurus varih to taneꞌ no maꞌ manih pe Sosoenën.
13 Eöm se kiiki koman a soe vaꞌih, e köövo se keh hikta kupkup a pasuneah, pareꞌ hinhin non manih pe Sosoenën, eꞌ a taateꞌ vih kës i pamëh? 14 A taateꞌ koman pea, ivëh, to vavaasis a rora, pa taateꞌ teꞌ me o uvin kakarëh, to ep vapoet e non manih pa teꞌ oeteꞌ. 15 Ivëhkëk, e köövo se keh teꞌ me non o uvin pau, eꞌ to teꞌ va non manih po vatëk vih peꞌ. E Sosoenën to heꞌ voh o ovin pau marën a kupkup a pasun e köövo. 16 Ivëhkëk, a ma pah teꞌ se keh iu vasosöëri suk ne a ma tah poë varih, ivëh, keöꞌ se soe vamanih pan, ea, keꞌ o kum teꞌ pe Sosoenën me to hikta teꞌ me ne ta meh taateꞌ pa vatet, pa ö ne ea to vatönun pa kë a ëhnan e Sosoenën.
A Taëën Pe Sunön
17 Eöꞌ to iu soe ka noꞌ neöm a ma tah. Eöꞌ to hikta iu soe vavihvih noꞌ neöm, suk o poen neöm to vatönun pa vasunön e Sosoenën, a taateꞌ vakum peöm to vöknah a ma upöm peöm, ko hikta vaꞌaus vavih raoe. 18 Moaan, eöꞌ to pënton noꞌ pan, po poen neöm to vatönun nem pa vasunön e Sosoenën, eöm o kum teꞌ varih to vaman nem e Ieesuꞌ to vakihat, ko vaëhkiiki e nem. Eöꞌ to vaman amot e noꞌ pa ma soe poë varih. 19 Eöm to hikta antoen nem vaniu këh a ö pamëh. Eꞌ varoe kuru se vateeraꞌ eteh manih peöm to vavatet rakah non a taateꞌ ne Sosoenën to iu non. 20 Ivëh, ko poen neöm to vatötönun nem pa vasunön e Sosoenën, a taëën vëh nöm to ënëën nem, eꞌ to hikta teꞌ non a taëën pe Sunön. [A taëën pe Sunön] Eꞌ a taëën vëh ne Ieesuꞌ to soe ke a ma vamomhë peꞌ, kee ëën marën a kokoman hah poë. (Luk 22:14-20). 21 Po poen neöm to vatötönun pa ëën, eöm papaeh to vëvëhöꞌ nem sih pa kon a ma taëën, ko hikta anoeh nem o meoh upöm. Ka ma meh peöm to hikta ëën vamhun ne, ka ma meh se kaak vörep o voaën ka ma kokoman pee nun. 22 Eöm se ëën, ko kaak em maꞌ pa iuun peöm. Eöm to koman nem pan, o vakum pe Sosoenën eꞌ a tah akuk. Eöm to vapoet nem o teꞌ varih o arus. Ataeah nöꞌ se soe ka neöm? Eöꞌ se soe vavihvih ka neöm, ha? Eöꞌ to hikta se soe vavihvih me noꞌ a taateꞌ nöm to nonok nem.
E Apuh Ieesuꞌ To Heꞌ A Taëën Me A Kap Voaën Manih Po Vamomhë
23 O vavaasis vëh nöꞌ to heꞌ voh a neöm, eöꞌ to kon taneꞌ koman manih pe Sunön. O vavaasis pamëh to soe va non manih pan. Pa popoen voh vëh ne Jiutas to vikuh voh e Ieesuꞌ pa koreera napan varih to vakihat me ne poë, pa ip vamët poë. Ke Ieesuꞌ kon a ö taëën, 24 pareꞌ soe vavihvih ke na e Sosoenën, ko kökök a ö taëën, pareꞌ soe pan,
“Eꞌ vaꞌih a sionineoꞌ,
nöꞌ to heꞌ marën a vaꞌaus a neöm.
Eöm se nonok va nem manih marën a kokoman hah a neoꞌ”
25 Ee to vaënëën vahik ee, ke Ieesuꞌ nok pet va en nën manih pa kap voaën neꞌ to kon, pareꞌ soe en pan,
“Eꞌ vaꞌih a kap voaën va po vatompoan voon va po eraꞌ koman peöꞌ.
Po poen nöm to kakaak taneꞌ nem pa kap vëh,
eöm se kokoman a no neoꞌ”
26 A soe voh pe Ieesuꞌ to vataare e non pan, o poen neöm to ënëën nem a taëën vëh, ko kakaak taneꞌ nem o voaën pa kap vëh, eöm to vavatvus nem o kamis me a mët pe Sunön, keꞌ onöt po poen neꞌ se hah maꞌ.
Ea Se Kiiki Vavih A Komaara Para Kon A Taëën Pe Apuh
27 Ivëh, ka teꞌ se keh teꞌ me non a taateꞌ hat, pareꞌ ëën a taëën pe Sunön, ko kaak taneꞌ manih pa kap voaën pe Sunön, a teꞌ pamëh to hikta ta non a sionin me o eraꞌ pe Sunön. 28 A teꞌ se kiiki vavih momoaan voh o kupu peꞌ, pareꞌ ëën a taëën, ko kaak o voaën, 29 suk, a teꞌ se keh hikta kokoman vavih momoaan pa sionin e Sunön, pareꞌ ëën a taëën, ko kaak o voaën, a teꞌ pamëh ne Sosoenën se vakmis poan. 30 Eꞌ a taateꞌ ko pamëh no a napan peo to haraꞌ taneꞌ ne a mët, ko susunë voh ne, ka peo pee to mëtmët voh ee. 31 Ivëh, ke ea se kiiki vavih o toꞌtoꞌ pea, para ëën a taëën, ko kaak o voaën, ke Sosoenën hikta se vakmis a rora. 32 Ivëhkëk, pa ö ne Sunön se vakmis me en pea, eꞌ se nok va nën marën a vatotoopin a ra, ka se nat no ro vaꞌpeh me a napan va po oeh vëh.
33 Ivëh, ke eöm a kën kea, me vameneoꞌ, eöm se keh vatötönun nem pa ëën, eöm se anoeh nem a ma meh peöm. 34 A paeh va peöm se keh maë vörep, eꞌ se ëën maꞌ manuh pa iuun peꞌ. Ivëh, ko poen neöm se vatötönun em, ahikta tah se heꞌ a neöm o kamis pe Sosoenën.
Eöꞌ se nö maꞌ pa ep ka neöm, ko soe a ö nea se vatotoopin vah vain a ma meh tah.

*11:5: Pa tëëm voh pe Pöl, nee se keh kui vapekaꞌ voh a uvin e köövo, eꞌ to vëknöm non pan, e köövo nok a taateꞌ vapoet pa matan a napan.

11:20: [A taëën pe Sunön] Eꞌ a taëën vëh ne Ieesuꞌ to soe ke a ma vamomhë peꞌ, kee ëën marën a kokoman hah poë. (Luk 22:14-20).