तीतसला पावलकी टिवु यिकी
दी थेपकी कोर्ला
दी यिकी ति पावलकी तीतसला टिवु यिन। तीतस ति यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बा नेसुर ख्रीष्‍टियान च्‍युङ्‍गुप मी यिन। ती ति पावल सुङ ख्‍याप्‍टाक कितुप पेला पावलला दाल्‍जा किटे कितुप मी नाज्‍युङ यिनोक। पावलकी तीला चर्चकी लाकातिवा ल्‍हटे कितुपला क्रेटला राङ ज्‍याक्‍नोक। दी यिकीला खक्‍छ्‍येवु ताम्‍ङे सुमतिवा हाक्‍कोकिवी।
ताम्‍ङे च्‍यिक ति माङ्‍शोक क्रेटकी मीतिवा दुक्‍टा वोतुप तप्‍की पावलकी तीतसला चर्चकी गोमा कितुपतिवा चुका किताङ नालु वुङ गोकिवी सिरुप कोर्ला टेन्‍सो लोङ्‍गिवी। ताम्‍ङे ङ्‍यिवा ति पावलकी तीतसला चर्चला वोतुप छोक्‍पातिवा ताङ गावागुवा ताङ आम्‍पुमतिवा ताङ ज्‍येन्‍दातिवा ताङ योक्‍पुतिवाला येन्‍देन लोप सिनी पेताङ बिन वे। तेरी सिनाङ तिङ्‍ला पावलकी तीतसला कुसु ज्‍यम्‍बु ताङ थिर्मु वुङ गोकिवी, तमा ख्रीष्‍टियान किताङ नालुला दे गोकिवी, यिने डला डोप, थमु ग्‍यकुप, चर्चला ख्‍ये पेतुप नेसुर कुतुक दे गोकी सिनी पेताङ बिन वे।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
यिकीकी कोर्ला १:१-४
चर्चकी छ्‍येतिवी कोर्ला १:५-१६
चर्चकी छोक्‍पा नम्‍बा कुतुककी कि गोवु लाका २:१-१५
च्‍याङ्‍से देतुपकी कोर्ला पेताङ ३:१-११
सिन्‍दा क्‍यावु ३:१२-१५
1
पावलकी टसी देलेक
दी यिकी ति कोन्‍छ्‍योककी लावा ताङ चोवो येशूकी लोमा छ्‍ये ङ पावलकी तङ्‍गुप यिन। कोन्‍छ्‍योककी पेतुपतिवाला टेङ्‍बुला तेपा कि ज्‍यितुप ताङ खोकी रिक्‍पा वोतुप सुङ ति ल्‍यामु क्‍यानी हाक्‍को ज्‍यितुपला कोन्‍छ्‍योककी ङला लोमा छ्‍ये जो नाङ्‍सुङ। तुक क्‍यानी तिवा ति नाम्‍साङ मिशिवु मिजी ङ्‍येतुपला रेन्‍नी देन वे। ती मिजी ति जिनोक जो मनङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योककी थल्‍मा नेज्‍युनी थाक्‍छ्‍येन नङ्‍गुप यिन। दाक्‍पुला ती थाक्‍छ्‍येन नङ्‍गुप सुङ ति खोरे पेतुप तुजेला छ्‍या तेन नाङ्‍सुङ। तन्‍दा साङ ती सुङ ख्‍याप्‍टाक कितुपला दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुप कोन्‍छ्‍योककी ङला चेक तेसुङ। येशू ख्रीष्‍टला तेपा कितुप च्‍यिक राङ वोतुप ङे आङ तीतसला दी यिकी टिवु यिनो।
पपा कोन्‍छ्‍योक ताङ दाक्‍पुला दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुप येशू ख्रीष्‍टकी कटिन ताङ लोदिमु ख्‍युरुङला नङ्‍शी।
क्रेटला तीतसकी लाकातिवा
ङे ख्‍युरुङला क्रेटला क्‍युर्नी ज्‍यकुप तेन्‍दोक ति ख्‍योरो क्‍यानी मासिन्‍दुप लाकातिवा कितुपला ताङ ङे ख्‍युरुङला योक कुतुप दोके ग्‍येसा ग्‍येसाला गोमा कितुप मी छ्‍ये बेतुपला यिन। गोमा कितुपला पेतुप मी छ्‍ये ति मीतिवी पर्ला लाका मेलोक्‍पा माक्‍यानी क्‍येन मेतुप वुङ गोकिवी। तीकी ति पेर्मी च्‍यिक राङ वोतुप ताङ तीकी पेजातिवा साङ तेपा कितुप ताङ च्‍योलाम ल्‍यामु वोतुप ताङ पपाआमी खला ङ्‍येन्‍दुप वुङ गोकिवी। च्‍यिलासिसिन गोमा कितुप मी छ्‍ये ति कोन्‍छ्‍योककी लाका कितुप मी यिन्‍दुप तप्‍की क्‍येन मेतुप वुङ गोकिवी। ती ति हम्‍बा मिकिवु ताङ शार्क्येक ङ्‍यिर्मु मिकिवु ताङ छ्‍याङ्‍गेले मेतुप ताङ खाँदा मिकिवु ताङ टोङ्‍बाला देर्पा कितुप वुङ्‍गुप मेवी। यिने डेन्‍बुला ल्‍यामु कितुप ताङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये च्‍यङ्‍च्‍यु वोतुप ताङ खुरुङला डेकला देतुप ताङ टेङ्‍बु वोतुप ताङ चाङ्‍मा वोतुप ताङ हम क्‍यानी देतुप ताङ खोरो लापुप सुङ टेङ्‍बुला रम्‍बु क्‍यानी युक गोकिवी। तुक क्‍यासिन तीकी सुङ टेङ्‍बुला लापुप दोके येन्‍देन तेर थुप्‍किवी। तमा सुङ टेङ्‍बुकी तेन्‍दोकला लङ्‍गुपतिवाला टेङ्‍बु काङ यिन सिरुप ति लोप साङ थुप्‍किवी।
10 च्‍यिलासिसिन क्रेटला वोतुप माङ्‍शोक मीतिवा ति ओङला मेदेवु, मी यम्‍बाला मेतुप ताङ जिनोक जोप लाका किवी। तिवा ति माङ्‍शोक यहूदी च्‍येतुप लुक्‍सु क्‍यावु मीतिवी नाङ्‍ला ख्‍येल्‍गिवी। 11 तिवाला ख चुम्‍नी दे ज्‍यि गोकिवी, च्‍यिलासिसिन तिवा रङगी ख्‍येप्‍साङकी थोक्‍ला तेरुप मेङ्‍गुप येन्‍देन लाप्‍नी तेरी मिछाङतिवी पर्ला मेलोक्‍पा जेवी। 12 तिवी पर नेमा क्रेटकी लुङ्‍तेम्‍बा मिरा च्‍यिककी दुक सिनी सिक्‍या वे, “क्रेटला देतुप मीतिवा ति नरी जिनोक्‍पा ताङ सेम्‍ज्‍येन दुक्‍टा ताङ छेर्शिक्‍पा गिवी।” 13 दी ताम्‍ङे ति टेङ्‍बु यिन। तुक क्‍यानी तिवाला कशेन वोरु तेन! तमा तिवी तेपा ति रम्‍बु च्‍युङ्‍शी। 14 तमा यहूदीतिवी जोवु फेन मोथोवु पे ताङ ताम्‍ङे मेटेङ्‍बु कितुप मीतिवी योक कुतुप ताम्‍ङेला तिवा ङ्‍याम मिकिशी। 15 मी टेङ्‍बुतिवाला ताम्‍ङे तेरी टेङ्‍बु राङ गिवी, यिने मी मेटेङ्‍बु ताङ तेपा मिकिवुतिवाला ति तेरी ताम्‍ङे मेटेङ्‍बु तिराङ गिवी। तिवी सेम ताङ नासाम साङ मेलोक्‍पा गिवी। 16 तिवा कोन्‍छ्‍योकला ङो शेकिवी सिनी सिरुप याङ सिवी, यिने रङगी किताङ नेसुर खोला मारे तोङ्‍गिवी। तिवा दुक्‍टा ताङ खोकी सुङला मेङ्‍येन्‍दुप गिवी। तमा काङ साङ लाका टेङ्‍बु कि छ्‍योवु मेङ्‍गिवी।