पत्रुसकी टिवु यिकी ङ्‍यिवा
दी थेपकी कोर्ला
दी ति जम्‍बुलिङकी छो ज्‍यीला फेलुप थल्‍माकी ख्रीष्‍टियानतिवाला पत्रुसकी टिवु यिकी ङ्‍यिवा यिन। दी यिकीकी खक्‍छ्‍येवु तेन्‍दोक ति येन्‍देन मेटेङ्‍बु लोपुप गेकेनतिवी क्‍यावु लाका ताङ तिवी लापुप येन्‍देन नेसुर थेन्‍दुप ताम्‍ङे दुक्‍टातिवी तेन्‍दोकला लङ्‍गुपला यिन।
ख्रीष्‍टला थोङ्‍गुपतिवा ताङ खोकी नङ्‍गुप येन्‍देन थोवुतिवी बिन्‍दुप येन्‍देन टेङ्‍बुला देसिन ती तेरी कलेतिवा ङ्‍योम थुप्‍किवी। ती येन्‍देन मेटेङ्‍बु तेरुपतिवी येन्‍देन तेरुप पेला ख्रीष्‍ट येलुङ मेफेपी सिनी दप्‍शे ग्‍यकिनोक। तीकी थोक्‍ला पत्रुसला छासे पप लानोक, तुक क्‍यानी तीकी तिवी तेन्‍दोकला लानी दुक सिक्‍या वे। ख्रीष्‍ट फेपुप फिमु गलुप तेन्‍दोक ति सु साङ ना मोडोशी, तमा तेरीकी रङगी दिक्‍पा क्‍युर्शी सिरुप कोन्‍छ्‍योककी नोवा वे।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
यिकीकी कोर्ला १:१-२
ख्रीष्‍टियानतिवाला कोन्‍छ्‍योककी कताङ नङ्‍गुप १:३-२१
गेकेन मेटेङ्‍बुतिवा २:१-२२
ख्रीष्‍ट फेपुप तिङ्‍मी तुजे ३:१-१८
1
पत्रुसकी छ्‍योक नेमा टसी देलेक
येशू ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला शब्‍ज्‍यी कितुप लोमा छ्‍ये ङ सिमोन पत्रुसकी छ्‍योक नेमा टसी देलेक! दी यिकी ति टेङ्‍बु वोतुप दाक्‍पी कोन्‍छ्‍योक ताङ दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुप येशू ख्रीष्‍ट नेमा ङ्‍यिरा दोके खक्‍छ्‍येवु तेपा कितुप मीतिवाला टिवु यिनो।
कोन्‍छ्‍योक ताङ दाक्‍पी चोवो येशू ख्रीष्‍टला ख्‍यिरा मङ मङ ङो शेनी खो नेमा नङ्‍गुप कटिन ताङ लोदिमु ति ख्‍यिराङला छासे थोप्‍शी।
तेपाला मङ मङ रम्‍बु डोप कोर्ला
ओङ छ्‍येवु वोतुप कोन्‍छ्‍योककी दाक्‍पुला मिजी टेङ्‍बु क्‍योङ्‍गुपला गोवु ति तेरी नाङ्‍सुङ। ती मोलाम ति कोन्‍छ्‍योककी मोवा ताङ च्‍यङ्‍च्‍यु सेम्‍बा नेसुर थल्‍माला दाक्‍पुला कताङ नङ्‍गुप यिन सिनी दाक्‍पी हाक्‍कोसिमा खोकी दाक्‍पुला नङ्‍गुप यिन। खो ति मोवा ताङ च्‍यङ्‍च्‍यु सेम्‍बा वोतुप तप्‍की दाक्‍पुला छासे चोछ्‍येवु ताङ खक्‍छ्‍येवु ताम्‍ङे थाक्‍छ्‍येन नङ वे। तीकी तेन्‍दोक ति दाक्‍पु दुक्‍टा वोतुप सेम नेसुर वुङ्‍गुप दी जम्‍बुलिङकी नोवा मेलोवा नेसुर थर्नी कोन्‍छ्‍योक दोके टेङ्‍बु वोतुप मिजी क्‍योङ्‍गुपला यिन।
तुक क्‍यानी ख्‍यिराङ खोला तेपा क्‍यासिमा अछ्‍योता सेक मी यम्‍बाला ख्‍यिरा किताङ नालु ति ल्‍यामु वुङ गोकिवी, किताङ नालु ल्‍यामु वासिमा ख्‍यिराङला मङ रिक्‍पा थोप गोकिवी, रिक्‍पा थोप्‍सिमा डेकला दे गोकिवी, डेकला देसिमा हम क्‍या दे गोकिवी, हम क्‍या देसिमा ख्‍यिराङ खोरो सेमगी दिङ नेज्‍युनी कोन्‍छ्‍योककी सुङला युक गोकिवी, कोन्‍छ्‍योककी सुङला युसिमा तेपा कितुप अच्‍युतुपतिवाला च्‍यम्‍बा कि गोकिवी, तेपा कितुप अच्‍युतुपतिवाला च्‍यम्‍बा क्‍यासिमा ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये की। च्‍यिलासिसिन ख्‍यिरा मिजीला ती ताम्‍ङेतिवा ग्‍यक्‍चे वोसुङ सिसिन ख्‍यिराङ ति दाक्‍पी चोवो येशू ख्रीष्‍टकी येन्‍देन ङ्‍येनी लाका बङी कितुप ताङ छासे डेलु गोर थुप्‍कितो। यिने ती ताम्‍ङेतिवा ख्‍यिरा मिजीला मेसुङ सिसिन थाक्‍रिङ्‍बोला वोतुप च्‍यालक मोथोङ्‍गुप ताङ मिक शर्वा दोके गल्‍नी गोमाला क्‍यावु दिक्‍पा ने थरुप ताम्‍ङेतिवा साङ टोक ज्‍येकिवी।
10 तुक क्‍यानी अच्‍युनुपतिवा, ख्‍यिराङला कोन्‍छ्‍योककी कताङ्‍नी पेन नङ्‍गुप लाका ति मङ तेन्‍तेन कितुपला ङार छ्‍येवु की। तुक क्‍यासिन ख्‍यिराङला नाम्‍साङ नर्तुक माग्‍यकिवी। 11 तमा दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुप दाक्‍पी चोवो येशू ख्रीष्‍टकी ख्‍यिराङला नाम्‍साङ ना मोडोवु खोकी ग्‍येल्‍खापला छासे ताङ्‍देन ताङ मुला शुक ज्‍यिकिवी।
12 दी ताम्‍ङे ति ख्‍यिराङला छ्‍या वे, तमा ख्‍यिराङ तेपा रम्‍बु क्‍यानी देकिवी, यिन्‍सिनाङ ङ ख्‍यिराङला नरी टेन ज्‍यितुपला दी ताम्‍ङे ति सिरिन। 13 ङ दी जम्‍बुलिङला लुता सेक ख्‍यिराङला दी ताम्‍ङे ति टेन ज्‍यितुप ताङ च्‍याङ्‍से दे ज्‍यितुप ति टेके लाका यिन सिरुप ति ङला नोवा वे। 14 च्‍यिलासिसिन ङ दी जम्‍बुलिङला देतुप तुजे अला मे सिरुप ति दाक्‍पी चोवो येशू ख्रीष्‍टकी ङला हाक्‍को च्‍यिन वे। 15 ङ शिसिमा साङ ख्‍यिरा दी ताम्‍ङे ति नाम्‍साङ टोक मेज्‍येशी सिनी ङ टेमु कितिन।
लुङ्‍तेम्‍बातिवी ख्रीष्‍टकी मोवाकी कोर्ला नम्‍दर शेतुप
16 ङ्‍यिरा ख्‍यिराङला चोवो येशू ख्रीष्‍ट चोछ्‍येवु वोतुप ताङ खो येलुङ फेवु कोर्ला लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु ति टेङ्‍बु मेतुप जिनोक जोप पे मिन, यिने ङ्‍यिरा वुतुङ के मिककी थोङ्‍गुप खोकी मोवाकी कोर्ला पङ्‍बु बिन्‍दुप यिन। 17 पपा कोन्‍छ्‍योककी चोवो येशूला ठछ्‍येली वोतुप मोवा नेमा “दी ङे ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु पुज्‍युङ यिनो, दीकी मुला ङ छासे गा लानी वोतो।”* १:१७ मत्ती १७:५; मर्कूस ९:७ सिनी वोरु ग्‍यकुप पेला खोकी नङ्‍गुप ताङ्‍देन ताङ मोवा ति येशूला थोप्‍सुङ। 18 ती ताम्‍ङे ति चाङ्‍मा वोतुप रीला ङ्‍यिराङ खोकी मुला वोतुप पेला देवाच्‍येन नेमा सुङ्‍गुप ति ङ्‍यिरा राङ थोवु यिन।
19 तुक क्‍यानी कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवी ङ्‍यिराङला नम्‍दर शेतुप सुङ टेङ्‍बुला साङ ङ्‍यिराङ तेन्‍तेन वे। ती सुङ ति नक्‍तोमीला दिप्‍ली च्‍येतुप दोके यिन। ती दिप्‍ली ति नक्‍तोमी गल्‍नी कर्ज्याङ माशरुप पे सेक बरुप दोके ङ्‍यिरा सेमला ज्‍याक्‍नी ल्‍यामु क्‍यानी हाक्‍कोवा की। 20 खक्‍छ्‍येवुला ख्‍यिरा दी ताम्‍ङे ति हाक्‍को गोकिवी, कोन्‍छ्‍योककी सुङला वोतुप लुङ्‍तेम्‍बाकी ताम्‍ङेतिवाला सी साङ दुकै ताङ तुकै यिन सिनी खोरो ओङ्‍ज्‍येन नेमा यम्‍बा ताम्‍ङे सि मुथुपी। 21 च्‍यिलासिसिन लुङ्‍तेम्‍बातिवी नम्‍दर शेतुप ति मी नोवा नेमा मिन, कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा नेमा कोन्‍छ्‍योककी सुङ्‍गुप ताम्ङे ति लुङ्‍तेम्‍बातिवी शेतुप यिन।

*1:17 १:१७ मत्ती १७:५; मर्कूस ९:७