8
Yesu ipan tamtoghon ndiŋndiŋ paaŋ (4000)
(Mt 15:32-39)
Sawa tonenen, ival tiina kat tila tilup di toman Yesu muul, ve yesŋa tinepneep le aniiŋ todi isob. Tovenen Yesu ipoi taghoniiŋa toni tinim, ve isaav padi ighaze: “You lolog isamin ival tiina tonene. Pasa, itiŋa takaria nepooŋ ve mboŋ inim tol wa. Ve adi aniiŋ eta to tighan maau. Ighaze naghur di tila toman pitool di, nene pale tapiridi isob ve matadi ililiit izi ataam luvuŋa. Pasa, tamtoghon todi pida tilaagh ndug mala tinim.”
Taghoniiŋa toni tipamuul aliŋa tighaze: “Wai, iit taneep izi ndug balim. Pale tagham aniiŋ sine ve tagham pa ival tiina tonene?”
Tovenen Yesu ighason di ighaze: “Mberet tiam piiz inepneep?”
Yes tipamuul ghasoniiŋ toni tighaze: “Liim ve ru.”
Ghoro Yesu isaav pa ival tiina mboledi izi taan, ve igham mberet liim ve ru tonenen, ve ipait Maaron pani. Le isob, ghoro iteeva, ve ighuri ila to taghoniiŋa toni. Leso anadi tila tireii pa ival tiina. Tovenen tighami tila ve tireii padi. Yes adi iigh geegeu pida paam. Yesu ipait Maaron pa iigh tonenen le isob, ghoro isaav padi tila tireii pa tamtoghon. Ival tiina tonowen tighan le apodi isuŋ. Ve avodi muri to izi, taghoniiŋa toni tiŋgoog di, ve tinonog di tila nakaral tintina liim ve ru le tivon. 9-10 Ival tiina to tighan aniiŋ tonenen, yes irau ndiŋndiŋ paaŋ (4000) ma venen. Tighan le isob, ve Yesu ighur di timuul tila pa ndug todi todi. Ghoro rikia moghon yesŋa taghoniiŋa toni tizila muul pa naari, ve tiza waaŋ todi, ve tiraav tivool tila pa taan suruvu to Dalmanuta.
Ndiran tutuuŋa tighaze Yesu igham mbeb gharatooŋa eta inim ghilalooŋ padi
(Mt 12:38-39, 16:1-4; Lu 11:16,29)
11 Yesu toman taghoniiŋa toni tinepneep tonowe, ve ndiran tutuuŋa pida tiŋarua tila tighaze titoova. Yesŋa Yesu tiwazoran di, ve tizoorndug tighaze ye igham mbeb gharatooŋa eta inim ghilalooŋ padi ve tighita. Leso tighur ila tighaze Maaron to sambam ineep tomani pa uraat toni. Yo 6:30
12 Yesu iyavan inim yasilooŋ padi, ve isaav padi toman lolo ipataŋan kat ighaze: “Oyais, pughu vena to ndiran to aazne tizuaria di pa ghitooŋ ghilalooŋ? You nasaav payam kat: Maaron irau ipatooŋ mbeb eta inim ghilalooŋ padi ne maau. Maau kat.” 13 Ghoro ipul di tineep, ve izila naari ve iza waaŋ muul, ve yesŋa taghoniiŋa toni timuul tivool tila pa ya naliu paŋa ite.
Yis to Erod ve ndiran tutuuŋa
(Mt 16:5-12)
14 Taghoniiŋa toni lolodi imaagh ve tigham adi taman maau. Tigham mberet ee moghon kat to ineep izi waaŋ. 15 Yes tighaughau tila, ve Yesu mata iŋgal ŋgar samsamia to Erod ve ndiran tutuuŋa. Tovenen iveivei pa taghoniiŋa toni ighaze: “Matamim imosmoos, ve apatum gham pa yis to Erod ve ndiran tutuuŋa!” Lu 12:1; 1Kor 5:6+
16 Eemoghon taghoniiŋa toni tighilaal saveeŋ toni pughu maau. Tovenen tiwasavon di tighaze: “Ye avaat isaav pait pasa, lolood imaagh ve tagham aad mberet maau.”
17 Yesu iwatag ŋgar todi wa. Tovenen isaav padi muul ighaze: “Yam awayoun avomim pa mberet pasa? Aghilaal ghou sone? Lemim ŋgar maau? Lolomim avaat iyaryaaŋ kat, tauto aghazooŋ payou sone. Mk 6:52
18-19 Yam lemim matamim ve taliŋamim. Pughu vena to aghita mbeb maau, ve alooŋ saveeŋ maau? Lolomim imaagh wa? Sawa to nateev mberet liim moghon pa tamtoghon ndiŋndiŋ liim (5000), yam aŋgoog aniiŋ pida pida izila nakaral tintina piiz le tivon?”
Yes tipamuul aliŋa tighaze: “Saaŋgul ve ru.” Mk 4:12; Mbaŋ 28:26+
20 Yesu ighason di muul ighaze: “Ve sawa to nateev mberet liim ve ru pa tamtoghon ndiŋndiŋ paaŋ (4000), yam ayou aniiŋ pida pida izila nakaral piiz?”
Yes tipamuul aliŋa tighaze: “Liim ve ru.”
21 Ghoro Yesu isaav padi ighaze: “Vena? Aghilaal sone?”
Yesu igharaat mata pisi eez izi ndug Betsaida
22 Yesu toman taghoniiŋa toni tila tilooŋ izi ndug Betsaida. Ghoro tamtoghon pida tigham ŋgeu mata pisi eez inim toni, ve titaŋ roran Yesu tighaze ye ighur nima iza ila ŋgeu tonowen pogho, ve igharaat mata. 23 Tovenen Yesu ikis mata pisi tonenen nima, ve igherebi ve yesuru tipul paanu, ve tivot tila saguan. Yesuru tiyoon tonowe, ve Yesu ighur ŋazuba ila ŋgeu tonenen mata, ve nima ru izala pogho. Ghoro ighasoni ighaze: “Vena, ughita mbeb eta, ma maau?”
24 Ŋgeu tonenen mata ila, ve isaav pani ighaze: “Vee! You naghita tamtoghon pida tilaghlaagh. Eemoghon naghita poian di maau. Ghitoŋadi inimale ai ma venen.” 25 Tovenen Yesu ighur nima ila ikis ŋgeu tonenen mata muul. Ŋgeu tonenen itugtug mata ila ila le mata pakia ve ighita mbeb to naol ighazooŋ. 26 Ghoro Yesu isaav pani ighaze: “Umuul ula pa paanu malep. Malmalim ula pa ruum tiom.”
Petrus ivotia Yesu ighaze ye Mesia
(Mt 16:13-20; Lu 9:18-21)
27 Yesu toman taghoniiŋa toni tipul ndug Betsaida, ve tighaze tila pa ndug geegeu pida to tigharau ndug tiina Sisarea Pilipai. Tilaghlaagh taghon ataam tila, ve Yesu ighason di ighaze: “Laak, tamtoghon tigham ŋgar tighaze you sei?”
28 Yes tipamuul ghasoniiŋ toni tighaze: “Ndiran pida tighaze yom Yoan ŋgeu rughuzaaŋa, ve pida tighaze yom propet Ilia, ve pida tighaze yom propet ite paam.”
29 Yesu ighason di muul ighaze: “Ve yam taumim, aghaze you sei?”
Petrus ipamuul aliŋa ighaze: “Yom Mesia.”* Paesiiŋ to saveeŋ waaro tonene ineep ila Mt 16:16. Yo 6:68+, 11:27
30 Petrus isavsaav le isob, ghoro Yesu iŋgalsekin di ariaŋa ighaze tivotia saveeŋ tonenen pa tamtoghon eta malep.
Yesu isavia mateeŋ ve mundigiiŋ toni
(Mt 16:21-23; Lu 9:22)
31 Sawa tonenen, Yesu imundig ve ipatoot taghoniiŋa toni ighaze: “Tamtoghon Natu pale imbaad pataŋani naol, ve yabyabuuŋ tiina ighami itaghon Tama Maaron ŋgar toni. Ve yes pooza toman yes daba to watooŋrau, ve yes ŋgara to tutuuŋ pale tizuruni, ve tirabi imaat. Eemoghon mboŋ inim tol, ye pale imundig pa mateeŋ.” 32 Yesu isaav ghazooŋa padi. Tovenen Petrus ighami ila dige, ve iyaana. 33 Eemoghon Yesu itoora, mata imuul pa taghoniiŋa toni pida, ve iyaan Petrus ighaze: “Sadan, ughau ula pa murig! Ŋgar tiom itaghon Maaron ŋgar toni maau. Yom utaghon ŋgar to tamtoghon moghon.”
Ataam to tataghon Yesu
(Mt 16:24-28; Lu 9:23-27)
34 Ghoro Yesu ipoi ival tiina tinim tilup di toman taghoniiŋa toni, ve isaav padi: “Ighaze tamtoghon eta lolo pa inim leg, ve itaghon ataam tiou, ye irau itatan tau, imbaad ai pambarooŋ toni, Ai pambarooŋ toit, nene pataŋani naol naol to tambaad di pasa, tataghon Yesu.
ve inim itaghon ghou. Mt 10:37+
35 Pasa, tamtoghon to ighaze ikaal ataam pa tau leso ineep poia izi taan, ye pale ilale. Ve ighaze tamtoghon eta lolo ee moghon, ve ipul tau payou ve uraat to varu poia, nene pale igham nepooŋ poia ila to Maaron. Lu 17:33; Yo 12:25
36 Ighaze tamtoghon eta igham mbeb popoiadi tisob to taan tinim le, eemoghon tau anunu ilale, nene pale mbeb naol tonowen tiuuli vena? Maau. 37 Pale tamtoghon tonenen igham sa mbeb ve irabolin anunu pani? Maau kat.” Mbo 49:7+
38 “Tamtoghon to aazne, yes samsamiadi kat. Tipul muridi pa Maaron tinimale liva to ipul azuwa ve igham tamoot paghu. Ighaze tiam eta maya payou ve saveeŋ tiou, ve ipesamun ghou ila yes tonene matadi, nene pale sawa to Tamtoghon Natu imuul inim toman aŋela toni patabuaŋa, ve ipatooŋ Tama Maaron ŋguruba ve tapiri ivot ighazooŋ, ye pale ipesamun tamtoghon tonenen iza paam.” Mt 10:33; Ro 1:16; 2Tim 2:12

*8:29: Paesiiŋ to saveeŋ waaro tonene ineep ila Mt 16:16.

8:34: Ai pambarooŋ toit, nene pataŋani naol naol to tambaad di pasa, tataghon Yesu.