Nsyɔ̃-á sɛ́bɛ́y tɔ̃́-ò nɛ̂ wãrkɩ tɛkɩ mɔ
1
Sɛ́bɛ́y-á tɛkɩ mɔ nɛ̂ tyɩ́ à wɛynɛ à kɔ̃
Ńmɔ nɛ̂-á nɛ́dyâhlɛ, ńmɔ ye n tɛkɩ n mɔ sɛ́bɛ́ynɛ ń nɛ́nɔ́nɩ́ Kayusi tyɩ́, ǹmɔ nɛ̂ tyɩ́-á nɔ ń tyɩ́ kègbɩ yõ. Ń nɛ́nɔ́nɩ́, mé mɛ ké tyɩ́ nɛ á tyi pól nɛ n pɛkɩ, á mó nɛ n mɛ lènɔ sɔkɔ pallɛ, sɔ̃́-á á min pɩ dùkùlɛ pallɛ Liyel yah sɔkɔ.
Ń yṹnpyé yísyɔ́ pɔ yo ń tyɩ́ nɛ, áwɔ-á mɛ gbɩ koh tɛ̃ yĩn, tɛ́ mɛ n kɔ képah wɛ̃̀kɩ̀ yõ. Képah ń nɩ vɩ kègbɩlɛ. Mâh n nohnɩ nɛ ń wɛ̃́npì-á mɛ n kɔ gbɩ wɛ̃̀kɩ̀ yõ, tir yɔ́ ńtɛ̃ náh ń nɩlɛ n vɩ n nɔ képahlɛ.
Kayusi ànɛ̂ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir yónkɔ̃pu tyɩ́ yónɔ́lɛ
Ń nɛ́nɔ́nɩ́, á mɛ ápi yṹnpyé Yesu yõ sɛ̃́púlɛ n tɛ̃ plɛ, wáh nónónɛ n pnɛ ànɛ̂ á náh nónó ńtɛ̃nɛ n pnɛ. Á mɛ n pɩ plɛ. Tyɩ́nɔnɔ nɛ̂-á mɛ á sɔkɔ, pè ye ké dùkù yo Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkì yĩ́ yah. Mé kélɛ n yah n kɔ̃ á tyɩ́ nɛ, á yòhnɩ̀nmɔnɔ pɩ pé tyɩ́ pé kɔ́lɔ́ yĩnnɛ à yɩ̃nɛ kǎh yɩ̃nɛ kè nɛ n pɩ sɔ̃́ Liyel wɛ̃̀kɩ̀ sɔkɔ. Á náh wɛ di, Yesu Krista yĩn ye pè n kɔ kɔ́lɔ́ mɛ̀nɛ, tɛ́ pè náh fɛ̃ syi Yesu yõ sɛ̃́-ńkɛ̃̂pú yòhnɩ̀nmɔnɔ yɔ́ ńtɛ̃ syi. Kàh pɩ sɛ̃́, ápi ye yɩ̃nɛ à so mɔ sɛ̃́nknɔ névye tyɩ́ tõ̀ mɛ̀ sɔkɔ, á tɔ̂ɔ́ pɩ tõ̀ núkú pɩ́púlɛ pélɛ, à gbɩ wɛ̃̀kɩ̀lɛ névyelɛ n wɛ̃kɩ.
Dyotrɛfɩ ànɛ̂ Demetriyusi tyípɩ́nɩ̀nɛ
Mé vyãh wɛy kwéy yɔ́ tɔ wãrkɩ tɛkɩ mɔ Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkì tyɩ́. Ǹtɛ Dyotrɛfɩ náh mɛ n sah ń tyɩ́ yõ, ǹmɔ nɛ̂-á mɛ n yah n kɔ̃ pɩ́-ńsahlɛ tyi yah tɛ̃́-òlɛ kìrkìr. 10 Képah ye, mâh pɔ pɔ yé tĩ̀nnɛ, wǎh mɛ nɛ̂nɛ n pɩ ápi tyɩ́ á tyɩ́ yónyɩkɩnɔ sɔkɔ, mé kɩ sé pól yo wah yé syah. Tɛ́ à náh mɛ yĩn képah ó tyɩ́ dɛ́, à náh mɛ n fɛ̃ n syi á yṹnpyé Yesu yõ sɛ̃́pú wɛ̃̀kɔbɩ mɛ n twah ǹ tyɩ́. Tɛ́ nónó-à se tɔ̃ nɛ pé pélɛ n swah n syi, ǎ pé yah kõ ké pɩ́nɔ́lɛ, ǹ tɛ́ pè yĩni n wilki Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkì sɔkɔ. 11 Ń nɛ́nɔ́nɩ́ Kayusi, káh pèkè pɩ́nɔ́lɛ n yah n pɩ, ǹtɛ pèpɛy wɔ pɩ́nɔ́lɛ n yah n pɩ. Nɛ̂-à pèpɛynɛ n pɩ, Liyel tyɩ́ névi ye tɛ̃̀nɛ. Tɛ́ nɛ̂-à pèkèlɛ n pɩ, tɛ̃̀ náh Liyellɛ n pnɛ. 12 Demetriyusi tɛ̃̀ wɔlɛ, no pól mɛ ǹmɔ yĩ́gbɩ́lɛ n yo. Gbɩ wɛ̃̀kɩ̀ nɛ̂ tɔ-á à n kɔ, yĩn pèpɛy ye ké tɔlɛ ǹ tyɩ́. Ápi tɔ mɛ ǹ yĩ́gbɩ́lɛ n yo, tɛ́ áwɔ pɩ̃ nɛ nɛ̂-á ápi n yo, gbɩ-á kélɛ.
Wɛy tyɛ́-ńsahlɛ
13 Tyi náhnáh mɛ ń tyɩ́ yo yo tɛ̃̀nɛ á tyɩ́, tɛ́ mé náh mɛ ké tyɩ́ nɛ mé sè wãrkɩ n tɛkɩ n mɔ á tyɩ́ sɛ́bɛ́y sɔkɔ. 14 Mé mɛ n yah n kɔ̃ nɛ mé ǹ wɛ kè káh tɔ̃ n mo. Áyâh pɔ wɛ̃ wɛ, á kɩ yãh sé tyɩ́ yõ vyãhlɛ. 15 Mé kélɛ n yah n kɔ̃ Liyel tyɩ́ nɛ à yèvɩnɩnɛ ǹ kɔ̃.
Á kódíbí n wɛkɩ á tyɩ́. Wɛkɩ ápi tɔ kódíbí tyɩ́ á kɔ̃ pé nɛ́núkù núkú póllɛ.