14
पावल ताङ बारनाबास आइकोनियनला गलुप
पावल ताङ बारनाबास नरी दोके क्‍यानी आइकोनियनला वोतुप यहूदी छ्‍योखाङला गल्‍नी कोन्‍छ्‍योककी सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ। तिवी सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु थोनी यहूदीतिवा ताङ यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवा बङीकी येशूला तेपा क्‍यासुङ। यिने तेपा मिकिवु यहूदीतिवी मिरिक यम्‍बातिवाला चेन्‍नी तेपा कितुपतिवाला सेम मेलोक्‍पा जोसुङ। ती तप्‍की पावल ताङ बारनाबासकी ङाडेङ क्‍यानी चोवो येशूकी सुङ ख्‍याप्‍टाक कियी ङ्‍यिमा अलायी सेक ते राङ देसुङ। तमा चोवो येशूकी तिवाला हलेवु ततिवा ताङ येम्‍जेन लङ्‍गुप लाकातिवा कितुप ओङ नङ्‍नी तिवी ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु सुङ ति टेङ्‍बु यिन सिनी पङ्‍बु छ्‍या तेन्‍सुङ। यिने ग्‍येसाकी मीतिवा छो ङ्‍यी गल्‍नी ललाइ ति यहूदीतिवी छ्‍योला लासुङ, ललाइ ति लोमा छ्‍येतिवी छ्‍योला लासुङ। तमा मिरिक यम्‍बा ताङ यहूदीतिवा ति तिवी खला ओङ्‍ज्‍येन कितुपतिवी मुला डिक्‍नी तिवाला छेटाङ तेरुप ताङ दो पोप्‍नी सेतुप छाल्‍सुङ। ती ताम्‍ङे थोनी पावल ताङ बारनाबास लुकोनियाकी दासाला वोतुप लुस्‍त्रा ताङ डर्बी ताङ ती गारी गुरीला वोतुप लुङ्‍बाला टो गल्‍नी तिवी ते साङ नरी कोन्‍छ्‍योककी लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ।
पावल ताङ बारनाबास लुस्‍त्राला गलुप
ते लुस्‍त्रा ग्‍येसाला मी काङ्‍बा थेङ्‍बा यी सला देनी नोक। ती ति क्‍येप पेला नेज्‍युनी नाम्‍साङ काङ्‍बा चुनी मायुनोक। पावलकी सुङ ख्‍याप्‍टाक कियी वोतुप पेला तीकी ङ्‍येन्‍नी देसुङ। तमा पावलकी तीला केरी ल्‍हासिमा तीकी सेमला “ङ टेक थुप्‍किवी।” सिरुप तेपा वोतुप थोङ्‍नी 10 पावलकी तीला थोर ग्‍यप्‍नी, “काङ्‍बा चुनी खोक लो!” सिक्‍यासिमा ती ति खोक लानी फिर्नी युकुप छाल्‍सुङ। 11 पावलकी तुका लाका क्‍यावु थोङ्‍सिमा मी माङ्‍छ्‍योककी लुकोनियाकी ताम्‍ङेला थोर ग्‍यप्‍नी “ल्‍हतिवा मीला टुल्‍नी दाक्‍पी पर्ला वानोक!” सिनी सिक्‍यासुङ। 12 तमा तिवी बारनाबासला ति जिउस सिरुप ल्‍ह ताङ पावलला ति सुङ तेरुप मी यिन्‍दुप तप्‍की हर्मेस सिरुप ल्‍ह सिनी तेन्‍दुप छाल्‍सुङ। 13 ते ग्‍येसाकी पाङ्‍ला वोतुप जिउस ल्‍हङाङकी कोङ्‍यारकी मेन्‍दोकतिवा तानी लाङतिवा दानी मीतिवा ताङ मुला डिक्‍नी पावल ताङ बारनाबासकी थोक्‍ला ग्‍येसाकी गोला जिन्‍बा तोङ्‍गुपला टडिक क्‍यासुङ।
14 यिने तीकी कोर्ला हाक्‍कोनी बारनाबास ताङ पावलकी खोप्‍रे मज्‍यातिवा र्‍होलिन सिरा मी माङ्‍छ्‍योककी पर्ला छ्‍योङ्‍बाल ग्‍यम गल्‍नी दुक सिनी वोरु तेन्‍सुङ, 15 “ओ अच्‍युनुपतिवा, ख्‍यिराङ च्‍यिला ङ्‍यिराङला ल्‍हलु सिनी तेन्‍दुप यिन? ङि्‍यराङ साङ ख्‍यिराङ दोके मी यिन, ल्‍हलु मिन। यिने ख्‍यिराङला लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कितुप तेन्‍दोक ति फेन मोथोवु ल्‍हतिवा क्‍युर ज्‍याक्‍नी नाम ताङ ग्‍येम्‍छो ताङ ती नाङ्‍ला वोतुप तेरी च्‍यालकतिवा जो नङ्‍गुप ङोसु वोतुप कोन्‍छ्‍योककी थाकाला ग्‍युर ज्‍यितुपला यिन। 16 कोन्‍छ्‍योककी राङ गलुप ङ्‍यिमाला यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बातिवा तेरीला दाक दाक्‍पी ल्‍हलुतिवाला तेन्‍दुप ङ्‍याम माक्‍यानोक। 17 यिन्‍सिनाङ खोकी क्‍या नङ्‍गुप लाका ति टेङ्‍बु यिन सिनी पङ्‍बु तेरुप क्‍युर्नी माज्‍याक। च्‍यिलासिसिन खोकी ख्‍यिराङला नाम नेमा छ्‍यर्वा तङ्‍नी डेलु ताङ डुप्‍सेन ताङ ख्‍यिराङला गोवु समातिवा गोरुप तुजे नङ्‍नी ख्‍यिराङला सेम किर्मु जो नाङ्‍सुङ।” 18 तुक सिनी पावल ताङ बारनाबासकी तिवाला छासे कार क्‍यानी तिवी थोक्‍ला जिन्‍बा तोङ मिज्‍यिवुला क्‍येक्‍सुङ।
19 ति ज्‍युक्‍ला ललाइ यहूदीतिवा एन्‍टिओखिया ताङ आइकोनियन नेसुर ते वानोक। तिवी मी माङ्‍छ्‍योकला चेन्‍नी पावलला दो थ्‍वोनी बेप च्‍यिसुङ, तमा पावल शिते यिन्‍दे नोनी ग्‍येसा ने पाङ्‍ला दररर टिनी गाल। 20 यिने तेकी लोमातिवा पावलकी गारी गुरीला चुम्‍नी लेसुङ। तमा पावल खोक लानी ग्‍येसा नाङ्‍ला राङ शुसुङ। तमा ती सला तीला बारनाबास ताङ क्‍यानी ती दासा नेवा थेन्‍नी डर्बीला गाल।
पावल ताङ बारनाबास सिरियाकी एन्‍टिओखिया ने लोक्‍नी वावु
21 तमा पावल ताङ बारनाबासकी डर्बीला साङ लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक क्‍यानी येशूला तेपा कितुप लोमातिवा बङी जोसुङ। ती ज्‍युक्‍ला तिवा लुस्‍त्रा ताङ आइकोनियन ताङ एन्‍टिओखियाला लोक्‍सुङ। 22 तमा लोकुप पेला तेकी लोमातिवाला “ख्‍यिराङ हम क्‍या दे गोकिवी, तेपा रम्‍बु क्‍या दे गोकिवी, तमा कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापला लेपुपला ङ्‍यिराङ दुक्‍पा बङी खुर गोकिवी।” सिनी टोङ्‍गु बिन्‍सुङ। 23 ती ज्‍युक्‍ला चर्च रे रेकी मीतिवी थोक्‍ला गोमा कितुप मी छ्‍येतिवा पेसुङ। तमा तिवी थोक्‍ला ङ्‍युङ्‍ने र्‍हुङ्‍नी मोपोर क्‍यानी ती लोमातिवाला रङगी तेपा क्‍यावु कोन्‍छ्‍योकला चेक तेसुङ।
24 ती ज्‍युक्‍ला तिवा पिसिदिया नेवा क्‍यानी पामफिलियाकी लुङ्‍बाला लेप्‍नी 25 पर्गाला सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यासिमा मर अटालियाला गाल। 26 तेसुर तिवा टुला जेनी एन्‍टिओखियाला गाल्‍सुङ। ती दासा ति तिवी थल्‍माला सुङ ख्‍याप्‍टाक कितुप गो चुवु पेला चर्चकी मीतिवी तिवाला कोन्‍छ्‍योककी कटिनला चेक तेतुप दासा यिनोक। तन्‍दा ति तिवी तेरी ख्‍याप्‍टाक कितुप लाकातिवा छेनोक। 27 तिवा एन्‍टिओखिया लेप्‍सिमा तेकी चर्चकी मीतिवाला मुला राङ कताङ्‍नी कोन्‍छ्‍योककी तिवा नेसुर क्‍या नङ्‍गुप तेरी लाका ताङ कोन्‍छ्‍योककी यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवा चुक क्‍यानी खोला तेपा कि थुपुप जो नाङ्‍सुङ सिरुप ताम्‍ङे ति तिवाला शेसुङ। 28 तमा तिवा ल अलायी सेक लोमातिवी मुला ते राङ देसुङ।