^
Qolasiyaasa
PHauloosi Woossido Galata Woosaa
Kiristtoosa Xoossatettaanne A Oosuwaa
PHauloosi Yesuusi Kiittidoogaa Gididi Oottido Oosuwaa
Kiristtoosan Beettiya Kumetta De7uwaa
Haiquwan Paxankka Kiristtoosaara De7iyoogaa
Gal77anne Ooratta De7uwaa
So Asaa Giddon Ammaniya Asi Aggennan Oottanau Bessiya Oosota
Zoriyaa
Wurssetta Sarotaa