4
येशू ख्रीष्‍ट ग्‍येला कितुपला फेपुप पेला सेन्‍बु वोतुप ताङ शेपतिवा तेरीला ठिम क्‍या नङ्‍गिवी। तुक क्‍यानी कोन्‍छ्‍योक ताङ ती येशू ख्रीष्‍टकी थोङ्‍दाङला ङ ख्‍युरुङला क छ्‍येम्‍बु बिन्‍नी सिरिन। ख्‍युरुङ कोन्‍छ्‍योककी लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कितुप पेला मीतिवी ङ्‍येन्‍सिनाङ माङ्‍येन्‍सिनाङ चो पेला साङ टडिक क्‍यानी दे। ङ्‍येवु मीतिवाला ल्‍यामु जोप ताङ वोरु देन्‍दुप ताङ सेम सो। मीतिवाला येन्‍देन तेरुप पेला डेकला देनी ल्‍यामु क्‍यानी येन्‍देन बिन। च्‍यिलासिसिन तुका तुजे यी गितो। ती तुजेला मीतिवा येन्‍देन टेङ्‍बुला सेमला मोडोवु ताङ खुरुङला सेमला गलुप ताम्‍ङे तिराङ ङ्‍येन्‍दुप नो कितुप ताङ दाक दाक्‍पुला सेमला डोप येन्‍देन लोपुप गेकेनतिवा तिराङ बङी कतोङ्‍गिवी। तिवा येन्‍देन टेङ्‍बुला ति ङ्‍येन्‍दुप नो मिकिवी, यिने मीतिवी शेतुप तेन्‍दोक मेतुप पेतिवा तिराङ ङ्‍येन्‍दुप गा किवी। यिने ख्‍युरुङ ति चो पेला साङ सेम थिला ज्‍याक्‍नी चो दुक्‍पा वोसिनाङ लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कितुप ताङ खोला शब्‍ज्‍यी कितुप लाका ति तेरी किसा।
ङला दी चोन्‍खाङला सेतुप पेला लेप्‍नी वे। त याङ ङे मिजी ति कोन्‍छ्‍योककी थोक्‍ला बुलुपला टडिक वे। ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला ङे कि गोवु लाकातिवा तेरी क्‍यानी सिन वे। त याङ ङे छ्‍योङ्‍बाल ग्‍यक गोवु लाका ति तेरी छेसुङ। ङे क्‍यावु तेपा साङ ङे र्‍होक्‍नी ज्‍यकिन। त याङ कोन्‍छ्‍योककी चिप्‍ला ङे लाका टेङ्‍बु क्‍यावु छ्‍यक्‍तक ङ्‍ये गोवु तिराङ लुनी वे। ती ति ठिम क्‍या नङ्‍गुप टेङ्‍बु वोतुप कोन्‍छ्‍योककी राङ ङला नङ्‍गिवी। ङला तिराङ मिन, खो फेपुप तुजे सेक तेपा क्‍यानी गु देतुपतिवा तेरीला खोकी नङ्‍गिवी।
पावलकी खोरो ताम्‍ङे
च्‍युङ्‍सिन ख्‍युरुङ ङला ठेतुपला ङमु राङ शोक। 10 च्‍यिलासिसिन डेमासकी दी जम्‍बुलिङकी ताम्‍ङेला नासाम तङ्‍नी ङला क्‍युर ज्‍याक्‍नी थेसलोनिकेला गाल्‍सुङ। क्रेसेन्‍स साङ गलातियाला गाल्‍सुङ। तमा तीतस ति दलमातियाला गाल्‍सुङ। 11 तसाम ङे मुला लूका तिराङ वोतो। ख्‍युरुङ वुङ्‍गुप पेला मर्कूसला छल्‍नी ख्‍योरो मुला राङ टिनी शोक। च्‍यिलासिसिन ती ति ङला दाल्‍जा कितुपला छासे फेन थोवु वोतो। 12 तुखिकसला ति ङे एफिससला तङ्‍यिनो। 13 त्रोआसला कार्पसकी ते ङे क्‍युर्नी ज्‍यकुप छ्‍योवा ताङ थेपतिवा ताङ खक्‍छ्‍येवुला क्‍वाकी लोला छ्‍यो टिवु थेपतिवा ख्‍युरुङ वुङ्‍गुप पेला मुला राङ खुर्नी शोक। 14 अलेक्‍जेन्‍डर सिरुप नेक्‍योक जोप तीकी ङला छासे मेलोवा क्‍यासुङ। तीकी क्‍यावु लाकाकी थोक्‍ला कोन्‍छ्‍योककी तीला पर्च्या तोङ्‍गिवी। 15 ख्‍युरुङ ती नेसुर च्‍याङ्‍से देता। च्‍यिलासिसिन दाक्‍पी लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु ताम्‍ङेला तीकी दाक्‍पी तेन्‍दोकला लासुङ।
16 थल्‍माला ङ ठिम्‍खाङला क्‍यलुप पेला सी साङ ङे छ्‍योला ताम्‍ङे मालाप, यिने तेरीकी ङला क्‍युर ज्‍याक्‍नी गाल्‍सुङ। तीकी क्‍येन ति तिवाला मोफोक्‍शिता। 17 यिने चोवो येशू ङे मिजीला ज्‍युनी ङला ङार नङ्‍सुङ। तीकी तेन्‍दोक ति यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवा तेरीला कोन्‍छ्‍योककी सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यानी तिवाला ती सुङ तेरी हाक्‍को ज्‍यितुपला यिन। तमा खोकी ङला ठिम्‍खाङकी सेतुप छ्‍येर्पा नेसुर र्‍होक्‍सुङ। 18 तमा चोवो कोन्‍छ्‍योककी ङला तेरी दुक्‍टा नेसुर साङ र्‍होक्‍नी देवाच्‍येनकी ग्‍येल्‍खापला टिनी डिवी। तुक क्‍यानी खोला नरीकी नरी मोवा वुङ्‍शी। आमिन।
पावलकी बिन्‍दुप तिङ्‍मी मोलाम
19 प्रिस्‍किला ताङ अकिलास ताङ ओनेसिफरसला साङ टसी देलेक सिनी सिसा। 20 इरास्‍तस ति कोरिन्‍थला राङ देसुङ, त्रोफिमस ति नावु तप्‍की मिलेटसला क्‍युर्नी ज्‍यकिन। 21 च्‍युङ्‍सिन ख्‍युरुङ ङमु क्‍यानी गुन्‍बु थेन्‍दुप गोमाला राङ वुङ्‍गुप जोसा। युबुलसकी साङ ख्‍युरुङला टसी देलेक तङ्‍नी वोतो। तमा पुडेस ताङ लिनस ताङ क्‍लौडिया ताङ यम्‍बा तेपा कितुप मीतिवी साङ टसी देलेक तङ्‍नी वोतो।
22 चोवो कोन्‍छ्‍योक ख्‍यिरा सेमला ज्‍युशी, तमा खोकी कटिन साङ ख्‍यिराङला थोप्‍शिता।