16
पावल ताङ सिलासकी तिमोथीला ठेतुप
तेसुर पावलतिवा डर्बी ताङ लुस्‍त्राला साङ गाल। तमा लुस्‍त्राला तीकी तिमोथी सिरुप लोमाला ठेसुङ। ती तिमोथीकी आमा ति येशूला तेपा कितुप ताङ यहूदी गिपा यिनोक, पपा ति ग्रीककी मी यिनोक। तमा लुस्‍त्रा ताङ आइकोनियनकी तेपा कितुपतिवी तिमोथीकी कोर्ला ताम्‍ङे ल्‍यामु किनोक। पावलकी तीला मुला राङ टिनी डोप नो क्‍यानोक। तमा ते देतुप यहूदीतिवी खोकी पपा ति ग्रीक यिन सिरुप ति तिवा तेरीला छ्‍या वोतुप तप्‍की पावलकी तीला यहूदीतिवी च्‍येतुप लुक्‍सु क्‍यानोक। तमा तिवा ग्‍येसा ग्‍येसाला डोप पेला यरूशलेमकी लोमा छ्‍येतिवा ताङ यहूदी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवी जोवु ठिम ति तिवाला बिन्‍नी ती ठिमला ल्‍यामो क्‍यानी यु सिनी तेकी तेपा कितुपतिवाला सिक्‍यासुङ। तमा चर्चकी मीतिवा तेपा रम्‍बु डोयी गल्‍नी ङ्‍यिमी टेङ फेलिन गाल।
माकेडोनियाकी थोक्‍ला पावलकी ज्‍यल्‍का थोङ्‍गुप
ती पेला एशियाकी लुङ्‍बाला कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा नेमा खोकी सुङ ख्‍याप्‍टाक कि माच्‍यिवु तप्‍की तिवा फ्रिगिया ताङ गलातिया नेवा गाल्‍सुङ। तिवा माइसियाकी सन्‍छमला लेप्‍सिमा बिथिनिया थाकाला डोप नो क्‍यासुङ। यिन्‍सिनाङ येशूकी थुकी तिवाला डो माच्‍यी। तुक क्‍यानी तिवा माइसिया नेवा क्‍यानी त्रोआसला गाल्‍सुङ। ती नुपला माकेडोनियाकी मी यी पावलकी चाला वानी, “माकेडोनियाला वानी ङ्‍यिराङला दाल्‍जा किटे की!” सिनी गोङ्‍बा शुवु ति पावलकी ज्‍यल्‍का थोङ्‍नोक। 10 ती थोङ्‍सिमा पावल ताङ ङ्‍यिराङ शार्क्येक माकेडोनियाला डोप नो क्‍यायिन। च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी तेकी मीतिवाला लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कितुपला ङ्‍यिराङला कताङ नङ्‍गुप यिन सिरुप ति ङ्‍यिरा हाक्‍कोसुङ।
फिलिप्‍पीला लिडियाकी सेम ग्‍युरुप
11 तेसुर ङ्‍यिराङ त्रोआस नेसुर टुला जेनी तल्‍ग्‍येक सामोथ्राके नेवा गलिन। तमा ती सला तीला नियापोलिसला लेप्‍नी 12 तेसुर ङ्‍यिराङ काङ्‍बी राङ युनी फिलिप्‍पीला वायिन। फिलिप्‍पी ति माकेडोनियाकी ग्‍येसा नाङ ने छासे ग्‍येर्पु ताङ रोमी लुङ्‍बाकी ओङला वोतुप दासा यिनोक। तमा ङ्‍यिराङ ती ग्‍येसाला ङ्‍यिमा चेयी पर सेक देतिन। 13 तमा ङासोपकी ङ्‍यिमाला ङ्‍यिराङ ग्‍येसाकी गोकी फिला वोतुप चङ्‍बी गारीला यहूदीतिवा मोपोर कितुप दासा वोते सिनी गलिन। ते जोम्‍बुप पुम्‍पेजातिवी मुला ताम्‍ङे अरा उरा सिक्‍यायिन। 14 ती पेला ते जोम्‍बुप पुम्‍पेजातिवी नाङ्‍ला लिडिया सिरुप कोन्‍छ्‍योकला शब्‍ज्‍यी बुलुप पुम्‍पेजा मिरा च्‍यिककी ङ्‍यिरा ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु सुङ ति ङ्‍येन्‍सुङ। ती पुम्‍पेजा ति थिआटीरा ग्‍येसा ने वावु रा मुक्‍पु चोङ्‍गुप छोङ्‍मेन नोक। कोन्‍छ्‍योककी तीकी सेम ति पेतुप तप्‍की पावलकी ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु सुङ ति ल्‍यामो क्‍यानी ङ्‍येन्‍सुङ। 15 तमा ती पुम्‍पेजा ताङ तीकी खाङ्‍बी मीतिवा तेरीकी बप्‍तिस्‍मा लासिमा तीकी “दोजो ख्‍यिरा ङ्‍यिराङ येशूला तेपा कितुप यिन सिनी नासाम वोसिन ङ्‍यिरा खाङ्‍बाला फेप्‍नी ज्‍यु।” सिनी ङ्‍यिराङला कार क्‍यानी टिसुङ।
पावल ताङ सिलास चोन्‍खाङला शोरुप
16 ङ्‍यिम्‍ज्‍यिक ङ्‍यिराङ यहूदीतिवा मोपोर कितुप दासाला डोयी वोतुप पेला ते ल्‍हलुतिवा रेन्‍नी मो ल्‍हाप पुम्‍पेजा लावाम यीला ठेसुङ। ती पुम्‍पेजा लावाम तीकी मो ल्‍हाप लाका क्‍यानी खोरो ज्‍यिन्‍दाकतिवी थोक्‍ला टङ्‍गा बङी शम्‍नी तेर्किनोक। 17 तमा ती पुम्‍पेजा तीकी च्‍यार ग्‍यकिन सिरा “दी मीतिवा चोछ्‍येवु कोन्‍छ्‍योकला शब्‍ज्‍यी बुलुप मी यिन। दिवी याङ दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुप लामकी कोर्ला ख्‍याप्‍टाक किवी।” सियी पावल ताङ ङ्‍यिरा तिङ्‍ला तिङ्‍यानी लेसुङ। 18 तीकी ङ्‍यिमा अलायी सेक तुक सिनी तिङ्‍यासिमा पावलला छेरा लानी ख्‍युर ग्‍युर्नी ती डे तीला, “येशू ख्रीष्‍टकी मिङला ख्‍युरुङ दे नेसुर थेन ग्‍युक!” सिनी वोरु तेन्‍सुङ। तमा ती डे ति शार्क्येक ती पुम्‍पेजी नेसुर थेन्‍नी गाल।
19 ती मो ल्‍हाप पुम्‍पेजा नेमा डे थेन गलुप हाक्‍कोसिमा लावामकी ज्‍यिन्‍दाकतिवी खोप्‍राङला टङ्‍गा शम्‍नी खुन वुङ्‍गुप रेवा मेतुप थोङ्‍नी पावल ताङ सिलासला जिम्‍नी हाला टिनी ठिम तोङ्‍गुपतिवी चाला क्‍याल्‍सुङ। 20 तिवाला ठिम तोङ्‍गुपतिवी ते क्‍यल्‍सिमा “दी मीतिवा यहूदी राङ यिन्‍सिनाङ दाक्‍पी ग्‍येसाकी मीतिवाला ठका ठुका तोङ्‍गिनोक। 21 दिवी याङ दाक्‍पु रोमीतिवी कितुप मेङ्‍गुप ताङ खलाङ कितुप मेङ्‍गुप लुक्‍सुतिवा के दाक्‍पुला लोप्‍किनोक।” सिनी सिक्‍यासुङ। 22 तुक सिक्‍यालुङ्‍मे शार्क्येक पावल ताङ सिलासकी तेन्‍दोकला मी माङ्‍छ्‍योक लासुङ। तमा ठिम तोङ्‍गुप तिवी “तिवाला पेर्तुङ्‍बा सिङ जोनी दु।” सिनी क बिन्‍सुङ। 23 तमा तिवी पावल ताङ सिलासला लकाम थ्‍वोनी कशेन दुसिमा चोन्‍खाङ नाङ्‍ला उप्‍सुङ, तमा दी मीतिवाला ल्‍यामो क्‍यानी र्‍हेना सिनी चोन्‍खाङ ल्‍हाप मीला चेक तेन ज्‍याक्‍सुङ। 24 तमा चोन्‍खाङ ल्‍हाप मी तीकी पावल ताङ सिलासला नाङगी कोठाला टिनी काङ्‍बाला च्‍याटोक ग्‍यप्‍नी ज्‍याक्‍सुङ।
25 यिने नुप फेका चोयीला पावल ताङ सिलास मोपोर कियी कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकुप लु लङ्‍यिन नोक। तमा चोन्‍खाङला शोरुप यम्‍बा मीतिवा ति ङ्‍येन्‍नी देनोक। 26 ती पेला राङ शार्क्येक सयी ग्‍येर्पु यी ग्‍यप्‍सिमा चोन्‍खाङकी डम्‍ज्‍यीतिवा योसुङ। तमा चोन्‍खाङकी गोतिवा पेनी तिवाला ग्‍यपुप च्‍याटोकतिवा टोल्‍सुङ। 27 तमा चोन्‍खाङ ल्‍हाप मी ति ङ्‍यि छेनी खोक लानी ल्‍हासालेन्‍सिन चोन्‍खाङकी गोतिवा तेरी पेतुप थोङ्‍सिमा चोन्‍खाङला उम ज्‍यकुप मीतिवा तेरी टोन गाल्‍ते सिनी खोरुङ राङ शेप नोनी खोरुङला खुर्पा थ्‍वोनी बेपुप छाल्‍सुङ। 28 पावलकी ती थोङ्‍नी कशेन थोर ग्‍यप्‍नी, “ओ अच्‍यु, तुक माकी! ङ्‍यिराङ तेरी देराङ वे!” सिनी सिक्‍यासुङ।
29 तमा ती चोन्‍खाङ ल्‍हाप मी ति दिप्‍ली च्‍येनी छ्‍योङ्‍बाल ग्‍यकिन नाङ्‍ला वानी ज्‍यिवा कियी सिरा पावल ताङ सिलासकी चिप्‍ला खवुतुङ्‍मा देसुङ। 30 तमा तिवाला पाङ्‍ला टि गल्‍नी, “ओ गेकेनतिवा, दिक्‍पा ने थरुपला ङे काङ कि गोकिवी?” सिनी टिसुङ। 31 पावल ताङ सिलासकी “चोवो येशूला तेपा क्‍यासिन ख्‍युरुङ ताङ ख्‍योरो मिछाङ तेरी दिक्‍पा ने थर्किवी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 32 ती ज्‍युक्‍ला पावल ताङ सिलासकी चोन्‍खाङ ल्‍हाप मी ताङ तीकी खाङ्‍बा वोतुप मिछाङतिवा तेरीला कोन्‍छ्‍योककी सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ। 33 ती नुपला राङ तीकी पावल ताङ सिलासला म थेन्‍दुप ति टुनी बिन्‍सुङ। तमा खोरुङ ताङ खोरो खाङ्‍बी मीतिवा तेरीकी बप्‍तिस्‍मा लासुङ। 34 तीकी पावल ताङ सिलासला खोरो खाङ्‍बा कताङ्‍नी समा बिन्‍सुङ। च्‍यिलासिसिन खोरुङ ताङ खोरो मिछाङतिवा तेरीकी कोन्‍छ्‍योकला तेपा क्‍यावु तप्‍की तीला छासे गा लानोक।
35 ती सला तीला नाम लासिमा ठिम तोङ्‍गुपतिवी पावल ताङ सिलासला पिताङ तोङ सिनी चोन्‍खाङ ल्‍हाप मीला लेन क्‍योलुपला मक्‍मीतिवा ताङ्‍सुङ। 36 तमा चोन्‍खाङ ल्‍हाप मी तीकी पावलला “ठिम तोङ्‍गुपतिवी अच्‍युतिवाला पि तोङ सिनी क बिन वे। तुक क्‍यानी लोदिमु क्‍यानी दे नेसुर थेन फेप्‍सिन गिवी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 37 यिने पावलकी मक्‍मीतिवाला “ङ्‍यिराङ रोमी नागरिक्ता वोतुप मीतिवाला काङ क्‍येन मेसिनाङ तिवी ङ्‍यिराङला मीतिवी मिङ्‍गाला दुसुङ। तमा चोन्‍खाङला साङ उप्‍सुङ। त च्‍यिला ङ्‍यिराङला सी साङ हाक्‍माकोवा क्‍यानी पि तोङ्‍गुप छोल्‍गिवी? दुकै वुङ मुथुपी। खोप्‍राङ राङ वानी ङ्‍यिराङला पिताङ तोङ्‍शी!” सिनी सिक्‍यासुङ। 38 ती ताम्‍ङे ति मक्‍मीतिवी ठिम तोङ्‍गुपतिवाला सिक्‍यासुङ। पावल ताङ सिलासला रोमी नागरिक्ता वोतुप मीतिवा यिन्‍दुप हाक्‍कोसिमा तिवाला ज्‍यिवा क्‍यासुङ। 39 ती तप्‍की तिवा वानी पावल ताङ सिलासला माफ लाङ्‍सुङ। तमा तिवाला पाङ्‍ला टि गल्‍नी दी ग्‍येसा नेवा फेप सिनी ताङ्‍सुङ। 40 तेसुर तिवा चोन्‍खाङ नेमा थेन गल्‍सिमा लिडियाकी खाङ्‍बा गाल। तमा तेकी तेपा कितुपतिवाला टोङ्‍गु बिन्‍नी तेसुर गाल्‍सुङ।