2
Amonestación contra la parcialidad
Gu̱xuman ruhua ni é re̱ꞌ ni̱ꞌyaj ni é re̱ꞌ Jesucristo huin sij Señor nicaj sun rian néꞌ. Ni̱ hua ꞌueé rian sij. Ni̱ si̱ gani ruhua ni é re̱ꞌ sisi̱ hua sa̱ꞌ doj ꞌngo̱ tsínj daj, daj nga̱ ango tsínj huin ni é re̱ꞌ jnān nga̱ xicaꞌuī. Gui̱ꞌyóꞌ cuenta sisi̱ nahuin yuꞌ ni é re̱ꞌ, ni̱ atuj ꞌngo̱ tsínj xuruꞌue rian ma̱n ni é re̱ꞌ. Ni̱ nu̱n raꞌa sij ꞌngo̱ seꞌej huin oro. Ni̱ nu̱n sij atsij sa̱ꞌ. Ni̱ hué daj atuj ꞌngo̱ tsínj niqui rian ma̱n ni é re̱ꞌ. Ni̱ nu̱n sij atsij re̱ꞌe. Si ruhuaj ni̱ ga̱huin nia̱ꞌ ruhua ni é re̱ꞌ nga̱ tsínj nu̱n atsij sa̱ꞌ daj. Ni̱ ga̱taj ni é re̱ꞌ gu̱nun sij: “Ga̱ne re̱ꞌ yuꞌuj nan huin ꞌngo̱ yuꞌuj hua sa̱ꞌ.” Ni̱ ga̱taj ni é re̱ꞌ gu̱nun tsínj niqui daj: “Gui̱niquinꞌ ga̱ya re̱ꞌ yuꞌuj man.” Asi̱: “Ga̱ne re̱ꞌ xiꞌí dacój ni únj.” Ga̱taj ni é re̱ꞌ. Sani̱ sisi̱ hué daj ꞌyaj á re̱ꞌ, ni̱ ꞌyaj á re̱ꞌ sisi̱ sa̱ꞌ doj huin tsínj xuruꞌue rian tsínj niqui. Ni̱ ꞌngo̱ güesi̱ ani quij ruhua huin ni é re̱ꞌ nej aj.
Na̱ni chraquij a ni é re̱ꞌ nuguanꞌ ga̱ꞌmī huin ni é re̱ꞌ jnān nga̱ xicaꞌuī ꞌi̱ ruhuāj: Yanꞌanj nacui ni ngüi̱ niqui ma̱n chruhua xungüi̱ nan sisi̱ gu̱xuman ꞌueé ruhua ni sij ni̱ꞌyaj ni sij Yanꞌanj. Ni̱ riqui Yanꞌanj sisi̱ ga̱ne ni sij rian nicaj sun Yanꞌanj. Daj si hué daj gataj yya Yanꞌanj rian ni ngüi̱ ꞌi̱ ruhua niꞌyaj manꞌan Yanꞌanj anj. Sani̱ guiriꞌ ni ngüi̱ niqui si-na̱ꞌaj, ꞌyaj ni é re̱ꞌ. Sé si xa̱ngaꞌ sisi̱ ducu aꞌninꞌ sun ni tsínj xuruꞌue rian ni é re̱ꞌ míꞌ. Ni̱ sé si xa̱ngaꞌ sisi̱ hué ni sij anucuaj ni é re̱ꞌ ga̱nꞌanj ni é re̱ꞌ rian ni tsínj nicaj sun míꞌ. Ni̱ sé ni sij huin ni tsínj aꞌmi quij xiꞌí si-xugüi Cristo míꞌ. Ni̱ hua ꞌueé si-xugüi Cristo aj. Ni̱ xiꞌí si-xugüi Cristo gataꞌ nnee ni é re̱ꞌ aj.
Hué dan ni̱ sisi̱ xa̱ngaꞌ dagahuin néꞌ si-ley Moisés huin nuguanꞌ nu̱n rian si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj, ni̱ duguꞌna̱j ꞌyaj néꞌ. Daj si ley daj ataj: “Ga̱huin ꞌi̱ ruhua néꞌ gui̱niꞌi néꞌ ni dugüiꞌ néꞌ da̱j rúnꞌ ꞌi̱ ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ manꞌan néꞌ.” Sani̱ sisi̱ aꞌmi sa̱ꞌ ni é re̱ꞌ rian ni tsínj xuruꞌue ngaa nun aꞌmi sa̱ꞌ ni é re̱ꞌ rian ni tsínj niqui, ni̱ daꞌui ni é re̱ꞌ gaquinꞌ xiꞌí si nun dagahuin ni é re̱ꞌ rian si-ley Yanꞌanj anj. 10 Sisi̱ da̱gahuin ꞌngo̱ tsínj daj daranꞌ si ataj si-ley Yanꞌanj, ni̱ sisi̱ hua urin nuguanꞌ si̱ gaꞌuej ruhua sij da̱gahuin sij, ngaa ni̱ rúnꞌ huin sisi̱ daꞌui sij gaquinꞌ xiꞌí daranꞌ ley da aj. 11 Daj si gataj Yanꞌanj: “Si̱ gaꞌmi néꞌ nga̱ nica̱ dugüiꞌ néꞌ.” Ni̱ gataj ru̱huaꞌ yún Yanꞌanj: “Si̱ dagahuiꞌ néꞌ dugüiꞌ néꞌ mánj.” Daj gataj Yanꞌanj. Yya̱j ni̱ sisi̱ nitaj si aꞌmí re̱ꞌ nga̱ nica̱ dugüíꞌ re̱ꞌ, sani̱ dagahuíꞌ re̱ꞌ dugüíꞌ re̱ꞌ, ni̱ daꞌuí re̱ꞌ gaquinꞌ. 12 Xiꞌí daj ga̱ cuidado néꞌ si ga̱ꞌmi sa̱ꞌ néꞌ, ni̱ gui̱ꞌyaj sa̱ꞌ néꞌ. Daj si ngaa ga̱nahuij xungüi̱ nan, ni̱ na̱guiꞌyaj yya Yanꞌanj nga̱ néꞌ da̱j rúnꞌ gataj si-nu̱guanꞌ Cristo aj. 13 Daj si sisi̱ nitaj si huin ꞌi̱ ruhua ꞌngo̱ tsínj daj niꞌyaj sij dugüiꞌ sij, ni̱ si̱ nahuin ꞌi̱ ruhua Yanꞌanj niꞌya tsínj daj güi na̱guiꞌyaj yya Yanꞌanj nga̱ si-ga̱quinꞌ ni ngüi̱. Sani̱ tsínj huin ꞌi̱ ruhua niꞌya dugüiꞌ sij, ni̱ gui̱ꞌyaj sa̱ꞌ Yanꞌanj nga̱ sij aj.
La fe sin obras es muerta
14 Gu̱nun ni é re̱ꞌ si ga̱ꞌmī huin ni é re̱ꞌ jnān nga̱ xicaꞌuī. Sisi̱ ataj néꞌ sisi̱ xuman ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ Yanꞌanj ngaa nun gui̱ꞌyaj sa̱ꞌ néꞌ nga̱ dugüiꞌ néꞌ, ni̱ nitaj si níꞌyanj si-nu̱guanꞌ néꞌ mánj. Si̱ gaꞌue na̱caj Yanꞌanj ni tsínj ataj yu̱n sisi̱ xuman ruhua ni sij niꞌyaj ni sij Yanꞌanj mánj. 15 Gui̱ꞌyóꞌ cuenta sisi̱ hua ꞌngo̱ jnánj néꞌ, ꞌngo̱ xicaꞌuij néꞌ achin si-ganꞌ, ni̱ achin si xa sij yaꞌyoj. 16 Ni̱ sisi̱ ga̱taj go̱ꞌngo néꞌ rian tsínj niqui daj: “Güi̱j na̱nꞌ re̱ꞌ. Ni̱ ga̱huin dinꞌinj ruhuá re̱ꞌ aj. Ni̱ na̱caj re̱ꞌ retó re̱ꞌ ne̱que re̱ꞌ, ni̱ xa̱ re̱ꞌ da̱j ga̱ranꞌ ruhuá re̱ꞌ.” Sisi̱ hué daj ga̱taj néꞌ ngaa nun ga̱ꞌuiꞌ néꞌ si níꞌyanj nnee̱ cúj tsínj niqui daj, ni̱ nitaj si níꞌyanj si-nu̱guanꞌ néꞌ mánj. 17 Ni̱ hué ducuánj daj huin sisi̱ ataj néꞌ sisi̱ xuman ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ Yanꞌanj, ni̱ nitaj si ꞌyaj sa̱ꞌ néꞌ, ngaa ni̱ nitaj si níꞌyanj si-nu̱guanꞌ néꞌ mánj.
18 Si ruhuaj ni̱ ga̱taj ꞌngo̱ ni é re̱ꞌ gu̱nūnj: “Xuman ruhua manꞌán re̱ꞌ niꞌyáj re̱ꞌ Yanꞌanj. Sani̱ manꞌānj, ni̱ ꞌyaj sa̱ꞌāj.” Si ruhuaj ni̱ hué daj ga̱taj ꞌngo̱ ni é re̱ꞌ gu̱nūnj. Asa̱ꞌ ga̱ꞌue xa̱caj ni ngüi̱ cuenta sisi̱ xuman ruhuá re̱ꞌ niꞌyaj re̱ꞌ Yanꞌanj sisi̱ nitaj si ꞌyaj sa̱ꞌ re̱ꞌ únj. Sani̱ gui̱niꞌi ni ngüi̱ sisi̱ xuman ruhuāj niꞌyā Yanꞌanj xiꞌí si ꞌyaj sa̱ꞌāj. 19 Ni̱ duguꞌna̱j ꞌyáj re̱ꞌ si xuman ruhuá re̱ꞌ sisi̱ hua urin Yanꞌanj. Sani̱ hué gue̱ daj xuman ruhua ni nane̱ xi̱ꞌi nej. Ni̱ driꞌi ni nane̱ xi̱ꞌi, ꞌyaj nuguanꞌ daj xiꞌí si xuꞌuiꞌ ni sij. 20 Tsínj ni̱ꞌyun huín re̱ꞌ. Ga̱ꞌue digyānj rián re̱ꞌ sisi̱ nitaj si níꞌyanj si xuman ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ Yanꞌanj ngaa nitaj si ꞌyaj sa̱ꞌ néꞌ. 21 Asi̱j ná ni̱ gataj Yanꞌanj rian xi néꞌ tsínj gu̱ꞌnaj Abraham sisi̱ gahuin sa̱ꞌ niman sij rian Yanꞌanj xiꞌí si gaꞌuej ruhua sij da̱gahuiꞌ sij daꞌníj sij Isaac rian altar ga̱ꞌuiꞌ sij daꞌníj sij rian Yanꞌanj. 22 Ga̱ꞌue gui̱niꞌí re̱ꞌ sisi̱ xiꞌí si guxuman ruhua Abraham niꞌyaj sij Yanꞌanj, ngaa ni̱ guiꞌyaj sa̱ꞌ sij. Ni̱ xiꞌí si guiꞌyaj sa̱ꞌ sij, ni̱ gahuin sij ꞌngo̱ tsínj guxuman sa̱ꞌ ruhua niꞌyaj Yanꞌanj nej aj. 23 Ngaa ni̱ gahuin yya da̱j rúnꞌ gataj si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj: “Guxuman ruhua Abraham niꞌyaj sij Yanꞌanj anj. Xiꞌí daj ni̱ gataj Yanꞌanj sisi̱ hua ni̱ca niman Abraham.” Hué daj gataj si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj anj. Ni̱ gataj ni sij sisi̱ hué Abraham huin tsínj nicaj dugüiꞌ nga̱ Yanꞌanj anj.
24 Yya̱j ni̱ niꞌi ni é re̱ꞌ sisi̱ sé urin si xuman ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ Yanꞌanj, ꞌyaj si ga̱taj Yanꞌanj si hua ni̱ca niman néꞌ mánj. Sani̱ hua nia̱n sisi̱ gui̱ꞌyaj sa̱ꞌ néꞌ nej. 25 Ni̱ hué daj gahuin nga̱ yunꞌunj gu̱ꞌnaj Rahab asi̱j ná huin unj ꞌngo̱ yunꞌunj xa̱na gachéj manꞌan. Ni̱ gataj Yanꞌanj sisi̱ hua ni̱ca niman unj xiꞌí si guiꞌyaj sa̱ꞌ unj. Daj si guiꞌyaj unj sinduj rian nu̱ngüej tsínj nagaꞌna̱j daj gatúj nu̱ngüej síꞌ ducuá unj, guiꞌyaj unj ngaa nanoꞌ ni sij nu̱ngüej síꞌ. Ni̱ gaꞌníj unj nu̱ngüej tsínj daj na̱nꞌ nu̱ngüej sij ducuá nu̱ngüej sij ango chrej aj. 26 Hué dan ni̱ sisi̱ nitaj si nu̱n nane̱ niman néꞌ, ni̱ rúnꞌ huin ꞌngo̱ níman huin nnee̱ cúj néꞌ. Ni̱ daꞌngaꞌ daj huin néꞌ sisi̱ ataj néꞌ si xuman ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ Yanꞌanj, sani̱ nitaj si ꞌyaj sa̱ꞌ néꞌ mánj.