15
यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी लुक्‍सुकी कोर्ला
ती पेला यहूदिया नेसुर मी ललाइ एन्‍टिओखियाला वानी तेकी तेपा कितुप मीतिवाला “मोशाकी ठिमला सिक्‍यावु दोके यहूदीतिवी च्‍येतुप लुक्‍सु माक्‍यासुङ सिसिन कोन्‍छ्‍योककी ख्‍यिराङला दिक्‍पा ने थर मिज्‍यिवी।” सिनी येन्‍देन बिन्‍सुङ। तुक क्‍यानी पावल ताङ बारनाबास यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवी साङ यहूदीतिवी दोके च्‍येतुप लुक्‍सु कि गोकिवी सिरुप कोर्ला ताम्‍ङे माडिक्‍नी च्‍यिककी च्‍यिकला लप्‍सिर ग्‍यक्‍टी चेसुङ। तमा तेकी तेपा कितुप मीतिवी पावल ताङ बारनाबास ताङ यम्‍बा तेपा कितुप मीतिवाला पेनी ती ताम्‍ङेकी केवुल कितुपला यरूशलेमला लोमा छ्‍येतिवा ताङ गोमा कितुप मी छ्‍येतिवी ते तोङ्‍सा क्‍यासुङ। तोङ्‍गुप पेला चर्चकी मीतिवी तिवाला ल्‍यामो क्‍यानी ताङ्‍सुङ। तमा तिवा यरूशलेम डोप पेला फोनिके ताङ सामरियाला लेप्‍सुङ। लेप्‍सिमा ते वोतुप तेपा कितुप मीतिवाला यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवी सेम ग्‍युर्नी कोन्‍छ्‍योकला तेपा क्‍यासुङ सिरुप ताम्‍ङे ति लाप्‍सुङ। तमा तेकी मीतिवा तेरी गा क्‍यासुङ। तेसुर तिवा यरूशलेमला लेप्‍सिमा तेकी चर्चकी तेपा कितुपतिवा ताङ लोमा छ्‍येतिवा ताङ गोमा कितुप मी छ्‍येतिवी तिवाला गासो शुसुङ। तमा पावल ताङ बारनाबासकी कोन्‍छ्‍योककी तिवी मुला यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बातिवाला क्‍या नङ्‍गुप तेरी ताम्‍ङेकी शुवा ति तिवाला तेसुङ। यिने तेपा क्‍यावु फरिसी छ्‍योक्‍पाकी मीतिवा ललाइकी लानी यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बातिवी साङ च्‍येतुप लुक्‍सु क्‍यानी मोशाकी ठिमला युक गोकिवी सिनी सिक्‍यासुङ।
तमा ती ताम्‍ङेकी कोर्ला केवुल कितुपला लोमा छ्‍येतिवा ताङ यहूदीतिवी नाङ ने गोमा कितुप मी छ्‍येतिवा जोम्‍नी तिवा अलायी केवुल क्‍यासिमा पत्रुस लानी तिवाला सिक्‍यासुङ। “ओ अच्‍युनुपतिवा, गलुप ङ्‍यिमाला कोन्‍छ्‍योककी ङला ख्‍यिरा पर नेमा ख्‍याप्‍टाक कितुपला पेतुप ताङ यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवी ङे ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु लेन ल्‍यामु थोसिमा तेपा क्‍यासुङ सिरुप ति ख्‍यिराङला छ्‍या राङ वे। तमा दाक्‍पी सेमगी ताम्‍ङे हाक्‍कोवु कोन्‍छ्‍योककी यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवाला साङ दाक्‍पुला दोके खोकी थु चाङ्‍मा नङ्‍नी तिवा साङ खोकी पेजा यिन सिरुप पङ्‍बु छ्‍या तेन्‍सुङ। खोकी यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बातिवा ताङ ङ्‍यिरा पर्ला ललाइला ल्‍यामु, ललाइला मेलोक्‍पा माक्‍या। यिने तेपा क्‍यावु तप्‍की तिवी सेम टेङ्‍बु जो नाङ्‍सुङ। 10 तुक क्‍यानी च्‍यिला मलोक तेपा क्‍यावु यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवाला मोशाकी ठिमला वोतुप दुक्‍पा खुर च्‍यिनी कोन्‍छ्‍योकला खोक्‍पा ल्‍हेवी? ती दुक्‍पा ति दाक्‍पी पगावा हङ्‍गावी साङ खुर माथुप, दाक्‍पी साङ खुर माथुप। 11 यिने चोवो येशूकी कटिन नेमा राङ दाक्‍पु दिक्‍पा ने थरुप दोके तिवा साङ चोवो येशूकी कटिन नेमा राङ दिक्‍पा ने थरुप यिन सिरुप ति ङ्‍यिराङला तेपा वे।”
12 तुक सिक्‍यासिमा ते वोतुप मीतिवा तेरी खरक्‍पा देसुङ। तमा बारनाबास ताङ पावलकी यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवी पर्ला कोन्‍छ्‍योककी खोप्‍रे मिजी नेमा ततिवा ताङ हलेवु लाकातिवा छ्‍या तेन्‍दुप ताम्‍ङे ति तिवाला लाप्‍सुङ। तमा तिवा ती ताम्‍ङे ङ्‍येन्‍नी देसुङ। 13 तिवी लाप्‍नी सिन्‍सिमा याकूबकी दुक सिक्‍यासुङ, “ओ अच्‍युनुपतिवा, ङे ताम्‍ङे ङ्‍येना! 14 यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवी पर नेमा कोन्‍छ्‍योककी खोरो थोक्‍ला गिपा मिरा च्‍यिक पेतुप ताम्‍ङे ति सिमोन पत्रुसकी सिक्‍या वे। 15 ती ताम्‍ङे ति कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा नेसुर सुङ्‍गुप सुङला साङ डिकिवी। ती सुङला दुक सिनी टि वे,
16 ‘ती ज्‍युक्‍ला ङ लोङ वानी दाऊदकी र्‍हम्‍बुप खाङ्‍बा ति येलुङ जोयिन।
तमा तीकी टेवकतिवा येलुङ जोनी तीला येर लोङ्‍यिन।
17 तमा यम्‍बा लुवु मीतिवी साङ चोवो कोन्‍छ्‍योकला छोल्‍शी।
तमा ङे मिङला पेतुप यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मी तेरीकी ङला छोल्‍शी।* १५:१७ आमोस ९:११, १२
18 दी ति चोवो कोन्‍छ्‍योककी सुङ यिन।
ती कोन्‍छ्‍योककी ताङ्‍बो नेज्‍युनी दाक्‍पुला ती ताम्‍ङे ति हाक्‍को च्‍यिसुङ।’
19 ती तप्‍की ङे सि गोवु ताम्‍ङे ति दी राङ यिन। कोन्‍छ्‍योककी थाकाला ग्‍युरुप यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवाला ङ्‍यिराङ मोशाकी ठिमला दे च्‍यिनी दुक्‍पा मेतेर। 20 यिने तिवाला ‘ल्‍हलुतिवाला पुलुप समातिवा मासा! शम्‍डेन माकी! ज्‍यिङ्‍बा बाक्‍यम तङ्‍नी सेतुप सेम्‍ज्‍येनकी श ताङ ठक मासा।’ सिरुप ताम्‍ङे ति यिकी टिनी तोङ्‍गुप। 21 च्‍यिलासिसिन ताङ्‍बो नेज्‍युनी ग्‍येसा ग्‍येसाला वोतुप यहूदी छ्‍योखाङला ज्‍यिङ्‍बा बाक्‍यम तङ्‍नी सेतुप सेम्‍ज्‍येनकी कोर्ला मोशाकी ठिम ति ङासोप ङ्‍यिमाला नरी रोकिनोक।”
लोमा छ्‍येतिवी मिरिक यम्‍बातिवाला टिवु यिकी
22 ती ज्‍युक्‍ला लोमा छ्‍येतिवा ताङ यहूदी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवा ताङ तेपा कितुपतिवा तेरी डिक्‍नी तिवी पर नेमा ललाइ मीतिवाला पेनी पावल ताङ बारनाबासकी मुला एन्‍टिओखियाला तोङ्‍गुप नो क्‍यासुङ। तुक क्‍यानी तेपा कितुपतिवी पर नेमा बारसाबास सिरुप यहूदा ताङ सिलास मिरा ङ्‍यीला पेसुङ। 23 तमा तिवी लकला दुक सिनी यिकी ताङ्‍सुङ,
“टसी देलेक, एन्‍टिओखिया ताङ सिरिया ताङ किलिकियाला वोतुप चोवोला तेपा कितुप यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी अच्‍युनुपतिवाला दे वोतुप ख्‍यिरे अच्‍युनुप यिन्‍दुप लोमा छ्‍ये ताङ चर्चकी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवी छ्‍योक नेसुर दी यिकी टिवु यिनो।
24 ङ्‍यिरा पर नेमा ललाइ मीतिवा ङ्‍यिराङला माटिवा क्‍यानी ख्‍यिरा ते गल्‍नी मेतुप ताम्‍ङेतिवा लाप्‍नी ख्‍यिराङला दुक्‍पा बिन्‍दुप ताङ सेम ना लङ्‍गुप ति ङ्‍यिरा हाक्‍कोसुङ। 25 ती तप्‍की ङ्‍यिराङ तेरी डिक्‍नी मी ललाइला पेनी तिवाला ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु बारनाबास ताङ पावलकी मुला ख्‍यिरा ते तङ्‍सिन ल्‍यामु गिते नोसुङ। 26 पावल ताङ बारनाबासकी दाक्‍पी चोवो येशू ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला खोप्‍रे मिजी साङ बिन वे। 27 तमा ङ्‍यिरा यहूदा ताङ सिलासला साङ ख्‍यिरा ते तङ्‍गुप यिनो। तिवी ख्‍यिराङला ङ्‍यिरा यिकी टिन तङ्‍गुप ताम्‍ङेकी कोर्ला शेकितो। 28 कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा ताङ ङ्‍यिराङला ख्‍यिरा ङ्‍येन गोवु खक्‍छ्‍येवु ताम्‍ङेतिवा मिसिन यम्‍बा कले ख्‍येल मिज्‍यी सिनी नो वे। 29 ती ताम्‍ङे ति काङ यिन सिसिन, ख्‍यिराङ ल्‍हला पुलुप च्‍यालक ताङ ज्‍यिङ्‍बा बाक्‍यम तङ्‍नी सेतुप सेम्‍ज्‍येनकी श ताङ ठक साप ताङ शम्‍डेन कितुप लाकातिवा माक्‍यानी देसुङ सिसिन ख्‍यिराङला ल्‍यामु गितो।
हारिङ ति दोजोयी राङ गोङ्‍बा शोप्‍नो।”
30 यरूशलेम ने लोमा छ्‍येतिवा ताङ मुला क्‍येसिमा पावल ताङ बारनाबास ताङ यहूदा ताङ सिलास एन्‍टिओखियाला लेप्‍सुङ। तमा ते तेपा कितुप मीतिवा तेरीला जोम च्‍यिनी ती यिकी ति तेसुङ। 31 ती यिकी नाङ्‍ला वोतुप टोङ्‍गु तेरुप ताम्‍ङे ति रासिमा तेकी मीतिवा गा क्‍यासुङ। 32 तमा यहूदा ताङ सिलास साङ कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा यिन्‍दुप तप्‍की तेपा कितुप मीतिवाला कोन्‍छ्‍योककी सुङ नेमा टोङ्‍गु बिन्‍नी तिवाला तेपा रम्‍बु जोसुङ। 33 तिवा ते ङ्‍यिमा चेयी देसिमा तेकी तेपा कितुप मीतिवी गा ताङ क्‍यानी तिवाला लोदिमु वुङ्‍शी सिनी मोलाम बिन्‍नी यरूशलेमला ताङ्‍सुङ। 34 (३४ मे* १५:३४ यम्‍बा थेपला, “यिने सिलास ति ते राङ देतुप नो क्‍यासुङ।” सिनी टिवु साङ वे।) 35 यिने पावल ताङ बारनाबास ति एन्‍टिओखियाला देनी मी यम्‍बा बङीकी मुला कोन्‍छ्‍योककी सुङ ख्‍याप्‍टाक कितुप ताङ मीतिवाला येन्‍देन बिन्‍सुङ।
पावल ताङ बारनाबास पेतुप
36 ङ्‍यिमा चेयी ज्‍युक्‍ला पावलकी बारनाबासला “दाक्‍पी गोमाला कोन्‍छ्‍योककी सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु ग्‍येसातिवाला गल्‍नी ते वोतुप तेपा कितुप मीतिवा चुकै वोते ल्‍हा डोप।” सिनी सिक्‍यासुङ। 37 ती पेला बारनाबासकी मर्कूस सिरुप यूहन्‍नाला साङ मुला राङ टिनी डोप नो क्‍यासुङ। 38 यिने पावलकी मर्कूस पामफिलिया नेसुर तिवा ताङ मुला क्‍येनी गलुप ताङ तिवी मुला लाका माक्‍यावु तप्‍की तीला टिनी डोप नो माक्‍या। 39 तुक क्‍यानी तिवी पर्ला कशेन खाँदा शोरुप तप्‍की तिवा पेसुङ। तमा बारनाबास ति मर्कूस ताङ क्‍यानी टुला जेनी साइप्रस लुङ्‍बाला गाल। 40 यिने पावलकी सिलासला पेनी ङ्‍यिकर मुला राङ डोप पेला ते तेपा कितुप मीतिवी तिवाला कोन्‍छ्‍योककी कटिनला दे थुप्‍शी सिनी मोलाम बिन्‍नी ताङ्‍सुङ। 41 तमा पावल ताङ सिलास सिरिया ताङ किलिकियाला कोरा ग्‍यकिन चर्चतिवाला तेपा रम्‍बु जोसुङ।

*15:17 १५:१७ आमोस ९:११, १२

*15:34 १५:३४ यम्‍बा थेपला, “यिने सिलास ति ते राङ देतुप नो क्‍यासुङ।” सिनी टिवु साङ वे।