3
तिङ्‍मी तुजेला वुङ्‍गुप दुक्‍पाकी कोर्ला
आङ तिमोथी, दी ताम्‍ङे ति ल्‍यामो हाक्‍कोवा किसा, कोन्‍छ्‍योककी ठिमकी तुजे मालेपा सेक्‍ला छासे दुक्‍पाकी तुजेतिवा गितो। ती तुजेला मीतिवा खोरो थोक्‍ला तिराङ नासाम तोङ्‍गुप ताङ टङ्‍गा डेवाला तिराङ चा कितुप ताङ अम्‍बारङ्‍शिङ कितुप ताङ तेके कितुप ताङ मीला मारे तोङ्‍गुप ताङ पपाआमी खला मेङ्‍येन्‍दुप ताङ टेन मसम्‍बुप ताङ कोन्‍छ्‍योकला ताङ्‍देन मिकिवु ताङ मी सुला साङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये मिकिवु ताङ मीला माफ मेतेरुप ताङ ताम्‍ङे क्‍योमा ज्‍यितुप ताङ डेकला मेदेवु ताङ वुल्‍दुङ्‍बा कितुप ताङ ताम्‍ङे टेङ्‍बुला गा मिकिवु ताङ मीला जिनोक जोनी क्‍येन तेरुप ताङ ङ्‍यिर्मु कोक्‍पु वोतुप ताङ ङ राङ यिन सिरुप ताङ कोन्‍छ्‍योकला सिनाङ गा ताङ किर्मुला तिराङ नासाम तोङ्‍गुप ताङ मी मिङ्‍गाला ति कोन्‍छ्‍योकला तेपा कितुप दोके जेवी, यिने कोन्‍छ्‍योकला तेपा क्‍यानी वुङ्‍गुप ओङला ति मेङ्‍येन्‍दुप गिवी। तुका मीतिवा नेसुर कुतुक देता।
तिवी पर्ला ललाइ ललाइ मीतिवा खाङ्‍बा खाङ्‍बाला गल्‍नी काङ साङ हाक्‍मोकोवु पुम्‍पेजातिवाला लुनी खोप्‍रे ओङला ज्‍योकिवी। ती पुम्‍पेजातिवा ति दिक्‍पी ओङला शोरुप ताङ जम्‍बुलिङकी नासाम दुक्‍टाला तिराङ युकिवी। तुका पुम्‍पेजातिवा लोपुप याङ नरी लोप्‍किवी, यिने ताम्‍ङे टेङ्‍बु ति नाम्‍साङ हाक्‍मोकोवी। यान्‍नेस ताङ याम्‍ब्रेस मोशाकी तेन्‍दोकला लावु दोके ती मीतिवा साङ टेङ्‍बु वोतुप कोन्‍छ्‍योककी तेन्‍दोकला लङ्‍गिवी। तमा तिवी सेम ति मेलोक्‍पा गलुप ताङ तिवी क्‍यावु तेपा ति टेङ्‍बु मेतुप गिवी। तुका मीतिवा नरी सेक छ्‍यम मुथुपी। च्‍यिलासिसिन यान्‍नेस ताङ यम्‍ब्रेसकी दोके तिवी अम्‍बारङ्‍शिङ क्‍यावु ति मी तेरीला ठछ्‍येली हाक्‍कोकिवी।
पावलकी तिमोथीला बिन्‍दुप तिङ्‍मी टोङ्‍गु
10 यिने त याङ ख्‍योरो ङे बिन्‍दुप येन्‍देन ताङ ङे किताङ नालु ताङ ङे मिजीकी नोवा ताङ ङे क्‍यावु तेपा ताङ ङे हम क्‍या देतुप ताङ ङे क्‍यावु ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये ताङ ङ डेकला देतुप ति तेरी थोङ्‍नी वे। 11 एन्‍टिओखिया ताङ आइकोनियन ताङ लुस्‍त्राला ङे चो छेटाङ ताङ दुक्‍पा खुर्सुङ सिरुप ति ख्‍युरुङला साङ छ्‍या वे। ङला चो छेटाङतिवा ख्‍येल्‍सिनाङ ती तेरी छेटाङ नेसुर कोन्‍छ्‍योककी ङला र्‍होक्‍सुङ। 12 वुतुङ के येशू ख्रीष्‍टला तेपा क्‍यानी मिजी टेङ्‍बु क्‍योङ्‍गुप मीतिवा तेरी छेटाङला राङ ख्‍येल्‍गिवी। 13 मी दुक्‍टातिवा ताङ मीला केन्‍दुप मीतिवा मीला केन्‍नी राङ मङ मङ दुक्‍टा डिवी। तमा मी यम्‍बी साङ तिवाला तुकै राङ किवी। 14 यिने ख्‍युरुङ ति ख्‍योरो लापुप येन्‍देन ताङ तेपा रम्‍बु क्‍यावु ताम्‍ङेतिवाला ज्‍युनी दे। ती येन्‍देन ति सु नेमा लापुप यिन ख्‍युरुङला छ्‍या राङ वे। 15 ख्‍युरुङ टिक्‍पे वोतुप पेला नेज्‍युनी चाङ्‍मा वोतुप कोन्‍छ्‍योककी सुङगी कोर्ला छ्‍या वे। ती सुङगी ख्रीष्‍ट येशूला तेपा क्‍यासिमा दिक्‍पा ने थरुप कोर्ला ख्‍युरुङला रिक्‍पा तेर्किवी। 16 दी तेरी कोन्‍छ्‍योककी सुङ ति खोकी थु चाङ्‍मा नेमा टेङ्‍बु जोवु यिन। दी ति लाप्‍नी तेरुपला ताङ लाका मेलोक्‍पा कितुपतिवाला वोरु देन्‍दुप ताङ ङ्‍येवुतिवाला ल्‍यामु जोप ताङ टेङ्‍बुकी कोर्ला येन्‍देन तेरुपला छासे खक्‍छ्‍येवु वे। 17 तुक क्‍यानी कोन्‍छ्‍योकला शब्‍ज्‍यी कितुप मी टडिक क्‍यानी तेरी लाका ल्‍यामु कितुप च्‍युङ्‍शी सिनी कोन्‍छ्‍योककी दी सुङ ति दाक्‍पी थोक्‍ला नङ्‍गुप यिन।