Nsyɔ̃-á sɛ́bɛ́y ní-ò nɛ̂ wãrkɩ tɛkɩ mɔ
1
Sɛ́bɛ́y-á tɛkɩ mɔ nɛ̂ tyɩ́ à wɛynɛ à kɔ̃
Ńmɔ nɛ̂-á nɛ́dyâhlɛ, ńmɔ ye n tõ sɛ́bɛ́y mɛ̀nɛ pi tyɩ́, nɛ̂-á Liyel yah tɔkɔ ànɛ̂ ǹ wɛ̃́npìlɛ;* 1.1 - Nɛ́dyâh nɛ̂ tyɩ́-á n yo ásõ̂ sɔkɔ yɔ̀, Nsyɔ̃ ye. Tɛ́ pi nɛ̂ wɔ tyɩ́-á n yo ásõ̂, Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkì ye. pépi nónó tyɩ́-á nɔ yĩ́ĩ́ ń tyɩ́. Ǹtɛ pé tyɩ́ náh nɔ ńmɔ ó tyɩ́ dɛ́. Nónó pól-á gbɩlɛ n pnɛ, pé tyɩ́ nɔ pépi tɔ tyɩ́ kénɛ gbɩ gbõ̀ yõ, képah nɛ̂-á mɛ tɛ̃̀nɔ́lɛ ápi sɔkɔ, tɛ́ kɩ n tɛ̃ n pi á sɔkɔ tyɛ́-ńkɛ̃̂nɛ. Sú Liyel ànɛ̂ ǹ Pídĩ́ Yesu Krista kɩ yõ̀bènɔrɩ pɩ á tyɩ́, tɛ́ kɩ á yãm yah, tɛ́ kɩ yèvɩnɩnɛ á kɔ̃, nɛ̂-á kɩ á kɔ̃ á kɩ tɛ̃ gbɩ wɛ̃̀kɩ̀ yõ ànɛ̂ tyɩ́nɔnɔ sɔkɔ.
Kɔ́lɔ́lɛ gbɩ ànɛ̂ tyɩ́nɔnɔ wɛ̃̀kɩ̀ yõ
Kè pɩ nɩ̀vɩ̀nɩ̀ ǹgbɛ̃nɛ ńmɔ tyɩ́, máh kè kyɔmɩ wɛ nɛ áwɔ wɛ̃́npì túkù-á mɛ n kɔ gbɩ wɛ̃̀kɩ̀ yõ, à yɩ̃nɛ Sú Liyel-á kè kõ sah ápi tyɩ́ sɔ̃́. Pi, máh mɛ nɛ̂nɛ n kõ n sah á tyɩ́ núkúnúkú, képah ye yɔ̀: Yé yɛ á tyɩ́ nɔ wɛ̃ tyɩ́. Tir kõ̀nsàhnɔ́ késã́n náh kélɛ mé n wãrkɩ n tɛkɩ n mɔ á tyɩ́ dɛ́. Nɛ̂-á mɛ ápi tyɩ́ tyah gbĩ́ dùkùlɛ képah ye. Tyɩ́nɔnɔlɛ, Liyel tyi kõ̀nsàhnɔ́ wã̀l kɔ́lɔ́ ye kélɛ. Tir kõ̀nsàhnɔ́ mɛ̀ tyɩ́ ye yo yé tyɩ́ tyah gbĩ́ dùkùlɛ nɛ, yé yé minnɛ n pɩ tyɩ́nɔnɔ sɔkɔ.
Névye náhnáh mɛ wil kwɛ kèkõyṍ pól sɔkɔ, nónó-á mɛ névyelɛ n mɔ pílkínɔ́ wã̀l yõ sɔkɔ. Pépi náh mɛ kè fɛ̃ syi nɛ Yesu Krista-á pɩ névilɛ kègbɩ yõ sɔkɔ. Tɛ́ yah, sɛ̃́ntɛ̃̀ névilɛ, névye pílkí-ò ànɛ̂ Krista sépɛ ye tɛ̃̀nɛ. Kǎh pɩ sɛ̃́, yé yé gblɔ̌ynɛ n kyɔmɩ, yè káh pɔ tɛkɩ yé tõ̀ pɩ́nɔ́ 1.8 - «Yé tõ̀ pɩ́nɔ́» nɛ̂ tyɩ́-á n yo yɔ̀, túkù nɛ: «Á tõ̀ pɩ́nɔ́-á». yõre sɔkɔ. Yé yɩ̃nɛ yè ké yõre wɛ n yĩ́ĩ́. Krista-á kwɔ́nɔ́ nɛ̂ kɔ̃, névi nɛ̂-à n kɔ́-ńkɛ̃̂nɛ képah wɛ̃̀kɩ̀ yõ, tɛ́ kè fĩn mɔ, tɛ̃̀ wrɔ́ mɛ gbɛ́kɩ́nɔ́lɛ Liyellɛ. Ǹtɛ névi nɛ̂-à n kɔ Krista kwɔ́nɔ́ mɛ̀ wɛ̃̀kɩ̀ yõ, tɛ̃̀ wrɔ́ mɛ télnɔ́lɛ Sú Liyel ànɛ̂ ǹ Pídĩ́nɛ. 10 Ǹnɩ̂ yɔ́-à pɔ yé tĩ̀nnɛ, tɛ́ ǹ kwɔ́nɔ́ mɛ ké tyɩ́lɛ, yé káh fɛ̃ syi tɛ̃̀ twah yé tyɩ́. Yé káh wɛkɩ ǹ tyɩ́ póllɛ. 11 Névi nɛ̂-à wɛkɩ tɛ̃̀ tyɩ́, tɛ̃̀ tɔ vyãh mɛ ǹ tyítúkúnì nɔ́pi pɩ́nɔ́ sɔkɔ. 12 Tyi náhnáh mɛ ń tyɩ́ yo yo tɛ̃̀nɛ yé tyɩ́, ǹtɛ mé náh mɛ ké tyɩ́ nɛ mé sè wãrkɩ n tɛkɩ n mɔ yé tyɩ́ sɛ́bɛ́y sɔkɔ. Mé mɛ n yah n kɔ̃ nɛ mé pɔ n wil yé tyɩ́, mé mó sè yo yé tyɩ́ vyãhlɛ. Képah sɔkɔ, ápi nɩ̀vɩ̀nɩ̀ kɩ syɩ ké yĩ̀n tyɩ́. 13 Pi nɛ̂-á Liyel yah tɔkɔ ásõ̂, ǹ wɛ̃́npì n wɛkɩ á tyɩ́.

*1:1 1.1 - Nɛ́dyâh nɛ̂ tyɩ́-á n yo ásõ̂ sɔkɔ yɔ̀, Nsyɔ̃ ye. Tɛ́ pi nɛ̂ wɔ tyɩ́-á n yo ásõ̂, Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkì ye.

1:8 1.8 - «Yé tõ̀ pɩ́nɔ́» nɛ̂ tyɩ́-á n yo yɔ̀, túkù nɛ: «Á tõ̀ pɩ́nɔ́-á».